Cossatenrente Meerbeke

ANNO 1632


DE TIENDEN VAN SINT PIETERS KAPELANIEEen beschrijving van de tienden van de kapelanie van Sint Pieters , is misschien interessant om genealogische redenen , de meeste namen hieronder geciteerd vinden we in het landboek anno 1651

Opgemaakt op 19.02.1632 door Christiaen Evenepoel meier , Merten Buydens laat van het leenhof van Sinte Pieters mitsgaders Adriaen De Weghe burgemeester en Pieter Thielman schepenen der prochie en heerlijkheid van Meerbeke bij Ninove ,

Heer en Mr. Jaspar Van Boterdael priester en cappelaen van Sinte Pieters over de thienden van sijn beneficie die hem competeert op diversche velden
 

 1. De thiende beginnen aen Dastvelt tegenover Jan Hemericx huys

  de Xde op 4 bunder lants toebehoorende den clooster van Ninove
  - oost Dast
  - suyt Christiaen Vander Plancken
  - west de naerbeschreven geleghe
  - noort sheeren strate

  vervolgens op de gelege der erfgenaemen Gillis Van Crane ( ** : deze familienaam is slecht leesbaar ) groot 5 dachwanden
  - oost cloostergoet van Ninove
  - west teghen Windicke
  -aen een block lants toebehoorende Merten Buydens
  - noort sheeren strate
   
 2. op Beeckvelt

  de thienden bop het Beeckvelt beginnende :
  - suyt van aen de Windickestrate , west van aen den Bril lancxt de hoff tot beneden paelende tegen de prochie van Pollaerde
  - scheydende met eenen gracht loopende beneden aff aen de Moorsbeke ,
  - voorts boven deselve beke met eenen gracht tot aen de vijf bunder opt Schalckemvelt toebehoorende de voorste cappelrije
  - lancx dander sijde tegen Pollaer paelende aen de goeden Merten Buydens
  - oost Adriaen De Smeth
   
 3. op Schalckemvelt

  de thienden beginnende van aen de voorste 5 bunder
  - rechtop tot tegen de Holstrate aen tvelt genoempt de Merelputte
   
 4. op Merreputte

  het 1/3de van de tienden aldaer op een stuck lants toebehoorende Franchois Cardoens gelegen op Pollaer
  - paelende lancx tegen de prochie van Meerbeke
   
 5. op dander sijde van de wech loopende naer Ninove

  beginnende van boven op den berch lancx eenen opgaende abbeel paelende
  - een weyde toebehoorende het Gasthuys van Ninove
   
 6. 1/2 van de thiende op omtrent 1/2 dachwant toebehoorende Joos Cautaert int gescheede van Pollaerde ende Meerbeke
   
 7. 1/3de van de thiende op een stuck lants groot omtrent 1,5 dachwant
  - aent voorste half dachwant

  en toebehoorende Jenneken Maryns alias Int Suttele
   
 8. item beginnende van tselve stuck den gracht tot aen Gasthuysmeersch van Ninove
  - west is Pollaer
  - oost Meerbeke
   
 9. item van de voorste Gasthuysmeersch tot aen de Oude Dendere tot soo verre als Ninove streckende
   
 10. item aen de strate een block lants geheeten " Droogheweijde " toebehoorende de erfgenaemen van Joos Pardaens
  - noort ende west de Denderstraete
  - oost tegen het naerbescreven veldeken

  ( Zie terroir nr. 651 en nr. 652 )
   
 11. item nog een ander block daer aen gelegen " de Mosselman "

  ( Zie terroir nr. 653 en verder )
   
 12. item de Xden op de landen beginnende aen de Denderstraete tegenover de Landmeter
  - lanckx den gracht aldaer tot aen den voetwech loopende van Ninove naer Wolfputte tot . . . . beke en het plancxken loopende voorts recht op de grach totte straete gaende tot thof ter Wolfputte
  - van daer recht op de straete loopende tot aen thoff der weduwe Joos Pardaens

  insgelijcx gereserveert de hofstede van Nicolaes Wasteels over het geleghe daer aen geleghen
   
 13. de Xden op de goederen Jeronimus Roelaen nu Nicolaes Wasteels ende op de goeden van wijlen Nicolaes De Dijn commende aen tvoorste Beeckvelt
   
 14. de Xde op een bunder lants in een stuck gelegen voor thof te Winningen
  - oost en suyt de coeijweijde van den selven hove
  - noort tegen den groenen wech loopende van t'casteel naer de Meulenbeke
   
 15. de Xden op de hofstadt Baltasar Vander Stricht , Jan Vander Biest , heer Christiaen De Baene , bogaerden Joos Cardoen , Jan Stevens , Pauwel Chausteur , Cornelis Van Vreckem , Joos Evenepoel , Pieter Evenepoel

  Item op de hofstede van Cornelis Van Vreckem genoemt " de Camme "
   
 16. Item op Nedermate heeft de voorste cappelaen de geheele Xde naest Pollaer
  - beginnende van eenen groenen gracht die compt van aen den Vlasputte , en voorts recht over het dreefken van den hove te Schalckem
   
 17. Item de Xde op de hellicht van een veldeken naest Pollaer scheedende boven aen den wech loopende naer thof ghenoempt " den Melckwech " ende beneden op eenen struyck op de Rode
   
 18. Item op een veldeken geheeten " Hovenbuerveldeken " naest de dreve
   
 19. Item op 3 dachwanden op Cheysveldeken toebehoorende de hoirs en erfgenaemen wijlent Gillis De Mol
   
 20. Item opt Donckerveldkeen heeft de voorste cappelaen de Xtiende beneden den gracht
   
 21. Item de geheele Xde opt veldeken geleghen achter de schaepstal van den hove te Schalckem
   
 22. Item de Xde opt gelege en erve toebehoorende Jan Hemericx groot omtrent 1/2 bunder
   
 23. Item de Xde op de hofstede en erfve toebehoorende de weduwe Gillis Van Craenenbroeck
   
 24. Item de Xde op de hofstede van Gillis Van Eesbeke groot 1/2 bunder mitsgaders op de hofstede van Jan Vande Vondele
   
 25. Item de Xde op een besloten block soo weyde als lant toebehoorende Gillis Van Eesbeke
  - west sheeren strate
  - oost en suyt het Cheysvelt
  - noort de hofstede van de prelaet van Ninove
   
 26. Item de Xde op de selve hofstede met een droege weijde daer aen gelegen groot 1,5 dachwant
  - oost tgoet van Christiaen Vander Plancken
  - west cloostergoet van Ninove
  - suyt Gillis Van Eesbeke
  - noort de Moorsbeke
Ondertekend J. Evenepoel , Christiaen Evenepoel , Adriaen De Weghe Borgemeester