SCHEPENBRIEVEN van MEERBEKE anno 1625


25.08.1625 : de kinderen van wijlen Hendrik Evenepoel x Pieternelle Pierens

1) Joos Evenepoel griffier van Meerbeke
2) Christiaen Evenepoel baljuw van Meerbeke
3) Heer Gillis Evenepoel priester en Scholaster van Meerbeke
4) Pieter Evenepoel meier van Pamel
5) Jaspariene Evenepoel x Mr. Jaspar Van Brueseghem griffier van Neyghen en van Lande Van Wedergraet
6) Virginia Evenepoel x Sr. Isaac Fornari Alpheris Coronel van den Coronel Maiseres
7) Marie Evenepoel x Adriaen De Weghe
8) Anna Evenepoel x Cornelis Van Vrechem

Bij loting gaat naar Pieter Evenepoel :

1) de helft van een gelege mette schueren en de ast daerop staende gelegen te Meerbeke tegenover den Ingel groot 160 roeden waarvan de andere helft is te lothe gevallen de voorste Anna Evenepoel

deze helft is geschat op 54 L 1 S 8 grooten vlaems over deze helft

2) de helft van een block groot 1 bunder genaempt " Stricht "
- deen zijde het goet van Nijvel
- dander sijde en eynde tegen sheeren strate

waarvan de andere helft is toekomend Anna Evenepoel

deze helft is geschat op 44 R groot

3) de helft van 355 roeden gelegen opt Meerevelt daaraf de andere helft competeert aan Anna Evenepoel
- met een zijde en een eynde tegen sWitten stede
- ander zijde en eynde sheeren strate
- met ander eynde boven tegen derve van Joos Pardaens

geschat over deze helft op 35 pond groot

4) 180 roeden land op het Cleyn Brugghevelt en is een leen
- met eender syde derve Peeters le Boeck
- ander zijde de goeden van Herman Swinnen
- een eynde sheeren strate
- ander eynde de goeden van de voorste Joos Evenepoel

geschat op 34 pond 4 schellingen groot

5) de helft van een stuck lant groot 390 roeden daaraf de andere helft Anna Evenepoel competeert op Woestijnenvelt
- een zijde de goeden van de Weduwe Jan Geyvaert
- ander zijde tegen het Nattersvelt

geschat op 33 pond 3 schellingen groot

6) een block drooghe weyde groot 105 roeden gelegen aen de Nattersmeersch
- een zijde aan den Bodem
- ander zijde aan de goeden van Aert De Doncker

geschat op 32 pond 11 schellingen

7) een bunder lant opt Cleyn Brugghevelt
- een zijde de goeden van de Prelaet van Ninove
- ander zijde het leen van Herman Swinnen

geschat op 72 pond groot

8) 1 dachwant opt Hoendersvelt uyt een stuck van 7 dachwant
- een zijde de goeden van Wed. Joos Pardaens
- niet ingevuld

geschat op 22 pond groot

9) de helft van 312,50 roeden bempts ( lees : beemd ) geheeten " de Cloppers " daar de andere helft toekomt aan de voorste Jaspariene en is onverdeeld met Sr. Pieter Minne

geschat op 81 pond 5 schellingen

10) de helft van een weyken in de voorste Cloppers groot int geheele 185 roedn daarvan de helft toebehoort aan de voorste Jaspariene

geschat op 40 pond 14 schellingen

11) de helft van 520 roeden bosch daarvan de andere helft toebehoort aan de voorste Anna Evenepoel genoemd " Neyghenbosch "
- boven tegen de strate
- eender zijde tegen gasthuysbosch van Neyghen
- ander zijde tegen sheeren bosch van Neyghen

geschat op 36 pond 8 schellingen

12) 138 roeden bosch uyt 180 roeden bosch geheeten " den Bult "
- naast het lot van Anna Evenepoel

geschat op 33 pond 2 schellingen


Item is nog onverdeeld gebleven :

1) een hofstadt metten huyse , stallingen en andere edifitien daerop staende gelegen op de Plaetse groot 98 roeden daer Adriaen De Meyer tegenwoordelyck woont metten camme en brouwerye daerachter geleghen

2) 3 dachwanden lants op het Cheynsvelt

3) item een vijverken gelegen onder Denderwindicke op de Swellinck

4) 1 dachwand ende sekere roeden lants op de Weerscheede

5) item al de cheynsen en renten gespecifieert in de inventaris van het sterfhuys

6) de geschalmde boomen tot 110 in getale en de wassende hoppe en de staecken


Item omtrent de heerlijke renten

1) de onlosselijke renten zijn geschat op de penninck XXVII

2) den cappuyn op 10 stuivers , de hinne op 5 stuivers , de gans op 12 stuivers het stuck

3) de granen per mudde

- terwe is 224 rijnsguldens / mudde
- rogge is 160 rijnsguldens / mudde
- gheerste ( gerst ) is 125 rijnsguldens / mudde
- evene ( haver ) is 100 rijnsguldens / mudde

Present : Peeter Vanden Eynde en Merten Buydens schepenen


27.12.1625 :  Adriaen en Marie Van Craenenbroeck kinderen van wijlen Gillis Van Craenenbroeck met toestemming van Juliana De Dobbeleer leste weduwe van de voorste Gillis Van Craenenbroeck hun moeder :

erkennen een rente aan Merten Thienpont x Adriaan Van Brueseghem van 3 R sjaars / de gulden tot 20 S / de stuiver tot 3 plecken brabants / beseth op :

1) een hofstadt metten huyse en schuere daerop gelegen in MBK groot 5 dachwant
- tegen sheeren strate
- tegen cloostergoet van Ninove
- ander zijde tegen het Boschvelt

belast in voorkommers met 6 R en 3 cappoenen sjaers

Present : Joos Walckiers meier van de abdis van Nijvel ,

Guilliam Vander Poorten , Baltazar Vander Stricht en Adriaen De Coene schepenen