SCHEPENBRIEVEN van MEERBEKE anno 1667


VERSLAG VAN DE SCHADE DOOR FRANSE TROEPEN


STAAT VAN DE BECOSTINGEN GESUPPORTEERT ENDE GELEDEN BIJ DIE VAN DEN DORPE VAN MEERBEKE BIJ NINOVE SOO DOOR LOGEMENTEN VAN SOLDAETEN ALS ANDERSSINTS INGEVOLGE VAN DE ORDERS DAER VAN SIJNDE SEDERT MAIJ 1667 EN SIJN DE SELVE ALS VOLGHT


1) op 20.05.1667 is gelogeert geweest het regiment van de Grave van St. Amour bij order van mei 1667 ondertekend van Castel Rodrigo : 844 R

2) over de uitkoop van enige soldaten die met ordre van Sijne Excellentie op de 16.06.1667 binnen de voornoemde prochie " quamen logeren " : 21 R 6 S

3) aan diverse partijen die " bij dagen en nachten " binnen de voorste prochie comen logeren " in gelde en in teringhen " : 400 R

4) en daar " Fransche trouppen gecampeert geweest tot Ninove " palende tegen Meerbeke , hebben dese van de prochie genootsaeckt geweest van den lesten april tot en metten lesten juni te nemen " differente sauvegarden " de welke hun hebben becosticht midts den lanckdurighen tyt dat het Frans leger aldaer was liggende de somme van : 1500 R

5) item niettegenstaande het bezorgen van de nodige sauvegarden , " soo is evenwel gebeurt datter binnen de prochie wel syn afgefourageert door de Fransche troupen die aldaer daegelyck frequenteerden ende de welcke bij de sauvegarden niet en conden wederhouden worden tenminste 30 bunder ten prijse van 80 guldens par bunder en maakt : 2600 R

6) item voor " het afvoijeren ten minste van 70 bunderen soo meersschen , claveren als anderssints " a 40 R /  bunder : 2800 R

7) het verlies van " peerden , coijen , schapen " , van " plunderen ende afbrecken van de huysen bij die van de voorste prochie " ten minste ten beloope van : 6000 R

8) Item alsoo die van den dorpe in den voorleden somer " hunne lantsneringhe " niet hebben kunnen vervoorderen doordijen de Fransche troupen aldaer daegelycx quamen fourageren ende vreesden voor verlies van peerden sie hun noch resteerden , waerdore gebeurt is datter vele landen vaghe syn gebleven en degene besaeijt luttel vruchten hebben voortgebrocht als niet behoorelyck geculiveert geweest sijnde , sulcx adat sy daer dore ten minsten hebben schade gehadt ter somme van :

10000 R  ( ! , red. )

9) Item hebben dese van de voorste dorpe voor de maent maij van den jegenwoordigen jaere noch moeten betaelen tot subsisterntie ofte rations van 70 mannen van het regiment van de Baron Torsy de somme van : 400 R

10) Item noch moeten betaelen aen de Compaignie van de Groenmantels ordre gehadt hebbende van binnen de voorste Prochie met eenighe mannen te comen logeren de somme van : 400 R

11) Item hebben die van de voorsten dorpe noch schade gehadt int vuytdorschen van hunne graenen ten minste : 7000 R

Besluit :

De onderschreven respectieve Borghemeester , schepenen en andere notabelen van Meerbeke certifieren soo sy doen midts dese dat de logementen ende beschadichtheden hier voren gedeclareert sijn gesupporteert naer hunne gissinge ten minsten tot valeur ofte emport gelijck deselven aldaer staen vuijtgestelen , in teecken der waerheyt hebben wij dese onderteekent


Schepenbrief van Wedergrate , folio 4272

17.08.1670 : Voor schepenbank van Meerbeke zijn verschenen op 26.03.1667 en ondertekend De Fraeye

de kinderen van wijlen Christiaen Vanden Eijnde x Anneken Van Eesbeke die hierbij verkopen , te weten

1) Jan De Doncker x Anneken Vanden Eijnde ,
2) Olivier Van Eesbeke als momboir over Anthoon Vanden Eynde broeder van vader en moeder der vooste Anneken Vanden Eijnde minderjarige kinderen van wijlen Christiaen Vanden Eijnde x Anneken Van Eesbeke

getuigen zijn Adriaen Vanden Abbeelen , Adriaen De Coene en Franchois Vanden Abbeelen , Cornelis Van Outers

en verkopen aan Adriaen De Maeseneer x Berlindis Cautaert :

75 roeden land in Pollaer op Schalckemvelt
- oost en suyt de goederen van Gillis Vanden Broecke
- west Frans Cautaert
- noort Peeter Rijbel

dit voor 82 R 10 S

Present :  Jan Van Varenberch meier , Christoffel De Ro burgemeester , Pieter De Cueleneer schepenen