DEEL V VAN HET LANDBOEK VAN 1653


HOF TE WOLFPUT , folio 24


Hiernaer volghen diversche parteyen van het hof te Wolfputte toebehoorende het Clooster van Sinte Cornelis neffens Nieneve
 1. Pachter Adriaen Walckiers

  CLEIJN BEECKVELT

  1) stuck lands opt Beeckvelt
  - west de Hebdomoderije
  - suydt de strate
  - noort de Cappelrije van Sinte Pieters en het gasthuysgoet van Gheeraertsberge
  - oost de naervolgende partijen

  groot 766,65 roeden

  Zie terroir nr. 638

  2) den selven met een stuck lants opt selve velt
  - west de voorste partije en het voorste gasthuysgoet
  - suydt de strate
  - noord de naervolgende partije

  groot 1442 roeden

  Zie terroir nr. 637

  3) het hof te Wolfputte met den vijver , boomgaert , hoplochtinck achter de schuere met het veldeken lanckx de strate
  - oost en suydt de strate
  - met 2 sijden de voorgaende partijen

  groot 542,65 roeden

  Zie terroir nr. 636 en deel van terroir nr. 367

  4) item opt Beeckvelt een partije lant
  - oost en noort de strate
  - suydt lanckx de gracht en haeghe
  - west lanckx het beecxken

  groot 1220,50 roeden

  Zie terroir nr. 657

  5) item een partije opt selve velt
  - oost en suydt de becke
  - teghen het gasthuysgoet van Gheeraersberghe
  - west de hoors Nicolaes De Dyn en Nicolaes Wasteels
  - noort de Wolfputtestrate

  groot 1223 roeden

  Zie terroir nr. 656

  MEERSCHEN EN WEYDEN

  6) de Molenweyde
  - west en noort de straten tot voor den molen te Wolfputte
  - oost lanckx de Molenbeke
  - suydt de ghevulden gracht
  - teghen de naervolgende partije

  groot 1060,65 roeden

  Zie terroir nr. 633 en deel nr. 634

  7) item de natteweijde voor thoff
  - noort de voorste Molenweijde
  - west de strater
  - oost lanckx de Molenbeke
  - suydtoostwaert diversche drooghe weijden

  groot 1547 roeden

  Zie terroir nr. 634

  8) Item de Calverweijde voor thof
  - 2 syden de straten
  - dander zyden het Hooghgadt
  - tselve goet van alle syden

  groot 400 roeden

  Zie terroir nr. 596

  HET HOOCHGADT

  9) item gheheel het Hoochgadt
  - met 3 syden aen sheeren strate
  - oost den voorste Calverweijde ende de naervolgende partije

  groot 3792 roeden

  Zie terroir nr. 595

  DE CUELENDRIESCH

  10) item een groot stuck lants op de Cuelendriesch met Calverbunder
  - met 2 syden aen de straten
  - west het Hoochgadt
  - oost de naervolgende partijen

  groot 2785 roeden

  Zie terroir nr. 597 , nr. 598 , nr. 599

  11) item een stuck lants op den voorsten Cuelendriesch ghenoempt het Ganselandt
  - aen de voorste partijen
  - noort Joos Cardoen ofte Peuhers
  - oost den Molenmeersch

  groot 505 roeden

  Zie terroir nr. 611

  12) een stuck lant opt Cleijn Brugghevelt
  - noort Pieter Evenepoel
  - dander zyde lanckx de Molenbecke
  - west Pieter Swinnen

  groot 714 roeden

  Zie terroir nr. 585

  13) idem met een meersch in de Sluyst
  - noort lanckx de becke aldaer
  - west de Cappelrije van Onse Lieve Vrouwe van Meerbeke
  - oost de Armen van Meerbeke
  - zuyt Nicolaes Walravens

  groot 500 roeden

  Zie terroir nr. 710

  14) den selven met eenen meersch in de Sluyst
  - noort en oost het becken
  - west het Cueregoet van Pamel
  - suydt het Craenenbroeckvelt

  groot 100 roeden

  Zie terroir nr. 703

  15) item den Dijckmeersch
  - met 2 syden de groote en cleyn becke
  - suyt Pieter Swinnen meersch
  - oost de Armen van Meerbeke

  groot 487 roeden

  Zie terroir nr. 713 b.

  16) item den Langhenmeersch loopende lanckx de Wolfputtestrate
  - dander sijde lanckx het becken en Sluyst
  - metten oosteynden aen derfve van Guilliam De Keyser aldaer men seyt dat Pamel en Meerbecke scheet van het becken tot op de strate

  groot 1445 roeden

  Zie terroir nr. 700 en nr. 701

  17) den selven met het Princeveldeken
  - van 3 syden aen Dast
  - met 4de syde aen de straete en aen Heijndrik Vanden Eynde behuyst stedeken

  groot 498,25 roeden

  18) den selven met een stuck lant opt Laefferingenvelt toebehoort hebbende Jonchr. Anthonis Vand. Noort nu . . Adriaen De Naeyer
  - suydt lanckx den Mollenmeersch
  - noort de hoirs Christiaen Vander Plancken
  - oost Adriaen Cardoen
  - west gescheede van Denderwindicke

  groot 748 roeden

  17) den selven met een stuck lants opt Bogaert
  - noort theeren goet
  - oost het Nepersvelt
  - suydt . . . Vanden Eynde

  groot 101,75 roeden

  18) den selven met stuck lants opt selve Bogaert
  - osot , west en suyt Merten Buydens
  - noort de Speckmeersch

  groot 100 roeden

  19) deselven met stuck lants opt selve Bogaert
  - oost Jan Winghen
  - west Merten Buydens
  - noort Adam De Naeyer

  groot 243 roeden

  NEPERSVELT

  20) stuck lants opt Nepersvelt
  - west lanckx Bogaert
  - suydt de keijts ofte strate
  - oost ende noort Merten Buydens

  groot 236 roeden

  21) selven met stuck lants opt Nepersvelt
  - oost de strate
  - suydt Adriaen De Smet
  - west en noort Floris Evenepoel met de Bocht

  ( Smet is hier 51,50 roeden )

  groot 254 roeden