DEEL II VAN HET LANDBOEK VAN 1653


DEEL II , Adam De Naeyer en Hendrick Evenepoel en Jan Buydens


 1. Adam De Naeyer ( folio 17 ) ( 15 artikels )

  Brugghevelt capittelgoet van Nijvel

  1) een partije lant opt Brugghevelt
  - west lanckx de strate naer Neyghene
  - oost en suydt hetselve goet
  - noort het hof van de Weduwe Christoffel Van Eesbeke

  groot 1918,50 roeden

  2) idem stuck lant opt selve velt
  - west de straete naer Neyghene
  - noort de mengracht tselve goet
  - suydt Jhr. Carel Canoey en tselve goet

  groot en hierinne het gebruyck van Mr. Pieter Minne 750 roeden

  3) partije lant opt selve velt
  - oost de strate ter Brugghen en het geleghe van Adriaen Perremans
  - de ander 3 sijden selfs capittelgoet

  groot 752 roeden

  Hij pacht op het Brugghevelt 3420,50 roeden

  4) noch in pachte eenen hoplochtinck aen den Lindenplasch toebehoorende Heijndrick Evenepoel
  - 2 sijden de strate
  - oost de weduwe Christoffel Van Eesbeke

  groot 72,50 roeden


  Oudegracht

  5) een stuck lant op Doudegracht en is Capittelgoet
  - oost de strate en Nicolaes Wasteels
  - suyteijnde de keijts
  - noort de stede van de Wed. Joos Cautaert

  groot 1514 roeden

  6) deselven met stuck lant opt selve velt
  - oost en noort de wech naer Ninove
  - suyt de keijts
  - west selve goet in gebruyck bij Cornelis De Bol

  groot 1496 roeden

  7) item van selve capittelgoet op Daugracht
  - suyt de pachten van Cornelis De Bol
  - 3 sijden hetselve goet besloten in mengrachten
  - west het kerckengoet van Meerbeke

  groot 220 roeden

  8) den selven een block lants toebehorende de kercke van Meerbeke besloten in grachten op Doudegracht
  - oost Capittelgoet
  - noort de Deynderstrate

  groot 342 roeden

  9) deselven met het Doorensblock en is Capittelgoet
  - suydt en oost de Denderstrate
  - noort Cueregoet van Meerbeke wesende cheijs
  - west de keijts

  groot 304 roeden

  Zie terroir nr. 672

  10) Adam De Naeyer en Cornelis De Bol gelijck deel van " de Coreelweijde " en is Capittelgoet
  - lancs de Denderstrate
  - suydt de gracht

  groot int geheele 531 roeden dus hier over de helft 265,50 roeden

  Zie terroir nr. 33 en 34

  Dast

  11) denselven Adam met syn hof gheleghen met sijn landt achter thof op Dast geleghen
  - oost en noort de strate
  - west de partije die gebruyckt Cornelis De Bol van tselve capittel

  groot samen over 1/3de op Dast : 3050 roeden

  12) den selven met de helft van de Vroonenmeersch
  - lanckx de Wolfputte strate
  - oost den cloostermeersch van Sinte Cornelis en de Molenbeke
  - noort de Cappelrije van Sitne Piets in Meerbeke
  - met 2 sijden den Craeyenmeersch

  groot over de helft 778,50 roeden

  Zie terroir nr. 659 en nr. 660

  DEN BERVOET

  13) Adam en Gheeraert De Nayere samen gebruycken den Bervoet van clooster van Sinte Cornelis
  - meerende lanckx de Schalckembeke
  - west Mr. Pieter Minne
  - noort de Deijndere

  groot int geheele 2163 roeden compt hier over de helft 1081,50 roeden

  14) den selven Adam gebruyckt den steert van den Bervoet
  - lanckx den Deynder
  - dander seijde lanckx de Clopper

  groot 603 roeden

  15) den selven met een stuck lant opt Bogaert hem competerende
  - noort de Langhe voore
  - west Heijndrick Vanden Eijnde
  - suydt . . . en de weduwe Jan Sterck
  - oost Merten Buydens en Inghel Van Steenstrate

  groot 603 roeden


 2. EVENEPOEL Heijndrick ( 6 artikels )

  1) een stuck lant op de Heijtsenberch
  - suydt de strate
  - 2 syden Nicolaes Wasteels
  - west Sint Pieters Meerbeke
  - oost den hofstede van . . . . De Meyts

  groot 398 roeden

  2) stuck lant opt Cleijn Brugghevelt
  - noort de Clapstrate
  - oost Jacus Van Bonte en Pieter Swinnen
  - west Pieter Vander Poorten

  groot 179 roeden

  3) idem een meersch in de Nattersmeersch
  - oost en noort de meersch van het hof te Berchem
  - west en ook noort Nicolaes Walravens

  groot 170 roeden

  4) idem een stuck lants opt Heu
  - suyt die van de Capelle in Brussel
  - norot den groenen wech
  - oost den Dijck
  - west den wech naer Neyghene

  groot 255 roeden

  5) den selve  met een deel bosch in den Bultbosch op Meerbeke

  groot 119 roeden

  6) den selven met hunlieder derde in den bosch genaempt " Bleeckerschijn "
  - tegen den bosch van Neyghen

  groot 217 roeden

   
 3. BUYDENS Jan ( folio 20 ) ( 16 artikels )

  Bijlage : Jan Buydens fs. Mertens koopt in 1650 het artikel 2 , zie schepenbrieven Meerbeke anno 1650


  1) het hof van Merten Buydens daer in sijnen sone woendt
  - west de hoirs van Christiaen Vander Plancken
  - suydt de strate
  - noordt tgoet van de Hebdomedarije
  - oost de naervolgende partije

  groot 588,50 roeden

  Bijlage : dit pachthof werd publiek verkocht in 1679 , zie WP anno 1679

  Zie terroir nr. 229


  2) den selven Jan Buydens met een stuck lants op de Heijtsenberch
  - west de voorste stede
  - oost Nicolaes Wasteels
  - suydt de strate
  - noort de erfgenamen van Christiaen Vander Plancken

  groot 581,50 roeden

  Deze partij werd in 1650 gekocht door Jan Buydens fs. Mertens van Jan Vander Biest fs. Jans en van Hendrik Vanden Eynde fs. wijlen Jenneken Vander Biest

  3) den selven met een partije weyde toebehoorende de Hebdomedarije in Meerbeke op de Heijstsenberch
  - suydt het geleghe van Merten Buydens
  - noort en west de hoors van Christiaen Vander Plancken

  groot 500 roeden

  Zie terroir nr. 219

  4) den selven met een stuck lants toebehoorende de Cappelrije van Sinte Pieters
  - west en noort het gheleghe van Nicolaes Wasteels
  - oost het Beeckvelt
  - suydt de Hebdomedarije

  groot 175 roeden

  5) den selven met een stuck lants opt Cleyn Beckvelt van Sinte Pieters goet
  - west de Hebdomedarije
  - oost en suydt cloostergoet van Sinte Cornelis
  - noort het gasthuysgoet van Gheeraersberghe

  groot 245 roeden

  6) den selven met een stuck lants opt Cruysvelt toebehoorende Merten Buydens
  - merende lanckx de Cromstrate
  - aen Christoffel Vanden Broecke
  - aen de hoirs Mr. Jan Vande Spieghele

  groot 277,50 roeden


  Bijlage : dit artikel werd publiek verkocht in 1679 , zie WP anno 1679

  DAST

  7) den selven met een stuck lants op Dast toebehoorende de kercke van Meerbeke
  - oost capittelgoet
  - west de strate
  - noort Nicolaes Wasteels
  - suyt den groenen wech

  groot 158,30 roeden

  8) den selven met een stuck lants op Dast toebehoorende Cornelis De Roo
  - oost Cornelis De Coene ( erboven genoteerd : Adriaen De Corte )
  - west cloostergoet van Sinte Cornelis
  - noort de Dastrate
  - metten eynde het leen van de hoirs Christiaen Vander Plancken

  groot 232,75 roeden

  DOUDEGRACHT

  9) den selven met een stuck lants toebehoorende de kercke van Meerbeke geleghen opt Daugracht
  - merende met 2 syden selfs kerckegoet
  - beneden de Mengracht aen Capittelgoet van Nijvel
  - metten eynde aen Nicolaes Wasteels

  groot 649,50 roeden

  NEDERMATE

  10) den selven met een stuck lants toebehoorende de Armen van Meerbeke op de Neermate
  - oost cloostergoet van Sinte Cornelis
  - west de hoors Christiaen Vander Plancken
  - suydt de strate

  groot 202 roeden

  11) den selven met stuck lants opt selve velt toebehoorende Het Heilige Geest huys in Brussel
  - suydt de hoors Cristiaen Vander Plancken
  - noort het gasthuysgoet van Ninove
  - oost den voetwech

  groot 215 roeden

  Zie terroir nr. 109

  12) partij lant op de Merghelputte in Meerbeke
  - 2 sijden de weduwe Olivier Vanden Broecke
  - beneden Arent Kerrens

  groot 30 roeden

  13) den selven met een suck lants opt Beeckvelt toebehoorende de beneficie van OLV
  - 2 sijden kerckengoet van Meerbeke
  - dander sijde de voetwech naer Windicke
  - beneden de becke

  groot 60,80 roeden

  Zie terroir nr. 172

  14) den selven met een stuck lants opt Beeckvelt toebehoorende de voorste Beneficie van OLV van Meerbeke
  - 2 sijden het cloostergoet vvan Sinte Cornelis
  - west den groenen wech
  - metten 4de sijde Pr. Swinnen erfve

  groot 275 roeden

  Zie terroir nr. 177

  15) den selven met een stuck lant opt Beeckvelt verchijst bij Merten Buydens van de kercke van Meerbeke
  - oost de cloostermeersch van Sinte Cornelis
  - dander sijde de diensten van de H. Geest van Meerbeke
  - metten eynde de strate
  - dander Franchoys Cautaert

  groot 300 roeden

  16) den selven met een stuck lants gheleghen opt Beeckvelt toebehoorende sijnen vader
  - suydt lancks de strate
  - oost de diensten van de Heilige Geest
  - west cloostergoet van Ninove

  en is ghenoempt " den Bril "

  groot 610 roeden