VERKAVELINGEN MEERBEKE

28.03.1675


Lothinge tussen de 6 staken , kinderen en kleinkinderen van wijlen Mr. Jaspar Van Brueseghem x Jaspariene Evenepoel

  1. Mr. Gillis
  2. Cornelis
  3. Marie x Gillis Van Vaerenberch ( + )
  4. Maximilaene ( + ) x Maximiliaen D'Hauwer
  5. Pieternelle ( + ) x Sr. Stomme met de dochter Pieternelle Stomme x Sr. Pieter Vanden Abbeelen
  6. Pieter ( + ) x Clara De Groote filia Gregoor ( + ) over hun kinderen
     
  7. Heer en Mr. Jan Van Brueseghem ( + )
 

1) Mr. Gillis Van Breuseghem
2) Cornelis Van Brueseghem
3) Marie Van Brueseghem weduwe wijlen Gillis Van Vaerenberch geassisteerd met haar zoon
4) Maximiliaen D'Hauwer viduus Maximiliaene Van Brueseghem en samen met de voorste Mr. Gillis als momboir over hun kinderen
5) Mr. Pieter Vanden Abbeelen x Pieternelle Stomme die achtergelaten kind is van Pieternelle Van Brueseghem haar moeder
6) Cornelis Van Brueseghem en Jooris De Groote momboirs van de achtergelaten weesekinderen van wijlen Pieter Van Brueseghem x Clara de Groote geassisteerd met Gregoor De Groote grootvader van de moederlijke zijde van de kinderen

Allen erfgenamen van wijlen Mr. Jaspar Van Brueseghem in zijn leven greffier van lande van Wedergrate x Jouffrouwe Jaspariene Evenepoel


Cavel I ) Mr. Gillis Van Brueseghem

1) partij land op Schoonvelt groot 200 roeden
- west het Capellegoet van Brussel
- tegen de voorschreven erfgenamen

geprezen op 15 S / roede

Zie terroir nr. 443

2) een onbehuysde stede gelegen te Neygen op de Plaetse
- noort de voornoemde plaetse
- oost dhoirs Jan Friart
- zuyt de Molenbeke

geprezen boven de last van de heerlijke rente op 8 R / roede en is groot 12 roeden 14 voeten , de hoppestaecken zijn geprezen op 8 R

3) partij land op Bogaertvelt groot 100 roeden
- Adriaen Vander Elst
- west sheeren goet van Neygen
- de goeden van Sr. Jan Vanden Abbeelen
- zuyt cloostergoet van Ninove

geprezen op 1 R / roede

Zie terroir nr. 403

4) op selve Bogaertvelt 400 roeden wesende deel van een meerdere partije van 705 ( slecht leesbaar ) roeden waarvan de rest ten dele gevallen aan dhoirs Pieter Van Brueseghem palende int geheele
- oost Lenaert Mensiers goederen
- suyt de weduwe wijlen Adam De Naeyer
- west de goederen van de Cure van Neygen
- noort J. Buydens

geprezen op 1 R / roede en compt samen op 705 R waarop gekort moet worden een erfelijke losrente van 12 R sjaars / 16de penning / die op de helft van deze partij is rustende blijft nog in voordeel 513 R ( ** )

( ** : de rente bedraagt 192 R in kapitaal dus blijft nog 513 R over voor de gehele partij )

Zie terroir nr. 377 en nr. 378 voor de gehele partij

5) op Hudevelt 151 roeden
- suyt de groenen wech
- oost Adriaen Thienpont
- west tgoet van Dheer Comptador Rijnbouts
- noort dhoirs Pieter Van Brueseghem

geprezen op 22 S / roede

En is belast met 5 stuivers sjaars ten prouffijte van de heeren Choristen van Meerbeke , is gerekend ten penninck XXIV

Zie terroir nr. 508

De 2 volgende partijen liggen vermoedelijk in Lieferinge , red.

6) op Liefferingenvelt 75 roeden
- zuyt de heere van Lieferinghen
- oost Roelant Van
- noort Jacques Thienpont

geprezen op 1 R / roede

7) een partij schoofland wesende VIde schoof binnen deselve prochie opt selve Liefferingenvelt
- oost de voorste partije
- zuyt de heere van Liefferingen
- noort Jacques Thienpont

geprezen voor de bomen samen met de voorste partije op 33 R

Gezien de renten op dezelfde partij rustende is dit artikel " onverleth "

8) een meers genaempt " de Putteweijde " groot 200 roeden
- noort en oost de beke
- west de H. Geest van Meerbeke

geprezen op 2 R / roede

is belast in proffijte van de heere van Lande van Wedergrate met heerlijke renten van 36 S sjaars / penninck XXIV /

de bomen hierop zijn zowel " opgaende boomen als tronckboomen " : 170 R

9) op Schoonvelt 100 roeden
- oost Curengoet Neygen 
- noort Bogaertvelt

geprezen op 15 S / roede

Zie terroir nr. 441

10) op Huedevelt 100 roeden
- oost Sieur De Rons
- west en noort den Advocaet Donckere

geprezen op 12 S / roede

11) 116 roeden in een veldeken te Nepe
- west de strate
- noort het Armengoet van Meerbeke
- oost de goederen van desen sterfhuyse
- suyt het leen wesende den bogaert ofte behuysde stede

geprezen op 24 S / roed

hier " het labeur in de braeckpacht besaeyt met schockeloen en den arbeyt van saeyen " maakt 11 R 15 S

12) een rente van 10 R sjaars ten laste van Guilliam Pennincx in Neygen daarvan de armen van Neygen jaarlijks is trekkende 32 S

13) Mr. Gillis is samen met zijn broeder Cornelis pretenderende ten laste van het sterfhuys hun " haefgelden ende rauwcleederen " en in consideratie van dien sal volgen en in " vollen eijgendomme competerende " :

een behuysde hofstede en de edificien als boomen daerop staende soo ende gelyck wijlen hunne moeder de selve lest beseten ende gebruyckt heeft warmede al hunne pretentien ten regarde van het voorste haefgelt ende cleederen sullen comen te cesseren , doodt ende te nyet " ,

waarmede Gillis en zijn broeder Cornelis " content te vrede " syn

14) aangaande het paert en deel achtergelaten bij Heer en Meester Jan Van Breuseghem hoir in desen sterfhuyse die bij het overlijden van Mr. Jaspar Van Brueseghem het 1/7de paert en deel van de goeden van zijn vader verstorven waren en in de geconquesteerde goedingen 1/13de paert en deel welke paren tsaemen bedragen in prijs 1038 R 18 S te weten

a) sijn bij provisie achtergelaten over een rente van 400 R kapitaal ten laste van Jan De Veewauter in Denderwindeke ,
b) een partij bosch in Meerbeke in de Bleeckenschijn en is in prijse mette boomen en andere hauten daerop 420 R 16 S
c) item een onbehuysde stede gelegen te Nepe die gepresen is op 199 R 16 S met nog 16 R 6 S over de hoppestaecken

en zal elke kavel moeten behouden de heerlijke en geestelycke renten op jeder partije , enzovoorts

Totaal van de 6 kavels is 11216 R , elke kavel dus 1869 R 6 S 1 Blanck

Present : Franchois de Regnancourt baljuw , Michiel Van Oudenhove burgemeester , Jan Straetmans en Jooris Van Vreckem schepenen


Cavel B ) Maria Van Brueseghem weduwe Gillis Van Vaerenberch

1) een veldeken genoempt " Wintercoitse "
- oost dhoors Adriaen Walckiers
- zuyt en west het Schoonvelt
- noort sheeren strate

groot 197 roeden gepresen by Jan Buydens en Jan Lemmens pachters op 1 R / roede , het claversaet op dese partije gesaeyt metten arbeyt geprezen op 5 R 4 S en is samen 202 R 4 S

2) partij land in DW opt Reijsevelt wesende VIde schooflant groot 100 roeden
- eenen eynde Joos Van Vreckem
- dander zijde tgoet van Joncker Boote ofte Jooris De Sautere

geprezen boven de schooflast op 6 S / roede en maakt dus 30 R

3) 50 roeden schoofland in DW die in huere heeft Joos Plecke geprezen op 6 S / roede en maakt 15 R

4) 72 roeden land in Neigem in de Oosteyckenbrouck
- oost dhoirs N. Thienpont
( slecht leesbaar artikel , red. )

geprezen op 14 S / roede

5) een onbehuysde stede in Neygen groot 33 roeden
- Guilliam Sorgeloos

geprezen op 2 R 5 S / roede

6) partij land opt Bogaertvelt groot 100 roeden ( slecht leesbare grootte )
- suyt cuerengoet Neygen
- noort Ingel Van Steenstrate

geprezen op 20 S / roede

7) de helft van een bosch nu meersch genoempt " den Goetenmeersch " ( grootte onleesbaar )
- oost sheeren strate
- suyt Joos Herremans
- west de beke
- noort de weduwe Adam De Naeyer

verkregen by coope van Jan De Vitserode x Cathelijne De Smet

groot 216,75 roeden

geprezen op 30 S / roede en de boomen op 112 roeden

is voor deze partij int geheele 437 R 2,5 S

8) partij land op het Bevingenvelt groot 262 roeden
- oost Inghel Van Steenstrate
- suyt Joos Pauwels
- west den Caelemont
- noort het cuerengoet van Neygen

geprezen op 24 S / roede

9) partij land opt Nepersvelt groot 262 roeden
- oost en suyd de goederen van dhoirs Adriaen Walckiers
- noort Jan Buydens erve

geprezen op 24 S / roede

10) een partij land op Nepersvelt groot 321 roeden
- oost en suyt de goederen van dhoirs Adriaen Walckiers
- noort Jan Buydens erfve

geprezen op 22 S / roede en bedraagt 353 R S S

Hier voor labeur in de braecke , mesvette , saetsel en arbeyt van saeyen : 57 R 17 S

11) item een partije lants in Meerbeke opt Schoonvelt geheeten " den Drijbecq " groot 280,30 roeden
- oost de voetwech naer de Schooncamme

geprezen op 10 S / roede

Zie terroir nr. 454 , eigendom van de Weduwe Gillis Van Vaerenberch tot Denderwindeke

12) 125 roeden lant in deselve prochier opt Berghevelt
- oost dhoirs Nicolaes Walravens
- suyt de weduwe wijlen Mr. Jan De Fraye
- west de Cappelrijegoederen van het gasthuys van Neygen

geprezen op 20 S / roede

Zie terroir nr. 1020

13) 75 roeden land opt Steent
- oost den armenbosch ( ? ) van Nijvel
- suyt dhoirs Nicolaes Walravens

geprezen op 15 S / roede en hier voor labeur en zaaien e.a. 8 R

En gezien Mr. Gillis en Cornelis nog pretenderen hun haefgelden enz. zullen deze de hofstede met andere edificien en boomen daerop staende verwerven

Omtrent de erfenis van wegen wijlen Mr. Jan Van Brueseghem bedragend in prijse 1038 R 18 S en zijn gelaten onverdeelt , zie de beschrijving supra en blijft voorlopig onverdeeld

Deze kavel heeft teveel gekregen 5 R 17 S

Present : zie supra


Cavel C : Cornelis Van Breuseghem

1) 257 roeden op het Bogaertvelt
- oost dhoirs Merten Buydens
- het Schoonvelt
- west de voorste erfgenamen

geprezen op 28 S / roede

2) het veldeken te Nepe groot 519 roeden
- west de Armen van Meerbeke
- oost Engel Van Steenstrate
- suyt de bogaert

geprezen op 24 S / roede komt tot 623 R 8 S
de bomen daarop staande komt tot 21 R

3) een partij land in Liefferingen groot 174 roeden
- oost de costerijegoederen van Liefferingen
- zuyt het cuerengoet van Neygen
- west het cuerengoet van Liefferingen

geprezen op 24 S / roede en komt tot 208 R 16,5 S
het labeur , saetsel , arbeijt van saeyen : 13 R 12 S

4) een boomgaert te Nepe groot 286 roeden
- west de weduwe Adam De Naeyer
- noort Adriaen De Smet
-
geprezen op 27 S / roede

Belast met rente van 12 R / 16de penning /

is totaal van 146 R en de bomen hierop geprezen op 48 R

5) een partij land genoemd " den Beersele " groot 382 roeden
- suyt den Boucht
- noort de keijts
- west den bogaert

geprezen op 19 S / roede

is totaal 361 R 18 S

het labeur in de braecke met zaaien enzovoorts is 25 R , de boomen hierop 10 R

Zie terroir nr. 422 en nr. 423

6) een rente van 6 R sjaars ten laste van Jan Vitserode nu Guilliam Penninck en is in kapitaal 96 R

Totale som van deze kavel is 1869 R 6 S 1 Blancke

Over zijn achterstel van " haefgelde " en " rauwcleederen " zal hij hetzelfde hebben als zijn broeder Mr. Gillis , zie cavel A

Over de erfenis van wijlen zijn broeder Mr. Jan Van Breuseghem idem supra


Cavel D : de kinderen van Maximiliaen D'Hauwer x wijlen Maximiliaene Van Breuseghem

1) een onbehuysde stede gelegen binnen de prochie van Neygen groot 45 roeden en enkele voeten
- zuyt de beke
- west Sr. Jan De Ro
- noort sheeren strate

geprezen op 2 R 18 S / roede

geprezen op 130 R 10 S

2) partij land in Denderwindeke op Kessenbeke
- oost de wed. Gillis Van Vaerenberch
- suyt Pieter Buydens
- west Pieter De Ro

groot 225 roeden

geprezen op 20 S / roede , het labeur enzovoorts daarop geprezen op 22 R 10 S

3) partij land in Meerbeke op het Schoonvelt groot 191,50 roeden
- tegen derve van Cathelijne De Naeyer
- tegen het cuerengoet van Neygen

geprezen op 114 R 18 S

Zie terroir nr. 472

4)
een partij landt in de Caelemont , grootte is quasi onleesbaar
- tegen dhoirs Adr. Walckiers
- andere tekst is quasi onleesbaar

groot 174 roeden in het terroir

geprezen op . . . onleesbaar

Zie terroir nr. 971

5) een partij land opt Hundersvelt groot 58 roeden
- west Sr. Cetie
- noort de groenen wech

geprezen op 24 S de roede , het labeur op 5 R 16 S

Zie terroir nr. 898

6) een partij meersch en is een leen vallende onder de leenhove van dese prochie groot 361 roeden
- oost sheeren strate
- suyt noort en west het geleghe van de Stampmeulen

geprezen boven de heerlijke renten daarop : 710 R 6 S

Zie terroir nr. 931

7) item een bosch genoempt " den Bultbosch " groot omtrent 129 roeden
- oost Michiel Van Oudenhove
- west het velt
- noort dhoors Evenepoel

geprezen op 30 S / roede , de boomen hierop zyn geestimeert op 64 R en het haudt daer op staende 40 R

8) item een rente van 3 R sjaars / 16de penninck / ten laste van dhoors wijlen Jan Vanden Haute en is in kapitaal 48 R

9) item een rente van 3 R sjaars / 16de penninck / ten laste van Guilliam Penninck

10) item een rente van 2 R sjaars uit meerdere rente van 7 R sjaars / 16de penninck / ten laste van Adriaen Roosen tot Denderwindeke

Som van deze kavel is 1869 R 6 S 1 Blanck

Over de erfenis van wijlen zijn zwager Mr. Jan Van Breuseghem idem supra


Hiermee stopt merkwaardig genoeg deze verkaveling , de 2 ontbrekende kavels zijn mogelijks in een ander register ondergebracht , redactie

De titel van dit register draagt de titel : " eene Register van de volgende jaeren 1624 . 1669 , 1722