VERKAVELINGEN MEERBEKE

12.10.1669


Lothinge tussen de kinderen van de 3 zusters van wijlen Jacobus Van Callenberghe

Jacobus Van Callenberghe overleden oom van de weeskinderen

 


1) Guilliam Vander Poorten gehuwd geweest met Marie Van Callenberch over de 3 achtergelaten weeeskinderen

2) Jacques Segers x Maria Van Bonte daar moeder af was Petronella Van Callenberch

3) de 3 kinderen van Elisabeth Van Callenberche uit haar 2 huwelijken

           a ) x1 Guilliam Sterck

                3a ) Guilliam Sterck
                3b ) Maria Sterck

          b ) x2 Laureys Vanden Dorpe

Bijlage uit parochieregisters

anno 1623 : Elisabeth Van Callenberghe x Laurentius Vanden Dorpe
anno 1635 : Maria Van Callenberghe x Guilliam Vander Poorten
anno 1636 : Petronella Van Callenberghe x Petrus Van Bonte


LOT I ) Jacques Segers x Maria Van Bonte

1) een rente van 2,5 R sjaars ten laste van Jr. Gillis en nu tot laste van Jonker Adriaen Govaert tot Brussel ten penninck XXIV en is in kapitaal 60 R ook 3 jaar crois van deze rente dat maakt 7,5 R

Is samen 67 R 10 S

2) partijcken lant in MBK in de Craenenbroeck groot 25 roeden
- oost Guilliam Vander Poorten
- suyt sheeren strate
- west derfve Anthoon Wasteels
- noort de Geynsteweyde

geprezen op 8 S / roede maakt 10 R

Zie artikel 32 bij Jacques Calleberch van het gehucht Ternath

3) de helft van een meers groot 150 roeden ter Nath genoemd " de Poortenmeersch "
- vooren sheeren strate
- suyt het Steent
- tegen de wederhelft

aan 20 S / roede en is dus 75 R

en de bomen hierop zowel " opgaende tronck als fruytboomen " zijn geprezen op 9 R 8 S

Totaal voor deze kavel is 161 R 18 S

Notitie in de marge : aan deze kavel kwam nog 1/3de paert van 350 roeden land ip de Bult welke is belast met de last van 6 veertelen cooren Nienofsche maete aan de Armen van Meerbeke en is gelaten aan Elisabeth Van Callenberch

Te weten dat deze kavel later ook zal hebben zijn deel in de partijen die nog onverdeeld zijn


Lot II , de kavel van dhoirs Elisabeth Van Callenberghe

De 3 hoirs van wijlen Elisabeth

1) een meersch ter Nat gemeynelijck genaempt ' den Poortenmeersch "
- oost de erfve van desen sterfhuyse
- suyt het Steent
- west de erfgenaemen Carel Walckiers
- sheeren strate

groot 175,60 roeden geprezen op 20 S / roede is dus 175 R 12 S

Is belast met 36 S sjaers aen de kercke van Sint Jooris binnen Brussel mitsgaders met 10 S aen de kercke van Meerbeke , dit alles aan de penninck XXIV en komt in kapitaal aan 55 R 4 S

2) partij land opt Cleen Berghevelt groot 25 roeden
- oost derfve Guilliam Vander Poorten
- zuyt Hendrick De Doncker
- west Anthoon Wasteels
- noort de Berchstrate

geprezen op 16 S / roede

Maakt 20 R

3) een meersch genoempt den Berrekensmeersch groot 100 roeden
- oost derfve Paesschier Bogaert
- zuyt den Borremeersch
- west derfgenaemen Joos Bogaert
- noort sheeren strate

geprezen op 17 S / roede

Maakt 85 R

Belast met 24 S sjaers aen de kercke van Sint Jooris tot Brussel / penninck XXIV / en met 3 R sjaers / 16de penninck / aen de Wed. Bernaert De Keyser en met sheeren schaut

Blijft alleen voor dit artikel 11 R 16 S

Item de boomkens op deze partije meersch ter somme van 10 R

Som van deze kavel bedraagt 484 R 7 S

Te weten dat deze kavel later ook zal hebben zijn deel in de partijen die nog onverdeeld zijn


Lot III , naar Guilliam Vander Poorten ter causen syner kinderen met wijlen Maria Van Callenberghe

1) partijcken lant opt Nattersvelt groot 50 roeden
- oost goeden van Gasthuys van Geeraertsberghe
- suydt derve van Mr. Jan De Fraye
- west sheeren strate
- noort de goederen van de H. Geest van Meerbeke

geprezen op 10 S / roede

maakt 25 R

2) de westsijde en is helft van 150 roeden meersch gelegen binnen de voorste prochie ter Nat groot int geheele 150 roeden
- sheeren strate
- zuyt het Steent

geprezen op 20 S / roede

maakt 75 R

3) een meersch gelegen ter Nath genaempt " de Claeverenblock "
- oost sheeren strate
- suyt Heylekensberch
- west tegen den Borremeersch
- noort de erfgenaemen van Jan Movais

groot 66,50 roeden en geprezen op 18 S / roede

maakt 59 R 17 S

belast met rente van 3 R sjaars aan de erfgenamen van Hendrick en Joos Walckiers ten penninck XVI
belast met 2,5 S sjaars aan de heere van Meerbeke

4) stuck lants opt Nattersvelt groot 100 roeden
- zuyt de goederen van de erfgenaemen Nicolaes Walravens
- west de Heylickestrate
- noort de erfgenamen van Adriaen De Keyser
- oost Adriaen Walckiers

geprezen op 16 S / roede en maakt 80 R

belast met 2 veertelen coorens sjaers Lennickse mate aan de Armen van Meerbeke en dit aan de penninck XXIV compt over het kapitaal tot 57 R 12 S

5) 1/2 dagwand land opt Nattersvelt
- oost derfve van Passchier Bogaert
- noort de erfgenaemen van Jaspar De Doncker
- west Cornelis Cardoens
- zuyt Guillam Vanden Eeckhoute

geprezen op 12 S / roede

totaal is 60 R

Zal ook hebben het deel dat vooralsnog onverdeeld is


Present : Adriaen Vanden Abbeelen baljuw , Cornelis Van Outers en Michiel Van Oudenhove schepenen