LOTINGEN en VERKAVELINGEN MEERBEKE

1736


Lothinge tussen de kinderen van wijlen Sr. Jan Cosijns en Catharina Van Vrechem
 


Present : Pieter Vanden Abbeelen baljuw , Bartholomeus Vanden Borre burgemeester , Judocus Foubert en Niclaes Van Opdenbosch schepenen

Lothinge en vercavelinge bij overlijden van Sr. Jan Cosijns en Catharina Van Vrechem

1) Sr. Simoen

2) Sr. Franciscus beiden " bedeghen "

3) Cornelis Van Vrechem als vooght van Antonius Cosijns alsnoch minderjaerrige weese broeder van de voorste Simoen en Franciscus

4) Judocus Van Laethem als voogd van Catharina en Joanna Maria Van Laethem de 2 minderjarige wezen van Judocus en wijlen Joanna Maria Cosijns

in 4 ghelycke lothen paerten ende deelen

OVERZICHT VAN DE EIGENDOM

 1. nr. 21 , boomgaard tegen de Engel 206 roeden
 2. nr. 22 , hofstede groot 237,50 roeden , is de Engel
 3. nr. 25 , hofstede 82 roeden
 4. nr. 58 op Doudegracht , 184 roeden
 5. nr. 59 op Doudegracht , 286,50 roeden van 572,50 roeden
 6. nr. 67 op Cruysvelt , 296 roeden
 7. nr. 79 op Cruysvelt , 189 roeden
 8. nr. 124 op Nedermate 394 roeden
 9. nr. 205 op Meirevelt 572 roeden
 10. nr. 206 op Meirevelt 192 roeden
 11. nr. 241 op Cheijnsvelt 157 roeden
 12. nr. 258 op Dast 447,50 roeden
 13. nr. 284 in de Raeymoortel 269 roeden
 14. nr; 286 op Dast 200 roeden
 15. nr. 287 op Dast 202 roeden
 16. nr. 288 op Dast 174 roeden
 17. nr. 299 op Dast 126 roeden
 18. nr. 300 op Dast 156 roeden
 19. nr. 303 op Dast 107,50 roeden
 20. nr. 304 op Dast 253,50 roeden
 21. nr. 349 op Bogaert 148 roeden
 22. nr. 350 op Bogaert 152 roeden
 23. nr. 370 op Bogaertvelt 207 roeden
 24. nr. 644 en is de Bogaert groot 974 roeden
 25. nr. 693 op de Cloppers groot de helft van 284 roeden is 142 roeden
 26. nr. 706 op Sluyst 143 roeden
 27. nr. 707 op Sluyst 59 roeden
 28. nr. 718 op Sluyst 76 roeden
 29. nr. 719 op Sluyst 76 roeden
 30. nr. 798 op Moorselken 205 roeden
 31. nr. 1024 op Groot Berghenvelt 98 roeden
 32. nr. 1173 op Heuverveldeken 190 roeden
 33. nr. 1187 op Nattersmeersch 118 roeden
 34. nr. 1311 is de Dickenbosch groot 758 roeden waarvan 652 roeden onder Meerbeke en 106 roeden onder Gooik
   
 35. bos in Gooik op de Steirt 200 roeden
 36. bos in Gooik op de Steirt 200 roeden
 37. bos in Leerbeek genoemd het Camblock en is omtrent 300 roeden

CAVEL A naar de minderjarigghe weese Anthonius         ( * : de eerste keer schreef hij " minderjaerrige " , de tweede keer " minderjarigghe " , zo zie je maar )

1) de hellicht ( lees : helft ) van sekere behuysde hofstede met de hellicht van allen den bauw ende edificien daer op staende soo het selve gestaen ende geleghen is binnen de prochie van Meerbeke op de Plaetse genaempt " DEN ENGEL " groot 237,50 roeden
- oost de hofstede van Sr. Glaudius Walravens
- suyt de strate
- west oock de strate
- noort den boomgaert van desen sterfhuyse

Zie terroir nr. 22

groot in erfve 237,5 roeden belast met 3 vaten cooren " arme maete " aen den Armen van MBK
item belast met 16 stuivers sjaers aen den heere van LvW
item belast met 4 guldens 3 stuivers aen den heere beneficiant van Sinte Berlindis

van welcken lasten dese cavel moet draghen den helft

de huysinghen , schuringhe , stallinghe en brauwerije , duyvekot en alles samen gepresen door Mr. Philips Pierets ende Gillis Walraevens meesters timmermans mitsgaders bij Meester Rael
meester metser tot : 2760 R ( !! )

den erfgront boven alle de cheynsen gepresen op 50 guldens uyt consideratie dat het huys en de catheijlen te hoogh sijn gepresen is samen : 2810 R en hier de helft : 1405 R

2) een boomgaert beneden den Engel groot 206 roeden
- oost en noort de Moreijsbeke
- west de strate
- suyt de voorste Engel

gepresen op 35 stuivers de roede : 360,5 guldens

Zie terroir nr. 21

3) een stuck lant op Neermaetevelt groot 394 roeden
- oost goet van de Scholasterije van MBK
- suyt den groenen wech
- west de Hollestraete
- noort het goet van de Abdije van Ninove

gepresen op 24 stuivers jeder roede : 472 R 16 S

Zie terroir nr. 124

4) een partije landt aen de Goitshuysen groot 576 roeden
- oost den dreve
- suyt het goet van de pastorije van MBK ende Glaudius Walravens
- west de erfgenaemen van Anthoon Wasteels
- noort het goet van de princesse van Nijvel

Zie terroir nr. 286 , nr. 287 , nr. 288 samen

gepresen met alle de hautwasch daerop staende op 26 stuivers de roede : 748 R 16 S waervan belast met heerlycke rente ofte cheynsrente van 5 R 7 S sjaers aen den heere van deser prochie en dit ten penninck XXVII is in cappitael 144 R 9 S en dus blijft : 604 R 7 S

5) 207 roeden op het Bogaertvelt
- oost Mijnheer Vanden Dijcke
- suyt en west het goet van het hof te Winninghen
- noort het goet van de Jouffrouwe Wed. Sr. Joos Van Heghe

gepresen op 23 stuivers jeder roede : 238 R 1 S

Zie terroir nr. 370

6) 202 roeden meersch in den Sluyst
- oost het Curengoet van Pamel
- suyt Niclaes Walckiers de oude
- west den Armenmeersch deser prochie
- noort de beke

gepresen op 24 stuivers de roede is 242 R 8 S

Zie terroir nr. 706 en nr. 707

7) een meersch in den Nattermeersch groot 118 roeden
- noortoost het hof te Berchem
- suyt de Geynstweyde
- west Henderick Van Doorselaer

gepresen op 1 gulden de roede met de hautwasch op 35 guldens is samen : 153 R

Zie terroir nr. 1186

8) een partije bosch op den Steirt te Goyck groot 2 dw.
- oost Francis Walravens
- suyt Jfr. de Weduwe Sr. Joos Van Heghe
- west den Dickenbosch
- noort den bosch van desen sterfhuyse

gepresen op 52 R en den gront met het raesphaut op 15 stuivers jeder roede : 202 R

Totaal voor dese cavel : 3678 R 2 S


CAVEL B naar Franciscus Cosijns

1) de hellicht van sekere behuysde hofstede met de hellicht van allen den bauw ende edificien daer op staende soo het selve gestaen ende geleghen is binnen de prochie van Meerbeke op de Plaetse genaempt " DEN ENGEL " groot 237,50 roeden
- oost de hofstede van Sr. Glaudius Walravens
- suyt de strate
- west oock de strate
- noort den boomgaert van desen sterfhuyse

Zie terroir nr. 22

groot in erfve 237,5 roeden belast met 3 vaten cooren " arme maete " aen den Armen van MBK
item belast met 16 stuivers sjaers aen den heere van LvW
item belast met 4 guldens 3 stuivers aen den heere beneficiant van Sinte Berlindis

van welcken lasten dese cavel moet draghen den helft

de huysinghen , schuringhe , stallinghe en brauwerije , duyvekot en alles samen gepresen door Mr. Philips Pierets ende Gillis Walraevens meesters timmermans mitsgaders bij Meester Rael meester metser tot : 2760 R ( !! )

den erfgront boven alle de cheynsen gepresen op 50 guldens uyt consideratie dat het huys en de catheijlen te hoogh sijn gepresen is samen : 2810 R en hier de helft : 1405 R

2) de helft van 770 roeden lants in MBK op het Meirenveldt paelende int geheele
- oost en noort sheeren strate
- suyt den voetwech
- west den wagenwech

hier dese cavel met de oostsijde gepresen op 29 stuivers jeder roede en is dus over dese helft : 558 R 5 S

Zie terroir nr. 205 en nr. 206 samen

3) stuck lants op het Cruysvelt groot 296 roeden
- oost Adriaen Maes ende het gasthuysgoet van Ninove
- suyt de strate
- west het goet van de kercke deser prochie
- noort de erfgenaemen van Pieter D'Hondt

gepresen op 26 stuivers jeder roede : 384 R 16 S

Zie terroir nr. 67

4) de hellicht van een partije ettemeersch genaempt " DEN BOGAERT " groot int gehele 974 roeden
- oost Jan Baptiste Stevens
- suyt het goet van den Hebdomonarius ende de Moreijsbeke
- west sheeren strate
- noort het goet van de Wed. Mr. Frans Walckiers en de Abdijegoederen van Meerbeke

Zie terroir nr. 644

gepresen met alle de bomen en hautwasch op 2 guldens de roede is 1948 R en belast met een cheijns van 9 R 12 S aen de Abdije van Ninove gerekent den penninck XXVII is 257 R 4 S blijft alsnoch de somme van 1690 R 16 S waervan desen cavel sal volghen de westsijde aen de baille : 845 R 8 S

5) een stuck landt op het Bogaertvelt groot 3 dw.
- oost Mijnheer van Rons
- suyt het goet van het hof ter Winninghen
- noort Jacobus Lemer en de Speckmeersch

Zie terroir nr. 349 en nr. 350

gepresen op 25 stuivers jeder roede : 375 R

6) een bosch in den Steirt te Goyck groot 2 dw.
- oost Franciscus Walravens
- west den Dickenbosch
- suyt den bosch van desen sterfhuyse

gepresen op 14 stuivers jeder roede en de boomen op 26,5 R ende het raesphaut op 5 stuivers jeder roede : 216,5 R

7) partije landt op het Cheijnsvelt groot 157 roeden
- oost Armengoet MBK
- suyt en west Heer Anthonius Vanden Abbeelen priester
- noort de Cappelrije van Sinte Berlindis

Zie terroir nr. 241

belast met 4 R 4 S van een fondatie om jaerlyckx een misse te celebreren binnen de Collegiaele kercke van MBK tot laeffenisse van de siele van de voornoemde wijlen Sr. Jan Cosijns en Catharina Van Vrechem

Totaal : 3784 R 19 S


CAVEL C naar Simoen Cosijns

1)  den hellicht van sekere behuysde hofstede met de hellicht van alle den bauw ende edificien daerop staende in MBK op de Plaetse groot int geheele 82 roeden paelende int geheele
- oost sheeren strate
- suyt en west den bailliu van desen lande
- noort het ghelaghe van Sr. Joannes De Weghe

Zie terroir nr. 25

gepresen de huysingen met de schuringhen en stallinghen op 1352 guldens en den gront te laten vaeren alsdaar de edificien te hoogh syn gepresen dus over dese helft : 686 R

2) de helft van 770 roeden lants in MBK op het Marieveldt paelende int geheele
- oost en noort sheeren strate
- suyt den voetwech
- west den wagenwech

hier dese cavel met de westsijde gepresen op 29 stuivers jeder roede en is dus over dese helft : 558 R 5 S

Zie terroir nr. 205 en nr. 206 samen

3) een stuck lants op den Oudegracht daer den wegh door loopt groot 184 R
 - oost het goet van desen sterfhuyse
- suyt Bartholomeus Vanden Borre borgemeester
- west het Cruysvelt
- noort Adam De Naeyer

gepresen op 28 stuivers jeder roede : 212 R 2 S

Zie terroir nr. 58

4) een stuck lant in de Raeymoortel groot 269 roeden waer van een deel hoppelochtinck is
- oost de erfgenaemen Anthoen Wasteels
- suyt en west Mijnheer De Rous
- noort het goet van de princesse van Nijvel

op 28 S jeder roede is : 376 R 12 S

Zie terroir nr. 284

5) een partije last op de Ast groot 282 roeden
- oost den heere hebdomonarius van MBK en het goet van desen sterfhuyse
- suyt Cornelis Van Vrechem en het benefitiegoet van den heere van Sinte Peeters
- west dheer Joannes Philips Van Vaerenberch
- noort Jan Baptiste De Ro smet ( lees : smid )

op 26 S jeder roede : 366 R 12 S

Zie terroir nr. 299 en nr. 300

6) een meersch geleghen in de Cloppers groot 142 roeden ligghende onverdeylt in een meerdere partije competerende den heere Capiteyn Merbeck paelende int geheele
- oost den heere bailli deser prochie
- suyt den meersch van den heere van LvW
- west den meersch van Sint Jans godshuys van Brussel
- noort de meersch van de abdije van Ninove

belast met 3 stuivers sjaers aen de Abdije van Ninove en gepresen op 28 S de roede : 198 R 16 S

Zie terroir nr. 693

7) een meersch in de Sluyst groot 152 roeden
- oost de erfgenaemen Cornelis Van Opdenbosch
- suyt Jan Baptiste Stevens
- west de Wed. Adam Van Vrechem
- noort den waterloop

gepresen op 24 S de roede : 182 R 8 S

Zie terroir nr. 718 en nr. 719

8) een stuck lant op het Moorselken groot 205 roeden
- oost sheeren strate en het gheleghe van Peeter Cautaert
- suyt Jouffr. de weduwe Sr. Joos Van Heghe
- west dheer De Rudder tot Aelst
- noort Nicolaes Cautaert

op 28 S jeder roede : 287 R

Zie terroir nr. 798

9) stuck lant op het Groot Berghenvelt groot 98 roeden
- oost mijnheer Zetij
- suyt derfgenaemen Anthon Wasteels
- west derfgenaemen Pieter Vander Poorten
- noort de Wed. Jan Bogaert

Zie terroir nr. 1024

op 26 S jeder roede is : 127 R 12 S

10) een partije bosch binnen MBK op den Steirt van Goyck genoempt " den Dickenbosch " groot 758 roeden waervan de hellicht competeert Sr. Glaudius Walravens

nota dat van den voorsten bosch ligt op Goyck 106 roeden palende int geheele

- noort den bosch van den heere van LvW
- oost de erfgenaemen van de Douariere van Wedergrate
- suyt Jfr. de weduwe Sr. Joos Van Heghe
- west den bosch van Pieter Niels

Zie terroir nr. 1311

prijs van de boomen daerop staende 200 guldens en het raesphaut op 10 stuivers de roede is samen 379 R
Item den gront op 1 R de roede is 758 R

Hiervan de helft is 668,5 R

Hierop rust een chijns van 24 S sjaers aen de kercke van Neyghen waervan hier de helft en dit den penninck XXVII dus blijft alsnoch de somme van : 652,3 R

Totale somme : 3647 R 13 S


CAVEL D naar de 2 minderjarige weeskinderen van Judocus Van Laethem en wijlen Anna Cosijns

1)  den hellicht van sekere behuysde hofstede met de hellicht van alle den bauw ende edificien daerop staende in MBK op de Plaetse groot int geheele 82 roeden paelende int geheele
- oost sheeren strate
- suyt en west den bailliu van desen lande
- noort het ghelaghe van Sr. Joannes De Weghe

Zie terroir nr. 25

gepresen de huysingen met de schuringhen en stallinghen op 1352 guldens en den gront te laten vaeren alsdaar de edificien te hoogh syn gepresen dus over dese helft : 686 R

2) stuck lants op het Cruysveldt groot 189 roeden
- oost de erfgenaemen Van Branteghem
- suyt het goet van de 32 begeijntjes tot Ghendt
- west het kerckengoet van MBK
- noort Sr. Vanden Broecke

Zie terroir nr. 79

gepresen op 26 S de roede : 246 R 6 S

3) een partijcken landt op de Oudegracht groot 286,5 roeden
- oost het kerckengoet MBK ende derfgenaemen Erasmus Goossens
- suyt het Lasarus plaetsken
- west Bartholomeus Vanden Borre
- noort Adam De Naeyer

gepresen op 30 S jeder roede : 417 R 15 S

Zie terroir nr. 59 , in het terroir staat 278 roeden land van de erfgenamen De Bruyn uit Brussel die gaan naar Jan Cosijns

4) de hellicht van een partije ettemeersch genaempt " DEN BOOMGAERT " groot int gehele 974 roeden
- oost Jan Baptiste Stevens
- suyt het goet van den Hebdomonarius ende de Moreijsbeke
- west sheeren strate
- noort het goet van de Wed. Mr. Frans Walckiers en de Abdijegoederen van Meerbeke

Zie terroir nr. 644

gepresen met alle de bomen en hautwasch op 2 guldens de roede is 1948 R en belast met een cheijns van 9 R 12 S aen de Abdije van Ninove gerekent den penninck XXVII is 257 R 4 S blijft alsnoch de somme van 1690 R 16 S waervan desen cavel sal volghen de westsijde aen de baille : 845 R 8 S

Doch vermindert met 2 stuivers jeder roede als soo vele niet weirt als de andere helft dus : 796 R 14 S

5) stucxken landt op de Astveldt groot 361 roeden
- noort en oost den heere Hebdomonarius van MBK
- suyt den heere De Rons
- west Cornelis Van Vrechem

gepresen op 26 S de roede : 469 R 6 S

Zie terroir nr. 304 en nr. 305

6) stuck landt opt Heuversveldeken groot 190 roeden
- noort het Cuerengoet van Neyghen ende de Wed. Michiel Van Opdenbosch
- west de Weerschede

gepresen op 28 S jeder roede : 266 R

Zie terroir nr. 1173

7) eenen bosch binnen Lerbeke genaempt " HET CAMBLOCK " groot omtrent de 9 dachwanden waervan desen sterfhuyse is hebbende 1/3de paelende int geheele
- west en noort de strate ofte losgat van den bosch
- oost den bosch van Cornelis Vlaeminck
- suyt den bosch van den heere

sijnde een rasp van 5 jaeren gepresen op 370 guldens voor al het rasphaut en boomen samen

8) een partije lants binnen de voorste prochie op Astveldt groot 447,5 roeden
- oost Sr. Claudius Walravens
- suyt dheer Peeter Vanden Abbeelen
- west het goet van de Abdije van Ninove neffens Ninove
- noort de strate

Zie terroir nr. 258

gepresen op 22 S de roede : 492 R 5 S

Totale somme : 3734 R 6 S


Item alsoo Sr. Jan Cosijns in syn leven geordonneert heeft aen synen sone den Eerw. Heere Celestinus Cosijns religieus van Sinte Adriaens tot Gheerarsberghen te maecken een lijfrente van 25 guldens sjaers syn leefdaghe lanck en daertoe geassigneert de 447,5 roeden op Astveldt  ( zie nr. 8 bij de 4de kavel ) en sullen de 4 kavels samen betalen met Kersmisse de somme van 25 guldens sonder die voornoemde partije te belasten en elck te betalen 6 R 5 S


Op 07.03.1736