VERKAVELINGEN MEERBEKE

1724


Lothinge tussen de kinderen van Adriaen Van Bonte en Philippina Vander Kelen
 


Loting tussen Hendrik Van Bonte , Joanna Van Bonte , Nicolaes Van Caulaert ten behoeve van sijne kinderen

Voor Pieter Vanden Abbeelen baljuw , Jan Straetmans burgemeester , Claudius Walravens , Hendrik Van Doorslaer , Jan Cosijns , Bartholomeus Vanden Borre en Jan De Vleeschauwer schepenen zijn verschenen :

1) Hendrik Van Bonte

2) Christiaen Hemerijckx x Joanna Van Bonte

3) Nicolaes Van Caulaert over zijn kinderen met wijlen Pieternelle Van Bonte


Cavel A : Hendrik Van Bonte

1) een huys met schuur en stallingen daarop in MBK in het gehucht te Steene Brugghe groot 20 roeden
- west de strate
- rondom in de goederen van den voorsten sterfhuyse

geprezen op 400 guldens

2) de helft van een gheleghe aen den voorsten huyse ten westen jegens de straete en ten oosten jegens de goeden van de Weduwe Nicolaes Swinnen groot 175,5 roeden

geprezen op 30 stuivers de roede : 263 R 5 S

Zie terroir nr. 567


Totaal : 663 R 5 S


Cavel B : Joanna Van Bonte x Christiaen Hemmerijckx

1) een cleijne hoppelochtinck in het geleghe
- noort de huysinghen van cavel A
- oost de erfgenaemen van wijlen Nicolaes Swinnen
- suyt de huysstede en gheleghe van Mevrouwe Van Vrechem
- west de straete

groot 97 roeden en 5 voeten geprezen op 30 stuivers de roede : 145 R 17,5 S

item de boomen daerop : 34 R

Zie terroir nr. 577

2) een partijcken bosch in de Vijvermeersch groot 67,5 roeden
- oost Jan Goutswilders
- west en suyt de erfgenaemen Jan De Sagher
- noort de Meulenbeke

geprezen met het rasphout daerop staende op 28 stuivers de roede : 94,5 R

de boomen daerop : 16 R

3) een hoppelochtinck in den gehuchte van de Wolfputte groot 137 roeden
- west en noort de strate
- oost Adriaen De Cooman
- suyt de erfgenaemen van Cornelis Van Opdenbosch

geprezen met de boomen daerop op 28 stuivers de roede : 191 R 16 S


welke partije is belast met een onlosselijcke rente van 26 stuivers sjaers aen den Armen van Meerbeke en ten penninck XXVII is 36 R 2 S dus blijft : 155 R 14 S

4) partije lant op het Hoendersveldt groot 73 roeden
- oost de straete
- suyt den Brusselwegh
- west Jan De Bonte

geprezen op 1 gulden de roede : 73 R

item de boomen : 12 R

5) de helft van een rente van 9 guldens sjaers uytgende op de hofstede van Nicolaes De Vidts is 75 guldens

Totale somme : 606 R 1,5 S

Het tekort van deze kavel wordt betaald uit de gereede penninghen van het sterfhuys door den heere bailliu deser prochie


CAVEL C : Nicolaes Van Caulaert ten behoeve van zijn kinderen

1) de helft van een gheleghe waarvan de wederhelft gaat naar Cavel A
- west de strate
- noort de erfgenamen Jan De Sagher
- oost de erfgenaemen Nicolaes Swinnen

groot 175,5 roeden met het haut daerop gepresen op 30 stuivers de roede : 263 R

Zie terroir nr. 567

2) een meersch in de Molenmeersch
- noort Jan D'Hont
- oost de Meulenbeke
- suyt de strate

groot 136 roeden aan 30 stuivers de roede : 204 R

al de boomen daerop tot : 57 R

3) een partije landt op het Woestijneveldt
- oost en noort dhoors Lieven Vanden Storm
- west Abraham De Cooman
- suyt den Steirt van Goijcke

groot 49 roeden geprezen op 14 stuivers de roede : 34 R 6 S

4) de helft van een rente van 9 guldens sjaers uytgaende op de hofstede van Nicolaes De Vidts is 75 guldens

Totale somme : 633 R 11 S