DEEL III VAN HET LANDBOEK VAN 1653
 


27. GHERAERT DE NAEYER ( 21 )

Red. : Gheeraert De Naeyer x Cathelijne WalckiersHET HOF TE SCHALCKEM TOEBEHOORENDE DE HOORS VAN CHRISTIAEN VANDER PLANCKEN

 

1) het hof te Schalckem met wal , vijvers , een boomgaerdeken
- noort het beecxken
- 2 sijden het block achter de cleijn schure
- oost de boomgaert achter de groote schure

groot 378 roeden
 
2) het block achter de cleyn schuere
- west block van gasthuis van Ninove
- oost de keyts ofte de dreve vant hof
- oost en noort het voorste hof

groot 632,7 roeden
 

3) den selven met een block voor het hof
- noort en west de strate
- oost den dreve
- suyt de beke

groot zonder de dreve ofte keijtse 844 roeden

de voorsten dreve in den oosten streckende naer Ninove

4) item het Hovenbuerveldeken
- west de voorste dreve
- noort de strate
- suydt de beke ofte boomgaert
- oost het Merrevelt

groot 866,50 roeden

Zie terroir nr. 201

5) den boomgaert achter de groote schuere met een weycken
- noort lancx de beke
- suydt de Heijtsenberch aen tselve goet
- oost de naervolgende partije

groot 527 roeden

6) de weyde tusschen de voorste boomgaert en de achtermeersch
- noort de beke
- suydt de Heijtsenberch

groot 382 roeden

7) het achterweijken merende aen de voorste weyde
- oost Jan Wasteels meersch
- noort de beke
- suydt de Heijtsenberch

groot 248 roeden

8) item een besloten block
- noort de boomgaert
- west de keijtse van het hof
- suydt de strate
- oost het hof van Merten Buydens

groot 1191 roeden

CHEYSVELT

9) deselve hoors met een stuck lant op het Ceijsvelt met een block achter de grote schuere
- west Gillis Van Eesbeke en de beneficie van de Heilige Geest
- oost selfs dreve naer het hof
- suydt de naervolgende partije

groot 782,50 roeden

10) item een ander stuck opt selve velt
- oost de strate
- west de Ermen van Meerbeke
- noort de voorste partije

groot 530,50 roeden

11) item een ander stuck opt selve velt
- lancx de Daststrate
- noort Peeter De Mol
- west Gillis Van Heesbeecke

groot 678 roeden

NEDERMATE

12) tselve hof te Schalckem met een stuck lant op de Neermate
- suydt de strate
- noort de Heilige Gheest van Sint Elooij tot Brussel
- west de kerckengoederen van Meerbeke
- oost tselve goet

groot 400 roeden

13) item opt selve velt een stuck landts
- suydt de strate
- noort de Heilige Geesthuys van Sint Eloy in Brussel
- west de kerckegoederen van Meerbeke
- noort de selven

groot 684 roeden

DAST

14) deselven met een stuck landt en is een leen en erfve op Dast
- suydt en west Laefferinghenvelt
- noort prebendegoet van Sinte Cornelis en Cornelis De Coene en oock merende in 2 sijden aen Nicolaes Wasteels
- oost . . . . Cornelis De Muylder als pachter

groot 1685 roeden

LAEFFERINGHENVELT

15) een stuck landt opt Laefferinghenvelt
- oost de gheroede haeghe tegen Dast
- west tegen gescheede van Windick
- noort cloostergoet van Sinte Cornelis

groot 2253 roeden

HOENDERSVELT

16) den selven met stuck lants opt Hoendersvelt
- noort den Brussel voetwech
- zuydt Joos De Bottelier
- oost de strate

groot 122,25 roeden

17) den selven met stuck lants opt Hoendersvelt
- suydt de Bercstrate
- oost Cornelis Van Vreckem
- west Ghijsbrecht Vander Paelst

groot 96 roeden

18) den selven met een stuck lants opt selve velt toebehoorende Cornelis De Bol
- oost Nicolaes Walravens
- west Jan De Vleeschauwer
- noort den voetwech

groot 71 roeden

19) den selven met een stuck lant op den Boeyem toebehoorende Merten Buydens
- west lanckx Joos De Bottelier stede
- suyt het Wijnslot

groot 93,50 roeden

20) den selven met stuck lant opt Heuvervelt
- noort Nicolaes Walravens
- suyt Jan De Vleeschauwer
- west de Weerschee

groot 122,50 roeden

21) den selven met stuck lant op de Weerschee
- oost het Heuvervelt
- suyt Cornelis De Quick
- noort Nicolaes Walravens

groot 109,50 roeden

22) den selven met stuck lant op de Weerschee
- noort Jan De Vleeschauwer
- suyt Adriaen De Coene
- oost de Boeyem

groot 57 roeden

23) den selven met stuck lant opt selve velt
- noort Jan Walravens
- suyt Jan De Vleeschauwer
- oost de strate

groot 54,30 roeden

24) den selven met stuck lant op de Weerschee in den hoeck
- noort de strate
- oost Jan De Vleeschauwer
- suydt Nicolaes Walravens

groot 116,50 roeden

25) den selven met sijn hof en geleghe te Poelcke
- oost lanckx de beke
- suyt de strate
- noort het Egghersvelt
- west Jan De Vleeschauwer

groot 580 roeden

26) den selven met een cleijn hoplochtinck
- west Jan De Vleeschauwer
- oost de becke
- noort de strate

groot 16,65 roeden

27) den selven met een stuck lants opt Eggerevelt
- west de strate
- noort en suyt Nicolaes Walravens
- oost het naervolgende stuck

groot 340 roeden

28) den selven met een stuck lant opt selve velt
- west de voorste partije ende Nicolaes Walravens
- noort Jan De Vleeschauwer
- met 2 sijden Nicolaes Van Craenenbroeck
- oost de meersschen

groot 773 roeden

29) den selven met stuck lant opt selve velt
- oost lanckx Jan De Vleeschauwer
- west Adriaen Walckiers
- suyt tselve goet

groot 223 roeden

MOORSELKEN

30) den selven met een stuck lant opt Moorselken
- noort Heyndrik Baveghems block
- suyt Adriaen Pardaens
- metten eynde de strate

groot 104,70 roeden

31) den selven met een stuck lant opt Moorselken
- west Jan De Vleeschauwer
- oost Pr. Evenepoel
- metten suyt eijnde den voetwech

groot 52,25 roeden

GAPENBERCH

32) den selven met stuck lant op de Gapenberch
- west de hoors Norbertus Vanden Eynde
- oost Cornelis Van Vreckem
- suyt de Dockstrate

BERVOET

33) Gheraert De Naeyer en Adam De Naeyer gebruycken den Bervoet van clooster van Sinte Cornelis
- meerende lanckx de Schalckembeke
- west Mr. Pieter Minne
- tot tegen den Steert

compt hier over de helft 1081,50 roeden
 


28. VAN HEESBECKE Gillis( folio 22 ) ( 19 artikels )

1) een stuck lants op de Neermate toebehoorende de kercke van Meerbecke
- oost tgoet van dhoors Christiaen Vander Plancken
- west cloostergoet Sinte Cornelis en de naervolgende partijen
- suydt lancx de straete

groot 570 roeden

2) een stuck lants opt selve velt
- aen tvoorste stuck
- dander syde cloostergoet Sinte Cornelis neffens Ninove
- noort de wed.  Olivier Vanden Broecke
- west de weduwe Heijndrick Mertens

groot 100 roeden

3) idem een stuck lant op de Neermate toebehoorende de kercke van Meerbeke , dit is doorstreept , in de rand ernaast staat Gillis Van Heesbecke
- suydt en west dhoirs Christiaen Vander Plancken
- oost Pieter Cardoen
- noort de wed. Hr. Mertens

groot 357,15 roeden

Bijlage : deze partij wed verkocht in 1677 door Gillis Van Eesbeke fs. Christoffels , kleinzoon van Gillis aan Sr. Pieter Hals tot Brussel

4) stuck lant opt selve velt in den hoeck
- 2 sijden sheeren strate
- dander sijde het Gasthuys van Ninove
- west cloostergoet van Ninove

groot 173 roeden

5) een stuck lants op de Neermate
- metten eijnde cloostergoet van Sinte Cornelis
- een sijde aan J. Van Heghe
- metten eynde aen de strate
- metten vierden sijde aen Gasthuysgoet van Nineve

groot 107 roeden

6) stuck lants opt selve velt
- lancx en metten eijnde aen Hendrick Hevens
- dander sijde de Cromstrate
- met vierder sijden gesthuysgoet Nieneve

groot 108 roeden

7) een stuck lants op de Dierentijt
- 2 sijden het Merrevelt
- noort de strate
- west Joannes Vanden Abbeelen

groot 322 roeden

8) stuck lants opt Cruysvelt toebehoorende Guilliam Vanden Abbeelen
- aen Christoffel Van Heesbecke fs. . . . . .  en het gasthuysgoet
- suydt de strate
- ander sijde Cathelijne Wasteels

groot 192 roeden

9) stuck lants opt Schalckemvelt
- aen de wed. Olivier Vanden Broecke
- dander sijde de Neermate
- noort J. Van Heghe
- beneden het cloostergoet van Sinte Cornelis

groot 300 roeden

10) stuck lants opt Schalckemvelt
- lanckx het gescheede van Pollaer
- dander sijde Jan Vander Vondele
- beneden tegen de becke

groot 180 roeden

11) sijn block lants meerende teghen het Berghens block
- oost en west het Beeckvelt ofte cloostergoet van Sinte Cornelis
- zuyt gasthuysgoet van Nieneve

groot 397,50 roeden

Dit is het " Correelveldeken " , zie WP anno 1677 , zie terroir nr. 175

12) een onbehuysde stede ofte block lants daeraen geleghen
- oost en noort dhoirs Christiaen Vander Plancken
- noort het Clooster hof
- west de strate
- suydt het Cheysvelt

groot 629 roeden

13) een stuck lants op Cheijsvelt toebehoorende de beneficie van de H. Geest van Meerbeke
- aen Joannes Vanden Abbeele en Gillis Van Heesbecke partijen voorseijde
- west de straete
- oost de goeden van dhoors Christiaen Vander Plancken
- suydt den mengracht

groot 525 roeden

14) stuck lants opt Cheysvelt
- west de strate
- suydt de hofstede van Jan Hemerijckx
- noort de voorste partije van de H. Geest
- oost de naervolgende partije

groot 145 roeden

15) stuck lants op Cheysvelt
- west de voorste partije ende de hofstede van Jan Hemerijcx
- suydt de strate
- oost Cornelis De Coene

groot 321 roeden

16) een stuck lants opt Bogaert
- oost Merten Buydens
- west Lenaert Mersiers
- suydt Cornelis De Coene

groot 111 roeden

17) den selven met sijn claverblock ofte veldeken
- met 2 sijden de Mergelputte
- oost Pauwels Penninck
- noort het gasthuysgoet van Nieneve

groot 483,15 roeden

Zie schepenbrieven anno 1626 voor deze partij

18) den selven met sijn behuysde hofstede
- oost lancx de strate
- metten eijnde de strate
- west lanckx Jan Vande Vondel stede

is groot met een hoecxken over de beke 268,50 roeden

19) een onbehuysde stede oock lanckx Jan Vande Vondele stede
- west cloostergoet Sinte Cornelis
- noort de strate ofte keijts
- suyt het Beckvelt

groot int geheele 262,50 roeden


29) VANDER VONDELE Jan ( folio 23 )

1) stuck lants op de Neermate
- aen de prebendegoet
- oost tgoet van Christiaen Vander Plancken
- dander sijde kerckengoet van Meerbeke

groot 122 roeden

2) stuck lants opt Schalckemvelt
- west Gillis Van Heesbecke
- beneden het becken

groot 180 roeden

3) sijn behuysde stede
- oost en west Gillis Van Heesbecke
- noort ter straten
- beneden de becke

groot 247,50 roeden