SCHEPENBRIEVEN van MEERBEKE anno 1606


04.07.1606 : Heer en Mr. Guilliam De Goux " onse geminde heere van Meerbeke " verkoopt aan Gillis Van Lierde :

op een voortaene rente van 8 pond groot waarvan 3 pond groot onquitbaar zijn en 5 pond groot aan de 16de penninck te weten :

een seker gemets ( lees : gemetst ) huys mette gronden daer aen gelegen en andere edificien daer aen clevende " eertyts geweest een volmeulen en nu een stampmeulen volgende de consente en octroye van Syne Conincklycke Majesteyt van 02.05.1594 " gelegen in MBK int gehuchte ter Bruggen ofte ten Berghe "
- met eender zyde vooren teghen sheeren strate
- ander syde over de beke teghen Jonckheer Jacques De Galleth erve
- met eynde aen het leen en de meersch van Hendrik Evenepoel Bailliu

Belast in voorkommers met 28 stuivers sjaars

Present : Jeroen De Mol en Cornelis Neeten schepenen


04.07.1606 : Gillis Van Lierde erkent een rente aan Sr. Guilliam de Goux over de koop van het huys met syn toebehoorten van 48 guldens sjaars waarvan 18 guldens niet losselyck zijn en de andere 30 guldens aan 16de penning en bezet op :

een stenen gemets huys met stampmeulen , zie de vorige akte

Present : zie supra