ERKENNING VAN NATUURLIJK KIND in MEERBEKE

1729


Erkenning van natuurlijk kind , per ongeluk een verkeerde vader genoteerd
 


Voor de baljuw en schepenen van Meerbeke zijn verschenen :

Verschenen voor Pieter Vanden Abbeelen baljuw der prochie en heerlijkheit van Meerbeke en voor Jan Cosijns en Gillis De Vidts schepenen der voorste prochie :

Jan Seghers fs. Pieters uit Gooik erkent dat hij de vader is van een kind bij hem verwekt bij Anneken Engelbeens fa. Ingels en die de naam krijgt van Jan Seghers

is verschenen in propren persoone Jan Seghers fs. Pieters insetene der prochie en baronnie van Goijcke welcke verklaart " waerachtigh te sijn " dat hij jonkman heeft gewonnen eenen sone met Anneken Engelbeens fa. Ingels woonende ten huyse van Abraham van Eesbeke binnen de voorste prochie van Meerbeke wesende insgelijcks jonge dochter met naeme Jan Seghers

en dat hij 3 maand na de geboorte van zijn zoon met de moeder is getrouwd en voorts nog meerdere kinderen heeft verwekt

en dat hij 3 maend naer date de voorste Anna Engelbeens van den voorsten sone was geleghen was getrauwt en staende huwelyck met haer noch verwekt diverssche kinderen

en dat hij meende dat de voorste zoon bij het huwelijk aanwezig hierbij was gewettigd

en dat den voorsten sone in den trauwe is present geweest vermeijnende dat den voorsten sone daermede was gelegitimeert

doch blijkt nu volgens de doopregisters van Meerbeke opgesteld door de pastoor Van Yperseele

ende dat nu compt te blijcken dat bij den Act baptismael getrocken uyt het register van de gedoopten der voorste prochie ende heerlickheyt van Meerbeke by Ninove onderteekent J. Van Yperseele pastoor der voorste prochie

en dat in de parochieregisters per vergissing Jan Denies als vader is genoteerd

als voor vader den persoon van Jan Denies hetwelck abusivelyck is geschiet

en dit daar Jan Denies verzocht was om als peter op te treden doch aangezien hij te laat was is Ingel Van Eesbeke als peter opgetreden

( redactie : en de afwezige peter werd blijkbaar prompt gebombardeerd tot vader )

midts den selven Jan Denies was versocht om peter te sijn van des comparants sone ende daer toe te laet gecomen sijnde dat daer van peter is geweest Ingel Van Eesbeke

en om te beletten dat zijn zoon niet zou kunnen erven zal hij zijn zoon hierbij wettelijk erkennen om hem te laten erven van zijn have en goed

en dat deselven sone gefrusteert soude blijven van alle sucessie heeft Jan Seghers verclaert sijnen wettighen sone te legitimeren in alle sijne haeffelijcke en erfelijcke goederen

en hierbij zijn ook als getuigen verschenen Pieter Van Eesbeke fs. Abrahams en Adriaene Engelbeens beiden aanwezig bij de geboorte hebben gehoord dat de moeder verklaarde dat Jan Seghers fs. Peeters de terechte vader was

en tot meerdere coreberatie van hetgene voorschreven is zijn gecompareert Pieter Van Eesbeke fs. Abraham insetene van Meerbeke mitsgaders Adriaene Engelbeens insgelyckx insetene van Meerbeke en hebben verklaert aanwezit te zijn als wanneer de voorste Anna van den voorsten sone is versocht geweest en dat sij aen hun heeft verclaert dat Jan Seghers fs. Peeters den rechten vader was

en ook Jan De Keyser inwoner van Meerbeke heeft van Anna Engelbeens gehoord dat Jan Seghers de vader was

ende Jan De Keyser ook insetene van Meerbeke heeft hooren seggen van de voorste Anna Engelbeens dat Jan Seghers fs. Peeters de gerechten vader van haar voorseyden sone was

Getekend door de baljuw en schepenen en door de vader , de 3 getuigen hebben getekend met een kruis

Dit alles gedaan op 06.04.1729 ondertekend door P. Vanden Abbeelen , Jan Cosijns , Gillis De Vidts en Jan Seghers

met een kruis door Peeter Van Eesbeke , Adriaene Ingelbeens en Jan De Keyser


Kortom : bij het doopsel was de echte vader was in geen velden te bespeuren en de peter kwam per ongeluk te laat en de vervangende peter was ook niet op zijn qui vive , we zullen het maar geloven