SCHEPENBRIEVEN van MEERBEKE anno 1629


22.06.1639 :  voor latenbank van Sinte Pieters , verkoop door moeder en grootmoeder Anna Zegers en haar 6 kinderen

1) Anna Zegers weduwe van wijlen Joos Pardaens over de helft van de volgende partijen van goeden en ook " gerenunchieert aen haer tochte " in de andere helft ,

Item

2a) Pieter Diericx x Marie Pardaens
2b) Cornelis De Coene x wijlen Anna Pardaens en hem sterk makend over zijn minderjarige kinderen bij deselve Anna
2c) Pieternelle Pardaens x Jan Vander Biest haeren man
2d) Jenneken sBackers ( ** ) achtergelaten weduwe wijlen Jacques Pardaens geassisteert met Jan Sterckx haeren jegenwoordighen man ende momboir over haere kinderen met deselve Jacques
2e) Willemijne Pardaens weduwe wijlen Jan Vanden Eijnde
2f) Joos en Jenneken De Doncker soo over hen selven als over hunnen medesusters en broeder kinderen wijlen Cathelijne Pardaens

allen kinderen van wijlen Joos Pardaens en Anna Zegers over de andere helft van de proprietijt

Verkopen aan Olivier Vanden Broecke x Jenneken Vanden Eeckhaute :

250 roeden land op de Nedermaete
- een zijde en een eijnde de goeden van de koper
- ander zijde cloostergoet van Sinte Cornelis neffens de stede van Nineve
- ander eynde tegen Schalckemvelt

Present : Christiaen Evenepoel meier , Jr. Philips Dhanins , Gillis Van Eesbeke en Joos Cardoens laten van de bank van Sinte Pieters

Redactie : Jenneken sBackers noemt in Neigem bij de doopregisters Jenneken Panneels , 9 doopsels in Neigem geregistreerd uit hun huwelijk


Omtrent lening aangegaan in Brussel anno 1639 door Merten Buydens

22.03.1645 : voor laathof van Sinte Pieters in Meerbeke : notering van een schepenbrief uit 1639

Dheer Adriaen Van Boterdaele poortbaljuw van Ninove bij procuratie in 1639 verleend in Brussel door Michiel Maurissens , " herault ende Roy d'Armes van sijne Conincklijcke Maiesteijt in sijn qualiteijt als openbaer notaris by den secreten raede van Sijne Majesteijt ende Raede geordonneert in Brabant en dat is gecompareert " :

Merten Buydens pachter tot Meerbeke die heeft ontfangen van Jacques Hackaert wonende " int Ruisbroecq " binnen de stad Brussel :

de som van 600 R eens en daarvoor een rente van 37,50 guldens sjaers welke zal verschijnen op 06.07.1640 , beseth op :

1) op syn huys genoempt " de Croone " staende op de plaetse ot Meerbeke

2) op een ander huys en hofstede " nieuw opgebouwt oock in Meerbeke " genaempt " de Schailledecker "

3) 1 dagwand land op het Schoonvelt

En zijn Sr. Adriaen Van Boterdaele en Hendrik Van Vreckem gecompareert voor de schepenen van Meerbeke om deze rente te bevestigen

Present : Gillis Bollengier officier loco de meier , Gillis Van Eesbeke en Cornelis Van Vreckem laeten en schepenen , Pauwel Chausteur vervangende Joos Cardoen medelaethen