SCHEPENBRIEVEN en VERKAVELINGEN van MEERBEKE anno 1658


 
 1. Renteconstitutie door Franciscus Guilielmus Vander Plancken aan zijn zuster Elisabeth en zijn broeder Eugenius

  03.07.1658 : Franchois De Keghel procuratie hebbende van van de volgende akte :

  Voor notaris Jan Baptiste Desmarets is verschenen

  Franciscus Guilielmus Vander Plancken jonkman oud omtrent 25 jaar en heeft ten overstaan van

  Jouffrouwe Marie Vander Plancken

  Jouffrouwe Barbara Vander Plancken

  Sr. Guillliam Vander Plancken

  Joncvrouwe Anna Vander Plancken met haar man advocaet De Behault

  als zijnde 4 naeste vrienden en hebben gedeelt met zijn broers en zusters op 04.10.1657 seker pachthof met alle sijne appendentien genaempt " het hof te Schalchem " gelegen in Meerbeke bij Ninove bij wijlen hunne ouders verkregen volgens de schepenbrief van 11.03.1619 ondertekend Evenepoel ,

  en aan hem comparant is te lothe gevallen :


  1) de grondt daer het hof te Schalchem op staet metten vijver , coolhof en boomgaerdeken groot 378 roeden ,

      item het huys daerop staende daerinne de pachter is wonende

  2) een block achter de clijne schure
  - west het block van het gasthuys van Ninove
  - oost den kets

  is groot 632,5 roeden

  3) een block voor het hof
  - noort en west de strate

  is groot 844 roeden

  4) den boomgaert achter de grote schure ende een clijn wijken met de fruytboomen daerop staende 527 roeden


  En heeft de comparant verklaard dat zijn zuster Elisabeth Vander Plancken aan hem heeft verschoten de som van 1800 R tot redemptie van het kapitaal van een zesde deel van een rente van 600 guldens sjaars bepandt tot proffijte van wijlen Sr. Goubauw op de voorscreven geheele goederen en hof tot Schalckem

  Item dat hij aan zijn zuster schuldig is de som van 166 R 13 S 1 O " bij forme van surrogatie in de plaetse van het deel haer in het voorscreven pachthof competerende ende oock dat hij comparant schuldig is een gelijcke somme van 166 R 13 S 1 O bij forme van gelijcke surrogatie in de plaetse van het deel hier vooren gecompeteert hebbende Sr. Eugenius Vander Plancken sijnen jongsten broeder tegenwoordigh religieux geprofest binnen het clooster der Paters Augustijnen binnen Brusel van welck paert de voorste E.H. Eugenius sijn voorschreven oudste susters is alsnu hebbende de administratie

  En belooft de comparant te betalen aan zijn zuster en haar successeurs een rente van 100 R sjaars en een andere rente van 9 R 5,5 S sjaars , den gulden tot 20 stuivers en de stuiver tot 3 plecken ofte grooten Brabants ,

  Ook belooft hij te betalen aan de voorste E.H. Eugenius een rente van 9 R 5,5 S sjaars

  Aldus gedaan te Brussel met als getuigen Mijnheer Arnoldus Van Candriessche canoninck van de Collegiale kercke van Sinte Goedele ende Mr? Charles Alexander de Behault licentiat in de rechten en advocaet van de souverainen rade van Brabant  Present : Cornelis De Bol meier , Cornelis Van Vrechem burgemeester , Bernaerd Van Bossuyt schepenen van Meerbeke ,

  Jaspar De Weghe meier van de kapelaan van Sinte Pieters , Jan De Fraeye en Cornelis Van Outers en de voornoemde Van Vrechem laten van het leenhof ,

  Gillis Bollengier officier in den naem van Hendrik Evenepoel stadhouder van het leenhof van Meerbeke , Adriaen De Coene en Peeter Vander Poorten leenmannen van Meerbeke vervangende Niclaes Swinnen hun medelaet