SCHEPENBRIEVEN van MEERBEKE anno 1649


13.01.1649 : Jan Vander Brugghen ( ** ) wonend in Ninove in naam van zijn dochter Marie Vander Brugghen transporteert aan Pieter Bogaert sone wijlen Joos de goederen die haar zijn verstorven van haar grootvader wijlen Cornelis Sterck en van Anna . . . haar grootmoeder

welke Maria Vander Brugghen had verworven in 1647

( ** : Vander Brugghen werd in Ninove en in Pollare het latere " De Pont "  )


Present : Cornelis De Bol meier , Christiaen Evenepoel burgemeester , Jacques Van Callenberghe schepenen


20.01.1649 : Jan Daneels insetene van Pamel erkent een rente aan Pieter Evenepoel meier van Pamel :

7 R 10 S sjaars / 16de penning / beseth op :

een veldeken te Poelck groot 250 roeden
- Nicolaes Walravens zijn goeden
- de erfgenamen van wijlen Pieter Van Cortenberghe hun goederen
- een eynde sheeren strate
- ander eynde het Eggersvelt

Present : Cornelis De Bol meier , Gillis Van Eesbeke en Jacques Van Callenberghe schepenen


27.01.1649 : Joos De Doncker erkent een rente aan Guilliam Sterck

Joos De Doncker fs. . . . erkent een rente aan Guilliam Sterck van 30 stuivers sjaars / 16de penning / beseth op :

syn behuysde stede gelegen Ter Nath groot de helft van een oud half bunder
- tegen derfve van Nicolaes Van Craenenbroeck
- tegen Jacques Werry erve

belast in voorkommers met 6 R 10 S sjaars


Present : Cornelis De Bol meier , Gillis Van Eesbeke en Jacques Van Callenbergh schepenen


10.02.1649 : Jan De Mongh verkoopt aan de kinderen van Jaspar Mertens x Jenneken Van Belle :

111 roeden in een block op het Nepersvelt
- een sijde en een eynde sheeren strate
- ander eynde teghen den voetwech die loopt van Meerbeke naer Neyghene
- met ander sijde tegen de goeden van Jaspariene Evenepoel

belast met rente van 6 R sjaars ten proffijte van Jan De Ro

en heeft Salomon De Croes tselve ontfangen in naam van de kinderen van de voorschreven Jaspar Mertens x Jenneken Van Belle ,

de voorste Jaspar Mertens x Jenneken Van Belle zullen mogen behouden de tocht van tselve artikel hun leven lang

Present :  Cornelis De Bol meier , Christiaen Evenepoel borgemeester , Jacques Van Callenberghe schepenen

Red. : de beschrijving van dit perceel is lichtjes anders in het landboek van 1651 , red.


20.03.1649 : de kinderen van wijlen Pauwel De Mulder verkopen aan Adriaen Cardoen fs. Jans :

a) Joos , Cornelis en Anneken ( * )  De Mulder kinderen wijlen Pauwel De Mulder en Elisabeth Vander Poorten
b) Jacques Van Cleemputte als voogd en momboir van de achtergelaten minderjarige kinderen van de voorste wijlen Pauwel x wijlen Marie Van Cleemputte zijn 2de huisvrouw

verkopen aan Adriaen Cardoen fs. Jans :

1 dagwand land op het Laefferingenvelt
- tegen de goeden van dhoirs van wijlen Christiaen Vander Plancken
- tegen de goeden van Sr. Louis De Rons
- met eynde tegen de goeden van de kerck ( ? , slecht leesbaar ) van Meerbeke

Present : Cornelis De Bolle meier , Christiaen Evenepoel borgemeester , Jan Vander Poorten schepenen

( * : in latere akte staat hier Elisabeth )

Parochieregisters Meerbeke :
Paulus De Mulder x Elisabeth Vander Poorten in 1620
Paulus De Mulder x Maria Van Cleemputte in 1636


28.04.1649 : Transport van een rente aan Jan Vander Poorten officier tot Appelterre en van lande van Wedergrate

Jacques Peeters x Elisabeth ? ( ** ) filia Lauwereys transporteren een rente aan Jan Vander Poorten officier van Appelterre en lande van Wedergrate van 12 R sjaars / 16de penning / ten laste van Jan Vander Biest

bezet op de goeden van Jan Vander Biest te weten :

) 1/5de van 1100 roeden land op de Heijtsenberch
- tegen de goeden van Nicolaes Wasteels
- de goeden van de Hebdomedarije

2) de helft van 200 roeden op het Meerenvelt
- sheeren strate
- de goeden van Cornelis Van Vrechem

dit volgens schepenbrieven van 1637

Present : Cornelis De Bol meier , Jan Vander Poorten en Jacques Van Callenberghe schepenen


20.08.1649 :Transport van een rente met enkele genealogische gegevens omtrent families De Hoymaecker en Van Bonte

20.08.1649 : Cornelis De Hoymaecker fs. Pieters bij consent van de schepenen der heerlijkheid van Voorde dewelke hadden gehoord het advies van Lieven De Hoymaecker broeder van de eerste comparant tot het doen van het naarbeschreven transport ondertekend door A. Bonjours als griffier van Voorde :

hebben getransporteerd aan Sr. Joos De Groote tot Ninove een rente van 27 R sjaars een rente te weten :

wijlen Jan Van Bonte x Berlindis Swinnen erkenden een rente aan Peeter De Hoymaecker x Anna Wasteels die bezet was op :

een hofstede met huys ende edificien en een hoppelochtinck gelegen in Meerbeke ter Brugghen groot int geheel 88 roeden
- met een zijde tegen de hofstede van Pieter Van Bonte
- met ander zijde tegen derve van Cornelis De Hoyemaecker
- metten eynde tegen den put toebehoorende Herman Swinnen

en was belast in voorkommers aan dhoirs Wasteels met 20 stuivers sjaars

Present : Christiaen Evenepoel borgemeester , Cornelis Van Vrechem schepenen


20.10.1649 : de kinderen van wijlen Joos De Mulder en Cathelyne Cools verkopen aan Sr. Jan Vanden Abbeelen als hoogste bieder

1) Joos , Cornelis en Elisabeth ( * ) De Mulder allen kinderen van wijlen Pauwel De Mulder ter ene

( * : in de vorige akte staat Anna vermeld als dochter van Pauwel De Mulder x Elisabeth Vander Poorten , niet in deze akte , in de klappers staat Anna die gedoopt werd in 1627 )

2) Berlindis De Mulder achtergelaten weduwe van wijlen Gillis Verdoodt en zuster van wijlen Pauwels ten tweede

3) Peeter De Boeck smeth ( lees : smid ) tot Goyck weduwnaar van wijlen Guillaine die ook zuster was van wijlen Pauwel en van Berlindis als vader en momboir van zijn kinderen die hij geprocreeert heeft bij Jasparina Van Lierde welke kinderen begiftigd zijn bij testament door wijlen Anthonis De Boeck zoon van Pieter en van wijlen Ghislena De Mulder gepasseerd voor de schepenen van Gooik in 1648 ondertekend door P. Hardijn en dit na voorgaande consente van Pauwels en Cornelis Van Lierde ooms van zijn voor syne voorscreven kinderen

4) Joos Poelaert zoon wijlen Elisabeth De Mulder die ook zuster was van Pauwel , Berlindis en Gilliane ten vierde en hem sterk makend over zijn mede erfgenamen

allen kinderen van wijlen Joos de Mulder x Cathelijne Cools

verkopen aan Sr. Jan Vanden Abbeelen :

1) 423 roeden land op Dast
- noort de goeden van Merten Buydens
- oost de goeden van de kercke van Meerbeke
- met ander sijde sheeren strate

2) 150 roeden land op Dast
- teghen tvoorschreven 423 roeden
- teghen de goeden van Christiaen Vanden Eynde

Deze partijen staan samen in het landboek bij Sr. Jan Vanden Abbeelen zie artikel n 4

Present : Cornelis De Bol meier , Jacques Van Callenberghe en Gillis Van Eesbeke schepenen
 


Schema

Joos De Mulder x Catharina Cools

  1. wijlen Pauwel De Mulder zijn 3 kinderen met name Joos , Cornelis en Anna
  2. Berlindis De Mulder weduwe van Gillis Verdoodt
  3. wijlen Guillaine De Mulder haar man Pieter De Boeck smid in Gooik  over zijn kinderen uit 2de huwelijk met x2 Jasparina Van Lierde na overlijden van zijn zoon  Anthoon De Boeck , enige zoon van Pieter en de voornoemd wijlen Guillaine De Mulder die in zijn testament zijn halfbroers had begunstigd met als voogden over deze halfbroers Pauwel Van Lierde en Cornelis Van Lierde
  4. wijlen Elisabeth x N. Poelaert met haar zoon Joos en mede-erfgenamen