SCHEPENBRIEVEN van MEERBEKE anno 1673


03.01.1673 voor de schepenbank van Sinte Pieters zijn verschenen :

Gillis Wasteels fs. Gilis en zijn zuster Marie Wasteels hebben bij " forme van mangelinge " van ander goed gelegen onder " Sante ende Muyssin in lande van Henegouwe ** " getransporteert aan :

( lees : Saintes en Mussain )

Pieter Buydens x Cathelijne Friart filia Jans en Erasmus Goossens x Clara Friart zuster van de voorste Cathelijne:

de 2/3de van 1/3de van seker gelege ende stede in MBK gelegen op de Plaetse genoempt " den Doncker " groot over tselve derde 25 roeden 3 en 1/3de voeten
- vooren ter straete
- ter tweede " De Croone "
- ten derde de goederen van de voorste heer Capellaen van Sinte Pieters
- ten vierde teghen het paert en deel van de hoirs van Cathelijne Wasteels

en dit met de kamer in de westsijde opt voorschreven geleghe int geheele staende met het spinneken solderinghe ende andere timmeragie metten gemeytsen schouwe alles gelijck de voorschreven grond en de huyssingen aen de voorgenoemde comparanten over hun paert te lothe ente te deele gevallen is teghen Anthonette Wasteels en dhoirs Cathelijne Wasteels erfgenaemen van wijlen Jan Wasteels volgens verkaveling gedaan in 1672 ondertekend De Weghe als griffier van het voorste laathove

Op last van de cheyns ofte " bundergelt " aan de heere cappelaen

En zal Jan Friart broeder van Cathelijne en Clara Friart " jonckman " zal toekomen zijn deel in de voorste geleghe gelijk hem toekwam in deselve goeden gelegen in Henegouwen

Present : Cornelis Van Outers meier , Michiel Van Oudenhove en Jan Buydens en Jooris Van Vreckem en vervangende Joannes Vanden Abbeelen hun medelaat , laten van de heer kapelaan van Sinte Pieters van zijn laathof binnen Meerbeke

Jan Wasteels zijn verkaveling tussen :

1) de kinderen van Gillis Wasteels
2) Cathelijne Wasteels
3) Anthonette Wasteels

Kopers van 1/3de van de hofstede genaamd " den Doncker " zijn :

1) Pieter Buydens x Cathelijne Friart
2) Erasmus Goossens x Clara Friart
3) Jan Friart jonkman