VERKAVELINGEN MEERBEKE

Gedaen op 14.06.1731


Lothinge tussen de 5 kinderen van wijlen Sr. Adriaen De Naeyer x Anna Van Vrechem
 


Voor Pieter Vanden Abbeelen baljuw , Bartholomeus Vanden Borre burgemeester , Glaudius Walravens en Gillis De Vidts schepenen zijn verschenen

1) Sebastiaen De Naeyer
2) Adam , beiden bij competente ouderdom
3) Maria Berlindis alsnog minderjarig
4) Peeter Josephus alsnog minderjarig

met als voogden Adam Bellemans en Sr. Jan Cosijns

5) Sr. Jan Thienpont als vader van Anna Maria Thienpont alsnog minderjarig en dit uit zijn huwelijk met Barbara De Naeyer ook dochter van wijlen Sr. Adriaen en Anna Van Vrechem

met als voogd paterneel Michiel De Backer

Samenvatting van de verdeelde partijen

 1. nr. 55 op Doudegracht
 2. nr. 57 op Doudegracht
 3. nr. 80 op Cruysvelt
 4. nr. 311 op Laefferingenvelt
 5. nr. 313 op Laefferingenvelt
 6. nr. 328 op Laefferingenvelt en is de Spect
 7. nr. 390 op het Bogaert
 8. nr. 417 op Nepersvelt
 9. nr. 420 op Nepersvelt
 10. nr. 424 op Nepersvelt
 11. nr. 429 op Nepersvelt
 12. nr. 487 op Hudevelt
 13. nr. 489 op Hudevelt
 14. nr. 510 op Hudevelt
 15. nr. 563 , hofstede aan de Plaatse op het Brugghevelt
 16. nr. 570 op Brugghevelt
 17. nr. 571 op Brugghevelt
 18. nr. 655 op de Mosselman
 19. nr. 670 op Doorent
 20. nr. 802 op Moorselken
 21. nr. 1010 op het Berghenvelt
 22. nr. 1184 in de Nattersmeersch
   
 23. partij op Laefferingenvelt
 24. partij op het Hudevelt
 25. partij bos in de parochie van Leerbeke
 


CAVEL A : ADAM DE NAEYER

1) partij landt op Oudegracht groot 996 roeden
- oost kerckengoet Meerbeke
- suyt Jan Cosijns
- west Cruysvelt
- noort cavel D en Juffr. de weduwe Sr. Joos Van Heghe

gepresen op 1 R / roede

de rogge daarop gezaaid : 120 R

Zie terroir Meerbeke nr. 57

2) 187 roeden landt op het Nepersvelt
- suyt Pieter Walckiers
- west het Bogaert veldt
- noort Adam Vanden Broecke

gepresen op 22 S / roede

Zie terroir nr. 417

3) een partije landt op het Bruggevelt groot 422 roeden
- west en noort de straete
- suyt Christiaen Appelmans
- west het princessegoet van Nijvel

gepresen op 25 S / roede

hiervan moet afgetrocken worden het kapitaal van een onlosselijke rente van 48 R 12 S en dit over een rente van 1 R 16 S aan het klooster van Ninove gerekent den penninck XXVII

dus blijft hier in waarde de som van 478 R 18 S


de prijs van de slooren daerop : 70 R

de prijs van de bomen daarop : 35 R

Zie terroir nr. 570 en 571

4) 75 roeden land op het Hudevelt
- oost cavel C
- suyt curegoet van Nijvel
- west de strate
- noort Cornelis Buydens

gepresen op 21 S / roede

Zie terroir nr. 489

Totale somme van deze kavel : 1984 R 7 S


CAVEL B : DE NAEYER MARIA BERLINDIS

1) 685 roeden thiendevrij op de Doorent
- oost de cappelrijegoeden van OLV van Meerbeke
- suyt de cueregoederen van Meerbeke
- west de keijts loopende naer " den Grooten Weirt "

geprezen op 23 S / roede

bezaaid met rogge en hiervoor : 84 R

terroir nr. 670

2) 454 roeden land opt Nepersvelt
- oost de strate
- west dhoirs Pieter Walckiers
- suyt Jacques Lemeir
- noort Maximiliaen Vander Meiren

geprezen op 22 S / roede

de bomen hierop geprezen op : 40 R

Zie terroir nr. 424

3) een huis met schuur en stallingen groot 75 roeden gelegen in MBK op de Plaetse
- 2 sijden de strate
- oost Adam Van Vreckem
- suijt het goet van de princesse van Nijvel

geprezen op 434 R , dit verminderd met een onlosselijke rente van 30 S sjaers aen den heere van Meerbeke en gerekent den penninck XXVII

Ook verminderd met onlosselijke rente van 8,5 S sjaers aen de Choristen der kerk van Meerbeke

Zie terroir nr. 563

4) 161 roeden land op het Hudevelt
- noort en suyt Heer Pieter Vanden Abbeelen
- oost den voetwegh
- suyt Cornelis Buydens

geprezen op 164 R

Zie terroir nr. 510

5) een obligatie van 3 R 3 S 1 O sjaars ten laste van Pieter Stevens tot Liefferingen en komt in kapitaal : 61 R 2 S 1 O

Som van deze kavel : 2000 R 5 S 1 Blanck


CAVEL C AAN DE WEESE ANNA MARIA THIENPONT

1) de helft van 1555 roeden land en bosch te weten de noortsijde op het Hudevelt
- oost de beke
- suyt de wederhelft ten deele gevallen aan cavel D
- west de straete
- noort Jr. Jacques Ferdinand de Regnancourt

geprezen op 23 S / roede

de claveren daerop staende : 78 R 15 S

de bomen daerop : 60 R

de prijs van het rasphaut : 62,5 R

Zie terroir van Meerbeke nr. 487

2) 120 roeden land op het Hudevelt
- oost de Capellekerck goederen in Brussel
- suyt de weduwe Joos Herremans
- west den groenen wech

geprezen op 24 S / roede

3) 103 roeden land op het Moorselken
- oost de Cappelrijegoederen van Sinte Berlindis
- suijt den voetwech
- noort Jooris Vander Stricht

geprezen op 23 S / roede

Zie terroir nr. 802

4) 246 roeden land op het Nepersvelt
- oost de strate
- suyt de erfgenaemen Jan De Groote
- west Anna Walckiers

geprezen op 22 S / roede

de boomen daerop : 31 R

Zie terroir nr. 429

5) 226 roeden landt op Laefferingenvelt
- oost Scholasterijegoet van Meerbeke
- suyt den groenen wech
- noort dheer De Rons

geprezen op 20 S / roede

6) 115,50 roeden bosch in het Speckt
- oost en west en noort dheer De Rons
- suyt den Speckmeersch

geprezen samen met de bomen op 144 R 7,5 S

Zie terroir nr. 328

Totaal van deze kavel : 2029 R 16 S


CAVEL D : SEBASTIAEN DE NAEYER

1) de helft van 1555 roeden land en bosch te weten de suytsijde op het Hudevelt
- oost de beke
- suyt Sr. De Rons
- west de straete
- noort de wederhelft

geprezen op 23 S / roede

de claeveren daerop : 78 R 15 S

de bomen : 60 R

het rasphout : 62,5 R

Zie terroir van Meerbeke nr. 487

2) 288 roeden land op het Berghenvelt
- oost het Steent
- noort dheer Jooris De Poorter

geprezen op 15 S / roede

de bomen hierop : 10 R

Zie terroir nr. 1010

3) 159 roeden land op Doudegracht
- oost Juffr. de weduwe Sr. Joos Van Heghe
- suyt cavel A
- west het Cruysvelt
- noort den Raschop

geprezen op 18 S / roede

bezaaid met rogge : 18,5 R

Zie terroir Meerbeke nr. 55

4) 193 roeden land op het Laefferinghenvelt
- oost west en noort dheer Philips de Rons
- suyt de weijde van Elsbeke

geprezen op 169 R

Zie terroir Meerbeke nr. 311

5) 268 roeden roeden op het Bogaertvelt
- west Gillis Sorgeloos
- oost Jan Goudtswilders
- suyt Jan Vanden Eijnde
- noort het goet van den Edelen heere van desen lande

geprezen op 242 R

Zie terroir nr. 390

6) 99 roeden land op het Laefferingenvelt
- oost en suyt dheer Philips de Rons
- west en noort den Canoninck de Rons

geprezen op 84 R

Zie terroir nr. 313

7) een rente van 35 S sjaers tot laste van De Vidts tot Pamel

is in waarde : 28 R

Cavel D : 2012 R 16 S 2 O


CAVEL E : PIETER JOSEPHUS DE NAEYER

1) 729 roeden land op het Nepersvelt
- oost de straete
- suydt Gheeraert De Dijn en Maximiliaen Vander Meiren
- west het Bogaert
- noort de weduwe en dhoirs Christiaen Dumongh

geprezen op 22 S / roede

de bomen daarop : 15 R

Zie terroir nr. 420

2) 275 roeden land op het Cruysvelt
- suytwest de strate
- noort het gasthuysgoet van Ninove

geprezen op 23 S / roede

het sloorsaet hierop : 40 R

de bomen daarop : 12 R

Zie terroir nr. 80

3) 203 roeden land op de Mosselman
- oost de Abdijegoeden van Ninove
- suyt Hendrik Covens
- noort de straete
- west het Choraelenveldeken

geprezen op 19 S / roede

de rogge daarop : 26 R

de boomen daerop : 18 R

Zie terroir nr. 655

4) het 1/3de deel van een bos te Leerbeke groot omtrent 9 dagwand waarvan 1/3de competeert aan de heer baljuw van Meerbeke , 1/3de competeert aan Sr. Jan Cosijns tussen hun onverdeelt

geprezen op 409 R

5) 81 roeden meersch in Meerbeke
- west het Heuverveldeken
- noort mijnheer Van Oultre

geprezen met de bomen daarop : 101 R 5 S

Zie terroir nr. 1184

6) het 1/3de van een rente van 13 R sjaars ten laste van Pieter Snoeck en bezet op zijn behuisde hofstede genoemd " de Schailledecker " en dit aan de penninck XVI

Totaal van deze kavel : 2001 R 9 S


 

 

 


-