SCHEPENBRIEVEN van MEERBEKE anno 1675


03.06.1675 : Joanna Evenepoel weduwe wijlen Adriaen Vander Perre , " sieck te bedde ligghende maer haer verstandt ende memorie machtich wesende " ,

geeft bij forme van donatie intervivos ofte gifte met wermer handt ( lees : met warme hand ) aan haeren neve Matheus Appelmans :

1) haar behuysde hofstede met alle edificien soo van schuere , stalle , hoppestaecken , bomen , vruchten en anderssints , zoals tselve gelegen is in Meerbeke
- teghen het Brugghevelt
- teghen het gheleghe van dhoors J. Cautaert ( red. : of Caulaert , de akte is slecht leesbaar )
- teghen den peerdenput

2) item een schrijnhouten koetse staende in haere keldercamer

en dat in recompensie van goede diensten door haren neve Matheus Appelmans

En dit op de volgende lasten :

1) een rente van 12 R sjaars ten prouffijte van de erfgenaemen van wijlen Mevrouwe Vander Varent in Aelst ,
2) een cheijns ofte rente aen de Abdij van Ninove voor soo verre deselve geleghe is schuldich is
3) een hinne aen den heere van deser prochie ter causen van het gebruick van de voornoemde peerdeput en de plaetse van messinck die de selve is hebbende op den Driesch ofte plaetse aldaer
4) de becostiging van de uijtvaert van de testatrice soo van oncosten van begraefenisse , pastoor , coster en chooristen , alsoock van den maeltheijt daervan te houden opt selve haeren uijtvaert
5) jaarlijks geven voor de tijt van 24 jaeren jaerlijcx 3 R aen den heere pastoor van Meerbeke voor " lesen missen " en 3 R voor om " broodt te backen " om uijtgedeijlt te worden aen de Armen

6) alsnoch te geven aen Adriaen De Coene fs. Adriaens " haeren peter " een cleet van 6 R


Getuigen zijn Jan Straetmans en Nicolaes Swinnen , attestor is Jan Minne notaris

Present : Jan Cardoen loco de meier , Adriaen Somers en Matheus De Coene schepenen van Meerbeke , Bartholomeus Van Volsem

Bijlage : omtrent de kinderen van


Christiaen Evenepoel x in Meerbeke in 1612 x Barbara Van Brueseghem en hier als kinderen o.a. :

Pieternelle ° 1613 in Meerbeke x 1° met Christiaen Vanden Broecke en x² met Michiel Van Oudenhove ( zie volgende akte )

Maria  x Jan Appelmans , hieruit werd in 1645 in Pamel Matheus Appelmans geboren , hij is de begunstigde in deze akte

Joanna ° 1621 in Meerbeke x Adriaen Vander Perre , geen hoirs uit dit huwelijk

Barbara ° 1626 . x1 met Christoffel Van Eesbeke , x2 met Adam De Coene


09.07.1675 : Voor mij notaris zijn verschenen :

Laureijs Pels ( ** ) insetenen der baanderije van Goycke ter instantie van :

Christiaen Vanden Broecke ,
Jan Vanden Broecke ,
Adam Vanden Broecke ,
Jan De Ro x Joanna Vanden Broecke ,

kinderen en erfgenamen van wijlen Christoffel Vanden Broecke x Petronella Evenepoel

en stelt dat op 14.05.1670 dat bij heere advocaat Minne binnen Brussel bij laste en ordre van Mr. Jan Minne procureur en notaris sijnen broeder heeft gelicht seker contract van houwelyck ( lees : huwelijkscontract )

Huwelijkscontract tussen Michiel Van Oudenhove en wijlen Pieternelle Evenepoel die moeder was van de voorste comparanten ,

en na het overlijden van wijlen Pieternelle Evenepoel zal Michiel Van Oudenhove alle meuble en immeuble goeden ende middelen geven aan de voorste kinderen en ook nog 600 guldens aan elk voor hun " haefgelt "

Dat Michiel Van Oudenhove had beloofd te betalen aan elk van de 6 ( ** , ik noteer slechts 5 kinderen in deze akte , mogelijks is één der kinderen voortijdig overleden ) kinderen de som van 600 guldens voor hun " haefgelt "

Ook te vermelden dat Barbara Vanden Broecke reeds 200 guldens had gekregen als zij " uytgestelt " was

Present : De Smeth notaris , verder Jooris Van Vreckem en Mattheus Appelmans testibus requisitis


Redactie :

1) Laureijs Pels x Barbara Vanden Broecke , huwelijk in Gooik anno 1660

2) Jan De Ro tot Denderwindeke x Joanna Vanden Broecke , huwelijk in Meerbeke anno 1670 , nageslacht in Denderwindeke

3) Jan Vanden Broecke x Maria Vander Schueren , huwelijk in Outer anno 1670

4) Christiaen Vanden Broecke bleef in Meerbeke wonen , hij was waard van " de Stier " in Meerbeke

5) Adam Vanden Broecke , naar Gooik met nageslacht aldaar , voorlopig is mij alleen Franchoise Vanden Broecke bekend

6) mij onbekend , mogelijks overleden voor het overlijden van Pieternelle Evenepoel


18.12.1675 : Jaspar Straetmans x Maria Schandevijl verkopen aan Arnaut Evenepoel :

100 roeden meers onbegrepen van juiste maten in de Sluyst
- eenen eynde clooster Ninove
- tegen de goeden van Mevrouw Vander Eijcken
- ten derde tegen de cure van Pamel
- ten vierde de beke

Zie terroir nr. 705

Dit voor de som van 100 R

Present : Jan Cardoen officier , J Vanden Abbeelen , Jan Straetmans