VERKAVELINGEN MEERBEKE
 


Lothinge tussen de kinderen van wijlen NICOLAES VAN EESBEKE x JOANNA BOGAERT op 09.12.1729
 


Voor Pieter Vanden Abbeelen baljuw , Bartholomeus Vanden Borre burgemeester , Gillis De Vits schepenen der prochie van Meerbeke zijn verschenen :

1) Peeter Van Eesbeke

2) Christiaen

3) Hendrick

4) de 5 kinderen van wijlen Christiaen Appelmans x wijlen Joanna Maria Van Eesbeke
                      
                     5a) Peeter Appelmans majeur
                     5b) Catharina majeur
                     5c) Joannes mineur
                     5d) Elisabeth mineur
                     5e) Barbara mineur

en maken verdeling van de goederen , gronden van erfve , huysingen , schuere en stallingen en de camme mitsgaders landen , weyden en bosschen

Omtrent de partijen hieronder vermeld zie voor het terroir van Meerbeke

1) nr. 1048 , de helft van 170,50 roeden weide , naar Hendrik Van Eesbeke
2) nr. 1051 , de Rossenbaert  verdeeld tussen Christiaen Van Eesbeke en Christiaen Appelmans
3) nr. 1087 ,  bos in de Borremeersch , naar Pieter Van Eesbeke
4) nr. 1114 , een gelege in Ter Nat , naar Pieter Van Eesbeke
5) nr. 1158 , 61 roeden land op de Bodem , naar Christiaen Appelmans
6) nr. 1232 , 125,50 roeden meers
5) nr. 1257 , een leen van 88 roeden in de Moille , naar Hendrik Van Eesbeke

Blijven nog 3 meersen die ik voorlopig niet kan plaatsen
 


CAVEL A naar Christiaen Van Eesbeke

- een huyse sijnde eene herberghe ghenoempt " DEN ROSSENBAERT " mette schuere en stallinghen mette helft van gheleghe groot 99 roeden gelegen in MBK int gehuchte Ternath

- noort de straete
- oost de wederhelft van den selven geleghe
- suyt Jan Bogaert en Jan De Keyser
- west de goederen van de beneficie van St. Berlindis

is 99 roeden gepresen op 2 guldens 5 stuivers de roede maakt 222 guldens 15 stuivers

En op dit huys zijn 2 renten te weten : 6 guldens wisselgelt sjaers aen den Armen van Neyghen en 3 guldens sjaers aen de kercken van MBK

en dese cavel moet doghen de rente van 6 guldens / 16de penninck wisselgelt en de wederhelft sal moeten doghen de rente van 3 guldens aen de kercke van Meerbeke dus maakt dit in couranten gelde:

112 guldens dus blijft hier : 110 guldens 15 stuivers   ( red. : 222 G 15 S - 112 G = 110 G 15 S )

het catheijl op de voorste helft bestaende in de huysinghen , schuere en stallingen : 334 guldens

den houtwas en bomen : 16 guldens

Zie terroir nr. 1051


Deze kavel komt tot 460 G 15 S
 


CAVEL B naar de kinderen van wijlen Christiaen Appelmans

1) den helft van den geleghe " DEN ROSSENBAERT " met de camme daerop staende groot 99 roeden gepresen op 2 guldens 5 stuivers de roede maakt 222 guldens 15 stuivers
- suyt en oost Jan Bogaert
- west de wederhelft

en hierop de rente van 3 guldens wisselgelt sjaers / 20ste penninck maakt 60 guldens wisselgelt dus 70 guldens courant gelt

- het catheijl daerop staende sijnde de camme sonder het camgereck : 75 guldens

- den houtwas en de bomen : 8 guldens

Zie terroir nr. 1051

2) een weyde teghens den Perdemeersch groot 125,5 roeden gepresen op 30 stuivers de roede dus 188 guldens 5 stuivers
- oost Alexander Vander Poorten
- suyt den Perdemeersch
- west Andries Geeroms
- noort Jan Verbrugghen

en te weten dat deze meers samen met de Perdemeersch en een partije toebehorend de weese van Christiaen Bogaert is belast met een rente van 14 guldens / 16de penning / waervan dese partije sal moeten draghen 4 guldens competeren dhoirs van den Advocaet De Behault tot Brussel en is 64 guldens wisselgelt dus in courant gelt 74 guldens 13 stuivers 1 oort

de bomen daerop : 14 guldens

Zie terroir nr. 1232

3) partije lant op den Bodem groot 61 roeden gepresen op 28 stuivers de roede dus : 85 guldens 8 stuivers
- oost dhoirs Weduwe Swinnen
- suyt en noort Sebastiaen Godier
- west de strate

Zie terroir nr. 1158
 CAVEL C naar Peeter Van Eesbeke

1) een behuysde stede in MBK int gehuchte Ternath groot 60 roeden en gepresen op 2 guldens 5 stuivers de roede
             - oost dhoirs Peeter Vander Poorten
             - west dhoirs Christiaen Bogaert
             - suyt sheeren strate
             - noort Hendrick Van Doorslaer

- het catheijl daerop staénde bestaende in de huysinghe met 2 nieuwe platen en een stuck ligghende onverwerckt : 110 guldens

- de boomen 9 guldens

belast met
  - een rente van 3 guldens onlosbaar aan den heere Quarre
  - rente van 2 guldens / 16de penninck aan de Diensten van Ninove
 - rente van 3,5 guldens / 16de penninck aen Sr. Frans Vander Elst

en de losbare rentes zijn in wisselgelt gesteld en de onlosbare rente in courant gelt den penninck XXVII

Zie terroir nr. 1114

2) een meers gelegen in MBK onder Berchem groot 134 roeden en gepresen op 22 stuivers de roede
   - oost de beke
   - west de Wed. Hendrick Jacobs
   - suyt Nicolaes De Beys

den houtwas en de boomen daerop : 43 guldens

3) partije bosch in MBK in den Borremeersch groot 68 roeden gepresen op 2 guldens de roede
    - oost Jan Bogaert
    - suyt dheer Cornelis Walckiers
    - west het goet van de Capellekerck van Brussel
    - noort dhoirs Christiaen Bogaert

den houtwas tot 17 guldens en de boomen tot 7 guldens

zie terroir nr. 1087
 CAVEL D naar Hendrick Van Eesbeke

1) een hoppelochtingh int gehucht Ternath groot 85 roeden en 1/4de roede gepresen op 2 guldens 5 stuivers de roede
- oost de cappelrije van den H.Gheest van Meerbeke
 - suyt Joos Valckenier
 - west de straete
- noort Abraham Van Eesbeke

en is belast met 1,5 gulden / XVIde penninck / aen Abraham Van Eesbeke nu desselfs erfgenaemen is 24 guldens wisselgelt dus 28 guldens courant

de boomen daerop : 6 guldens

Zie terroir nr. 1048

2) een partij lant in de Moille in MBK wesende leen groot 88 roeden en gepresen op 30 stuivers de roede
- oost en noort dhoirs Jooris De Poorter in Gheerartsberghe
- suyt Jan Straetmans
- west Alexander Vander Poorten

Zie terroir nr. 1257

3) een meers in de Perdemeersch in MBK. nu verkeert in bosch groot 155 roeden in den metingboek in 2 partijen gepresen op 30 stuivers de roede
- oost Pieter Walckiers en Jan De Keyser
- suyt dhoirs Christiaen Bogaert
- west Jan Verbrugghen
- noort de weyde van Cavel B

en is belast met een rente van 14 guldens ten proffijte van dhoors Advocaet Behault tot Brussel beneffens de weyde daernaest gelegen en noch een partije van de weese Christiaen Bogaert en dese cavel zal dragen 6 guldens , den cavel B 4 guldens en de weese Christiaen Bogaert ook 4 guldens en hier dus 6 x 16 guldens wisselgelt

de boomen daerop 28 guldens
 


Gedaen op 09.12.1729 , present zie boven