DEEL VII VAN HET LANDBOEK VAN 1653
 


TER BRUGGHENaent vuylgat
 

 1. CAUTAERT Joos ( folio 27 ) ( 7 artikels )

  1) syn behuysde hofstede merende lancx de vuylgatstrate
  - west Adriaen Heeremans
  - noort Cornelis Van Vreckem

  groot 95,50 roeden

  2) stuck lants opt Merghelputte
  - aen Nicolaes Wasteels
  - dander sijde Heyndrik Goutswilders
  - metten eynde aen de strate

  groot 70 roeden

  3) stuck lants opt Groot Berghenvelt
  - west Jan De Vleeschauwer
  - oost Ghysbrecht Vander Paelst
  - noort het Cleyn Berghenvelt

  groot 185,35 roeden

  4) stuck lants opt Hoendersvelt
  - suyt Joos De Roo
  - west den voetwech
  - noort Cornelis Van Vreckem

  groot 84,50 roeden

  5) stuck lants opt Hoendersvelt
  - suyt Pieter Swinnen
  - noort . . . . Pieter Van Bonte pachter

  groot 56,40 roeden

  7) een meersch in de Sluyst
  - west Pieter Vander Poorten
  - oost Matheus Van Heesbeke
  - suyt Pieter Maes

  groot  82,80 roeden

  7) een stuck lants op Daugracht en is Kerckengoet van Meerbeke
  - west Pieter Vander Eecken
  - suyt Nicolaes Wasteels
  - oost Anthonis Temmerman
  - noort de strate

  groot 154 roeden

  Zie terroir nr. 30

  Bijlage : deze partij werd verkocht door Maria Cautaert , dochter van wijlen Joos aan Joos Cardoen x Maria Vander Kelen

   
 2. EVENEPOEL Marie ( folio 28 ) ( 4 artikels )

  1) het geleghe van Adriaen Herremans daer sij woondt
  - merende vooren ter straten
  - west Brugghevelt
  - oost Joos Cautaert

  groot 96 roeden

  2) den selven met een partije in Switten Bogaert
  - west en noort het Merrevelt
  - oost de strate
  - suydt de beke

  groot 263,50 roeden

  3) een partij lants opt Merrevelt
  - osot lanckx haar voorste stede
  - noort Cornelis Van Vreckem
  - west Philips Abselons
  - suidt de beke

  groot 363,80 roeden

  4) een boomgaerdeken genoempt " te Panteghem "
  - osot Joos De Bottelier
  - suydt de strate
  - west Jan Van Coetsem

  groot 73,30 roeden

   
 3. VANDER POORTEN Pieter ( folio 29 ) ( 23 artikels )

  1) met sijn hof en geleghe met een veldeken daer aen geleghen
  - 2 sijden het Cleijn Brugghevelt
  - west de vuylgadtstrate
  - suyt Pieter Van Bonte

  groot 363,50 roeden

  2) stuck lants opt Cleijn Brugghevelt
  - suydt de voorste partije
  - noort lancx Pieter Swinnen erfve
  - metten eynde sheeren strate

  groot 179 roeden

  3) den selven met stuck lants opt selve velt
  - oost Heijndrick Evenepoel
  - west de weduwe Cornelis De Hoeijmaecker
  - metten eynde aen de Clapstrate

  groot 89,65 roeden

  4) een ander behuysde stede
  - merende lancx de Clapstrate
  - dander sijde lancx de Molenbeke
  - west Cleijn Brugghevelt en Jan Vander Poorten

  groot 320,50 roeden

  5) stuck lants op den Cuelendriesch in den hoeck
  - noort Pieter Maes
  - sudt de Clapstrate
  - oost de Molenmeersch

  groot 191,60 roeden

  6) stuck lands op den Cuelendriesch
  - suydt Pieter Maes stede
  - noort de goeden van Sinte Cornelis
  - dander sijde Pauwels Van Opsem

  7) den selven met de helft van een block
  - suydt de Clapstrate
  - west en noort cloostergoet van Sinte Cornelis
  - oost Adriaen De Coene

  groot 52,80 roeden

  8) den selven met stuck lants
  - suydt de Penhers
  - west Heijndrick Bavegems
  - noort de strate
  - oost Heijndrick Goutswilders

  groot 192 roeden

  9) den selven met een stuck lants opt Steent
  - noort Jan Vander Poorten
  - suyt de wed. Jan Steck
  - oost Nicolaes Walravens

  groot 202,50 roeden

  10) deselven met stuck lants opt Steent
  - oost Merten Buydens
  - west Philips Dhanins
  - suyt den voetwech
  - metten anderen seijde het Groot Berghenvelt

  groot 133 roeden

  ( marge : dhoirs Ingel Vander Poorten )

  11) den selven met een stuck lants in een block genoempt den Caelemont
  - oost en suydt het Steent
  - west Heijndrick De Doncker
  - noort de Vriesenbosch

  groot 152 roeden

  12) idem met stuck lants opt Groot Berghevelt toebehoorende Bertel Vander Poorten
  - oost het Steent int cautergat
  - west de hoors Jeroen Vander Poorten
  - noort anthonis Van Snick zijn stede

  groot 110 roeden

  13) idem een ander stuck lants opt Groot Berghevelt toebehoorende Bertel Vander Poorten
  - oost Nicolaes Wasteels
  - noort deselven
  - west de meersschen

  groot 176 roeden

  14) den selven met een stuck lants opt Wasteynevelt
  - suyt Jan Moveys
  - noort Nicolaes Walravens
  - west den bosch

  groot 73,20 roeden

  15) den selven een blocken lants
  - noort den Bodem
  - suyt de Nattersmeersch
  - west Marcelis . . .
  - oost Nicolaes Van Craenenbroeck

  groot 165 roeden

  16) den selven met een stuck lants op den Bodem
  - noort Nicolaes Van Craenenbroeck
  - oost en suyt de hoirs . . . Baten

  groot 222,50 roeden

  17) den selven een stuck lants opt Dockeveldeken is erfve en pacht
  - west Panteghem
  - oost Nicolaes De Paeyeneere
  - suydt de Dockstrate

  groot 72 roeden

  18) den selven een stuck lant en meersch int Dockveldeken toebehoorende de Armen en het Gasthuys van Neygen
  - oost de Gapenberch
  - west Nicolaes De Paeyeneere
  - noort beneden Jeroen Vanden Eijnde meersch
  - suyt lanckx de Dockstrate

  groot 497 roeden

  Zie terroir nr. 852 , 853 , 854

  19) den selven met een meersch in de Dockmeersch
  - west Gooris Pannens
  - oost Cornelis De Coene

  groot 25,90 roeden

  20) idem met meersch in de Dockmeersch
  - west Pieter Swinnen
  - oost Heijndrik Bavegems
  - noort de beke

  groot 68,70 roeden

  21) den selven met een meersch in de Sluyst
  - west Pieter Swinnen
  - oost Joos Cautaert
  - suyt den Peerdenmeersch

  groot 84,75 roeden

  22) den selven met een stuck lants op den Calemont
  - noort en west de strate
  - suyt Adriaen De Coene

  groot 170 roeden

  23) den selven met een partije bosch met de Weduwe Jaspar Van Brueseghem
  - noort de Heye ( ? )
  - suyt Herreman Swinnen

  groot over de helft 88 roeden

   
 4. VAN BONTE Pieter ( folio 30 ) ( 3 artikels )

  1) sijn behuyst geleghe ter Brugghen
  - noort Pieter Vander Poorten
  - metten eynde aen strate
  - suydt Pieter De Valckeneer

  groot 95,50 roeden

  2) een stuck lant op Dast toebehoorende Louis De Rons
  - 2 syden aen tgoet van de Hebdomedarije
  - noort tgoet van het hof te Helsbecke

  groot 110,70 roeden

  3) een stuck lant opt Hoendersvelt
  - west Heer H. De Toey
  - noort Jeroen en Anna De Coene
  - suyt Joos Cautaert

  groot 66,40 roeden

   
 5. DE VALCKENEER Pieter ( folio 30 verso ) ( 1 artikel )

  met syn behuyst geleghe
  - noort Pieter Van Bonte
  - suydt de weduwe Cornelis De Hoeijmaecker
  - vooren aen sheeren strate ter Brugghen

  groot 90,60 roeden

  Marge : nu J. De Troy  ( red. : vermoedelijk De Troyer )

   
 6. WEDUWE CORNELIS DE HOEIJMAECKER ( folio 31 ) ( 5 artikels )

  Bio : Cornelis is een zoon van wijlen Pieter x Anna Wasteels , samen met zijn broeder Lieven erfden ze een rente ten laste van Jan Van Bonte

  Cornelis De Hoeymaecker x Anna De Sager huwden in 1622


  1) haer behuyst geleghe ter Brugghen
  - noort Pieter De Valckeneer
  - suydt Steven Vander Heyden
  - vooren ter straten

  groot 88,30 roeden

  2) stuck lant opt Cleyn Brugghevelt
  - west en noort de strate
  - suyt Jacus Van Bonte
  - oost Pieter Vander Poorten

  groot 364 roeden

  3) stuck lant opt selve velt
  - west cloostergoet Sinte Cornelis
  - oost Jacus Van Bonte
  - metten eynde de Molenbeke

  groot 79,65 roeden

  4) den selven met een meersch in de Dockmeersch
  - vooren aen de Steenen Brugghe
  - noort lanckx de beke
  - west de strate
  - suyt Jacus Van Bonte

  groot 67 roeden

  5) den selven met een meersch in de selven meersch
  - noort Jacus Van Bonte
  - suydt . .
  - west de strate

  groot 128 roeden
   
 7. STEVEN VANDER HEYDEN ( folio 32 ) ( 1 artikel )

  1) met een geleghe
  - noort de weduwe Cornelis De Hoeylaecker
  - suydt Jacus Van Bonte
  - metten eynde ter straten

  groot int geheele 123,50 roeden waaraf deze proprietaris behaudt 50 roeden en Jacus Van Bonte in pacht 83 dus is voor memorie dat 83,50 roeden op Jacus Van Bonte is gesteld

  groot 50 roeden

   
 8. VAN BONTE Jacobus ( folio 32 ) ( 13 artikels )

  Bio uit de parochieregisters : Jacobus Van Bonte x Maria De Hoeymaecker met doopsels van 1622 tot 1641

  Schepen van Meerbeke


  1) syn behuyst gheleghe ter Brugghen
  - noort Steven Vander Heyden
  - dander syde de keyts van Pieter Swinnen
  - vooren ter straten

  groot int geheel 123,50 roeden en hier gebracht 83,50 roeden , zie immers Steven Vander Heyden in artikel supra

  2) den selven met een stuck lants opt Cleyn Brugghevelt
  - lanckx de weduwe Cornelis De Hoeymaecker
  - 2 syden Pieter Swinnen
  - west de strate

  groot 118 roeden

  3) den selven met stuck lant opt Cleyn Brugghevelt
  - west de Wed. Cornelis De Hoeijmaecker
  - oost Pieter Vander Poorten
  - beneden de Molenbeke

  groot 93 roeden

  4) Jacus Van Bonte met " Causens lochtinck "
  - noort lanckx de Clapstrate
  - met 2 syden aen Cleyn Brugghevelt

  groot 184,50 roeden

  5) den selven houdt een stuck lants van heer Peeter Herremans gelegen op Dast
  - oost Cornelis De Bol
  - west tgoet van Sint Cornelis

  groot 158 roeden

  6) den selven een stuck lants op Dast
  - west dheer Philips Dhanins
  - oost en noort de Hebdomedarije
  - suyt Laefferinghen

  groot 117 roeden en enkele voeten

  7) den selven een stuck lants op Cleyn Berghenvelt
  - west Adriaen Walckiers fs. Hendriks
  - oost Jacus Callenberch
  - noort de strate

  groot 100 roeden

  8) den selven met een behuyst gheleghe te Hoesbecke
   - oost Hendrick De Doncker fs. Ingels
  - west Cornelis Vander Kelen
  - suyt de strate

  groot 119,70 roeden

  9) den selven met een meersch in de Docktmeersch
  - vooren aan de Steenen Brugghe en strate
  - noort en suyt de Wed. Cornelis De Hoeymaecker

  groot 64 roeden

  10) den selven een meersch in de Dockmeersch
  - west Heyndrik Baveghems
  - oost de hoors Rase Vanden Berghe
  - noort de beeke

  groot 137,35 roeden

  11) den selven met een meersch in de Sluyst
  - metten eynde aen Craenenbroeckvelt
  - oost lanckx Pauwels Van Opsem
  - dander de Sluyst

  groot 192,50 roeden

  12) een meersch in de Sluyst
  - oost Jan Vander Poorten
  - west de selven
  - suyt de voorste partije

  groot 99,15 roeden

  13) de selven met een broecken genaempt " den Rampaert "
  - west Matheeus Wauters
  - oost het becken gescheede van Pamel
  - noort Cornelis Van Bonte

  groot 58 roeden

   
 9. SWINNEN Pieter ( folio 33 ) ( 11 artikels )

  1) zyn behuyst geleghe
  - lanckx derve van Jacus Van Bonte
  - dander syde Adriaen Bavegems
  - vooren ter straten
  - oost het Cleyn Brugghevelt

  groot 321 roeden

  Zie terroir nr. 582 bij Niclaes Swinnen

  2) den selven met een block
  - meerende suydt de voorste partije
  - met 2 syden het Cleen Brugghevelt
  - west diversche gheleghen

  groot met een vijverken daer aen : 192,50 roeden

  Zie eveneens terroir nr. 582 bij Niclaes Swinnen

  3) den selven met stuck lants opt Cleyn Brugghevelt
  - 2 syden Jacus Van Bonte
  - suyt Pieter Vander Poorten
  - west de strate

  groot 121 roeden

  4) den selven met een stuck lants opt Cleyn Brugghevelt
  - noort Jacus Van Bonte met Causenslochtinck
  - suydt Pieter Evenepoel
  - west den groenen wech

  groot 228,50 roeden

  5) idem met stuck lants opt Beeckvelt
  - lancx de goederen van Onse Lieve Vrouwe Capelle in Meerbeke
  - metten eynde aen den voetwech
  - dander eynde de cloostermeersch van St. Cornelis

  groot 81 roeden

  6) den selven met stuck lants opt Hoendersvelt
  - noort Joos Cautaert
  - suyt de Wed. Heyndrik Mertens
  - west Pauwels Van Lierde

  groot 206 roeden en enkele voeten

  7) een meersch in de Dockmeersch
  - suyt Jeroen Vanden Eynde
  - oost Heyndr. Bavegems
  - noort de becke
  - west de naervolgende meersch

  groot 184 roeden

  8) den selven met een meersch in de Dockemeersch toebehoorende Bertel Vander Poorten
  - oost Pieter Swinnen voorseyt
  - suyt Pantegem
  - noort de Meulenbeke

  groot 286 roeden

  9) idem met meersch in de Sluyst
  - west Matheus Van Eesbeke
  - oost Pieter Vander Poorten
  - suyt Pieter Maes

  groot 52,50 roeden

  10) idem met een meersch ghenoempt " den Dyck " ter Sluyst
  - lanckx de Molenbeke
  - noort den clooster van Sint Cornelis hun Dyck
  - oost Niclaes Wasteels of de keyts

  groot 200 roeden

  Zie terroir nr. 713 c. bij Nicolaes Swinnnen

  11) een partijcken bosch toebehoorende de erfgenaemen Hendrik Swinnen
  - suyt Pieter De Mol
  - noort den bosch van Breuseghem ( ? , slecht leesbare naam ) en Pieter Vander Poorten

  groot 50 roeden

  Zie terroir nr. 1299

   
 10. DE FRAEYE Heer Joannes greffier ( folio 33 verso , 1 artikel )

  een meersch te Hoesbeke
  - merende lanckx de Molenbeke
  - suyt Pauwels Van Opsem geleghe
  - 2 syden Mr. . . . Elli in Brussel

  groot 123 roeden

   
 11. BAVEGEMS Hendrik ( folio 34 ) ( 10 artikels )

  anno 1646 : zie Hendrik Bavegems x Jacquemiene Vander Haegen bij de loting van wijlen Lieven Vander Haegen x wijlen Pierijne Lebocq


  1) syn behuyst gheleghe ter Brugghen
  - aen Pieter Swinnen
  - vooren aen sheeren strate
  - dander syde Adriaen De Coene fs. . . . 

  groot 39,55 roeden

  Zie terroir nr. 583

  2) den selven met een block ter Brugghen competerende het Capittel van Nyvel
  - 2 syden het Brugghevelt
  - suyt Jonckhr. Carel Canoey en sheeren strate

  groot 514 roeden

  Zie terroir nr. 556

  3) den selven met een meersch toebehoorende Maximiliaen Cauwelots ( Cauwelots is een dialectvorm van Cauwelaert , red. )
  - lancx de strate
  - metten eynde de Molenbeke
  - norot Pieter Neetens
  - west den Cuelendriesch

  groot 138,50 roeden

  4) den selven met een onbehuysde stede
  - suydt Franchois Wasteels
  - noortwest de strate
  - oost Pieter Vander Poorten

  groot 182 roeden

  Voor deze partij zie de verkaveling van het gezin Lieven Vander Haegen x Pierijne Lebocq

  5) den selven met een stuck lants op de Heye
  - noort de strate
  - oost den Heylinckberch
  - suyt Guilliam Cardoens

  groot 126,50 roeden

  Voor deze partij zie de verkaveling van het gezin Lieven Vander Haegen x Pierijne Lebocq

  6) den selven met een stuck lants op Wastijnevelt toebehoorende . . .
  - west den Dickenbosch
  - oost Joos Cardoen
  - noort Jan Vander Poorten

  groot 108,60 roeden

  Voor deze partij zie de verkaveling van het gezin Lieven Vander Haegen x Pierijne Lebocq


  7) den selven met een blocken lants
  - suyt het Moorselken
  - noort de strate
  - west de Wed. Nicolaes Walravens

  groot 244,50 roeden

  8) den selven met een veldeken over dander syde van de strate
  - suyt de strate
  - met 2 syden den Craenenbroeck

  groot 95 roeden

  9) den selven met onbehuysde stede op de Hoesbeke
  - noort en oost de strate
  - suyt en west . . . .

  groot 150 roeden

  10) den selven met een meersch in den Docktmeersch
  - west Pieter Vander Poorten
  - oost Jacus Van Bonte
  - noort de becke

  groot 68,65 roeden

  Zie terroir nr. 832

  Voor deze partij zie de verkaveling van het gezin Lieven Vander Haegen x Pierijne Lebocq

   
 12. DE TROYER Jaspar ( folio 35 ) ( 1 artikel )

  Een geleghe daer hy woont toebehoorende Adriaen De Coene fs. . . .
  - aen de strate
  - aen de Steenen Brugghe
  - soo lancx de Molenbeek
  - noort Heyndrick Bavegems en Pieter Swinnen
  - oost het Cleijn Brugghevelt

  groot 168,50 roeden

   
 13. VAN SANTFOORT Jacobus ( folio 36 ) ( 33 artikels )

  Bijlage uit de parochieregisters van Meerbeke bij de huwelijken

  De Doncker Judocus x Elisabeth Vander Poorten in 1637

  De Doncker Judocus is overleden op 21.12.1646

  Zij x2 in 1647 met Jacobus Van Santvoort


  1) zyn hof ende geleghe
  - merende lanckx de strate ter Brugghen
  - met den hoeck aen den Steene Brugghe
  - oost den geschuerden boomgaert
  - suydt de Buyndelmeersch

  groot 208,60 roeden

  2) den selven met een veldeken achter de stal en de schure
  - 2 syden Joncker Charles Canoy
  - oost Joos De Mulders stede nu by coope . . . .
  - suyt het hof en de naervolgende partije

  groot 455,50 roeden

  3) een partije bogaert
  - lanckx het voorste block
  - oost het geleghe van Jacus Van Santfoort
  - Joncker Charles Canoy

  groot 134 roeden

  4) den zelven met een weyde genoempt " den Buyndel meersch "
  - lanckx de voorste partije
  - onder syden den Vollenmeersch
  - oost lanckx de beke

  groot 408 roeden

  5) den zelven met eenen bogaert lant en weyde toebehoorende Joncker Charles Canoy
  - teghen over syn huys en wal
  - lanckx de strate
  - dander syden het Brugghevelt toebehoorende Capittel van Nyvel

  groot 708 roeden

  6) een partije meersch genaempt " den Raeymoortel " geleghen in Dast toebehoorende Louis De Rons
  - noort tgoet van Nijvel
  - suydt de Cappelrije van Sinte Pieters
  - oost de wederhelft van dhoors Franchois Reynbouts

  groot over deze helft 230 roeden

  7) den selven met een stuck lants opt Dast toebehoorende Lowies De Rons
  - west Nicolaes Wasteels
  - oost Philips Dhaenins
  - suyt Laefferinghen

  groot 105 roeden

  HET HOF TE HELSBECKE    SR. LOWIES DE RONS

  8) de deurgaende helft van het hof te Helsbecke
  - lanckx het Laefferinghenvelt
  - noort Dast
  - dander syden het wederdeel toebehoorende Sr. Franchois Reynbouts
  - metten eynde de keyts

  groot 226 roeden

  9) een groot stuck op Laefferinghen
  - lanckx de voorste hofstede
  - suyt de boomgaert
  - noort Dast
  - west Franchois Reynbauts

  groot 920 roeden

  10) een meersch opt Laefferinghenvelt
  - oost en noort Dast
  - west Sr. Franchois Reynbauts
  - suydt . . .

  groot 883,50 roeden

  11) stuck lant opt voorste velt van de voorsten hove
  - oost de Scholasterije van Meerbeeck
  - west tgoet van Franchois Reynbaut

  groot 226 roeden

  12) idem stuck lants opt selve velt
  - oost het Heijlich Cruysgoet
  - west Adriaen Cardoen by coope
  - noort Dast

  groot 176,60 roeden

  13) stuck lant op Laefferingen
  - west den Mollenmeersch
  - oost Dermengoet van Meerbecke
  - suydt Mr. Pieter Minne

  groot 252 roeden

  14) stuck lant opt selve velt daer men noempt " de Bocht "
  - west Sr. Philips Dhanins baillu
  - oost Sr. Franchois Reynbouts
  - beneden de meersschen

  groot 150 roeden

  15) stuck lant aldaer aen de voorste Bocht
  - west Franchois Reynbouts
  - oost selfs meersch
  - beneden het becken

  groot 147 roeden

  16) de helft van den meersch daer naest
  - met 2 syden het Laefferingen
  - dandre syde Franchoys Reynbouts

  groot 109,50 roeden

  17) idem met een boomgaert merende aen de voorste meersch en aent velt van Laefferinghen
  - suydt het becken
  - oost Franchoys Reynbouts

  groot 390,50 roeden

  18) den selven met " het Eijckeveldeken "
  - noort en west de strate
  - suydt de heere en Jan Goutswilders

  groot 740 roeden

  Zie terroir nr. 544 , eigendom van Sr. Philips De Rons

  19) den selven met een meersch in " den Dijck " met een blocken lant daer aen
  - noort Mr. Pr. Minne
  - west en suydt het Heu
  - noort theeren meersch
  - oost lancx de Molenbecke

  groot 670 roeden

  Zie terroir nr. 493 en nr. 496 samen

  20) den selven met een meersch en broeck beneden de Vriesebosschen
  - oost lanckx de Ermenmeersch van Neygen
  - west de Gasthuysmeersch van Ninove
  - noort lanckx de Molenbecke

  groot 481,25 roeden

  Zie terroir nr. 953 , is in het terroir genoemd " de Conincx broucken " , deze partij gaat naar Dr. Guilliam De Smet causa uxoris

  21) den selven met eenen meersch beneden Steent ghenoempt " den Caelmont "
  - west de becke en de plancke
  - noort den Heuvel
  - suydt Philips Dhanins
  - oost de strate

  groot 224 roeden

  22) den selven met een meersch in den Caelmont
  - west de becke
  - suydt Adriaen De Coene
  - noort Franchois Reynbout

  groot 201 roeden

  23) een meersch in de Berghenmeersch toebehoorende dhoirs Guilliam Vander Poorten
  - oost de becke
  - noort Adriaen De Coene en de Heer van Meerbeke
  - suydt lanckx Jan Vander Poorten

  groot 237 roeden

  24) den selven met  een block lants op Dast genoempt " den Raeymoortel "
  - west Nicolaes Wasteels
  - noort tgoet van Nijvel
  - oost de Raeymoortel
  - dander syde Cornelis De Bol

  dit stuck competeert Jaspar Pardaens Secretaris van het Geestelyck Hof

  groot 359 roeden

  25) den selven met een stuck lant opt selve velt toebehoorende de voorste Jaspar Pardaens
  - noort den Raeymoortel
  - suydt de hoors Nicolaes De Dijn
  - west de Cappelrije van Sinte Pieters

  groot 392,50 roeden

  26) den selven een stuck lants opt Bogaert toebehoorende Sr. Jaspar Pardaens
  - oost en west Joannes Vanden Abbeelen
  - noort Merten Buydens
  - zuyt Jan Goutswilders

  groot 366 roeden

  27) den selven met een stuck lants rontomme besloten ghenoempt " de Vijf Bunder en de Vier Bunder "
  - suydt lanckx theeren block
  - west de strate naer Neygen
  - noort de strate en de wal van Joncker Carel Canoy
  - oost de meersschen

  groot 3612 roeden

  28) den selven met de Goetlochtinck
  - teghen over het Stampcot
  - west de strate
  - oost het Hoendersvelt
  - suyt Joos Cardoens
  - noort Guilliam Vander Poorten

  groot 138,50 roeden

  29) den selven een stuck lant op de Caelemont toebehoorende Lowies De Rons
  - zuyt sheeren bosch
  - noort Franchois Reynbout
  - oost Guilliam Vander Poorten

  groot 236 roeden

  30) stuck lant opt Cleyn Berghenvelt toebehoorende Jeroen Vander Poorten
  - oost Guilliam Vander Poorten
  - west Adriaen De Coene fs. Dierickx
  - noort de strate

  groot 157,50 roeden

  31) stuck lant opt Hoendersvelt
  - west Joos Cardoen
  - oost Cornelis De Quick
  - noort de Dockstrate

  groot 104,25 roeden

  32) den selven met stuck lants opt Schoonvelt
  - oost Adriaen Walckiers
  - noort de wech
  - west tgoet van Franchois Reynbaut

  groot 117 roeden

  33) den selven met een stuck lants opt Cleyn Heudevelt
  - noort de Wed. Jaspar Van Brueseghem en voorts de mengracht
  - west lanckx de strate
  - oost lanckx de Molenbeke
  - suyt Franchois Reynbouts

  groot int geheele 1538 roeden

  Zie terroir nr. 487

   
 14. DE TROYER Pieter ( folio 37 ) ( 1 artikel )

  syn huys en geleghe ter Brugghen
  - west Jacobus Van Santfoort gheleghe
  - dander syde de strate

  groot 36 roeden

   
 15. VANDEN BERGHE Lieven schoenlapper ( folio 37 ) ( 1 artikel )

  syn huys en stede
  - met 3 syden de strate
  - west den keijts

  groot 17,50 roeden

   
 16. DE GODSHUYSEN ( folio 37 verso ) ( 1 artikel )

  De godshuysen plaetse
  - west en noort de strate loopende naer Neyghene
  - oost de Vier Buynder van de hoors Guilliam Vander Poorten

  groot 73 roeden
   
 17. MINNE Mr. Pieter advocaet ( folio 38 ) ( 5 artikels )

  1) een stuck lants opt Laefferingen
  - lanckx de Speckmeersch
  - noortzijde Louis De Rons
  - oost Christiaen Vanden Eynde

  groot 556 roeden

  2) het huys en wal en vijver van Joncker Carel Canoy met het blocken erve lants en een meerselken daer aen gheleghen
  - oost en noort de hoors Vander Poorten
  - suydt de Vijf Bunder van de voorste hoors
  - soo vooren ter straten

  groot 492 roeden

  3) den selven met een stuck lants in een block
  - west het Heu
  - noort Philips Dhanins
  - suydt Lowies De Rons

  groot 96,70 roeden

  4) den selven met een meersch in de Clopper
  - oost en noort den Bervoet
  - suyt en west Cornelis Van Vreckem

  groot 282 roeden

  5) den selven een meersch
  - suyt de keyts
  - west Cornelis Van Vreckem
  - noort den Bervoet

  compt over de helft van gheheel de meersch met de voorste Cornelis : 185 roeden

  Zie terroir nr. 697