VERKAVELINGEN MEERBEKE

17.10.1669


Lothinge tussen de 2 kinderen van wijlen Christiaen Vanden Eynde x wijlen Joanna Van Eesbeke
 


1) Jan De Doncker x Anna Vanden Eynde

2) Olivier Van Eesbeke en Hendrick De Doncker als momboirs van Anthoon Vanden Eynde minderjarige wees en broeder van de voorste Anna


LOT I ) aan Jan De Doncker

a) in Denderwindeke 236,70 roeden in de Parremeersch
- oost het veldeken genoempt " den Schipstoel "
- zuyt cloostergoet van Sinte Cornelis
- noort het Rulenscot

geschat op 32 S / roede

totaal : 377 R 12 S

deze partij is belast met rente van 6 R sjaars samen met andere partijen ten proffijte van het hospitaal van Ninove / penninck XVI / dus is de waarde hier gebracht op :

281 R 12 S

b) in Pollare 25 roeden meers in de Winckelmeersch
- tegen den dam
- noort Nicolaes Wasteels
- oost tegen de Branteghem

geschat op 40 S / roede

totaal : 50 R

c) in Pollare 294 roeden land en is een leen van de heer baron van Wedergrate op het Beeckvelt in een meerdere partij genoempt " de Ravenschot "
- noort de Moorsbroeckbeke
- oost Guilliam Buydens
- zuyt Lieven De Neve

geprezen op 15 S / roede

totaal : 220 R 10 S

d) 112,50 roeden land gelegen op Dast
- oost en zuyt de goeden van Nicolaes Wasteels
- noort de Kercke en Canonicken van Meerbeke

geprezen op 20 S / roede

e) 110 roeden land en is conquest gelegen op het Bogaertvelt
- oost tegen het Nepersvelt
- zuyt hun andere goederen
- west derfve van dhoirs Norbertus Vanden Eynde
- noort Ingel Van Steenstrate

belast met rente van 6 R sjaars aan Adriaen De Corte en is ook nog gehypothekeert op een andere partij land ook op het Bogaertvelt en ook 110 roeden wordt hier de helft gekort te weten 3 R / penninck XVI /

f) in Pollare een meersch groot 180 roeden
- oost de cluyse aldaer
- zuyt de straete
- west de Meulensmeersch
- noort de Capellemeersch

geprezen op 48 S / roede

is belast met rente van 3 L groot aan Sr. Anthoon Stevens / penninck XVI /

dus in feite 148 R

Totaal van deze kavel is 922 R 6 S

De hofstede waar de ouders in gestorven zijn is niet verkaveld en is een behuysde hofstede groot 146 roeden geprezen op 520 R boven de rente van 12 R daarop uitgaande

Ook niet in de verkaveling vermeld een partij meers van 247,50 roeden gelegen te Schalckem en geprezen op 445 R 10 S boven de last daarop uitgaande


LOT II  ) Anthoon Vanden Eynde met als voogden Olivier Van Eesbeke en Hendrick De Doncker

a) in Pollare 126,75 roeden land opt Hoenderskot
- oost den Ravenschot
- west dhoirs Pieter Cardoens
- zuyt Cornelis Hemmerijckx

geprezen op 20 S / roede


b) in Pollare 189 roeden land opt Mergelputvelt
- oost Michiel Van Oudenhove qualitate quio
- west dhoirs Franchois Cautaert met den Haeselerenbosch en het Swaenenblock

geprezen op 30 S / roede

c) in Meerbeke 116,50 roeden op het Bogaertvelt
- oost Jan Buydens
- west derfve van Inghel Van Steenstrate
- west de pachtgoeden van wijlen Gillis Buydens

geprezen op 30 S / roede

d) in Pollare 50 roeden land op het Meulenvelt
- noort de voetwech
- tegen de goeden van de Weduwe ofte hoirs van Jan Thienpont

geprezen op 1 S / roede

e) in Meerbeke 110 roeden land op het Bogaertvelt
- oost het Nepersvelt
- zuyt de Wed. en dhoirs Mr. Jaspar Van Brueseghem

geprezen op 30 S / roede

is verminderd met de helft van rente van 6 R sjaars aan Adriaen De Corte tot Ninove

f) in Meerbeke land op het Laefferingenvelt groot 111 roeden
- zuyt den Spectmeersch
- west de goederen van de advocaet Minne
- noort tegen de wech aldaer

geprezen op 15 S / roede maakt 87 R 15 S

g) in Meerbeke 128 roeden land op het Beeckvelt onder den laathove van . . . - niet ingevuld --
- tegen cloostergoet Sinte Cornelis
- 2 sijden Adriaen Cobbaert
- noort de erfgenaemen van Jan Vanden Eynde

geprezen op 20 S / roede

Som van deze kavel bedraagt 919 R 10 S

Present : Adriaen Vanden Abbeelen baljuw , Cornelis Van Outers burgemeester , Michiel Van Oudenhove en Adriaen De Coene schepenen