LOTINGEN en VERKAVELINGEN MEERBEKE

1735


Lothinge tussen de kinderen van wijlen Erasmus Goossens en Anna De Vits
 


Present : Pieter Vanden Abbeelen baljuw , Bartholomeus Vanden Borre burgemeester , Judocus Foubert en Niclaes Van Opdenbosch schepenen

Lothinge en vercavelinge bij overlijden van Erasmus Goossens x Anna De Vits

1) Adriaan Goossens ingesetene borgher der stadt Brussel

2) Joanna Maria Goossens x Peeter Lambrechts

3) Peeter Goossens

4) Maria Goossens x Jacobus Rampelberch

5) Jan De Vits x Elisabeth Maes als apparente voogd van de 2 minderjarige wezen van wijlen Guilielmus Maes x Anna Goossens met name Petronella Maes 12 jaar en Dorothea Maes 7 jaar

6) Adriaene Goossens x Carel Waghemans

7) Franciscus Goossens

allen kinderen van wijlen Erasmus Goossens en Anna De Vits


CAVEL A naar Peeter Goossens

1) 1/3de van een gheleghe groot 598,5 roeden in MBK op de Haitsenberch
- oost de Cappelrijegoederen van OLV en dheer Pieter Vanden Abbeelen
- suyt de straete
- west de erfgenaemen van Adriaen De Sadeleer en het goet van den Hebdomonarius van MBK

en is naest den oosten met geheel het bosselken en komend tot de meers van d'heer Goubauw

gepresen op 25 stuivers de roede : 247 R 7,5 S

Zie terroir nr. 220 , is anno 1694 verworven van de griffier en is groot 205 roeden

2) de schure ofte stal met den voorvloer en de helft van het gheboudt sluytende de keucken staende op de voornoemde gheleghe : 68 guldens

3) de boomen daerop staende soo in den bosch als in de haeghe : 69,5 guldens

4) het 1/7de paert van Onse Lieve Vrouwe lochtinck sijnde int geheele 132 roeden gelegen binnen MBK en is cheijns van OLV Cappelrije van Meerbeke voor 99 jaar op cheyns van 12 guldens sjaers waervan elcke cavel het 1/7de moet betalen

Zie terroir nr. 6

Totale somme : 387 R 17,5 S


CAVEL B naar Joanna Maria Goossens x Peeter Lambrechts

1) 1/3de van een gheleghe groot 598,5 roeden in MBK op de Haitsenberch
- oost de Cappelrijegoederen van OLV en dheer Pieter Vanden Abbeelen
- suyt de straete
- west de erfgenaemen van Adriaen De Sadeleer en het goet van den Hebdomonarius van MBK

en is het middendeel met de Cavel A is het oosten

Zie terroir nr. 220 , is anno 1694 verworven van de griffier en is groot 205 roeden

gepresen op 25 stuivers de roede : 247 R 7,5 S

2) de camer met de keucken ende de hellicht van het gheboudt teghens den achtervloer staende : 118 R

3) de boomen op het voorste 1/3de paert : 21 R

4) het 1/7de van OLV lochtinck

Zie terroir nr. 6

Totale somme : 388 R 7,5 S


CAVEL C : Frans Goossens

1) 1/3de van een gheleghe groot 598,5 roeden in MBK op de Haitsenberch
- oost de Cappelrijegoederen van OLV en dheer Pieter Vanden Abbeelen
- suyt de straete
- west de erfgenaemen van Adriaen De Sadeleer en het goet van den Hebdomonarius van MBK

en is het westendeel

Zie terroir nr. 220 , is anno 1694 verworven van de griffier en is groot 205 roeden

gepresen op 20 stuivers de roede : 149,5 R

2) de bomen daerop staende : 25 R

3) het 1/7de van OLV lochtinck gelegen aen het kerckhof

Zie terroir nr. 6

Totale somme : 224,5 R


CAVEL D naar de weeskinderen van wijlen Guilielmus Maes en Anna Goossens

1) een partije landt op de Oudegracht groot 247,5 roeden
- noort Bartholomeus Vanden Borre
- oost en suyt de strate
- west het Cruysvelt

gepresen op 25 stuivers de roede met de boomen daerop staende is tot : 308 R 2,5 S

Zie terroir nr. 61

2) het 1/7de van OLV lochtinck

Zie terroir nr. 6

Totale somme : 308 R 2,5 S


CAVEL E naar Adrianus Goossens

1) een partije landt op den Oudegracht groot 117 roeden
- oost het goet van de Princesse van Nyvel
- west Sr. Jan Cosijns
- noort het kerckengoet deser prochie

gepresen met de wilgen daerop staende op 1 R jeder roede : 117 R

Zie terroir nr. 43

2) de prijs van het labeur en de drift op dese partije : 10 R 6 S

3) het huys met de camer staende op de OLV lochtinck commende teghen den kerckhofmure met de helft van den borrenput en is gepresen : 85 R

4) het 1/7de paert van de OLV lochtinck synde het paert daer het huys op staet

Zie terroir nr. 6

Totaal : 212 R 6 S


CAVEL F naar Adriaene Goossens x Carel Wagemans

1) een partije meersch in de Berghemeerschen binnen MBK groot 135 roeden
- suyt de erfgenaemen Pieter De Troyer
- west het goet van het hof te Winninghen
- oost de Meulenbeke
- noort den heere van Wedergrate

Zie terroir nr. 534

gepresen op 22 stuivers jeder roede : 149 R 1 S

2) de boomen daerop staende 21 R gepresen op en het straethaut op 18 R : 39 R

3) de schuere op de OLV lochtinck met de hellicht van den borrenput : 75 R

4) 1/7de van de OLV lochtinck daer de schure op staet

Zie terroir nr. 6

Totaal : 263 R 1 S

Nota : de meersch in de Berghenmeersch moet doghen een heerlycke rente van 1 cappoen sjaers aen den heere van LvW en is in gelde 13 S en gerekent den penninck XXVII is dus : 17 R 11 S dus blijft er in deze cavel

Totaal : 245 R 10 S


CAVEL G naar Maria Goossens x Jacobus Rampelberch

1) partije landt op het Hudevelt groot 108 roeden
- oost den meersch van den heere de Rous
- noort Claudius Walravens

gepresen op 21 S de roede : 113 R 8 S

Zie terroir nr. 498

2) een rente van 100 guldens op de goeden van Cornelis en Erasmus Van Laethem op hunne goederen onder MBK : 100 R

3) 1/7de van OLV lochtinck

Zie terroir nr. 6

Totaal van dese cavel : 213 R 8 S