LOTINGEN en VERKAVELINGEN MEERBEKE

06.04.1647


Loting tussen de kinderen en kleinkinderen van wijlen Pieter Vanden Eynde x Barbara Guillaens

  1. Hendrik
  2. Jeroen
  3. Christiaen
  4. Sara , innocent
  5. Catharina x Hendrik De Doncker
  6. wijlen Joanna haar dochter Catharina De Coene x Ingel Van Vrechem  ( ** )
  7. wijlen Jan zijn weduwe Willemijne Pardaens en haar zoon Pieter over zijn broeders en zusters
  8. wijlen Norbertus ( *** )
  9. wijlen Pieter
 ( ** ) : zij zal hertrouwen met Adriaen De Corte , zie schepenbrieven anno 1651

( *** ) : anno 1650 is er nog één weeskind van wijlen Norbertus Vanden Eynde x wijlen Jenneken Vander Biest met name Hendrick Vanden Eynde , zie WP anno 1650

Present : Christiaen Evenepoel burgemeester , Cornelis Van Vreckem schepenen en Sr. Philips Dhanins baljuw


9 staken

1) Hendrick
2) Jeroen
3) Christiaen
4) Gillis Van Eesbeke onze medeschepen " te wette over Sara Vanden Eynde midts haere innocentie ende simpelheyt "
5) Cathelijne x Hendrik De Doncker
6) Cathelijne De Coene dochter wijlen Jenneken Vanden Eynde x Ingel Van Vrechem       ( de schrijfwijze in deze tekst is " Vrechem " , red. )
7) Pieter Vanden Eynde zoon wijlen Jan over zijn medebroeders en zusters mitsgaders Willemijne Pardaens zijn moeder en achtergelaten weduwe wijlen Jan
8) Nicolaes Wasteels als voogd over de achtergelaten wezen van wijlen Norbertus Vanden Eynde
9) Hendrick Vanden Eynde als voogd over de achtergelaten wezen van wijlen Pieter Vanden Eynde


KAVEL I ) wijlen Norbert Vanden Eynde zijn kinderen  ( ** )

( Norbert Vanden Eynde x Joanna Vander Biest , beiden waren overleden anno 1650 , zie WP anno 1650 voor de verkoop van een partij land op Dast komend van de kant van wijlen Jenneken Vander Biest , anno 1650 is slecht één zoontje in leven  )


1) 161,50 roeden land op het Schoonvelt
- oost derve Anthoon Van Snick
- suyt goeden van Sint Cornelis neffens Ninove
- west Adam Vanden Broecke
- noort het Bogaertvelt

geprezen op 209 R 19 S

2) 153 roeden op het voorste Schoonvelt
- oost de goeden van de erfgenaemen Dierick De Coene
- suyt derve van Merten Buydens
- west de goeden van dhoors Joos Walckiers
- noort de goederen van Mr. Pieter Minne

geprezen op 160 R 13 S

Totaal voor deze kavel is 370 R 12 S

En dit uit een " somme van 3091 guldens wesende generaele ende totale van dese cavelinge behoudens het paert ende contingent dwelck de voornoemde Sara is toegelaeten "dus 386 R 7 S 1 Blanck over een cavel dus tekort 15 R 15,5 S

Heerlijke renten hierop zullen gerekend worden aan de penning XXVII


KAVEL II ) wijlen Pieter Vanden Eynde zijn kinderen

1) 124 roeden land op het Beeckvelt
- oost de goederen van Sinte Cornelis neffens Ninove
- suyt de goeden van de erfgenaemen van wijlen Frans De Vrij
- west de goeden van de cavel van de kinderen wijlen Jan Vanden Eynde

geprezen op 148 R 16 S

2) 132 roeden land op het Groot Huedevelt
- oost tegen de meersch aldaer
- west derve van Merten Thienpont
- noort de goederen van de kercke van Meerbeke

geprezen op 145 R 4 S

3) 109,50 roeden land op Dasvelt
- oost de goeden van derfgenaemen van dhoors Christiaen Vander Plancken
- west de cavel van de voornoemde Catharina De Coene
- noort tegen de strate

geprezen op 98 R 8 S

Deze kavel heeft een teveel van 6 R 3 S


KAVEL III ) Jeroen Vanden Eynde

1) 150 roeden land op de Nedermate
- oost Gillis Van Eesbeke erve
- suyt en west de goederen van Sinte Cornelis neffens Ninove
- noort derve van de weduwe Olivier Vanden Broecke

geprezen op 240 R

2) 103 roeden land op Nepersvelt
- oost Jan Van Winghen erve
- noort de goederen van Jan De Strijcker

geprezen op 144 R 4 S

Deze beide partijen werd belast met rente van 10 R sjaars aan de Sr. Jan De Fraye griffier van Wedergrate en Meerbeke , zie WP Meerbeke anno 1652


KAVEL IV ) Hendrick Vanden Eynde

1) 132 roeden op Bogaertvelt
- oost Jan Luycx erve
- de goederen van de achtergelaten weduwe wijlen Merten Thienpont
- west Gillis Buydens erve
- noort de goederen van de achtergelaten weduwe wijlen Mr. Jaspar Van Brueseghem

geprezen op 213 roeden

2) 153,50 roeden op Bogaertvelt
- oost de goederen van de heere van den lande van Wedergraete
- de goederen van de weduwe wijlen Jan Vanden Eynde
- west de goederen van Pieter De Mol
- noort derve van Cornelis Van Vreckem

geprezen op 57 R 16 S

3) 110 roeden land op Dasvelt
- oost Nicolaes Wasteels erve
- suyt de goeden van de kercke van Meerbeke
- west en noort sheeren strate

geprezen op 117 R

Samen 386 R 16 S


KAVEL V ) Cathelijne De Coene

1) een partije " ten Bloke "  groot 117,50 roeden
- oost den meersch genoempt " Sinte Berlindis meersch "
- suyt de goederen van de heere Baron van lande van Wedergraet
- west de wech aldaer
- noort tegen de cavel van Cathelijne Vanden Eynde

geprezen op 117 R 10 S

2) 109,50 roeden land op D'ast
- oost de goeden van de cavel van wijlen Pieter Vanden Eynde zijn kinderen
- suyt de goederen van de erfgenaemen van wijlen Christiaen Vander Plancken
- west derve van Merten Buydens
- noort sheeren strate

geprezen op 98 R 11 S

3) 110 roeden op Bogaertvelt
- oost tegen het Nepersvelt
- suyt tegen de goederen van de cavel van Christiaen Vanden Eynde
- west dhoirs wijlen Jacques Dhaens
- noort derfve van Ingel Van Steenstrate

geprezen op 186 R

Samen 392 R 1 S


KAVEL VI ) Christiaen Vanden Eynde

1) 110 roeden land op het Bogaertvelt
- oost het Nepersvelt
- suyt de goeden van de Wed. Mr. Jaspar Van Brueseghem
- west de erfgenaemen van wijlen Jacques Dhaens
- noort de cavel van Cathelijne De Coene

geprezen op 176 R

2) 112,50 roeden land op Dast
- oost en suyt de goeden van Niclaes Wasteels
- west de goeden van de Canonicken der prochie

geprezen op 101 R 5 S

3) 117 roeden land op Laefferingenvelt
- 2 syden tegen de goeden van de advocaet Minne
- noort tegen den wech aldaer

geprezen op 105 R 6 S


KAVEL VII ) Cathelijne Vanden Eynde

1) 172 roeden land op Bogaertvelt
- oost het Nepersvelt
- west de cavel van de kinderen wijlen Jan Vanden Eynde
- noort het Curengoet van . . .
- vierde sijde het voorste Nepersvelt

geprezen op 258 R

2) 117,50 roeden " ten Bloke "
- oost de meersch genaempt " Sinte Berlindis meersch "
- suyt de cavel van Cathelijne De Coene
- west den wech aldaer
- noort tegen de Mollenmeersch

geprezen op 117 R 10 S


KAVEL VIII ) de kinderen van wijlen Jan Vanden Eynde

1) 172 roeden land op het Bogaertvelt
- oost de cavel van Cathelyne Vanden Eynde
- suyt het Nepersvelt
- west de goederen van Sinte Cornelis neffens Ninove
- het cueregoet van . . .

geprezen op 258 R

2) 134 roeden land op het Beeckvemt
- oost de achtergelaten goederen van de weesen wijlen Pieter Vanden Eynde
- suyt de goederen van de erfgenamen van wijlen FranchoisDe Roij
- west de goederen van Jan Van Heghe
- noordt Sinte Cornelis neffens Ninove

geprezen op 148 R 16 S


Redactie : Sara Vanden Eynde is niet opgenomen in deze verkaveling , er is een apart contingent voor haar gemaakt gezien haar zwakzinnigheid

Voor de eigendommen van Sara Vanden Eynde zie WP Meerbeke anno 1651