DEEL X VAN HET LANDBOEK VAN 1653


POELK


 1. Guilliam Beeckman ( folio 61 ) ( 7 artikels )

  1) stuk lant op den Boeyem
  - suyt Matheus Beckman
  - oost Nicolaes Walravens
  - west het gasthuysgoet van Brussel

  groot 107 roeden

  2) den selven met een besloten block landt ende weijden genoempt " het Ruecken "
  - noort den clooster drooghe weijde
  - west Cranenbroeckvelt
  - suyt de strate

  groot 374,25 roeden

  3) denselven met een stuck lants op het Moorselken toebehoorende dofficie van Heer Heyndr. De Toy ( ** : lees kapelanie van Sint Berlindis )
  - west den Armen van Meerbeke
  - oost de meersschen

  groot 100 roeden

  Zie terroir nr. 796 bij Geert Huygens als pachter van Sinte Berlindis

  4) denselven met stuck lants opt Moorselken
  - west Frans Eeman
  - oost Jan Van Looy
  - noort den Armen van Meerbeke

  groot 82,50 roeden

  5) den selven met sijn hofstede te Poelke
  - suyt en west het Winckelken
  - noort Joos Willems
  - oost de strate

  groot 107 roeden

  6) den selven met een stuck lants opt Winckelken
  - oost de voorste stede
  - suyt kerckegoet
  - west de Drooghe weyde

  groot 94,30 roeden

  7) den selven met een blocken lants te Poelke
  - oost de strate
  - met de 2 syden de Drooghe Weyde van clooster van Sinte Cornelis
  - suyt Joos Willems

  groot 60 roeden

  Som : 925 roeden


 2. Joos Willems ( folio 62 ) ( 4 artikels )

  1) syn behuysde stede te Poelke
  - suyt en west de strate
  - dander 2 syden het Eggersvelt

  groot 120 roeden

  2) den selven met een stuck lants te Craenenbroeck
  - met 3 syden het cloostergoet van Sinte Cornelis
  - west Nicolaes Walravens

  groot 134 roeden

  3) den selven met een stuck lants en een veldeken besloten
  - suyt en noort Guilliam Beeckman
  - oost de strate
  - west de Drooghe weyde

  4) den zelven met synen meersch genaempt " het Ruecken "
  - oost en suyt de Weerschee
  - west het Meurselken
  - noort Adriaen Backaert stede

  groot 323 roeden

  Som : 644,65 roeden

   

 3. Jan De Vleeschauwer ( folio 63 ) ( 23 artikels )

  Jan De Vleeschauwer x Catharina Walckiers

  1) een stuck lants opt Steent
  - suyt Nicolaes Walravens
  - noort Adriaen De Coene
  - oost Anthonis Van Snick

  groot 54,50 roeden

  2) den selven met stuck lants opt Groot Berghevelt
  - west Nicolaes Walravens
  - oost Joos Cautaert
  - noort het Cleyn Berghenvelt

  groot 95,50 roeden

  3) den selven met stuck lants opt Cleyn Berghenvelt toebehorend Adriaen Walckiers fs. Hendriks
  - vooren aen tcautergat
  - noort de strate
  - oost Jacus Van Bonte

  groot 91 roeden

  4) den selven met een stuck lants opt Hoendersvelt
  - oost Cornelis De Bol
  - west de Weduwe Jaspar Van Breuseghem
  - noort den Brusselwech

  groot 72 roeden

  5) den selven met een stuck lants opt Wastijnevelt toebehoorend Adriaen Walckiers
  - oost Matheus Wauters
  - west Jacus Callenberge

  groot 100 roeden

  6) den selven met stuck lants op den Boeyem
  - west Nicolaes Walravens
  - oost de Armen van Meerbeke
  - noort de strate

  groot 91,50 roeden

  7) den selven met een stuck lants op den Boeyem
  - west Matheeus Beeckman
  - ander sijde Cornelis De Quick
  - metten eynde Nicolaes Van Craenenbroeck

  groot 53 roeden

  8) een stuck lant opt Heuvervelt
  - suyt Joos Walckiers
  - noort Geeraert De Naeyere
  - west de Weerschee

  groot 192,50 roeden

  9) een stuck lant op de Weersche
  - noort Nicolaes Walravens
  - suyt Gheert De Naeyre
  - oost den Boeyem

  groot 57 roeden

  10) stuck lant opt selve velt
  - oost en suydt de strate
  - noort Nicolaes Walravens
  - west kerckengoet

  groot 79,50 roeden

  11) idem een stuck lants opt Winckelken
  - west de kercke van Meerbeke
  - oost Anthonis Beeckman
  - suyt de strate

  groot 91 roeden

  12) idem een stuck lant op de Weersche
  - suyt Nicolaes Walravens
  - noort Matheus . . . . alias Holblock
  - oost de strate
  - met andere eijnde Joos Deck meersch meersch   ( red. : ik noteerde hier letterlijk )

  groot 87,50 roeden

  13) idem stuck lant opt selve velt
  - suyt den groenen wech Ermengoet
  - noort Gheeraert De Nayere
  - oost de strate

  groot 63,35 roeden

  14) stuck lant op de Weersche in den hoecke
  - oost en noort de strate
  - suyt Nicolaes Walravens
  - west Gheeraert De Naeyer

  groot 106,50 roeden

  15) den selven met een huys en gheleghe te Poelke
  - oost Gheeraert De Naeyere
  - wesst Nicolaes Walravens
  - suyt de strate
  - noort het Eggersvelt

  groot 358,40 roeden

  16) den selven met een stedeken
  - west Nicolaes Walravens hoplochtinck
  - oost Geert De Nayere
  - noort de strate

  groot 17,65 roeden

  17) een stuck lant opt Eggerevelt
  - west Gheeraert De Naeyer
  - oost de meersschen

  groot 488,50 roeden

  18) stuck lant opt Moorselken
  - suyt Jacus Callenberch
  - noort den voetwech
  - west Nicolaes Walravens

  groot 86 roeden

  19) stuck lant opt selve velt
  - west de strate
  - noort Gheeraert De Naeyer
  - suyt de Armen en Adriaen Backaerts stede

  groot 53,80 roeden

  20) stuck lants opt Moorselken
  - west Nicolaes Walravens
  - oost Gheert De Naeyer
  - suyt den voetwech

  groot 52,25 roeden

  21) idem een stuck lants opt Craenenbroeck
  - oost en west Nicolaes Walravens
  - noort clooster Sinte Cornelis

  groot 55,30 roeden

  22) idem een stuck lants op Craenenbroeck
  - noort Nicolaes Walravens
  - dander sijde Cornelis De Quick of De Bol
  - met een hoeck aen de strate

  groot 198 roeden

  23) idem een meersch in de Sluyst
  - oost de cuere van Pamel
  - west Jan De Coene
  - noort de beke

  groot 102 roeden

   

 4. Nicolaes Walravens ( folio 64 )

  1) een onbehuysde stede aen de plaetse te Meerbeke
  - oost de strate
  - noort Cornelis Van Vreckem
  - suydt Mr. Joos Goossens

  groot 158,30 roeden

  Zie terroir Meerbeke nr. 24

  2)
  den selven met een meersch geseyt " den Molenmeersch "
  - noort Jan Dauwe
  - oost lancx de beke
  - dander sijde den Cuelendriesch
  - suyt Maximiliaen Cauwelots

  groot met hierin begrepen 1 dagwand pacht van Pieter Neetens

  groot 426 roeden

  3) een stuck lants opt Steent
  - noort Jan De Vleeschauwer en Guilliam Vander Poorten
  - suyt Claude Vanden Eeckhaute en Nicolaes Van Craenenbroeck
  - west tgroot Berghenvelt

  groot 441,50 roeden

  4) stuck lants op het Groot Berghenvelt
  - west de Wed. Mr. Jaspar Van Brueseghem
  - oost Jan De Vleeschauwer
  - noort het Cleyn Berghenvelt

  groot 94 roeden

  5) den selven met stuck lants opt Hoendersvelt
  - 2 syden aen Armengoet
  - west Cornelis De Bol
  - suyt Ghysbrecht Vander Paelst

  groot 277 roeden

  6) idem stuck lants opt Hoendersvelt
  - suyt Adriaen De Coene
  - noort Cornelis De Quick
  - oost den voetwech

  groot 68 roeden

  7) idem stuck lant opt Hoendersvelt
  - west Cornelis De Quick
  - oost Jan Vander Poorten
  - noort de Dockstrate

  groot 47,60 roeden

  8) idem stuck lant opt selve Hoendersvelt
  - oost de Weersche
  - west en noort Adriaen Backaert
  - noort de Dockstrate
  - suyt Joos Cardoen

  groot 246,30 roeden

  9) idem een meersch in de Nattersmeersch
  - oost het leen van Heyndrik Evenepoel
  - suyt tgoet van het Hof te Berchem en de Brusselstrate
  - noort lanckx een cleyn beecxken
  - west . . . het keytsken compt door desen voorsten meersch

  groot 312,50 roeden

  10) idem een meersch in de Nattermeersch daer het keytsken door loopt
  - suyt het beecxken ofte de voorste meersch
  - noort Nicolaes Van Craenenbroeck
  - west Adriaen De Ranck
  - oost tgoet van het hof te Berchem

  groot 184,50 roeden

  11) een meersch in de Nattersmeersch
  - suyt den Buyndermeersch
  - noort den heere van Aultre
  - oost de becke

  groot 77 roeden

  12) idem een meersch in deselven Nattersmeersch
  - suyt den heere van Aultre
  - noort Joos Dauwe
  - oost de becke

  groot 77,25 roeden

  13) idem een stuck lant opt Nattersvelt
  - west de strate
  - noort Jacus Calleberch
  - suyt de hoors Batens

  groot 452,50 roeden

  14) idem met stuck lants opt Nattersvelt
  - suyt en oost het Wasteynevelt
  - oost den Bultbosch
  - west de kercke van Meerbeke

  groot 408 roeden

  15) idem een stuck lants opt Wastijnevelt
  - oost Jacus Calleberch
  - suyt Guilliam Cardoen
  - noort Pauwels Van Opsem
  - west Jan Moveys

  groot 111,50 roeden

  16) stuck lants opt selve velt
  - suyt Pieter Vander Poorten als pachter
  - oost Pauwels Van Opsem
  - west de heerenbosch

  groot 72,50 roeden

  17) idem stuck lants en bosch in den hoeck van het Wasteynevelt
  - 2 sijden de heerenbosch van Neyghene
  - oost Marcelis . . .

  groot 271 roeden

  18) idem een onbehuysde stede ter Nat
  - west de strate
  - suyt huer selfs geleghe
  - noort Claude Vanden Eeckaute

  groot 98,50 roeden

  19) idem een stuck lants op den Boeyem
  - west de Officie van Hr. Hendrik De Toey
  - oost Jan De Vleeschauwer
  - noort de strate
  - suyt Joos De Bottelier stede

  groot 88 roeden

  20) idem stuck lant op den Boeyem
  - noort de Weersche
  - west Guilliam Vander Poorten ofte wech
  - suytoost Guilliam De Keysere

  groot 95 roeden

  21) idem een stuck lants op de Boeyem
  - oost de Nattersmeersch
  - west met een bijl de Weersche en 2 syden Nicolaes Van Craenenbroeck
  - met 2 syden kercken en Armengoet van Meerbeke
  - noort het Heuvervelt

  groot 529 roeden

  22) den selven met stuck lants opt Heuversvelt gecomprehendeert daerinne syn hof en geleghe al aen een merende sonder geschee ofte distingue meerende
  - oost lanckx selfs meersschen tot op de strate
  - noortzijde loopende west het veldeken van de Hebdomedarije
  - soo lancx de Weersche
  - suyt Geeraert De Naeyere

  groot 1915 roeden

  23) stuck lants op de Weerschee
  - oost het Heuvervelt ofte de voorste partije
  - noort het block van de Hebdomedarije
  - west de strate
  - suyt Gheeraert De Naeyere

  groot 769 roeden

  24) idem stuck lants op de Weerschee
  - noort Cornelis De Quick
  - suyt Jan De Vleeschauwer
  - oost den Boeyem
  - west den wech

  groot 425 roeden

  25) idem een groot stuck lants op de Weerschee
  - west de kercke van Meerbeke
  - met 2 syden de strate
  - suyt Jan De Vleeschauwer

  groot met den wech beloopt 20 roeden : 960 roeden

  26) idem stuck lants op de Weerschee
  - suyt Ghysbrecht Vander Paelst
  - noort Jan De Vleeschauwer
  - oost den wech

  groot 310 roeden

  27) idem stuck lants opt selve velt
  - noort Jan De Vleeschauwer
  - suyt en noort Gheeraert De Naeyer
  - oost de strate

  groot 113,50 roeden

  28) den selven met een drooghe weede nu landt gemaeckt
  - met 2 syden den Boeyem
  - suyt Pieter Evenepoel
  - oost den Buyndermeersch ofte Nattersmeersch

  groot 219 roeden

  29) den selven met synen Nattersmeersch achter syn hof
  - oost lanckx de becke
  - west lanckx de Boeyem en sijnen coollochtinck
  - suyt Jan Dauwe

  groot 272,50 roeden

  30) den selven met een blocken voor syn hof
  - suyt de strate
  - oost Jan De Vleeschauwer stede
  - west het Eggersvelt
  - noort Cornelis Daneels

  groot 210 roeden

  31) den selven met stuck lant op Eggersvelt
  - noort en oost Gheeraert De Naeyer
  - west de strate
  - vooren aen tcautergat

  groot 354 roeden

  32)  den selven met stuck lant opt selve velt
  - west lanckx de strate
  - oost Adriaen Walckiers
  - suyt Gheeraert De Naeyere
  - beneden de becke

  groot 1133 roeden

  33) den selven een stuck lants opt Moorselken
  - suyt de Weerschee
  - west de hoirs Rase Vanden Berghe
  - noort Lucas Calleberch

  groot 75,35 roeden

  34) idem stuck lants opt selve velt
  - suyt en west de hoors Rase Vanden Berghe
  - oost Jan De Vleeschauwer

  groot 85,25 roeden

  35) idem een stuck lants opt selve Moorselken
  - oost Jan De Vleeschauwer
  - west de Ermen van Merbeke
  - suyt de voetwech

  groot 421 roeden

  36) den selven met een block genoempt " Senay stede "
  - suyt lancx het Moorselken
  - noort en west de straten
  - oost Heyndrik Bavegems
  - met 2 syden aen Jan De Payenere zijn stede

  groot 412,50 roeden

  37) een stuck lants opt Craenenbroeck in den hoek
  - suyt Hendrik Baveghems
  - west Jan De Vleeschauwer
  - noort clooster van Sinte Cornelis
  - oost Guilliam Beeckman

  groot 228,30 roeden

  38) een stuck lants opt selve velt
  - suyt en oost Jan De Vleeschauwer
  - noort Heijndrik Hevens
  - west den meersch

  groot 184 roeden

  39) idem stuck lants opt selve Cranenbroeck merende
  - lancx Jacus Callenberch
  - dander sijde Pauwels Van Opsem
  - suyt de strate

  groot 104,50 roeden

  40) idem met stuck meersch in de Sluyst
  - noort cloostergoet Sinte Cornelis
  - oost Jan Vander Poorten
  - west Mattheus Van Heesbeke

  groot 92 roeden

  41) den selven met sijn . . bosch in den Bleeckerschijn
  - tegen sheeren bosch van Neyghene

  groot 216 roeden

  HIERINNE VOLCHT CLOOSTERGOET VAN SINTE CORNELIS

  42) een drooghweyde
  - maerende aen de strate aent Winckelken
  - west het Craenenbroeckvelt
  - suyt Guilliam Beeckmans blocken

  groot 921 roeden

  43) stuck lants opt Craenenbroeck daer den mengracht door loopt
  - oost de voorste drooghe weyde
  - suyt desen huurder
  - noort tselve goet

  groot 912,50 roeden

  44) stuck lants opt selve velt
  - west de Groote Sluystmeersch
  - noort de becke en het naervolghende veldeken
  - suyt den mengracht en desen huerder en Joos Willems

  groot 993 roeden

  45) een veldeken streckende
  - noort lanckx de beke
  - suyt en west het Cranenbroeck ofte tselve goet

  groot 737 roeden

  46) idem stuck lant opt Winckelken kerckengoet van Meerbeke
  - west de Drooghe weyde van clooster van Sinte Cornelis
  - oost Jan De Vleeschauwer
  - suyt de strate

  groot 296,35 roeden

  47) een meerselken ter Nat
  - west ter straten
  - suyt de stede van Jacus Eeman
  -oost Guilliam Vander Poorten

  groot 31,50 roeden

  48) idem een partije lants op Meerbeke in syn groot stuck op Neygene scheedende in de Groebbe naer den bosch teghen haer ander erve op Neygen
  - west lancx de Watergroebbe

  groot 162 roeden