LANDBOEK VAN MEERBEKE DEEL IV

 


HET CLOOSTERHOF TE SCHALCKEM

30. PACHTER : CHRISTIAEN VANDEN EIJNDE


Zie de verkaveling na het overlijden van Christiaen Vanden Eynde x Joanna Van Eesbeke tussen hun 2 kinderen in 1669

1) eerst het hof met de gheleghe ofte boomgaert toebehoorende den clooster van Sinte Cornelis neffens Ninove
- 2 sijden aen de strate
- oost het gasthuysgoet van Ninove
- suyt Cornelis Van Eesbeke

groot 141 roeden

Zie terroir nr. 197

2) den boomgaert voor het hof met een deel van de Sijpmeersch
- noort lancx de beke en 2 sijden Gillis Van Eesbeke
- met 2 sijden teghen het Sijpvelt
- metten eijnde de naervolgende partije

groot 1245 roeden

3) item den Sijpmeersch
- west lancx het Beeckvelt
- oost het Seijpvelt
- suyt lancx de Roostrate ( ? )

groot 1471,5 roeden

4) Item het geheel Seijpvelt
- in drij sijden de voorste partijen
- soo lancxt de strate naer het hof te Schalckem

groot 2410,5 roeden

Zie terroir nr. 195

5) een stuck lant opt Schalckemvelt
- west dhoirs Antoon Wasteels
- de beneficie van Sinte Pieters te Meerbeke
- beneden tegen het beecxken

groot 313 roeden

Zie terroir nr. 164

6) den selven met een stuck lant opt Schalckemvelt
- west het Beneficiegoet van Sinte Pieters
- noort de weduwe Olivier Vanden Broecke
- beneden lancxt het beecxken
- oost de naervolgende partijen

groot 685 roeden

Zie terroir nr. 162

7) het Berghens block op Schalckemvelt
- west de voorgaende partije
- oost Gillis Van Eesbeke zijn stede
- boven de strate oft cautergat
- beneden de beke

groot omtrent 1080 roeden

Zie terroir nr. 117

8) item een stuck lant op de Nedermate met een hoeck
- merende lanckx de strate
- west het Schackemvelt
- noort de weduwe Olivier Vanden Broecke
- oosteijnde het kerckengoet van Meerbeke

groot 615 roeden ( de grootte niet goed leesbaar )

Zie terroir nr. 118

9) een stuck lant op de Nedermate competerende de abdije van Sinte Cornelis
- merende aen Scholasterijegoet van Meerbeke
- met een eijnde aen de strate
- oost het gasthuysgoet van Ninove
- noort de weduwe Heijndrick Mertens

groot 250 roeden

Zie terroir nr. 126

10) den selven met een stuck lant opt selve velt
- west Pieter Cardoen met het Armengoet
- met een eynde aen de strate
- oost de naervolgende stucken ende het gasthuysgoet

groot 462 roeden

Zie terroir nr. 94

11) tselve cloostergoet met een stuck lant aldaer opt selve velt
- west voorste stuck
- met eender sijde het Prebendegoet
- dander sijde Jan Van Heghe

groot 110,25 roeden

Zie terroir nr. 88

12 ) tselve cloostergoet met een stuck lants aldaer
- west tselve goet
- suyt en noort het gasthuysgoet van Ninove
- oost de straete

groot 126,25 roeden

Zie terroir nr. 91

13) tselve cloostergoet van Sinte Cornelis met een stuck lant opt Beeckvelt
- lancx de kerckegoederen van Meerbeke
- dander sijde het gasthuysgoet van Ninove
- beneden de beke

groot 254 roeden

Zie terroir nr. 174

14) tselve cloostergoet met een stuck lant opt selve velt
- oost den Windickschen wech metten eijnde tselve goet
- noort Jan Van Heghe
- dander sijde Heijndrick Vanden Eijnde

groot 718,50 roeden

Zie terroir nr. 181

15) tselve cloostergoet met een stuck lant opt selve velt rontomme gegracht
- west het gescheede van Pollaer
- noort kerckengoet van Meerbek
- zuydt Jan Van Heghe

groot 590 roeden

Zie terroir nr. 182

16) tselve cloostergoet met een stuck lant opt selve Beeckvelt
- west het Hoendersvelt gescheede van Windicke en Meerbeke
- oost den wech
- suyt de cheijs genaempt " den Bril

groot 685 roeden

17) den selven met stuck lant op Dast cloostergoet
- noort prebendegoet van Meerbeke
- oost Jan Goutswilders
- suyt de hoirs Jan Vander Biest

groot 151 roeden

Zie terroir nr. 297

18) den selven met stuck lant opt Laefferingenvelt ghenoempt " de X dachwant "
- suydt de hoirs Christiaen Vander Plancken
- oost Dast
- noort de Roostrate

groot 1420,50 roeden

Zie terroir nr. 254

19) den selven met een block ghenoempt " den Temmerman "
- oost de voorste partije
- suydt het Boschvelt
- west Adriaen Vanden Broecke
- noort de strate

groot 570 roeden

Zie terroir nr. 253

BOGAERT


20) den selven met stuck lants opt Bogaert
- west Jan Goutswilders
- suydt Nepersvelt
- oost . . . Vanden Eynde

groot 125 roeden

21) den selven met een stuck lants opt Bogaert , cloostergoet van Sinte Cornelis
- oost tgoet van Cauwenberghe
- suydt het Schoonvelt
- noort de weduwe Jaspar Van Brueseghem en sheeren goet
- west naervolghende stuck opt Schoonvelt

groot 400 roeden

Zie terroir nr. 447

22) den selven met een stuck lants opt Schoonvelt
- oost het voorste stuck daer nu de haeghe wegheroot is
- suydt den voetwegh
- west Mr. Pieter Minne

groot 428,60 roeden

23) den selven met stuck lants wesende een besloten block achter thof gheleghen daer hy woont toebehoorende Gasthuys van Ninove
- oost de hoors Christiaen Vander Plancken
- suydt Gillis Van Heesbecke
- noort het beecxken

groot 253 roeden

Zie terroir nr. 198

24) tselve gasthuys met een stuck lants opt Beeckvelt in den hoeck
- in 3 syden het cloostergoet van Ninove
- noort het block van Gillis Van Heesbecke

groot 167,65 roeden

25) tselve gasthuys met een stuck lants opt Beeckvelt
- suydt cloostergoet van Nieneve
- 2 sijden tselve gasthuysgoet
- west de kerckegoederen van Meerbeke

groot 105 roeden

26) den selven met een stuck lant op Dast
- oost en suydt Nicolaes Wasteels
- noort het kerckengoet van Meerbeke

groot 120 roeden

Zie de loting van het gezin van wijlen Christiaen Vanden Eynde x Joanna Van Eesbeke , aldaar is de grootte 112,50 roeden

27) den selven met stuck lants opt Laefferinghenvelt
- suydet de Speckmeersch
- oost Adriaen Walckiers
- west Mr. Pieter Minne

groot 124 roeden

28) den selven met stuck lants opt Bogaert
- oost Nepersvelt
- noort de weduwe Inghel Van Vreckem
- suydt prebendegoet van Heer Heijndrick De Toey

groot 114,50 roeden


31) DE WEDUWE JAN HEMERIJCKX  ( folio 25 )

met haer behuysde stede
- suydt en west de strate
- met 2 sijden het Cheijsvelt

groot 282,50 roeden


32) DE BLASERE Inghel ( folio 25 )

Parochieregisters Denderwindeke : huwelijk op 22.09.1647 in Meerbeke van Ingelbertus De Blasere x Maria Van Craenenbroeck

Bijlage uit schepenbrieven van Meerbeke anno 1625 :

Adriaen en Maria Van Craenenbroeck kinderen van Gillis x Juliana De Dobbeleer hun moeder erkennen een rente op een hofstede van 5 dagwand ten profijte van Merten Thienpont x Adriana Van Brueseghem


met een geleghe daer hij op woont
- oost den Temmerman toebehoorende clooster van Sinte Cornelis
- west Adriaen Van Craenenbroeck
- noort de strate
- suydt het Boschvelt

groot 361 roeden


33) VAN CRAENENBROECK Adriaen ( folio 25 verso )

Bijlage : zoon van Gillis x Juliana De Dobbeleer , zwager van Inghel De Blasere , zie WP anno 1625 : zie supra

met zijn gheleghe
- oost Inghel De Blaesere
- west Merten Buydens veldeken
- noort de strate
- suydt het Boschvelt

groot 312,50 roeden


34) DE RO Cornelis ( folio 26 ) ( 6 artikels )

Hij is ex Denderwindeke

1) sijn huijs en erfve ghenoempt " den Bril "
- aen sheeren strate
- west het Hoendersvelt
- oost Merten Buydens
- noort selve cloostergoet van Sinte Cornelis

groot 200 roeden

2) den selven met een stuck lant ghelegen opt Beeckvelt toebehoorende de kercke van Meerbeke
- lanckx het gescheede van Pollaer
- met 2 syden cloostergoet van Sinte Cornelis
- beneden de beke
- oock teghen het gasthuysgoet van Ninove

groot 371 roeden

Zie terroir nr. 167

3) den selve met kercke stuck lants opt Beeckvelt
- west het gasthuysgoet van Nieneve
- dander sijde de goeden van Onse Lieve Vrouwe van Meerbeke
- beneden tegen de becke
- boven de naervolghende partije

groot 140 roeden

4) deselve en de selve kercke met een stuck lant opt selve velt
- lanckx de voorste partije en het gasthuysgoet voorseijt
- dander sijde Jan Van Heghe
- metten eynde cloostergoet van Sinte Cornelis

groot 321 roeden

5) denselvenen deselve kerckegoeden met een stuck lant opt Beeckvelt
- west lanckx den voetwech
- met 2 ander sijden Onse Lieve Vrouwe Cappellaen van Meerbecke
- oost cloostergoet van Sinte Cornelis
- beneden tegen de becke

groot 205 roeden

6) den selven met een stuck lant opt Cheysvelt toebehoorende Pieter De Mol
- west Pieter Dierickx
- noort Cornelis Van Vreckem en de Armen van Meerbeke
- suydt de hoirs van Christiaen Vander Plancken
- noort de mengracht
- metten eynde aen de Dastraete

groot 317,50 roeden


35) COBBAERT Adriaen ( folio 27 )

een stuck lants opt Beeckvelt
- suydt Merten Buydens
- 2 syden Jan Van Heghe
- metten eynde Franchoys Cautaert

groot 200 roeden


36) VANDEN BROECKE Christoffel ( folio 28 )

1) sijn hof ofte geleghe
- met 2 syden de Neermate
- ander zyden sheeren strate

groot 438 roeden

2) den selven met een stuck lant op de Neermate
- oost tegen de voorste partije van syn geleghe
- noort de strate
- suydt lanckx de mengracht
- west het gasthuysgoet van Nieneve

groot 431,60 roeden ( eronder staat genoteerd : gasthuys 272,50 )

3) denselven een stuck lants op de Neermate
- lanckx de strate
- dander syde gasthuysgoet voorseyt
- noort Jan Van Heghe
- suydt de weduwe Hendrick Mertens

groot 600 roeden

4) denselven een stuck lants opt Cruysvelt
- aen de weduwe Pieter Van Paepeghem
- aen Jan Wasteels
- metten eynde Daugracht

groot 217,70 roeden

Zie terroir nr. 70

5) den selven een block lants voor syn behuysde stede
- met 2 syden aen de strate
- west de keijts
- noort de meersschen

groot 573 roeden

6) den selven een stuck lants toebehoorende gasthuys van Ninove op Merghelputte daer den grooten wech door loopt
- metten eynde aen de strate
- suydt Gillis Vanden Broecke
- in 2 syden Jan Van Heghe

groot metten wegh 391 roeden

7) den selven een stuck lants opt selve velt
- meerende lanckx derfve van Jan Van Heghe metten 2 syden

is groot 250 roeden

8) den selven met een stuck lants op Daugracht toebehoorende de erfgenaemen van Pauwels Sastuer
- merende aen de hoirs Adriaen De Smet
- oost Nicolaes Wasteels
- west Cruysvelt
- suydt de Wed. Pieter Van Papeghem

groot 605 roeden

9) den selven met een stuck lants op Daudegracht " ter Lasarije " toebehoorende Marie Evenepoel
- noort de wed. Pieter Van Papegem
- suydt het wederdeel toebehoorende Anneken Evenepoel
- metten eynde het Cruysvelt

groot 301,50 roeden

10) den selven met een meersch genaempt " den Zuetinck "
- west lanckx de Weert
- oost de Cloppers
- noort den Deijndere en Cruysputte ( ? )

groot 1220,50 roeden

Zie terroir nr. 681

11) ( in ander geschrift ) den selven met een partije lants opt Steenbeke
- oost het Claverblock
- suyt Franchois Cautaert
- west teghen de goederen van Jacques Vanden Doorent

groot 225 roeden


37) VAN VRECKEM Cornelis ( folio 29 )

met een behuysde stede daer het Calf ende het maetken op staet
- meerende lancx Cruysvelt
- dander 2 sijden de straten

groot int geheele 156 roeden

37 a ) DE MOOR Jacus heeft de helft van deze stede in pachte : 78 roeden

37 b ) DE RIJCKE Nicolaes heeft dander helft van de voorste stede met Calf : 78 roeden


38) ROLIE Adriaen

met huys en stede toebehoorende Gillis Foele ghenoempt de Cavalle
- 2 syden het Cruysvelt
- dander syden de strate

groot 78,50 roeden


39) DE SMET Adriaen gheseyt Deynderstrate

1) met een stuck lants opt Nepersvelt
- noort Adriaen Walckiers
- suyt Jan Van Winghen
- oost de strate

groot 51,50 roeden

2) den selven met stuck lants opt selve velt
- noort Jan Van Winghen
- suyt Merten Buydens
- oost de strate

groot 51,25 roeden

3) den selven met een stede daer hy woont en een veldeken daeraen geleghen wesende cheyns toecomende de Cuere van Meerbeke
- suyt de Denderstrate en Capittelgoet
- noort dhoors Anthonis Wasteels
- oost Joos Vernaillen huys

groot 380 roeden


40) DE SMET Adriaen fs. ADRIAENS

met een behuyst geleghe
- suyt de Dederstrate
- west het gescheede van Nieneve
- oost de hoors Anthoen Wasteels
- oost de keyts

groot met een ander plaetsken over de keijts 67,50 roeden


41 ) VAN BONTE Nicolaes nu de hoors van VAN BONTE Adriaen

een behuysde stede
- noort Heijndrick Hevens
- oost capittelgoet van Nijvel ofte Daugracht
- west de strate

groot 67 roeden


42) TIMMERMANS Anthonis ( 4 artikels )

1) sijn behuyst geleghe
- oost de strate
- west en suyt capittelgoet van Nyvel
- noort de Paradijsweede
- met 2 syden de Wed. Joos Cautaert

groot 424 roeden

Zie terroir nr. 31

2) den selven met een stuck lants op Daugracht
- met 3 syden kerckengoet van Meerbeke
- metten eynde aen de Denderstrate
- comende oock teghen Nicolaes Wasteels

( marge : Jan Cardoen 90 roeden )

groot 242 roeden

3) den selven met een stuck voor syn hofstede in de Drooghe weyde
- met 2 syden de straten
- oost de Wed. Jan Vanden Eynde
- suydt Gheeraert De Bremaeker

groot 268,5 roeden

4) den selven met een block lants ghenoempt " den Mosselman "
- noort de strate
- suydt Cornelis De Coene
- west de Droogheweyde
- oost de hoors Anthonis Wasteels

groot 286 roeden


43) DE DYN Dhoors Nicolaes

1) de behuysde stede en block lants daer aen gelegen
- 2 syden de Mosselman ofte gasthuysgoet van Gheeraertsberghe
- noort Jan De Fraeye
- suydt Nicolaes Wasteels

groot 564,50 roeden

2) den selven een stuck lants op Dast
- merende aen Princeveldeken
- noort Jaspar Perdaens
- oost Jonckhr. Carel Canoy
- west de Cappelrije van Sinte Pieters in Meerbeke

groot 421,50 roeden


44) VANDEN EYNDE JAN zijn weduwe ( folio 23 B ) ( 11 artikels )

1) de weduwe Jan Vanden Eynde metten stuck lant opt Groot Beckvelt
- oost Heyndrik Vanden Eynde
- ander zijde Jan Van Heghe
- metten eynde het cloostergoet van Sinte Cornelis

groot 118 roeden

2) idem weduwe met stuck lants opt Merrevelt
- suyt den voetwegh
- west Gillis Van Heesbeke
- met 2 syden Cornelis Van Vreckem

groot 200 roeden

3) een stuck lant in de Croeseleere
- suydt Nicolaes Wasteels
- oost de strate
- west en noort Daugracht

groot 112,60 roeden

4) den selven met stuck lants op de Mosselman toebehoorende het gasthuys van Gheeraertsberghe
- noort de Wed. Jan Vanden Eynde
- west de strate
- met 2 syden dhoirs Nicolaes De Dijn

groot 494 roeden

Zie terroir nr. 648

5) den selven met een stuck lants in de Drooghe weyde
- oost en west Anthonius Timmermans
- suydt het voorste stuck
- noort de Denderstrate

groot 686 roeden

6) de selven Wed. met een stuck lants opt Cleyn Beeckvelt toebehoorende het gasthuys van Gheeraertsberghe
- oost en suydt cloostergoet Sinte Cornelis
- noort de becke
- west Nicolaes Wasteels

groot 420,50 roeden

Zie terroir nr. 639

7) den selven met een stuck lant opt Bogaert
- oost sheerengoet
- suydt Cornelis De Coene
- west Joannes Vanden Abbeele

groot 248,50 roeden

( marge : Van Dijcke )

8) den selven met stuck lants opt Bogaert
- suyt het Nepersvelt
- oost Heyndrik De Donckere
- west cloostergoet Sinte Cornelis

groot 176 roeden

CLOOSTERGOET

9) den selven met de erfve van Wolfputtemolen
- suyt de strate
- oost de beke
- west naervolghende ende meersch

groot 26 roeden

Zie terroir nr. 658 , maakt hier deel van uit

10) den selven met haeren meersch
- oost lanckx de Molenbeke
- suyt de strate
- noort de meersch van tgoet te Nijvel

groot 153,30 roeden

11) den selven met den Vyvermeersch
- lanckx Wolfputtestrate
- suyt en west de groot en cleyn becke
- oost de Langhenmeersch van desen clooster

groot 674,50 roeden