DEEL VII VAN HET LANDBOEK VAN 1653


TEN BERGHE


 1. VANDER PAELST Ghysbercht ( folio 39 ) ( 14 artikels )

  Parochieregisters Meerbeke :

  Ghysbrecht Vander Paelst x Vander Poorten Berlindis , doopsels circa 1635


  1) syn hof en geleghe
  - aen Pauwels Van Lierde gheleghe
  - west Jan Vander Poorten zijn Peerdenmeersch
  - oost de Vlierenstock

  groot 380 roeden

  Terroir nr. 942 en nr. 943

  2) den selven over een block ghenoempt " den Vlierenstock "
  - west lanckx de voorste partije
  - oost het Groot Berghenvelt
  - suydt de naervolgende meersch

  groot 187 roeden

  Terroir nr. 940

  3) den selven met synden Suerenbroeckmeersch
   - noort de voorste partije
  - suydt de Swaleputte
  - oost het Groot Berghenvelt

  groot 177 roeden

  4) den selven met synen coeymeersch
  - west de becke
  - suydt Guilliam Vander Poorten
  - oost Pauwels Van Lierde zijn stede

  groot 193 roeden

  5) den selven met een eschbroeck
  - metten eynde aen de Vriesenbosch
  - met 3 syden den Ermenmeersch van Neyghene
  - oost Joos Capstock bosch

  groot 109 roeden

  6) den selven met een stuck lants opt Steent
  - oost Cornelis De Coene
  - west Jan Schoonjans
  - noort de Vriesenbosch

  groot 104,50 roeden

  7) den selven met een stuck lants opt Steent
  - oost Jan Vander Poorten
  - west Guilliam Vander Poorten
  - suyt het gescheede van Neyghene

  groot 297,50 roeden

  8) den selven een stuck lants opt Groot Berghenvelt
  - west Joos Cautaert
  - oost Guilliam Vander Poorten
  - noort het Cleyn Berghenvelt

  groot 92 roeden

  9) den selven met een stuck lants opt Groot Berghenvelt toebehoorende dhoirs Guilliam Walckiers
  - noort Guilliam Vander Poorten
  - west de hoors Rase Vanden Berghe
  - oost het naervolghende stuck

  groot 111,75 roeden

  10) den selven met een stuck lants opt selve Berghenvelt
  - oost het Steent
  - west het voors. stuck
  - suyt kerckengoet van Meerbecke

  groot 141,75 roeden

  11) den selven met stuck lants opt Cleyn Berghenvelt
  - oost de Officie van de Heijlige Gheest van Meerbeke
  - west Guilliam Vander Poorten
  - suyt het Groot Berghenvelt

  groot 106 roeden

  12) den selven met stuck lants opt Hoendersvelt
  - suyt de Berchstrate
  - oost Gheeraert De Naeyere
  - west Jan Moveys
  - noort Nicolaes Walravens

  groot 172,30 roeden

  13) den selven met een stuck lant opt Hoendersvelt
  - west den voetwech en . . .
  - oost Pauwels Van Opsem
  - noort de strate

  groot 118,50 roeden

  ( Marge : Lannoij )

  14) den selven met een stuck lants op de Weerschee
  - suyt kerckengoet van Meerbeke
  - noort Nicolaes Walravens
  - west het Moorselken

  groot 323 roeden
   


 2. VAN LIERDE Pauwels ( folio 40 ) ( 11 artikels )

  1) syn huys en geleghe ten Berghe
  - suyt Ghysbrecht Vander Paelst
  - noort de keyts
  - west de voorste Ghysbrecht en de becke

  groot 165 roeden

  2) een meersch in de Coeymeersch
  - west de beke
  - noort en oost Guilliam Vander Poorten
  - suyt den Armenmeersch van Neyghen

  groot 171,75 roeden

  3) den selven met den Armenmeersch van Neyghene
  - oost de becke en Louis De Rons
  - west de Hebdomedarije en Ghysbrecht Verpaelst
  - suyt de Vriesenbosch

  groot 422,50 roeden

  Zie terroir nr. 952

  4) den selven met een blocken lants daer men het noempt " den Calemont " toebehoorende de heere van Meerbecke
  - west de Heuvelstrate
  - noort het Gasthuysbosch van Nieneve
  - oost en suydt Lucas Van Opsem

  groot 196,50 roeden

  Zie terroir nr. 973

  5) den selven met een stuck lants opt Steent
  - oost Adriaen De Coene
  - west Pieter Vander Poorten
  - metten eynde het Berghenvelt

  groot 135 roeden

  6) den selven met een block lants op de voorste Caelemont toebehoorende Franchois Reynbout
  - suyt Lowies De Rons
  - noort den Neyghensche wech
  - oost Guilliam Vander Poorten

  groot 226 roeden

  7) den selven met een stuck lants op het Groot Berghenvelt toebehoorende de Wed. Jaspar Van Brueseghem
  - west het gasthuys van Neyghene
  - oost Nicolaes Walravens
  - noort het Cleijn Berghenvelt

  groot 124 roeden

  8) den selven met een stuck lants op het Hoendersvelt toebehoorende de Wed. Jaspar Van Brueseghem
  - suyt de strate
  - oost Pieter Evenepoel
  - west . . .
  - noort het naervolghende stuck

  groot 154,50 roeden

  9) den selven met stuck lants opt selve velt toebehoorende deselve Weduwe Jaspar Van Brueseghem
  - suyt voorste stuck
  - osot Jan De Vleeschauwer
  - west Bertel Vander Poorten
  - noort en wech

  groot 58 roeden

  10) den selven met een stuck lants opt Hoendersvelt
  - west Heyndrik De Doncker
  - oost Pieter Swinnen
  - noort de Dockstrate

  groot 139 roeden

  11) den selven met het derde van de Swaeleputtebroeck
  - oost het Groot Berghevelt
  - west de Swaeleputte
  - noort Ghysbrecht Vander Paelst
  - suyt Adriaen De Coene

  groot 59,50 roeden

   
 3. VANDER POORTEN Jan ( folio 41 ) ( 35 artikels )

  1) een stuck lants op de Cuelendriesch
  - noort en oost clooster van Sinte Cornelis
  - west Pauwels Van Opsem
  - suyt Pieter Maes

  groot 196 roeden

  2) den selven met een stuck lants ofte blocken opt Cleyn Brugghevelt
  - aen derfven van Pieter Vander Poorten
  - noort de Clapstrate
  - west Pieter Evenepoel

  groot 124 roeden

  3) den selven met stuck lant opt Heu
  - noort theerenveldeken
  - oost den Neyghenschen voetwech
  - west Jeroen Vanden Eynde

  groot 169 roeden

  4) den selven met meersch in de Berghenmeersch
  - noort Jacus Van Santfoort
  - suydt theeren meersch
  - oost de becke

  ( in marge genoteerd na Van Santfoort : pachter Adriaen De Coene tot Ninove , op wat dit slaat is helaas niet uit te maken )

  groot 237 roeden

  5) den selven eenen meersch in de Berghenmeersch
  - suyt en west theeren goet
  - noort de voorste meersch
  - oost lanckx de beke

  ( in marge : hier afgetrect 1 dagwand op Jeroen Vanden Eynde )

  groot 443 roeden

  6) den zelven met een meersch genaempt " den Peerdenmeersch "
  - oost Ghysbrecht Vander Paelst
  - suyt Mr. Jan Vander Spieghele
  - west de Hebdomedarije en Pauwels Van Lierde
  - noort de voorste Ghysbrecht

  groot 454 roeden

  7) den selven met syn behuysde hofstede
  - suyt de kets
  - west de becke
  - oost Heyndrick De Doncker
  - noort Cornelis De Coene

  groot 142 roeden

  8) den selven met een stuck lants opt Goetveldeken
  - zuyt en west de strate
  - oost het Hoendersvelt
  - noort Joos Cardoen

  groot 228 roeden

  9) den selven met een stuk lants op de Swaleputte
  - noort Ghysbrecht Vander Paelst
  - west de hoors Jan Vanden Spieghele
  - suydt Heyndrick De Doncker

  groot 105,65 roeden

  10) den selven met een stuck lants op de Swaeleputte
  - noort Adriaen De Coene en 3 sijden
  - west Mr. Jan Vanden Spieghele zijn hoirs

  groot in erfve van dhoors Guilliam Vander Poorten 169,50 roeden en van de Heilige Geest van Meerbecke 150,50 roeden is samen 319,50 roeden

  Voor de partij van de Heilige Geest zie terroir nr. 997

  11) den selven met stuck lants op het Steent
  - noort de prebendegoet
  - suyt Pieter Vander Poorten
  - west het Groot Berghevelt

  groot 200 roeden

  12) den selven met een stuck lants opt Steent
  - oost Philips Dhanins
  - west Ghysbrecht Vander Paelst
  - suyt het gescheede van Neyghene

  groot 151 roeden

  13) den selven met een stuck lants opt Steent toebehoorende Jan Schoonjans
  - noort de Vriesenbosch
  - oost en suyt Ghysbrecht Vander Paelst
  - west Pieter Vander Poorten

  Marge : Hier afwijs van de helft van dit stuck op Jan Schoonjans is 108,75 roeden

  groot 217,50 roeden

  14) den selven met stuck lants opt Groot Berghevelt toebehoorende de hoors Jeroen Vander Poorten
  - oost Bertel Vander Poorten
  - west Guilliam Vander Poorten
  - noort Anthonis Van Snick zijn stede

  groot 100 roeden

  15) den selven met een stuck lants opt Groot Berghevelt toebehoorende de hoors Rase Vanden Berghe
  - oost de hoors Guilliam Walckiers
  - west Joos Walckiers
  - noort Ghysbrecht Vander Paelst

  groot 98,50 roeden

  16) een stuck lant opt selve velt toebehoorende de Kercke van Meerbeke
  - oost het Steent
  - noort Ghysbrecht Vander Paelst
  - suyt Pieter Evenepoel

  groot 52,40 roeden

  Zie terroir nr. 1012

  17) idem met een stuck lants in pacht ende erfve opt Cleijn Berghenvelt in den hoeck
  - suydt het Groot Berghenvelt
  - oost Heyndrik De Donckere
  - noort Jacus Van Bonte
  - west de keyts aldaer

  groot 196,40 roeden

  18) den selven met een stuck lants opt Cleijn Berghenvelt in den hoeck toebehoorende de Officie van de H. Geest van Meerbeke
  - oost Anthonis Van Snick geleghe
  - west Ghysbrecht Vander Paelst
  - suyt het Groot Berghenvelt

  groot 188 roeden

  Zie terroir nr. 1027

  19) idem een stuck lant opt Hoendersvelt toebehoorende Bertel Vander Poorten
  - west Adriaen De Coene
  - oost de Wed. Jaspar Van Brueseghem
  - noort de voetwech

  groot 196,65 roeden

  20) den selven met een stuck lants opt selve Hoendersvelt in den hoeck toebehoorende de Armen van Meerbeke
  - oost de voetwech
  - suyt Cornelis De Quick
  - west de Goetlochtinck

  groot 52,50 roeden

  21) een stuck lants opt Hoendersvelt
  - west Pauwels Van Opsem
  - oost Joos Cardoen
  - noort de Dockstrate

  groot 211 roeden

  22) idem een stuck lant opt voorste velt
  - west Nicolaes Walravens
  - oost Hr. De Doncker
  - noort de Dockstrate

  groot 148 roeden

  23) stuck lant opt Hoenderselt
  - suyt Claude Vanden Eeckhaute
  - noort De Armen van Meerbeke
  - oost Adriaen Backaert
  - noort de Dockstrate

  groot 200 roeden

  24) stuck lant opt Wasteynevelt
  - west den bosch van Neyghen
  - suyt Heyndr. Bavegem als pachter
  - oost Joos Cardoen

  groot 106 roeden

  25) den selven met een stuck lant opt Wynslot toebehoorende Pieter Gallemaert
  - noort en oost de Boeyem
  - suyt de beneficie van Heer Heyndr. De Toey

  groot 430 roeden

  26) den selven met een stuck lants op de Weerschee toebehoorend de Kercke en Armen van Meerbeke
  - west het Hoendersvelt
  - noort de Dockstrate
  - suyt de Heckestrate
  - oost Nicolaes Walravens

  groot 557 roeden

  27) idem met stuck lants opt Moorselken toebehoorende de hoors Raas Vanden Berghe
  - suyt de Hebdomedarije
  - west Adriaen Backaert
  - oost Nicolaes Walravens

  groot 198 roeden

  28) idem stuck lants opt Moorselken
  - suyt Pieter Evenepoel
  - noort Adriaen Pardaens
  - westeynde Gheeraert De Naeyer

  groot 203 roeden

  29) idem een meersch in de Dockmeersch en competeert de hoors Rase Vanden Berghe
  - west Jacus Van Bonte
  - oost Mattheus Van Eesbeke
  - noort de Molenbecke

  groot 127 roeden

  30) den selven een meersch in de Sluyst
  - west Nicolaes Walravens
  - oost Jacus Van Bonte en 2 syden

  groot 221,50 roeden

  32) den selven met een meersch in de Sluyst
  - oost Jooris De Corte
  - suyt en west Jacus Van Bonte

  groot 115 roeden

  33) den selven met 1/3de van de Swaeleputtebroeck
  - oost het Groot Berghevelt
  - west den Swaeleputte
  - noort Ghysbrecht Vander Paelst

  over dit 1/3de : 59,50 roeden

  34) den selven met een deel in den boomgaert
  - suyt . . .
  - noort Heyndrick De Doncker
  - oost den keyts
  - west Gysbrecht Vander Paelst

  groot 77 roeden

  35) den selven met een stuck op den Caelmont commende van Jan Moveys
  - noort syn selfs erve
  - suyt Heyndrik De Doncker
  - oost Pieter Vander Poorten
  - west Lucas Van Opsem

  groot 170 roeden
   

 4. HEYNDRICK DE DONCKER ( folio 42 ) ( 11 artikels )

  1) een stuck lant op Cleijn Bogaert
  - noort de Mollenmeersch
  - west het Boschvelt
  - suydt Adriaen De Corte
  - oost den mersch

  groot 120,50 roeden

  2) den selven met stuck lant opt Bogaert
  - oost en suyt het Nepersvelt
  - west de Wed. Jan Vanden Eynde
  - noort Adriaen Walckiers

  groot 177 roeden

  3) den selven met stuck lant op de Heu
  - suyt de groenen wech
  - west de weduwe Jan Vanden Eynde
  - noort Adriaen Walckiers

  groot 177 roeden

  4) den selven met sijn behuysde stede ten Berghe
  - west Jan Vander Poorten
  - oost en suyt de strate
  - noort Cornelis De Coene

  groot 116,30 roeden

  5) den selven met een stuck lants op de Swaelenputte
  - noort Jan Vander Poorten
  - suyt Guilliam Vander Poorten
  - west dhoirs Mr. Jan Van Spreghele

  groot 105,65 roeden

  6) den selven met een stuck lant daer men tnoemt de Calemondt
  - suyt den wech naer Neyghen
  - oost Pieter Vander Poorten
  - west Lucas Van Opsem
  - noort Jan Moveys

  groot 171 roeden

  7) den selven met stuck lant opt Groot Berghevelt
  - oost het gasthuysgoet van Neyghene
  - west Gysbrecht Vander Paelst
  - suydt de meersch van deselven Gysbrecht

  groot 76 roeden

  8) idem met stuck lants opt Cleyn Berghenvelt
  - oost Guilliam Vander Poorten
  - west Jan Vander Poorten
  - suyt het Groot Berghevelt

  groot 96,55 roeden

  9) idem met stuck lants opt Hoendersvelt
  - west Jan Vander Poorten
  - oost Pauwels Van Lierde
  - noort de Dockstrate

  groot 141 roeden

  10) idem met 1/3de van de Swaelenputtebroeck
  - oost het Groot Berghenvelt
  - west den Swaeleputte
  - noort Gysbrecht Vander Paelst

  groot over dit 1/3de : 59,50 roeden

  11) idem in den boomgaert voor syn hof
  - noort Cornelis Vanden Dorpe
  - suyt Jan Vander Poorten
  - west Ghysbrecht Vander Paelst
  - oost den keyts

  groot 93 roeden


 5. VANDE VELDE Gillis ( folio 43 )

  geen artikels genoteerd
   
 6. JOORIS VAN VOLSEM     ( folio 44 )

  1) stuck lants opt Groot Berghenvelt toebehoorende het Gasthuysgoet van Neyghem
  - west Heijndrick De Doncker
  - oost de weduwe Jaspar Van Breuseghem
  - noort het Cleijn Berghenvelt

  groot 100 roeden

  Zie terroir nr. 1019

  2) den selven met sijn behuysde stede ten Berghe
  - noort Jan Van Poorten ( slecht leesbaar )
  - suyt Gillis Sterck
  - oost den keijts

  groot 50,50 roeden
   

 7. VANDER HAEGEN Daneel ( folio 45 )

  geen artikels genoteerd
   
 8. DE QUANTER Joos  ( folio 45 verso ) ( 1 artikel )

  een behuyst geleghe van Cornelis De Coene
  - oost de strate
  - west de beeke
  - suyt Hendrik De Doncker en Jan Vanden Poorten
  - noort den leenmeersch van Wed. Jaspar Van Breuseghem

  ( in rand : de cellebroeders 109 roeden )

  groot 230,50 roeden

  Zie terroir nr. 933 voor de Cellebroeders van Brussel

 9. VAN LIERDE Anthonis ( folio 46 ) ( 2 artikels )

  1) met syn behuyst gheleghe en stampmolen
  - west lanckx de beke
  - osot lanckx de strate
  - suyt de Weduwe Jaspar Van Brueseghem

  groot 91 roeden

  2) idem een meersch toebehoorende de Armen van Meerbeke teghen over de slachmolen
  - oost de beke
  - west den Wechmeersch van den heere
  - noort den Vollenmeersch

  groot 89 roeden
   

 10. LIPPENS Pieter ( folio 46 verso )

  Pieter Lippens met behuysde stede en een blocxken daeraen gheleghen toebehoorende de hoors van Joos De Beenhauwer
  - noort en west de straeten
  - oost en suyt het Hoendersvelt en Guilliam Vander Poorten

  groot 336,50 roeden

  Zie terroir nr. 922
   

 11. VAN COETSEM Jan ter Brugghen ( folio 47 ) ( 1 artikel )

  zijn behuyst gheleghe
  - suyt de strate
  - noort Gheeraert Van Coetsem

  groot 21,50 roeden

 12. VAN COETSEM Gheeraert ( folio 47 ) ( 1 artikel )

  syn behuyst geleghe ter Brugghen
  - suyt Jan Van Coetsem
  - noort Carel Lippens
  - met 2 syden west de strate

  groot 35,15 roeden

   

 13. LIPPENS Carel ( folio 47 verso ) ( 1 artikel )

  met syn behuyst gheleghe ter Brugghen
  - suyt Gheert Van Coetsem
  - noort de meersch van Cornelis De Hoeymaecker
  - oost Joos De Bottelier
  - west de strate

  groot 68,25 roeden