VERKAVELINGEN MEERBEKE
 


Lothinge tussen Adriaen en Jan Van Caulaert gebroeders en kinderen van Nicolaes Van Caulaert en Peeternelle Van Bont
 


Adriaen en Jan Van Caulaert gebroeders kinderen van Nicolaes Van Caulaert en Pieternelle Van Bont by competenten ouderdom en bedeghen delen in 2 gelijcke delen alle alsucke goederen gronden van erfven , huysinghen als anderssints als op hun comparanten syn verstorven van hunne grootouders wijlent Adriaen Van Bonte en Philippina Vandeer Kelen als oock de gone by hun comparanten tsaemenderhandt gekocht ende geconquesteert


ITEM A naar ADRIAEN VAN CAULAERT :

1) seker huyse en geleghe in MBK ter Hoesbeke groot 162 roeden
- oost en noort de straete
- west Nicolaes Walckiers
- suyt Nicolaes Van Opdenbosch

gepresen op 466 R 19 S boven den last van 30 stuivers onlosselycke rente aen de kercke van MBK

2) de helft van 136 roeden meers in MBK in de Molenmeersch
- oost de Molenbeke
- suyt sheeren driesch
- west de Wed. Christiaen Van Boterdael
- noort Nicolaes Van Caulaert

en is de oostsijde gepresen op 30 stuivers de roede is over de helft : 102 R

TOTALE SOMME VAN DESEN CAVEL : 568 R 19 S


ITEM B naar JAN VAN CAULAERT

1) een gelaeghe binnen MBK in den gehuchte van de Steene Brugghe groot 175,5 roeden wesende een leen
- oost de Wed. Adam Van Vrechem
- suyt Christiaen Hemmerijckx
- west de strate
- noort Laureys Van Hersele

gepresen op 43 stuivers de roede : 377 G 7,5 S

2) de helft van 136 roeden meers in MBK in de Molenmeersch
- oost de Molenbeke
- suyt sheeren driesch
- west de Wed. Christiaen Van Boterdael
- noort Nicolaes Van Caulaert

en is de westhelft gepresen op 30 stuivers de roede is over de helft : 102 R

3) de prijs van de boomen op de geheele partije meersch : 90 R 14 S

TOTALE SOMME : 570 R 0 S 2 O

En daar de gelaeghe is een leen en dus ten deele gevallen aan Jan Van Caulaert en daer de leenrechten daer van de 2/3den competeren aan de voorste Adriaen als oudsten hoir feodaal ende aen synen broeder Jan het derde

doch sal Adriaen afstand doen van zijn leen


Gedaan op 27.02.1747 , present Nicolaes Van Opdenbosch borgemeester , Franciscus Cosijns meier , Joannes Van Vrechem schepenen