DEEL IX VAN HET LANDBOEK VAN 1653


TE HOESBECKE ( folio 48 )


 1. VANDEN EIJNDE Jeroen ( folio 48 ) ( 20 artikels )

  Bio : hij is zoon van Pieter Vanden Eynde en Barbara Guillaens , zie de lotingen van Meerbeke

  1) een stuck lants toebehoorende Jan De Fraeye gelegen aen den Mosselman
  - west het gasthuysgoet van Gheeraersberghe
  - suydt de hoors van Nicolaes De Dijn
  - noort Cornelis De Coene ofte groenenwech

  groot 418,50 roeden

  Terroir nt. 647

  2) den selven met een block lants genoempt den Arensberch toebehorende de erfgenamen van . . . . . Capstock
  - oost Gillis Wasteels
  - west Adriaen De Coene
  - suydt de Clapstrate
  - noort den Cuelendriesch

  groot 176 roeden

  3) den selven met stuck lants opt Cleyn Bogaert merende aen de Speckmeerschen
  - noort Adriaen De Core
  - suydt Elisabeth Van Belle
  - west theeren goet

  groot 113,30 roeden

  4) een stuck lants opt Nepersvelt in den hoeck
  - west en noort het Bogaertvelt
  - oost en suydt Merten Buydens

  groot 191,25 roeden

  5) een stuck lants op Nepersvelt
  - west Bogaert
  - suyt en oost Jan Van Winghen
  - noort Joos De Strijcker

  groot 107,20 roeden

  Deze partij is afkomstig van het sterfhuis van wijlen Pieter Vanden Eynde x Barbara Guillaens , zie lotingen Meerbeke anno 1647
  Deze partij werd belast met rente van 10 R sjaars aan de Sr. Jan De Fraye griffier van Wedergrate en Meerbeke , zie WP Meerbeke anno 1652

  6) een stuck lants opt Heu in den hoeck
  - noort theeren veldeken
  - west Lucas De Nutte ( of De Witte ? , red. ) stede
  - oost Jan Vander Poorten

  groot 74,50 roeden

  7) een stuck lants opt Heu
  - oost en noort de groen voetwegen
  - suydt Adriaen De Coene
  - west Philips D'Hanins

  groot 159,50 roeden

  8) een meersch in den Berghenmeersch
  - oost de beke
  - west Adriaen De Coene
  - noort Adriaen Vande Perre
  - suydt Jacus Van Santvoort

  groot 117,70 roeden

  9) den selven met " den Vollemeersch " toebehoorende dhoirs Guilliam Vander Poorten
  - oost lancx de beke
  - suydt den . . . meersch van den heer
  - noort de Bundelmeersch

  groot 346,50 roeden

  10) een stuck lant opt Hoendersvelt toebehoorende de voorste hoors Capstock
  - noort Joos De Bottelier
  - suyt Cornelis Vanden Dorpe
  - oost de strate

  groot 50 roeden

  11) den selven een stuck lants opt voorste Hoendersvelt toebehoorende Joos De Roo
  - suyt en west den voetwech
  - noort Joos Cautaert

  groot 72,50 roeden

  12) den selven een stuck lant opt Hoendersvelt endit competeert de Wed. Heyndrik Mertens
  - noort Pieter Swinnen
  - suydt den Brusselwech
  - oost Philips Dhanins

  groot 176 roeden

  13) stuck lant opt Moorselken
  - suyt den voetwech
  - noort den Ermengoet
  - metten eynde Gheert De Naeyer

  groot 52,30 roeden

  14) stuck lant op de Gapenberch toebehoorende Gheert Backaert
  - oost Pieter Neeten
  - west de mengracht
  - suyt de strate

  groot 133 roeden

  14) stuck lant opt selve velt toebehoorende Joos Capstock
  - west Lucas Van Opsem
  - suyt de strate

  groot 130,40 roeden

  15) den selven met syn hof en geleghe toebehoorende de weesen van Norbertus Vanden Eynde te Hoesbecke
  - oost de Gapenberch
  - west de meeerschen
  - nooort de strate

  groot voor de hoors 287 roeden

  16) den selven met Cornelis De Coene erfve opt eynde van dit geleghe
  - oost en suyt de Gapenberch

  groot 109 roeden

  17) den selven met een blocxken
  - west het voorste hof wesende cheyns
  - noort de strate
  - oost Pauwels Van Opsem

  groot 109 roeden

  18) den selven met een stuck lants in den Bocht
  - oost en suyt de Gapenberch
  - west Lucas Van Opsem
  - noort de strate

  groot 51 roeden

  19) den selven met eenen meersch in de Dockmeersch toebehoorende Cornelis De Coene
  - west Pieter Vander Poorten
  - oost het geleghe van dhoors Norbertus Vanden Eynde

  groot 102 roeden

  20) den selven met een meersch in de Dockmeersch
  - oost Nicolaes De Paeyeneer
  - west Panteghem
  - suyt den Dockmeersch van Neygen

  groot 177 roeden


 2. Deze laatste partij werd in 1650 door Jeroen gekocht van zijn minderjarige neef Hendrik Vanden Eynde zoon wijlen Norbertus , zie WP anno 1650
   

 3. VAN OPSEM Pauwels ( folio 49 ) ( 10 artikels )

  1) een stuck lant op den Cuelendriesch
  - oost de voetwech
  - suydt Lucas Van Opsem
  - noort cloostergoet van Sinte Cornelis
  - west Pieter Vander Poorten

  groot 103 roeden

  2) den selven met een partije meersch in de Molenmeersch toebehoorende Jan Dauwe
  - noort Adriaen Vernaillen
  - suydt Nicolaes Walravens
  - oost de Molenbeke
  - metten eynde de Penhers

  groot 137 roeden

  3) een stuck lant opt Hoendersvelt
  - oost Ghysbrecht Vander Paelst
  - oost ( ? ) Jan Vander Poorten
  - noort de strate

  groot 93,70 roeden

  4) den selven met eedn stuck lants opt Wasteynevelt
  - noort Matheus Van Heesbeecke
  - suyt Nicolaes Walraevens en het naervolgende

  groot 112 roeden

  5) den selven met stuck lants opt selve velt
  - oost lancx tgescheede van Goeycke
  - west Matheeus Wauters
  - suyt de Steert van Goycke

  groot 76,70 roeden

  6) idem stuck lants op de Weerschee
  - suyt en oost de Boeyem
  - noort Adriaen De Coene

  groot 65,50 roeden

  7) den selven met een stuck lant opt Craenenbroeck in den hoeck
  - west de stede van Heijndrick De Doncker fs. Inghels
  - dander syde Nicolaes Walravens
  - suyt de strate

  groot 201 roeden

  8) een stuck lants in den Bocht
  - oost Lucas Van Opsem
  - west de erfgenaemen Norbertus Vanden Eynde cheyns
  - suyt de Gapenberch
  - noort de strate

  groot 191 roeden

  9) den selven onder lant en weyde in een block
  - oost en noort het Craenenbroeck
  - west Jacus Van Bonte en de Sluyst

  groot 463 roeden

  10) den selven met syn huys en geleghe
  - suyt de strate
  - west de Molenbeke
  - oost Pieter Maes stede

  groot 178 roeden                

   ( Marge : Joos Evenepoel 89 roeden )

   

 4. EEMAN Jacus ( folio 50 ) ( 2 artikels )

  1) een stuck lants opt Moorselken
  - suyt de strate
  - west Adriaen Backaerts geleghe
  - oost Guilliam Beeckman

  groot 93 roeden

  2) den selven met syn huys en geleghe soo lant als meersch aeneen geleghen toebehoorende Mr. . . . . Elli ( ? ) tot Brussel
  - suyt de strate
  - west Pieter Maes en de becke
  - oost Inghel De Doncker en Nicolaes De Cock stede

  groot 427 roeden
   

 5. GOOSSENS Nicolaes ( folio 51 )

  1) een meersch in de Molenbeke toebehoorende Adriaen Vernaillen
  - noort Pieter Maes
  - suydt Jan Dauwe
  - metten eynde de Molenbeke
  - west den Penhers

  groot 137 roeden

  2) den selven met syn behuyst geleghe
  - oost en suyt de strate
  - noort Inghel De Doncker

  groot 217,35 roeden

  3) den selven met een een blocken teghen over de voorste hofstede
  - west de strate
  - met 3 syden het Moorselken

  groot 152,75 roeden

  4) den selven met een stuck lants opt Moorselken voor syn huys
  - west de strate
  - noort het voorste block
  - suydt de Hebdomedarije van Dheer Pieter Herremans

  groot 142 roeden

   

 6. DE DONCKER Inghel ( folio 52 )  ( 5 artikels )

  WP anno 1651 : Inghel De Doncker fs. Arents erkent een rente aan Pieter Pannis van 7 R sjaars , bezet op artikels 4 en 5

  1) een stucken lants op de Boeyem toebehoorende het gasthuys van Brussel
  - west Nicolaes Van Craenenbroeck
  - oost Matheus en Guilliam Beeckman

  groot 82 roeden

  Zie terroir nr. 1194

  2) den selven met stuck lants op de Weerschee toebehoorend Pieter Evenepoel
  - west het Hoendersvelt
  - suyt Nicolaes Wasteels
  - oost en noort de kercke van Meerbeke

  groot 100 roeden

  3) idem een stuck lants op de selve Weerschee competerende de kercke van Meerbeke
  - suyt de strate
  - noort Gysbrecht Vander Paelst

  groot 113 roeden

  4) idem een behuyst gheleghe
  - oost en noort de strate
  - suyt Nicolaes Goossens

  groot 217,65 roeden

  5) idem een blocken lants
  - 2 syden Jacques Van Marcen
  - suyt de keyts ofte voetwech

  groot 104,40 roeden

   

 7. BACKAERT Adriaen ( folio 53 ) ( 4 artikels , 1 artikel werd geroyeerd )

  Bio : Adriaen Backaert x Petronella Van Opsem , zie WP anno 1650


  1) een stuck lant opt Hoendersvelt
  - west Jan Vander Poorten
  - oost en suyt Nicolaes Walravens
  - noort de Dockstrate

  groot 128,25 roeden

  2) idem met een geleghe
  - 2 syden aen de strate
  - ander 2 syden het Moorselken

  groot 107,50 roeden

  3) idem een stuck lants opt Moorselken
  - west Pieter Evenepoel
  - oost de hoors Race Vanden Berghe
  - noort den voetwech

  groot 127,25 roeden

  Geroyeert : nu op Pieter Evenepoel by coope hem aengestelt

  ( hier staat genoteerd : int jaer 1637 groot 150 roeden )

  Bijlage : deze partij werd in 1650 gekocht door Pieter Evenepoel x Joanna Vander Eecken , meier van Pamel


  4) een stuck lants toebehoorende de Armen deser prochie op Cranenbroeck
  - oost Heyndrik Hevens
  - west Nicolaes De Paeyeneere

  groot 58,50 roeden

  5) idem met synen Peerdemeersch
  - suyt Cornelis Vander Keelen zijn stede
  - noort Pieter Maes zijn meersch
  - west de strate
  - oost Pauwels Van Opsem

  groot 233 roeden
   

 8. VAN OPSEM Lucas ( folio 54 )

  1) een onbehuysde hofstede
  - suyt de Clapstrate
  - oost de Cuelendriesch
  - noort Pieter Maes zijn stede

  groot 91,25 roeden

  2) idem stuck lant op de Penhers
  - oost de meersschen
  - suydt cloostergoet van Sinte Cornelis
  - west Joos Cardoen

  groot 157,50 roeden

  3) idem een meersch in den Tuysscher wesende erfve end pacht
  - lanckx de Molenbeke en de strate
  - west Heyndrik Gautswilders
  - metten vierde sijde Pieter Maes zijn meersch

  groot 606 roeden

  4) stuck lants opt Nattersvelt
  - west Jacus Van Callenberch
  - suyt Joos Cardoen
  - noort de hoors Baten

  groot 93 roeden

  5) idem een stuck lants opt Wasteynevelt
  - west Jan Vander Poorten
  - oost Guilliam Cardoen
  - noort Jan Moveys

  groot 100 roeden

  6) idem een stuck lant opt Moorselken en is Armengoet van Meerbeke
  - suyt Jeroen Vanden Eynde
  - noort Pieter Evenepoel

  groot 47,25 roeden

  7) idem een stuck lants op de Gapenberch
  - west Cornelis Van Vreckem
  - oost Joos Capstock
  - suyt de strate

  groot 66,70 roeden

  8) idem stuck lants op selve Gapenberch en is pacht en erve
  - west Joos Capstock
  - oost de mengracht
  - suyt de Dockstrate

  groot 313,50 roeden

  9) stuck lant in de Bocht
  - oost Jeroen Vanden Eynde
  - west Pauwels Van Opsem
  - noort de strate

  groot 51 roeden

  10) den selven met het 1/4de van de stede daer hy woent
  - metten eynde de strate
  - west de beke
  - suyt Jacus Van Marce
  - noort Gillis Van Marce

  groot 170,25 roeden

  11) den selven met de Verloren bosch op de Calemont
  - 2 syden de strate
  - west den heere van Wedergrate
  - oost Jan Vander Poorten en Heyndrick De Donckere

  groot 333 roeden
   

 9. Den selven met de behuysde stede daer  DANEEL VANDER HAEGEN inne woent ( folio 55 )

  - noort de strate
  - west de keyts
  - oost het Cleyn Berghenvelt
  - suyt Jan Vander Poorten

  groot 98,70 roeden

  Komt voor Lucas Van Opsem in totaal op 2129 roeden
   

 10. DE PAEYENERE Jan ( folio 55 verso ) ( 1 artikel )

  met syn behuyst gheleghe
  - oost en suyt Nicolaes Walravens
  - noort en west de strate

  groot 54,60 roeden
   

 11. DE DONCKER Heyndrick fs. Inghels ( folio 56 ) ( 1 artikel )

  syn behuyst gheleghe
  - oost het Armenbroeck
  - west Jacus Van Bonte
  - suyt de strate

  groot 148,50 roeden
   

 12. CAERDOENS Guilliam de jonghe ( folio 56 verso ) ( 1 artikel )

  een huyse en geleghe daer hy woont toebehoorende Adriaen Backaert
  - noort de strate
  - oost de Weerschee
  - west het Moorselken
  - suyt Joos Willems

  groot 272 roeden
   

 13. VANDER KELEN Cornelis ( folio 57 ) ( 3 artikels )

  1) een meersch van Joos Cardoen fs. . . in de Lammersbrugghe
  - oost Cornelis Van Lierde
  - dander syde de cloostermeersch van Sinte Cornelis
  - derde syde de strate
  - metten eynde de Molenbecke

  groot 210 roeden

  2) idem met een onbehuysde stede
  - oost Jacus Van Bonte
  - west syn behuysde stede
  - suyt de strate

  groot 119,70 roeden

  3) den selven met de behuysde stede
  - oost de voorste stede
  - suyt en west de strate
  - noort de meersschen

  groot 105,30 roeden
   

 14. GAUTSWILDERS Heyndrick ( 57 verso ) ( 5 artikels )

  1) syn behuysde stede, ghelege en ant daer aen gelegen
  - lanckx de strate
  - west Pieter Vander Poorten
  - oost en suydt Lucas Van Opsem meersch en landt

  groot 365,502 roeden

  2) een meersch te Lammersbrugge
  - aen de strate
  - oost lanckx de keyts
  - metten eynde aen de Molenbeke
  - west Cornelis Van Lierde

  groot sonder keyts 108 roeden

  3) idem een meersch
  - suyt en west de strate
  - oost Jan Schoonjans
  - noort de cloostermeersch van Sinte Cornelis

  groot 121 roeden

  4) idem een stuck lants opt Mergelputte
  - aen Joos Cautaert
  - 2 syden de Weduwe Olivier Vanden Broecke
  - metten eynde de strate

  groot 70 roeden

  5) een stuck lant op de Weerschee toebehoorende de Armen van Meerbeke
  - suyt Nicolaes Van Craenenbroeck
  - noort Jan De Vleeschauwer
  - oost de strate

  groot 333 roeden
   

 15. DE PAYENERE Nicolaes ( folio 58 verso ) ( 7 artikels )

  1) een meersch in de Calemont
  - suyt Jacus Van Bossuyt
  - noort Jacus Calleberch
  - west de becke
  - oost Bevingheveldeken

  groot 54 roeden

  2) idem met stuck lants opt Hoendersvelt
  - oost de strate
  - west Philips Dhanins
  - suyt de Brusselwech
  - noort Joos Cardoen

  groot 144,75 roeden

  3) den selven met een stuck lant op de Weerschee
  - suyt Joos Cardoen
  - noort Nicolaes Wasteels
  - west het Hoendersvelt

  groot 55,50 roeden

  4) den selven met een stuck lant int Dockveldeken
  - west Pieter Vander Poorten
  - oost de Armen en gasthuysgoet van Neyghene

  groot 46 roeden

  5) idem een stuck lants op Cranenbroeck
  - oost den pacht van Adriaen Backaert
  - noort cloostergoet Sinte Cornelis
  - west de Sluyst
  - suydt Pauwels Van Opsem

  groot 233 roeden

  6) idem een meersch in de Dockmeersch
  - oost Joris Pannens
  - west Jeroen Vanden Eynde
  - suyt de Dockmeersch

  groot 51,50 roeden

  7) idem met zyn behuysde stede te Hoesbecke
  - noort Nicolaes Wasteels
  - oost de Molenbcke
  - suyt de strate
  - west Heyndrick Gautswilders meersch

  groot 70 roeden

  over Wasteels 38,50 roeden
   

 16. WASTEELS Franchoys ( folio 58 verso ) ( 2 artikels )

  1) syn behuysde stede
  - vooren ter straten
  - suydt Joos Cardoens
  - noort Heyndrick Bavegems

  groot 56,75 roeden

  2) den selven met een weyde toebehoorende de erfgenamen van . . . . .
  - lanckx Joos Cardoen fs. . . .
  - dander syde Jan Schoonjans
  - metten eynde aen de strate
  - noort cloostergoet van Sinte Cornelis

  groot 104,50 roeden