LANDBOEK VAN MEERBEKE
 


NIENEVE  ( folio 120 ) 1. DE COENE Cornelis
 2. ( folio 120 )

  1) stuck lant op Cheijsvelt
  - west Gillis Van Eesbeke
  - suyt dhoors Christiaen Vander Plancken
  - oost Pieter Dierickx

  groot 146,50 roeden

  2) stuck lant op de Mosselman
  - noort Anthonis Timmerman
  - suydt Jan De Fraeye ofte den wech naer Wolfput
  - oost cloostergoet van Sinte Cornelis

  groot 287,50 roeden

  3) deselven met stuck lant op Dast
  - oost Heijndrick Vanden Eijnde
  - west . . 
  - noort de Dasstrate
  - suyt Christiaen Vander Plancken nu dhoirs

  groot 116,35 roeden

  4) deselven met een stuck lant opt Bogaert
  - oost Jan Goutswilders
  - noort de wed. Jan Vanden Eijnde en Joannes Vanden Abbeelen
  - suydt de langhe voore
  - westeijnd de Wed. Jaspar Van Breuseghem

  groot 352 roeden

  5) deselve met stuck lant opt Bogaert
  - noort de wed. Jan Sterck
  - west dhoors Anthonis Van Snick
  - suyt Jan Van Vreckem

  groot 113,65 roeden

  6) deselven met stuck lant opt Steent
  - noort de Vriesenbosch en Mr. Jans bosch nu toebehoorende aen Quinten Piccaert
  - suydt den wech naer Neyghen

  groot 375 roeden

  7) denselven met sijnen Nattersborre is meersch
  - suydt en west het Steent
  - oost den Helleckenberch
  - noort den Borremeersch

  groot 467 roeden

  8) deselven met stuck lant op de Gapenberch
  - oost en suyt de strate
  - west Peeter Neeten

  groot 134 roeden

  9) deselven met een ander partije op de Gapenberch toebehorende dhoirs Jan Sterck
  - oost en noort de strate

  groot 133 roeden
   

 3. JAN VAN HEGHE ( folio 121 ) ( 18 artikels )

  1) houdt in pachte van het gasthuys en de beneficie van de Heilige Geest van Meerbeke elck de helft van een stuck lants op de Neermate
  - Gillis Van Heesbeke
  - ander sijde het goet van Sinte Cornelis
  - metten eynde de . . . . strate

  groot 487 roeden

  2) een stuck lant opt selve velt
  - 2 sijden cloostergoet Sinte Cornelis
  - metten eijnde de strate
  - dander syde Gillis Van Heesbecke

  Marge : nu Van Branteghem

  groot 103 roeden

  3) den selven met stuck lants opt selve velt is gasthuysgoet
  - 2 syden cloostergoet voorseyt
  - noort Gillis Van Heesbecke
  - metten eynde de strate

  groot 108 roeden

  4) stuck lant opt selve velt competerende tselve gasthuys
  - lanckx en metten eynde cloostergoet Ninove
  - suydt Gillis Van Heesbecke
  - metten eynde de strate

  groot 104 roeden

  5) den selven met stuck lant opt selve velt competerende met syn medehoirs
  - met 2 syden Christoffel Vanden Broecke
  - suyt Gasthuysgoet
  - west Nicolaes Wasteels

  groot 228 roeden

  6) den selven met stuck lants op Neermate
  - 2 syden gasthuysgoet
  - metten eynde de strate
  - suyt Christoffel Vanden Broecke

  groot 100 roeden

  7) stuck lants Prebendegoet van Meerbeke op de Neermate
  - aent Kerckengoet van Meerbeke
  - oost de hoors Christiaen Vander Plancken
  - west de weduwe Olivier Vanden Broecke

  groot 227,60 roeden

  8) stuck lants op de Neermate toebehoorende het Gasthuysgoet van Ninove
  - suydt het H. Gheesthuys van St. Eloy in Brussel
  - west cloostergoet Sinte Cornelis
  - oost den voetwech
  - noort de naervolghende partije

  groot 862,50 roeden

  Zie terroir nr. 108

  9) den selven met tselve gasthuysgoet opt selve velt
  - metten eynde aen de voorste partije
  - oost de hoors Anthonis Wasteels
  - dander syde Christoffel Vanden Broecke
  - metten eynde tselve goet

  groot 255 roeden

  10) den selven met stuck lants opt Cruysvelt competerende selve Gasthuysgoet
  - noort Joos De Groote
  - oost Daugracht
  - suydt de strate
  - west tselve gasthuysgoet

  groot 377 roeden

  Zie terroir nr. 62

  11) den selven met stuck lants opt Cruysvelt toebehoorende selve Gasthuysgoet
  - meerende aent geleghe " de Cavaille "
  - oost Daugracht
  - west de Kercke van Meerbeke
  - suydt Adriaen Vande Perre

  groot 398,50 roeden

  Zie terroir nr. 73

  12) den selven met een stuck lants opt Merghelputte
  - aen de strate
  - oost de keijtse aldaer
  - west het Gasthuysgoet
  - noort de weduwe Joos Cautaert

  groot sonder de keijts 119,60 roeden

  Marge : Adriaen De Wenne , waarom deze notitie hier staat is me een raadsel

  13) den selven met stuck lants opt Merghelputte
  - lanckx het gasthuysgoet
  - dander sijde Christoffel Vanden Broecke

  Marge : nu Van Branteghem

  groot 116,50 roeden

  14) den selven stuck lant opt Merghelputte
  - lanckx Christoffel Vanden Broecke
  - dander syden Joos De Groote
  - metten eynde het gasthuysgoet

  groot 129 roeden

  15) den selven met stuck gasthuysgoet op Mergelputte
  - noort lanckx derve Olivier Vanden Broecke in 2 syden
  - beneden aen den voetwech

  groot 541 roeden

  16) den selven smet stuck lant opt Schalckemvelt
  - Gillis Van Heesbecke
  - oost de Neermate
  - noort de strate

  groot 376 roeden

  17) den selven met stuck lant opt Beeckvelt meerende aen de kerckegoeden van Meerbeke
  - dander 2 syden cloostergoet van Sinte Cornelis
  - oost den voetwech naer Windicke

  groot 191 roeden

  18) den selven met een stuck lant opt Beeckvelt
  - aen de weduwe Jan Vanden Eynde
  - dander zyde Cornelis Van Heesbecke
  - metten eynde aent cloostergoet van Sinte Cornelis

  groot 278,50 roeden
   

 4. VAN PAPEGHEM Pieter zijn weduwe ( folio 122 ) ( 2 artikels )

  1) stuck lant op Doudegracht
  - lancx de erfgenamen van Pauwels Casteur
  - dander sijde Marie Evenepoel
  - west het Cruysvelt

  groot 176 roeden

  2) idem stuck lant opt Cruysvelt
  - lanckx Jan Wasteels van ghelijcken metten eynde
  - dander eynde aen Daugracht
  - met de 4de zyde Christoffel Vanden Broecke

  groot 205,40 roeden
   

 5. VANDE VONDEL Adriaen zijn weduwe  ( nu BRIJSENS Joos ) ( 1 artikel )

  een stuck lant opt Cruysvelt toebehoorende . . . .
  - lanckx Adriaen De Smet
  - dander syde Joos De Groote
  - metten eynde de strate

  groot 123 roeden
   

 6. VAN BITTERSWIJCK , DE ERFGENAEMEN WONEND TOT BRUSSEL

  een partije in de Swaeleputte
  - metten eynde aent Steent
  - oost Adriaen De Coene

  groot 100 roeden
   

 7. DE SMET Adriaen nu de weduwe ( folio 123 )

  1) een stuck lants op Daugracht in den hoeck merende
  - oost Pieter Vander Eecken
  - west de scheytshaeghe ofte Cruysvelt
  - metten eynde de strate

  groot metten wech en de gracht : 237 roeden

  2) den selven met stuck lants opt Cruysvelt
  - lanckx Cornelis Van Vrechem
  - metten eynde de strate
  - dander syde de Wed. Adriaen Vande Vondele

  groot 227,50 roeden
   

 8. VANDER EECKEN Pieter

  met een stuck lants op Daugracht meerende aen de kerckegoederen van Meerbeke
  - metten eynde aen de strate
  - suydt derfgenaemen van Pauwels Chasteur
  - metten vierde syde Adriaen De Smet

  groot 216 roeden

   

 9. SCHOONJANS Jan ( folio 124 ) ( 3 artikels )

  1) een besloten block
  - oost en suydt de strate
  - noort cloostergoet van Sinte Cornelis
  - de vierde sijde Heyndrik Gautswilders

  groot 257,50 roeden

  2) den selven met stuck lant opt Heu
  - suydt de mengrcht
  - west den Neygensche voetwech
  - osot Adriaen Walckiers
  - noort de bailliu Philips Dhanins

  groot 220 roeden

  3) idem een stuck lants opt Steent
  - noort de Vriesenbosch
  - oost Jan Vander Poorten
  - suydt de Neygenschen wech

  groot 108,25 roeden

   
 10. GASTHUYS VAN NIENEVE ( folio 124 verso ) ( 2 artikels )

  1) eenen hoeckmeersch op Meerbeke scheedende tot steenen paelen
  - oost en noort de Weert
  - suyt de Cleynen Doorent

  groot 241 roeden

  2) den selven met hunlieder Vriesenbosch
  - aen de Wed. Jan Sterck
  - suyt theeren goet
  - voven Jan Vander Poorten
  - beneden den Heuvel

  groot 249 roeden

  Zie terroir nr. 974
   

 11. DE POOTER Joos en VANDER EECKEN Jan ( folio 125 ) ( 2 artikels )

  1) gebruycken op Meerbeke in de Cleyenen Weert scheedende op de steene
  - soo lanckx de Deynder
  - oost lanckx de gracht teghen de Grooten Weert

  groot 585 roeden

  Zie terroir nr. 676

  2) met de Grooten Weert
  - west lancx de voorste meersch
  - soo lanckx de Deynder
  - oost den Suetinck
  - suyt Sint Jansgasthuys in Brussel

  groot over dit geheel 2169 roeden

  Zie terroir nr. 677
   

 12. DE GROOTE Joos

  1) een stuck lants opt Cruysvelt
  - aen de Wed. Adriaen Vande Vondele
  - dander syde de hoors Christiaen Evenepoel ofte het gasthuysgoet van Ninove
  - ander syde de strate

  groot 123 roeden

  2) een stuck lants opt Merghelputte
  - lanckx derve van Jan Van Heghe
  - dander syde het gasthuysgoet
  - metten eynde de voetwech

  groot 190 roeden
   

 13. VANDEN SPIEGHELE Jan nu de hoors ( Folio 126 )

  een stuck lants opt Cruysvelt
  - merende aen Merten Buydens
  - metten eynde aen Christoffel Vanden Broecke
  - ander eynde dhoors Guilliam Vanden Abbeele
  - metten vierde syde aen Joos De Groote

  groot 157 roeden
   

 14. PICKAERT Quinten ( folio 126 )

  eenen bosch daer ment noempt " den Vriesenbosch "
  - oost de meersch daer men noempt " den Swaeleputte "
  - suyt het Steent
  - west de Vriesenbosch en Joos Capstock

  groot 460,35 roeden

  Zie terroir nr. 979
   

 15. HEVENS Hendrick ( folio 126 verso ) ( 5 artikels )

  1) een block lant merende aen de Laserije
  - oost capittelgoet van Nijvel
  - metter ander sijde de strate
  - suyt Nicolaes Van Bonte sijn stede

  groot 160 roeden

  Bijlage : werd in 1650 gekocht door Hendrik Hevens van zijn zwager Jan Vander Biest fs. Jans
  Bijlage : deze partij werd in 1679 verkocht aan Sr. Gillis Peeters , de weduwe verkoopt in naam van haarzelf en haar 3 kinderen

  Zie terroir nr. 71


  2) den selven met een stuck op de Neermate
  - metten eynde en lanckx Adriaen Van Heghe en aen de Cromstrate
  - metten vierde sijde Gillis Vanden Broecke en Gillis Van Heesbecke

  groot 351 roeden

  Bijlage : is de som van 3 delen uit de loting van het gezin wijlen Jan Vander Biest x Maria Thielemans

  3) een stuck lant opt Dast
  - metten eynde aen Laefferingen
  - suydt Nicolaes Wasteels
  - noort Jan Goutswilders

  groot 109,15 roeden

  4) den selven met stuck lants op Cranenbroeck
  - oost en noort cloostergoet van Sinte Cornelis
  - suyt Nicolaes Walravens

  groot 297 roeden

  Bijlage : komt uit het de loting van wijlen Jan Vander Biest x Maria Thielemans

  5) den selven met eenen meersch in de Sluyst
  - oost het Craenenbroeck
  - suyt Jacus De Corte
  - west Jan Vander Poorten

  groot 156 roeden
   

 16. Hr. DE DIJN ( voornaam onleesbaar ) van Halle ( werd doorstreept ) ( 1 artikel )

  1) een meersch in de Beeckmeersch
  - oost de diensten van Meerbeke
  - west den Armenmeersch van Meerbeke
  - metten eynde aen Laefferingen

  groot 57,20 roeden

  Marge : staet over Gillis De Dijn

 17. VERNAELLEN Joos ( 2 artikels )

  1) een stuck lant toebehoorende de kercke van Meerbeke geleghen op Daugracht
  - merende lancx de Denderstrate
  - oost selfs kerckegoet
  - west Nicolaes Wasteels

  groot 202 roeden

  2) de selven met syn behuysde stede wesende cheyns van de Cuere van Meerbeke
  - suyt de Denderstraete
  - noort de weduwe Joos Cautaert
  - west Adriaen De Smet
  - oost Capittelgoet van Nyvel

  groot met een veldeken daer aen geleghen

   

 18. VANDEN EYNDE HENDRIK  ( 6 artikels ) ( folio 128 )

  1) een stuck lant opt Beeckvelt
  - met 2 syden aen cloostergoet van Sinte Cornelis
  - west de Wed. Jan Vanden Eynde

  groot 128 roeden

  2) een stuck lant op de Ast in den hoeck
  - 2 sijden de strate
  - oost Nicolaes Wasteels
  - suyt kerckengoet

  groot 127 roeden

  3) stuck lant op Dast
  - oost Joannes Vanden Abbeelen
  - Cornelis De Coene
  - metten eynde aen Dasstraete

  groot 116,35 roeden

  4) stuck lant opt Bogaert
  - oost theerengoet
  - west Joannes Vanden Abbeelen
  - zuydt de weduwe Jan Vanden Eijnde

  groot 47,25 roeden

  5) stuck lant opt Bogaert
  - oost Adam De Naeyere
  - west Cornelis Smet en Pieter Agneesen
  - noort de langhevoore

  groot 149 roeden

  6) stuck lant opt Cleyn Bogaert
  - west Gillis Buydens
  - oost Mr. Pieter Minne
  - noort Inghel Van Steenstrate

  groot 37,50 roeden
   

 19. VAN HEGHE Adriaen ( 1 artikel ) ( Folio 129 )

  1) stuck lant op de Neermate merende lancxt het gheleghe van Christoffel Vanden Broecke
  - metten eynde de strate
  - ander eijnde de voetwech
  - metten vierde zyde Gillis Vanden Broecke

  groot 315,50 roeden
   

 20. WED. JOOS CAUTAERT ( 4 artikels ) ( Folio 129 )

  1) een behuyst gheleghe met 2 sijden tegen Anthonis Temmermans
  - oost de strate
  - zuydt Daugracht

  groot 138 roeden

  2) stuck lant op de Mergelputte
  - Jan Van Heghe
  -dander sijde de stede van Adriaen Penninck
  - oost de keijts
  - west het gasthuysgoet van Ninove

  groot 61 roeden

  3) meersch en landt in den Doorent wesende van de Cure van Meerbeke
  - 2 sijden Prebendegoet
  - suyt haer selfs seyns
  - noort de Weert

  groot 207,25 roeden

  4) een besloten block wesende cheyns van de Cure van Meerbeke
  - noort deselve Cuere
  - oost en zuyt Joos Vernaillen
  - west de Doorent

  groot 286 roeden
   

 21. DE CORTE ADRIAEN ( 2 artikels ) ( Folio 130 )

  1) stuck lant opt Cleijn Bogaert
  - noort Heijndrick De Doncker
  - west het Boschvelt
  - oost Jeroon Vanden Eijnde
  - zuydt het heerengoet

  groot 115,25 roeden

  2) stuck lant opt Bogaert
  - oost Nepersvelt
  - zuyt Christiaen Vanden Eijnde

  groot 111 roeden
   

 22. CAPSTOCK Joos ( 1 artikel ) ( Folio 131 )

  1) een bosch aen den Vriesenbosch
  - west Ghijsbrecht Verpaelst
  - oost de hoors van Mr. Jan Van
  - zuyt de Vriesenbosch
   

 23. NICOLAES DE COSTER HERREMAN  ( 1 artikel ) ( Folio 131 )

  stuck lant opt Cruysvelt en is kerckengoet daer de galghe op staet
  - aen de straete
  - aen tgasthuys
  - dander sijde Cornelis Van Vrechem

  groot 215 roeden
   

 24. VAN MARCQ Joos ( 1 artikel ) ( Folio 131 verso )

  1) het vierde paert van geheel de stede te Hoesbecke
  - noort Heijndrick Bavegems
  - oost de strate
  - west de becke
  - zuyt Gillis De Groot

  groot over dit 1/4de deel : 170 roeden
   

 25. VAN MARCQ Gillis

  het vierde paert van geheel de stede te Hoesbecke
  - noort Joos voorseijde
  - zuyt Lucas Van Opsem
  - boven ter straten
  - beneden aen de becke

  groot 170 roeden
   

 26. VAN MARCQ Jacques

  het vierde paert in geheel de hofstede te Hoesbeke
  - noort Lucas Van Opsem
  - oowt en suydt de strate

  groot 175 roeden
   

 27. CALLEBAUT Merten alias Boterman ( Folio 132 )

  een stuck lant op de Neermate en is kerckegoet
  - noort het gasthuysgoet van Nieneve
  - metten eynde aen het cloostergoet van Brussel
  - dander sijde Prebendegoet van Meerbeke

  groot 71,35 roeden
   

 28. DIERICKX Pieter ( Folio 132 verso )

  een stuck lant en is Prebende van Meerbeke opt Cheysvelt
  - west Cornelis De Coene
  - oost Pieter De Mol
  - suyt de hoirs van Christiaen Vander Plancken

  groot 146,50 roeden
   

 29. VAN STALLE Andreas ( Folio 132 verso )

  een stuck lants opt Cruysvelt toebehoorend Joos De Groote
  - oost Daugracht
  - ander sijde gasthuysgoet van Nieneve

  groot 113,5 roeden