SCHEPENBRIEVEN van MEERBEKE anno 1650


09.03.1650 : Jan Vander Biest sone wijlen Jans verkoopt aan Sr. Pieter Vanden Dijcke licentiaet in de rechten ende Advocaet :

en dit in " de voldoening en het remboursement " van een rente van 12 R sjaars die de Sr. Vanden Dijcke was hebbende op de volgende partije meersch :

150 roeden maeymeersch in de Sluyst
- oost tegen het velt genoempt " het Craenenbroeck "
- tegen de goeden van Reinier De Corte
- een eynde de goeden van de Armen van Meerbeke
- ander eynde de goeden van de Cure van Meerbeke
- west tegen de Cuerenmeersch van Pamel

Deze rente is de verkoper te lote gevallen bij het overlijden van zijn vader

Present : Adam De Naeyer meier , Gillis Van Eesbeke en Cornelis Van Vrechem schepenen


09.03.1650 : Jan Vander Biest sone wijlen Jans verkoopt aan Hendrik Hevens :

een besloten block wesende thiendevrij aan de verkoper te lote gevallen bij het overlijden van zijn vader

een veldeken groot oudt half bunder ( lees : 180 roeden )
- tegen de goeden van de abdij van Nijvel
- tegen de Sieckhuysen
- tegen sheeren strate

en is thiendevrij

belast met rente van 9 R sjaars / penninck XVI / en met 3 jaar verloop van deze rente welke de koper tsijnen laste neemt

Present : Adam De Naeyer meier , Gillis Van Eesbeke en Cornelis Van Vrechem schepenen


09.02.1650 : Adriaen Van Craenenbroeck zoon wijlen Jan met Cathelijne De Smet die afziet van de tocht verkoopt aan Sr. Jan Vanden Abbeelen ontfanger van de heere baron van Wedergrate en deze heerlijkheid :

252 roeden land genoempt " den Dierentijt "
- oost de goeden van Gillis Van Eesbeke
- suyt en noort sheeren strate
- west derve van dhoors Christiaen Vander Plancken

Hierbij neemt de koper de 2 renten van elk 6 R / 16de penning / die op deze partij drukken voor zich

Present : Adam De Naeyer meier , Gillis Van Eesbeke ,  Veroen Richel schepenen


Verkoop door Jan Vander Biest en Hendrik Vanden Eynde zv. wijlen Norbert en wijlen Joanna Vander Biest

19.03.1650 : Jan Vander Biest sone wijlen Jans , soo over hem selven en als momboir van het achtergelaten weesken van wijlen Jenneken Vander Biest zijn zuster geprocreeert met wijlen Norbert Vanden Eynde genoempt Hendrick Vanden Eynde met Hendrick Vanden Eynde broeder van wijlen Norbert insgelycx momboir van het voorste weesken voor andere helft verkopen aan Jan Buydens fs. Mertens :

een partij land op de Heijtsenberch groot 581,50 roeden gemeten door de landmeter Meester Philips De Dijn
- west tegen derve van de voorste Merten Buydens en de goeden van de heere Hebdomaderius
- oost tegen de goeden van de Cure van Meerbeke en derve van Nicolaes Wasteels
- noorteijnde tegen de goeden van de erfgenamen van wijlen Christiaen Vander Plancken
- boven tegen sheeren strate

op commer van last van 12 R sjaars / 16de penning / ten behoeve van de weduwe en dhoirs Merten Thienpont uitgaande op de helft van deze partij competerende Jan Vander Biest welke de cooper tsijnen laste neemt

En blijft boven de penningen van deze coope noch een rente te weten :

Hiervoor gaat de koper een rente aan van 22 R 2,5 S sjaers / 16de penning / ten proffijte van het weeeskind van wijlen Jenneken Vander Biest

Present : Adam De Naeyer meier , Gillis Van Eesbeke en Cornelis Van Vrechem schepenen

Redactie : zie voor deze partij de loting anno 1644 bij het overlijden van Jan Vander Biest

Zie landboek van Meerbeke nr. 26 : Jan Buydens met het 2de artikel


19.03.1651 : Jan Buydens fs. Mertens erkent een rente aan Hendrick Vanden Eynde weesken van wijlen Norbert en wijlen Jenneken Vander Biest zijn ouders

dit over de helft van de koopsom van de partij land , zie vorige akte , van 22 R 2,5 S / 16de penning / beseth op :

1) de partij land op de Heijtsenberch zie supra die in voorkommer is belast met 12 R sjaars aan de Wed. en dhoirs van Merten Thienpont

2) 1/2 bunder land op Dast
- oost derve van Nicolaes Wasteels
- zuyt en noort de goeden van Sr. Jan Vanden Abbeelen
- sheeren strate

Zie 2de artikel bij Merten Buydens , pachter wonend in het gehucht Nepe en vader van de rentegelder

3) 114 roeden land gelegen op Bogaert ( grootte slecht leesbaar )
- tegen de goeden van de voorste Vanden Abbeelen
- derve van Cornelis Ded Coene
- west derve van Gillis Van Eesbeke
- noort de goeden van Cornelis Van Vrechem

Zie 4de artikel bij Merten Buydens , pachter wonend in het gehucht Nepe en vader van de rentegelder

Present : Adam De Naeyer meier , Gillis Van eesbeke en Cornelis Van Vrechem schepenen


23.05.1650 : Jan Van Vreckem fs. Cornelis erkent een rente over de som van 16 pond groot die hij ontvangen heeft van Gillis Van Boterdaele zoon van wijlen Pauwels van 6 R sjaars / 16de penning / beseth op :

1) 3 dagwand land in MBK opt Bogaertvelt
- tegen de goeden van de Cure van Neygen
- metten ander syde tegen de goeden van Cornelis De Coene
- met een eynde teghen het Schoonvelt
- met ander eynde tegen deselve Cornelis De Coene

2) 136 roeden in MBK op voorste Bogaert
- de goeden van Cornelis De Coene
- ander syde de goeden van de weduwe Cornelis De Blasere
- een eynde het Schoonvelt
- ander eynde de goeden van de weduwe en dhoors Joos Walckiers

Present : Adam De Naeyer meier , Gillis Van Eesbeke en Cornelis Van Vrechem schepenen


11.04.1650 : voor de schepenbank van Sinte Pieters in Meerbeke en voor de meier van Meerbeke

Bernaert Uytersprot fs. Pieters verkoopt bij procuratie verleend aan Franchois De Pester aan Ingel De Doncker x Petronella Coomans :


een belosten veldeken in MBK te Hoesbeke groot 100 roeden " onbegrepen van juiste maten "
- met 3 sijden aen de goeden van Jacques Van Marcke
- ander zijde tegen de kets

op de kommer en last van 2,5 R sjaars aan heer Jaspar Van Boterdaele die de koper tsijnen laste moet nemen en de andere partijen waarop deze rente drukt hiermede van de rente zijn ontlast

Zie landboek van Meerbeke nr. 82. Ingel De Doncker met het 5de artikel

Present : Jaspar De Weghe meier van de Capellaen van Sinte Pieters , Adam De Naeyer meier van de abdis van Nijvel

Present : Jacques Van Callenberch en Guilliam Vander Poorten schepenen


06.05.1650 : Hendrick Vanden Eynde en Jan Vander Biest als momboirs van vaderlijke en van de moederlijke zijde van het achtergelaten weeskind van wijlen Norbertus Vanden Eynde en Jenneken Vander Biest met name Hendricxken Vanden Eynde :

verkopen aan Jeroen Vanden Eynde :

1/2 bunder meers gelegen in MBK in de Doct
- west tegen derve van de erfgenamen wijlen Guilliam Vander Poorten
- noort tegen de goeden van wijlen Joos De Beenhouwere
- suyt tegen de goedingen van Gasthuys van Neygen
- oost derve van Nicolaes De Paeyeneer

Zie landboek van Meerbeke anno 1651 bij Jeroen Vanden Eynde artikel 18

op commer van een rente van 15 R sjaars / 16de penninck / met 1 jaar verloop / in profijte van de achtergebleven weduwe van Sr. Le Garbe in zijn leven advocaet in de raede van Brabant

Present : Adam De Nayer meyer , Gillis Van Eesbeke en Cornelis Van Vrechem schepenen


11.05.1650 : Hendrik Hevens als voogd van de achtergelaten weesen ende minderjarige kinderen van wijlen Joos Vander Biest , Jenneken Vander Biest en Martijne Vander Biest mitsgaders Hendrik Vanden Eynde ook voogd van de vaderlijke syde van de achergelaten weeskinderen van wijlen Norbert Vanden Eynde die broeder was van de voorste Hendrik Vanden Eynde geprocreeert met wijlen Jenneken Vander Biest ,

met autorisatie van de schepenen van de vrijpoorte van Lembeke als oopervoogden van het achtergelaten weeskind van wijlen Joos Vander Biest ,

met autorisatie van de schepenen van Okegem als " overmomboirs " van de achtergelaten weesen van wijlen Martijne Vander Biest ,

en hebben publiekelijk doen verkopen om de schulden van de weeskinderen te betalen

en gebleven op Cornelis De Bolle als hoogste bieder te weten :

een stuck lants op Dast groot 1249 roeden
- met een sijde tegen de goeden van den heere Hebdomadaris
- met ander zijde de goederen van de capellaen van Sinte Pieters binnen Meerbeke
- metten eynde noort tegen de Raeymoortel

op welke partij 2 renten drukten van 25 R sjaars elk

Present : Adam De Nayer meier , Cornelis Van Vrechem en Jacques Van Callenberch schepenen

Redactie : zie ook de loting van het gezin Vander Biest bij lotingen van Meerbeke


11.05.1650 : Cornelis De Bolle erkent een rente aan de achtergelaten weese van wijlen Martijne Vander Biest en Jan Vernaillen genoemd Cornelis Vernaillen daaraf Hendrik Hevens momboir is :

25 R sjaars / 16de penning / beseth op :

1249 roeden land op Dast , zie supra

Marge : op 08.05.1668 en op 01.09.1670 heeft Hr. Evens erkent ontvangen te hebben de capitaele penningen van dese rente met de verloopen van dyen uit handen van Jan Buydens en dit van de penningen geprocreert vn de vercoop van de hofstede van wijlen Cornelis De Bolle en sijn kinderen die onder den selven Buydens genaempt waeren

Ondertekend door Michiel Van Oudenhove  , Cornelis Van Outers , Van Brueseghem , Vanden Abbeelen


11.05.1650 : Cornelis De Bolle erkent een rente aan de achtergelaten weese van wijlen Norbert Vanden Eynde en Jenneken Vander Biest genoemd Hendrickxken Vanden Eynde met als momboir Hendrick Vanden Eynde

25 R sjaars / 16de penning / zie supra

Marge : voor Jan Buydens burgemeester , Cornelis Van Outers en Adriaen De Coene schepenen van Meerbeke is gekomen Hendrik Hevens als momboir van Hendrick Vanden Eynde zoon wijlen Norbertus en kent ontvangen te hebben uit handen van de griffier deser bancke de capitaele penningen van deze rente en dit met 4 jaar verloop

Present : Adriaen Vanden Abbeelen baljuw , Cornelis Van Outers en Adriaen de coene als " overmomboirs " van deselve weese en dat uyt  de penningen onder hem geconsigneert bij de heere Advocaet De Pottere als cooper van de hypotheque

( ** : of deze Advocaat De Potter nu eigenaar is van de erfgrond en of de griffier de koper is durf ik niet met zekerheid te stellen )


25.05.1650 : Joos Vitserode fs. Jans verkoopt aan Jaspar Mertens :

zijn paert en deel in een meersch in MBK te Prindael
- tegen de meersch competerende Jan Walraevens
- tegen de strate
- oost scoopers ander erve

Present : Gillis Bollengier loco de meier

Present : Cornelis Van Vreckem , Jacques Van Callenberch en Gillis Van Eesbeke schepenen


30.06.1650 : Jacques Van Lierde x Anneken Blocx erkenden een rente aan Mr. Franchois Francx procureur in de raad van Brabant x Anna Stevens van 12,5 R sjaars / 16de penninck / en dit volgens respectieve schepenbrieven van . . . ondertekend Evenepoel en van 31.12.1640 ondertekend De Fraeye

En de renteheffer erkent de helft van deze rente ontvangen te hebben en blijft slecht de helft van deze rente van 12,5 R sjaars

Present : Adam De Naeyer meier , Cornelis Van Vrechem en Guilliam Vander Poorten schepenen


30.06.1650 : Gysbrecht Verpaelst x Berlindis Vander Poorten verkopen aan Pieter Evenepoel meier der heerlijkheid van Pamel x Jenneken Vander Eijcken

1,5 dagwand land in MBK op het Moorselken met de besaethede daerop staende
- west coopers ander erve
- oost de goeden van de erfgenamen van wijlen Ingel Van Opsem
- beneden tegen den voetwech

Present : Adam De Naeyer meier , Cornelis Van Vreckem en Jacques Van Callenberch schepenen


30.06.1650 :

1) Pieter Saye ter eene
2) Geertruyde Saye x Jan Seliiers haeren man en momboir ten tweede
3) Daniel Daems sone van wijlen Jenneken Saye daer vader af is Joos Daems ten derde

allen erfgenmane van wijlen Jan Saye x Agneete De Dijn


24.11.1650 : Cornelis De Quick insetenen pachter in Meerbeke erkent een rente ten behoeve van Jeroen Vander Poorten insetene van Brussel van 9 R sjaars en it aan de penninck XVI / beseth op :

1) de helft van 180 roeden land op Dast
- oost de voorste comparant
- west dhoirs Nicolaes Wasteels
- zuyt de scholasterije van Meerbeke
- noort tegen het goet van Nijvele

2) de helft van 380 roeden land ook gelegen op Dast
- oost tegen sheeren strate
- west de voorste partije
- zuyt de beneficie van Onse Lieve Vrauwe
- noort tgoet van de Abdije van Nijvel

Present : Adam De Naeyer , A. Vanden Abbeelen


28.11.1650 : Adriaen Backaert x Petronella Van Opsem verkopen aan Sr. Pieter Evenepoel meier van de bank en de heerlijkheid van Pamel x Joanna Vander Eecken sijn huysvrouwe 

150 roeden land " onbegrepen van juiste maten " op het Moorselken
- een sijde tegen coopers erve
- ander sijde de goeden van Jan Vander Poorten
- een eynde den voetwech

Present : Adam De Naeyer meier , Cornelis Van Vrechem en Gheeraert De Naeyer schepenen


28.11.1650 : Adriaen De Coene fs. Dierick erkent een rente aan zijn broeder Cornelis De Coene van 14 R 7 S sjaars / 16de penning / beseth op :

een bunder land in MBK op het Hoendersvelt
- oost derve van de Wed. Jaspar Van Brueseghem
- zuyt sheeren strate
- noort de goeden van Guilliam Vander Poorten
- west het Goetveldeken


Present : Adam De Naeyer meier , Cornelis Van Vrechem en Geeraerd De Naeyer schepenen