LOTINGEN en VERKAVELINGEN MEERBEKE


DONATIE DOOR ANTHOON ANCKAER DE OUDE , anno 1732
 


Present : Sebastiaen De Naeyer meier van de abdis van Nijvel , Claudius Walravens en Jan Cosijns schepenen van Meerbeke

Antoon Anckaert de oude schenkt aan zijn zoon Jacobus Anckaert die hij verwekt heeft bij Petronella Lippens :

een hoppelochtinck met den oven en ovenbuer met alle de hoppestaecken en boomen daerop staende gelegen in MBK int gehuchte van Ternath in sijns comparant geleghe groot 59 roeden
- oost Guilliam Crispeels
- suyt de strate
- west en noort de voorscreven comparant met sijn geleghe ende huysstede

Deze donatie is geschiet daer den voornoemden Jacobus Ankaert aen hem comparant heeft geavanceert de somme van 14 R , dat de voornoemden Jacobus hem comparant heeft bijgestaen en dienst gedaen in sijnen hooghen ouderdom en belooft dit te doen " sijn leefdaghe lanck gedurende "

Ook dat de comparant heeft gehadt het gebruyck van 47 roeden landt geleghen in Neyghen opt Steent competerende aen de voorste Jacobus en dit sijn leefdaghe lanck