LOTINGEN en VERKAVELINGEN MEERBEKE

1731


Lothinge tussen de kinderen van wijlen Pieter Barbé x Maria Roobaert en de kinderen van wijlen Pieter Barbé x Maria Vander Eeckt 2de huisvrouw van wijlen Pieter
 


Present : Pieter Vanden Abbeelen baljuw , Bartholomeus Vanden Borre burgemeester , Claudius Walravens en Jan Cosijns schepenen

Lothinge en vercavelinge bij overlijden van Pieter Barbeé die 1x Maria Roobaert , x2 Maria Vander Eeckt

   A) 1x Maria Roobaert

 
             1) Lieven Barbé

             2) de minderjarige wezen van wijlen Guilliam Barbé x Martine Vander Poorten met Lieven Barbé als voogd

  B) 2x Maria Vander Eeckt

             3) Andries

             4) Pieter

             5) Adriaen

             6) Hendrick innocent met zijn broers als voogden

6 gelijke loten


Lot A naar de kinderen Guilliam Barbé

1) een behuyst gheleghe in den gehuchte te Prindael groot 65 roeden
- noort en west de prochie van Neyghen
- suyt de strate
- oost het gheleghe van Jan De Neve

Zie terroir nr. 1316

boven den last van een onlosselijcke rente van 35 stuivers sjaers aen de kercke van Neyghen en dit boven den last van de cheijnsrente aen den heere van Pamel : 48 R 15 S

2) item het huys en catheijlen staende op de voorste gheleghe : 42 R

3) een partijcken lant als bosch in de prochie van Neyghen te Prindael groot 52 roeden
- west de straete
- noort de Cuerenbosch van Neyghen
- oost en suyt het ander goet van desen sterfhuyse

wesende cheynsgoet waarvoor aen de pastoor van Neyghen betaelt wordt 10 stuivers boven 3 stuivers jeder roede bedraagt 7 R 16 S

4) partije lant in Goijck opt Heysbruggheveldt groot 141 roeden
- een andere partije van desen sterfhuyse
- suyt den voetwech
- west derfgenaemen Grinnano
- noort Louis Cools

gepresen op 1 gulden 18 stuivers jeder roede : 267 R 18 S

Totaal voor deze kavel : 360 R 9 S


Lot B naar Lieven Barbé

1) een weijde te Meerbeke te Prindael groot 70,5 roeden
- oost Anthoon Huygens
- noort en west de straete
- suyt Sr. Frans Vanden Abbeelen

Zie terroir nr. 1320

gepresen boven de last van de heerlijke rente aan de heere van Pamel op 2 guldens jeder roede : 141 R

2) de helft van 264 roeden landt in Meerbeke op het Heysbrugghevelt af te legghen in de lengte paelende int geheele
- oost de andere goeden van desen sterfhuyse
- suyt de prochie van Neyghen
- west Pieter Niels en de andere goeden van desen sterfhuyse

Zie terroir nr. 1329

dese partije is belast met een eeuwige rente van 3,5 guldens aan de pastorije van Neyghen voor 2 eeuwige jaargetijden aan 1 gulden 15 stuivers jeder jaargetijde en wordt gerekent den penninck 27

waarvan de wederhelft is ten dele gevallen aen Henrick Barbé : 183 R 15 S

Totaal voor deze kavel : 324 R 15 S


Lot C naar Hendrick Barbé

1) de helft van 264 roeden op het Heysbrugghevelt , zie kavel B : 183 R 15 S

Zie terroir nr. 1329

2) een partije landt te Meerbeke te Prindael groot 81 roeden
- oost ander goet van sterfhuyse
- suyt de prochie van Neyghen
- west den wech en het goet van Pieter Niels

gepresen boven de heerlijke rente aen den heere van Pamel ter somme van 1 R 18 stuivers jeder roede : 153 R 18 S

Som van kavel C : 337 R 13 S


Cavel D naar Andries Barbé

1) een behuyst gheleghe in Meerbeke te Prindael groot 87 roeden
- oost de naervolgende partije
- west het ghelaghe van de weduwe Jan Van Bossuyt
- noort de strate
- suyt Jan Niels

gepresen boven de heerlijke rente aen den heere van Pamel : 174 R

2) het huys ende catheijl daerop staende : 160 R

3) den hoppenast daerop staende : 24 R

4) een partije hoppelochtinck in Meerbeke te Prindael in het voorste gheleghe sijnde een drijbeck groot 73 roeden
- oost en noort de strate
- west het voorschreven gheleghe

gepresen boven last van heerlijke rente aan heere van Pamel aan 1 R 15 S jeder roede : 127 R 15 S

Som van dese kavel D : 484 R 15 S


Cavel E naar Pieter Barbé

1) een partije landt binnen Meerbeke opt Heysbrugghevelt groot 114 roeden
- oost derfgenaemen Grinnano
- suyt Joos Vander Eeckt
- west het goet van Pieter Barbé
- noort de naervolgende partije

gepresen op 1,5 guldens jeder roede : 171 R

2) partije landt opt selve velt groot 81 roeden
- oost de voornoemde erfgenamen Grinnano
- suyt de voornoemde partije
- noort den wech
- west de goederen van desen sterfhuyse

gepresen op 1,5 guldens de roede : 121 R

Som van desen cavel E : 292 R 10 S


Cavel F naar Adriaen Barbé

1) partije landt opt Heysbrugghevelt groot 101 roeden
- suyt Pieter Niels
- oost desen sterfhuyse
- noort en west het goet van Sr. Frans Vanden Abbeelen ofte den voetwech

gepresen op 2 guldens de roede : 202 R

2) partije landt in Goyck op het Heysbrugghevelt groot 1 dw.
- oost Louis Cools
- suyt den Armen van Goyck
- west desen sterfhuyse

gepresen op 1 R 15 S de roede : 175 R

Som van desen cavel F : 377 R


Totaal : 2184 R 2 S , gedaan op 09.05.1731