Parochieregisters van Denderwindeke

ANNO 1719


Verkaveling in 2 kavels tussen Peeter Van Eesbeke enerzijds en Adriaene Engelbeens weduwe van Abraham Van Eesbeke

Voor Peeter Vanden Abbeele baljuw , Jan Straetmans burgemeester , Hendrick Van Doorslare en Nicolaes Walckiers schepenen der heerlijkheid van Meerbeke zijn gecompareert :
 

A) 1) Pieter Van Eesbeke fs. Abrahams jonkman bij competenten ouderdom over zichzelf en over
     2) Ingel en
     3) Joanna Van Eesbeke zijn broeder en zuster


     kinderen van wijlen Abraham en wijlen Beirel Poelaert

B) Adriana Engelbeens x Christiaen Vanden Dorpe die de 2de huysvrouwe was van wijlen Abraham Van Eesbeke met haar 5 kinderen uit 2de huwelijk en :

     Item Jan Segers die vooght is over de 5 weesen van dit 2de huwelijk met name

       4) Catharina
       5) Maria
       6) Anna
       7) Maria Anna
       8) Petronella Van Eesbeke , allen mineur


Hebben gedeelt alle de huyingen , schuren , stallingen metten geleghe en goederen bij den voorste Abraham en Beirle Poelaert geconquesteert en waar Adriaene haeren tocht heeft

Cavel A : naar Adriana Engelbeens en haar kinderen

1) de keuken met de voorvloer van seker huys in MBK. int gehuchte ten Berghe gepresen op 250 guldens met de helft van de kelder
     de stal jegens den voorvloer gepresen op 50 guldens ,
     de helft  van de schuur en de schuurvloer gepresen int geheel op 100 guldens
     Item een partije van den geleghe ofte lochtinck commende lancx de keyts aldaer van aen de beke tot aen den hoeck van de stal en het huys en 

    is groot 63 roeden

2) een partije hoplochtinck in het selve geleghe groot 52,5 roeden
         - oost de hoplochtinck van Christiaen Vanden Dorpe
        - noort het leen van Jacques De Hauwere ( lees Jacques D'Hauwer , red. )
        - suyt en west Cavel B

3) de helft van een partije lant genaempt " het Goetveldeken " groot over dese helft 114 en 1/4de roeden
         - oost Sr. Claudius Walravens
         - suyt Cavel B met de wederhelft
         - west sheeren strate
         - noort Elisabeth Cardoens

3) de helft van een partije lants op het Steent groot 63,5 roeden
        - suyt den groenen wech
        - noort Sr. Adriaen De Naeyer met de barm over de straete
       - west Jan Vander Eecken
       - oost Cavel B

Cavel B is te lothe gevallen Pieter Van Eesbeke


1) de kamer van het voorste huis met de helft van de kelder gepresen op 250 guldens
     de helft van de schuur met de schuurvloer gepresen over dese helft op 50 guldens
     een partije lochtinck daer den nast op staet
            - oost den lochtinck van Jan De Keyser
           - suyt lancx het huys ende erfve ofte kavel A
           - west de beke
           - noort de voorste partije

     en is groot 63 roeden

2) de helft van de hoppelochtinck achter de nast groot 52,5 roeden tegen de beke en noort het leen van Jacques D'Hauwer

3) de helft van het Goetveldeken groot 114,5 roeden

4) item de helft van stuck lants op het Steent groot 60,5 roeden
           - oost het goet van Sr. Joos Van Heghe
          - suyt den groenen wech
          - noort Sr. Adriaen De Naeyer met de barm over de straete
         - west cavel A

De hopnast is gepresen op 80 guldens en is gebleven onverdeelt samen met den hoven ( lees : bakoven ) en blijven int gemeen

Verkaveling gedaen op 06.03.1719 met Mr. Gillis Walravens en Mr. Martinus De Leu meesters timmerlieden

Ook den borreput ofte steenput is gebleven onverdeelt

Daar Cavel A komt tot 350 guldens en Cavel B tot 300 guldens zal de Cavel A moeten opleggen 25 guldens aen Cavel B

Bij het overlijden van Adriana Engelbeens zal haar kavel verdeeld worden tussen de 8 kinderen van wijlen Abraham Van Eesbeke

Gedaen op 21.03.1719