VERKAVELINGEN MEERBEKE

1745


Lothinge tussen de 3 kinderen van wijlen Joos Vander Eeckt en Joanna De Troyer
 


Voor Pieter Vanden Abbeelen baljuw , Nicolaes Van Opdenbosch burgemeester , Judocus Foubert en Jan Van Vrechem schepenen de lothinge tussen de 3 kinderen van wijlen Joos Vander Eeckt en van Joanna De Troyer

1) Pieternelle Vander Eeckt x Hendrick Van Coitshem

2) Catharina Vander Eeckt sijnde stom en doof geassisteert met Carolus Huygens haer momboir

3) Angelina Vander Eeckt weduwe wijlen Ludovicus Vanden Eeckhaute met Jan Geeroms door haar vercoren als bystaenden voocht


CAVEL A naar Catharina Vander Eeckt

1) de helft van 307 roeden landts binnen MBK op het Heijsbrugghenvelt
- oost Andries Barbé
- suyt de prochie van Goyck
- west Pieter Niels
- noort de voorste Barbé

Zie terroir nr. 1327

gepresen op 29 S de roede : 222 R 11,5 S

en is belast met 1,5 veertel rogghe , 2 veertelen en een vierlinck haever Lennickse mate , 3 denieren Lovens aen den heere van Pamel
- de rogge gerekent op 2 guldens het sister
- de haver 1 gulden het sister
- de 3 denieren lovens tot een blanck

is samen 27 stuivers sjaers / penninck XXV / en dus 33 R 15 S waarvan hier de helft :  16 R 17,5 S

en de geheele partije is ook belast met rente van 5 R 17,5 S sjaers aen Sr. Pieter Ringler tot Brussel jegens den penninck XXV en is 147 guldens wisselgelt compt in couranten gelde 171 R 10 S
waarvan ook de helft is : 85 R 15 S

Beide sommen afgetrocken van de schatting dus blijft : 119 R 19 S

2) het labeur , mesvette en saeytsel op de voorscreven geheele partije is : 18 R 5,5 S

SOM VAN DESEN CAVEL : 138 R 4,5 S


CAVEL B aan Angelina Vander Eeckt weduwe Ludovicus Vanden Eeckhaute

1) de helft van een gelaeghe daerinne de voorste Joos gewoont heeft in MBK int gehuchte te Prindael sijnde de westsijde
- oost de wederhellicht
- suytoost de straete
- noortoost dhoirs Reynier Mertens

Zie terroir nr. 1369

groot over dese helft 71,5 roeden gepresen sonder de huysingen op 2 guldens jeder roede : 143 R

de huysingen belast int geheele met rente van 3 R aan dhoirs Anthonis Wasteels waarvan het capitael is 48 R wisselgelt is 56 R courant gelt en de helft maakt 28 R

Dus is de helft van het geleghe 115 R

2) de huysinghe daerop staende : 60 R

3) de boomen daerop 12 R

SOM : 187 R


CAVEL C naar Pieternelle Vander Eect x Hendrick Van Cutshem  ( ** )                        ( ** : de ene keer schrijft hij Coitshem , de andere keer Cutshem )

1) de helft van een gelaeghe daerinne de voorste Joos gewoont heeft in MBK int gehuchte te Prindael sijnde de westsijde
- west de wederhellicht
- suytoost de straete
- noortoost dhoirs Reynier Mertens

groot over dese helft 71,5 roeden gepresen sonder de huysingen op 35 stuivers jeder roede : 125 R 2,5 S en na aftrek van de rente aan dhoirs Anthonis Wasteels : 97 R 2,5 S

2) de edificien : 50 R

3) de boomen : 41 R

SOM : 188 R 2,5 S


Gedaen op 07.04.1745 , de prijsije gebeurde door Nicolaes Van Opdenbosch borgemeester en Andries Bellemans

 

 


-