VERKAVELINGEN MEERBEKE
 


Lothinge tussen de kinderen van wijlen ADRIAEN VAN EESBEKE x wijlen PETRONELLA BUYDENS , 7 STAKEN
 Voor Pieter Vanden Abbeelen baljuw , Bartholomeus Vanden Borre burgemeester , Claudius Walravens , Adam Van Vreckem , Gillis Smet en Gillis De Vits schepenen van MBK over de loting en verkaveling van wijlen Adriaen Van Eesbeke en wijlen Petronella Buydens beiden overleden te Meerbeke

1) Jan bij competente ouderdom

2) Peeter in huwelijcken staet

3) de 3 wezen van wijlen Elisabeth Van Eesbeke x Cornelis Van Eesbeke te weten
             3a) Adriaen
             3b) Cornelis
             3c) Philippina
             waarover als voogden de vader Cornelis Van Eesbeke en als V.M. Pieter Pleck

4) Josyne Van Eesbeke x Hendrik Van Bont

5) Catharina Van Eesbeke x Jacobus De Brackenier

6) Joanna Van Eesbeke x Peeter Vande Putten

7) Philippina Van Eesbeke x Adriaen Buyl
 


Capittel van leengoederen die gaan naar de oudste mannelijke hoor te weten Jan Van Eesbeke :

  1) 542,3 roeden meers en bos in Pollare en is leen van het leenhof van Affligem bij de overledenen bekomen bij cope van Jan Wets
                     - oost Jan Vander Stockt
                     - suyt de beke
                     - west dhoirs Jan Vander Eecken
                     - noort de Neercauter

2) 2 dw. lant van het leenhof van Wedergrate verkregen als boven
                    - oost Jan De Maeseneer
                    - suyt dhoors Jan Van Varenberch
                    - west Jouffrouwe de Weduwe T'Kint tot Brussel
                    - noort dhoirs Pieter Vanden Broecke
 


Capittel van de gronden van erfven en ander voordeel

3) 190 roeden en is deel van een meerdere partije in MBK , geschat op 24 stuivers de roede
                  - oost Curengoet MBK
                  - suyt den heerewegh
                  - west de volgende partije

    gebleven op Pieter Vande Putte causa uxoris

    al het hout en de boomcattijl op de voorste partije met het mesvet : 9 guldens

4) 190 roeden en is deel van meerder partije in MBK , geschat op 24 stuivers de roede
                 - oost de voornoemde partije
                 - suyt de Heirebaan
                 - west de hofstede in cheijnse gehouden van de abdije van Ninove
                 - noort de volgende partije

     gebleven op Adriaen Buyl causa uxoris

      en de houtwas met het mesvet : 12 guldens

5) 190 roeden en is deel van meerdere partije in MBK , geschat op 24 stuivers de roede
               - oost de voorste partije
               - suyt d'heirebaen
               - west de volgende partije
               - noort de weese van Jan Vanden Broecke

     gebleven op de 3 weesen van wijlen Elisabeth Van Eesbeke

      al het hout en de boomcattijl op de voorste partije met het mesvet : 9 guldens

6) 240 roeden wesende deel van meerdere partije geschat op 1 gulden de roede
               - west het goet van de Abdij van Ninove
              - noort het goet van Wedergrate
              - oost de volgende partije

     gebleven op Jacobus De Brackenier causa uxoris

     het boomcattijl met de scheuten : 30 guldens

7) 240 roeden wesende deel van meerdere partije geschat op 1 gulden de roede
              - west de voorste partije
              - noort het goet van de Abdij van Ninove
              - suyt het ander goet van desen sterfhuyse

       gebleven op Hendrick Van Bonte causa uxoris

       het boomcattijl is geprezen op 5 guldens

8) 136 roeden wesende deel van meerdere partije geprezen op 1 gulden de roede
              - west de voorste partije
              - noort het Abdij van Ninove
              - suyt de weese van Jan Vanden Broecke

      gebleven op Jan Van Eesbeke ( F )

      de boomen geprezen op 5 guldens

      de prijs van de amelioratie op de 3 voorste partijen soo over labeur en saeysel : 72 guldens

9) 1 dw. wesende de reste geprezen op 1 dw. de roede
               - oost dhoirs Jan Van Varenberch
               - suyt het curengoet van Meerbeke
               - west de weese Jan Vanden Broecke

      en is gebleven op Pieter Van Eesbeke ( G )

10) de oosthelft van 341 roeden lant op het Boschvelt geprezen op 24 stuivers de roede
             - oost het Abdijevelt van Ninove
             - suyt de prochie van DW.
            - west het wederdeel van dese partije

           naar G

     het boomcattijl en de houtwas : 57 guldens

11) de westhelft van 341 roeden op het Boschvelt geprezen op 24 stuivers de roede
              - oost de wederhelft
              - suyt het gescheet van de prochie van DW.
              - west de weese Jan Vanden Broecke

       al de boomkens met den houtwas : 21 guldens

       de prijs van de amelioratie in de voorste 2 partijen samen : 37,3 guldens te verdelen tussen G en F

       naar F

12) 50 roeden bosch in de prochie van Vullesele provincie van Henegauw en is 1 gulden de roede dus 50 guldens
              - oost dhoors Pauwel Bruylant
              - suyt de cauter
              - noort het gescheedt van Vlaenderen

       de bomen geprezen op 56 guldens

       naar A

13) 59,5 roeden bosch in de prochie van DW.  geprezen op 10 stuivers de roede
            - oost de Wed. T'Kint tot Brussel
           - suyt de cauterwegh
           - west Maximiliaen D'Hauwer
           - noort Heer Crabeels

     naar D

14) 100 roeden in DW. op het Groot Windickvelt geprezen op 15 stuivers de roede
            - oost dhoirs Pauwel Bruylant
            - suyt den wegh
            - noort de Wed. Cornelis De Brackenier

       naar G

15) 126,5 roeden binnen de prochie van Pollaer geprezen op 1 gulden de roede
              - oost Jan Van Herreweghen
              - suyt Cornelis Hemmerijckx
              - west Jan Van Varenberch

       en het haut en de bomen : 28 guldens

       naar C

16) 200 roeden meers in de prochie van Pollaer genoemd de Drooghe Weede gepresen op 8 stuivers de roede
             - suytoost Van Herreweghen en de weduwe T'Kint
             - noort en west het Curengoet van Pollaer

        en de bomen : 77 guldens

        naar E

17) 69 roeden bosch in de prochie van Pollaer op het Nederhoenderskot op 10 stuivers de roede
             - oost curengoet PL
             - noort en west dhoirs Van Heddeghem

      de boomen en de houtwasch op 38 guldens 10 stuivers

     naar F

18) de helft van 448,5 roeden land en bosch in Pollaer in het Nederhoenderskot , prijs met het schaerhout op 8 stuivers
          - oost hoirs Nicolaes De Bont
          - west de wederhelft
          - noort de beke
          - suyt dhoors Peeter Vanden Broecke

       het haut en de boomen op dese helft : 36,5 guldens

     naar C

19) de westhelft van 448,5 roeden land en bosch , zie boven , prijs met het schaerhout op 11 stuivers
       - oost de wederhelft
       - west de weduwe Cornelis De Brackenier
       - suyt Armengoet PL
       - noort de beke

     het boomkateijl : 44 R

    naar D

20) 56 roeden in PL op 10 stuivers de roede
       - west en noort de Hollandersmeersschen

        de besaeytheden en amelioraties : 6 R 12 S 2 O
      
       naar E

21) 228,5 roeden land in PL opt selve velt is 7 stuivers / roede
       - oost Geeraert Buydens
       - suyt Christiaen De Ro
       - noortwest Guilliam Van Heddeghem

       het boomkateijl : 16 R
       de amelioraties : 25 R 3 S

       naar A

22) 92,65 roeden land in DW op de Flierenpael en is 1 gulden / roede
       - oost Gillis Mignon
       - west Adriaen Van Eesbeke
       - suyt Peeter De Mol

        de amelioratie in dese partije besaeyt ter braeke : 19 R 17 S

       naar B

23) 105 roeden bosch in DW int gehuchte te Roost en is 10 S / roede
       - oost Jan Vanden Haute
       - west Christoffel De Pongh
       - suyt cloostergoet Beauprez
       - noort Gillis De Bremaeker
      
        boomkateijl en hautwasch : 52 guldens

       naar B

22) 61 roeden schoofland in DW op het Schuermanneken op 12 S / roede
       - oost Jan Pleck
       - suyt het Bosveldt
       - noort Geeraert Buydens

       de besaeytheden en amelioratie :  5 R 16 S

       naar B

23) 192 roeden schoofland in DW genaempt " het Schuermanneken " op 13 S / roede
       - oost het Boschvelt
       - suyt de weduwe Cornelis Evens
       - west den groenen wech
       - noort Christoffel De Ro en Hendrick Van Vrechem

       het boomkateijl : 14 R
       derde mesvet in de voorste partije : 6 R

        naar B

24) 53,5 roeden Xlant in DW op het Schateijcken op 18 S / roede
       - oost Joos Cobbaert
       - west Jan Pleck
       - noort de heirebaen
       - suyt Peeter Van Laethem

       het hout en de hoppestaecken op dese partije : 27 R

       naar A
      
25) het woonhuys , schueren en stallen gestaen binnen de prochie van MBK op de cheijns van de abdije van Ninove genaempt " den Papenbril " met al het brauwalaem sal blijven int gemeene om te verkopen voor het betalen van de schulden dus : memorie

26) het voordeel van de venditie van de meubilaire effecten : 1320 R 8 S 2 O

27) de prijs van de amelioraties , hautwas en andersints op de pacht van Juffr. T'Kint tot Brussel , dhoirs van den greffier Verwaerden , mijnheer van Neijgen , Albert Snoeck , de weduwe Cornelis De Smet , Michiel Rockele ,
Jan De Wolf , de kercke van Windick , de Armen van Pollaer en Ninove en de proost van Windicke samen : 220 R 13 S

28) de prijs van amelioratie van 117 roeden op het Beeckvelt met masteluyn : 22 R 11 S

       naar D , E , F elk 1/3de

29) de prijs van de amelioraties van de pacht van Sr. Vanden Broecke : 47 R 11 S

30) de prijs van amelioratie van 150 roeden in PL en is pacht van Antwerpen en van Jan Cossens , met masteluyn : 29 R 15 S

31) het mesvet in een dachwant pacht van De Vleeschauwer opt Beeckvelt ( ? ) : 2 R

32) de opgaende abeele boomen staende aen het leen tsamen met het hout onder hames recht : 124 R 15 S

       naar Jan Van Eesbeke

33) tegoed van Pieter Van Eesbeke hoir in desen soo vele over hem is betaelt aen Jan Telle tot Ninove : 14 R , dit gaat naar dezelfde Pieter  

34) tegoed van Mathijs Van Laethem van arbeyt met de peerden : 6 R

      naar C

35) tegoed van de weduwe Jacobus De Broeck bij afrekeninghe op 11.10.1722 : 8 R 5 S

36) tegoed van Christiaen De Ro tot Denderwindeke over leveringhen : 18 S

37) tegoed van Jan Van Eesbeke hoir in desen 100 guldens over voorschot van het verhef van de leengoederen : 100 R

Som van de baten : 5347 R 3 O

Gedaan op 13.03.1727

Verdere liquidatie tussen de 7 erfgenamen van de venditieboek bedragende 1320 R 8,5 S en gedaan door heer Peeter Vanden Abbeelen baljuw en na kosten blijft hier 1253 R 1 O

En dat Jan Van Eesbeke de hofstede van den Bril heeft gekocht voor de somme van 1200 R courant geld met de conditie daarmede te betalen de schulden van dit sterfhuys en moet na betaling van de schulden nog aan de 6 andere hoirs de rest van deze somme betalen

Gedaan op 30.01.1728 ondertekend Peeter Vanden Abbeelen baljuw , Claudius Walravens en Jan Cosijns schepenen