SCHEPENBRIEVEN  van Meerbeke anno 1671

Betreft wettelijke passeringen van de laatbank St. Pieters onder Meerbeke05.10.1671 : verschenen voor Cornelis Van Outers meier , Joannes Vanden Abbeelen , Jooris Van Vrechem en Jan Buydens laten van de heer Capellaen van Sinte Pieters van sijnen laethove binnen de prochie en heerlickheyt van Meerbeke by Ninove sijn gecompareert in propren persoone :

1) Olivier Van Eesbeke
2) Gillis De Bremaeker x Jenneken Van Eesbeke
3) Cornelis De Vleeschauwer x Barbara Van Eesbeke
4a) Jan De Doncker x Anna Vanden Eynde met de selven in persoon daer moeder af was Anna Van Eesbeke suster geweest van de voorste Olivier , Jenneken en Barbara en over Anthoon Vanden Eynde alsnog minderjarige broeder van de voorste Anna
5) en hen sterck maekende over Gillis Van Eesbeke sone wijlen Christoffel Van Eesbeke insgelycx broeder was van de voorste Olivier , Jenneken en Barbara

allen kinderen en erfgenamen van wijlen Gillis Van Eesbeke x Berlindis Vanden Broecke

en hebben samen verkocht aan Pieter Van Vrechem Muntmeester van sijne Majesteit tot Brussel x Jofr. Joanna Vander Brugghen :

een stuck lant op het Schalckemvelt
- oost de voorste Olivier Van Eesbeke
- suyt de Moisbeke
- west gescheedt van Meerbeke en Pollaerde
- noort den voetwech

en is groot 180 roeden en is resorterende onder den voorsten leenhove van Sinte Pieters

en dit om de somme van 130 guldens 17,5 stuivers


28.11.1671 : de zusters Scheerlinck verkopen aan Petronella Thienpont , hierbij treedt Hendrik Cautaert fs. Jans op als stroman voor Pieternelle Thienpont


Michiel Van Oudenhove onze medelaat bij procuratie van :

1) Anneken Scheerlinck filia Adriaens,

2) Christoffel Faute x Marie Scheerlinck

en dit volgens schepenbrieven gepasseert voor de schepenbank van Wedergrate dat daar is gepasseert Christoffel Faute x Marie Scheerlinck soo over hem selven en hem sterck maeckende over Anneken Scheerlinck ,

en dat Anneken Scheerlinck is getrouwd met zekere Fransman met naeme Filbert De Rai woonende binnen de stad Rijssel heeft en heeft verkocht aan Hendrick Cautaert filius Jans :

een partij land groot 89 roeden
- oost en west het clooster van Ninove
- suyt en noort Jouffrouw de weduwe van de ontfanger Sr. Jan Du Champs ,

de voorste comparant competerende bij versterfte van Mathijs De Gijter x Josyne De Wandel zijn huijsvrouw zaliger

En is Hendrick Cautaert eigenaar volgens de wettelijke passeringen van Wedergrate op 28.11.1671 ten overstaan van Christoffel De Ro burgemeester en Jacobus Cools schepenen

Welke partije land is belast met 1 veertel en 1/2 vierlinck cooren aen de Armen van Meerbeke dat blijft tot laste van de koper en dit voor de som van 12 S / roede

en is Hendrik Cautaert die het commant heeft van Petronella Thienpont weduwe van Sr. Jan Duchamp eigenaar

Present : Cornelis Van Outers meier , Joannes Vanden Abbeelen , Jooris Van Vreckem en Jan Baptiste De Smet laten van Sinte Pieters en Jan Cardoen officier van de laatbank

Bijlage : zie de familie Scheerlinck in Pollare , zie Christoffel Faulte in Denderwindeke