LANDBOEK VAN MEERBEKE
 


HELSBEKE            
 1. CORNELIS DE MULDER  ( Folio 93 , 8 artikels )

  Cornelis De Mulder x Anna Van Bonte , hij is zoon van Joos uit diens 1ste huwelijk met Elisabeth Vander Poorten )


  1 ) Cornelis De Mulder met een stuck lant toebehoorende . . .
  - oost het goet van Christiaen Vander Plancken nu de hoors
  - suydt Laefferinghen
  - oost ( ? ) cloostergoet van Sinte Cornelis tot Ninove

  groot 489 roeden
   

  2) denselven met een partij landt op Dast toebehoorende Jonckhr. Carel Canoy
  - west den groenen wech
  - oost de kercke van Meerbeke
  - suyt Princeveldeken

  groot 295,5 roeden

  3) den selven met 2 blocken daer de keijts door loopt naar Dast toebehoorende de Cappelrije van Onse Lieve Vrouwe
  - west Dast
  - oost de strate
  - noort Cornelis De Quick
  - suydt de hofstede van Cornelis De Mulder

  groot 376,65 roeden

  4) denselven met een stuck lants op Laefferingenvelt toebehorend Adriaen Cardoen
  - oost Franchois Reynbaut
  - noort Dast en tgoet van Joncker Vander Noot

  groot 113 roeden

  Zie schepenbrieven van Meerbeke anno 1649 voor verkoop door dhoirs Pauwel Van Lierde aan Adriaen Cardoen fs. Jans

  5) den selven Cornelis De Mulder met sijn huys en gelege daer hy op woont
  - met 2 sijden de strate
  - west Dast
  - noort de Cappelrije van Onse Lieve Vrouw van Meerbeke

  groot 338,50 roeden

  6) den selven met een stuck lants op Dast toebehorend Jhr. Carel Cannoy
  - oost Princeveldeken
  - 2 sijden de Hebdomedarije van Meerbeke

  groot 165 roeden

  7) deselven met een stuck lant op Laefferingenvelt toebehoorend de Armen van Meerbeke
  - oost Sr. Franchois Reynbout
  - west Louis De Rons
  - suydt Mr. Pieter Minne

  groot 108,50 roeden

  8) den selven met de Speckmeersch toebehoorende de Armen van Meerbeke meerende lancx het Cleijn Bogaert
  - dander sijde lancx het Laefferingenvelt
  - met een eijnde de Mollenmeersch

  groot 212,75 roeden

  Zie terroir nr. 340
   

 2. DHEER PHILIPS DHANNINS BAILLIU ( folio 94 ) ( 20 artikels )

  1) een stuck lant op Dast toebehorend de Scholasterij van Meerbeke
  - oost Cornelis De Mulder
  - west Princeveldeken en Sr. Carel Canoy
  - suydt de strate

  groot 391 roeden

  Zie terroir nr. 291

  2) een stuck lant op Dast
  - west Louis De Rons
  - suydt Laefferinghen
  - noort de Hebdomedarije

  groot 131,60 roeden

  3) den selven met stuck lants opt Laefferinghe toebehorende de Scholasterij
  - oost Lowies De ons
  - west Adriaen Walckiers
  - beneden de Speckmerschen

  groot 150 roeden

  4) den selven met een stuck lant opt Bogaert
  - oost Mr. Pr. Minne
  - met 2 syden het Cleyn Bogaert
  - suydt sheeren strate

  groot 148,60 roeden

  5) den selven met een stuck lants opt Bogaert in den hoeck toebehorende de kerk of Armen van Meerbeke
  - west Boschvelt
  - suydt Merten Buydens
  - oost sheeren goet
  - noort Cleyn Bogaert

  groot 512 roeden

  Zie terroir nr. 354 , in het terroir vermeld als eigendom van de Heilige Geest

  6) den selven met een stuck lants int Eeckeveldeken
  - oost de dreve van de heere
  - suydt tselve goet van de heere
  - noort de strate
  - west Lowies De Rons

  groot 420 roeden

  HUYS EN CASTEEL TER WINNINGHEN

  7) den selven met thuys , wal , vyver ter Winninghen
  - vooren aen den drefve
  - oost het block van den heere
  - zuyt de keyts
  - vooren west het hof van den heere

  ghemeeten met " den wal daer de brugghe over licht " en soo recht tot op de keyts int suyden

  groot 126 roeden

  8) den selven met een weyde ofte bogaert te Helsbecke
  - oost lanckx de strate
  - noort lanckx het becken
  - west Franciscus Reynbout
  - suyt Louis De Witte

  groot 516 roeden

  9) den selven met synen hoplochtinck merende
  - west lanckx de strate
  - met 2 syden het Huedevelt

  groot 194,30 roeden

  10) den selven met stuck lant opt Heudevelt
  - lanckx en metten eynde Merten Buydens
  - oost Jeron Vanden Eynde
  - noort den groenen wech

  groot 154,50 roeden

  11) den selven met stuck lants opt selven velt
  - suydt Adriaen Walckiers
  - noort de wed. Jaspar Van Breuseghem
  - west Jan Schoonjans

  groot 120 roeden

  12) den selven met een stuck lants opt selve Heu
  - suydt Jan Schoonjans
  - west den voetwech naer Neyghen
  - noort van de Cappelle in Brussel

  groot 195 roeden

  13) den selven met een stuck lants opt Heu
  - oost en noort Lowies De Rons
  - suydt de wed. Jaspar Van Breuseghem

  groot 164,50 roeden

  14) den selven met een block lants
  - west het voorste Heuvelt
  - noort tHeerenveldeken
  - oost . . . . meersch
  - suydt Mr. Pieter Minne

  groot 224 roeden

  15) den selven met een partije in de Caelemont
  - oost de strate
  - west het becken
  - noort Sr. Lowies De Rons

  groot in syn beluyck 370 roeden

  16) den selven met een stuck lants opt Steent
  - oost Pieter Vander Poorten en de groenen wech
  - west Jan Vander Poorten
  - suydt het gescheede van Neyghene

  groot 201 roeden

  17) den selven met een stuck lants opt Hoendersvelt
  - west de wed. Heijndrick Mertens
  - suyt den Brusselwech
  - noort Joos De Bottelier

  groot 188 roeden

  18) den selven met een stuck lants opt Prindaelvelt en is Kerckengoet van Meerbeke
  - west theeren goet
  - noort den keyts
  - suyt Gillis De Dijn

  groot 155 roeden

  19) den selven met een stuck lants opt Heu overgenomen van Adriaen Walckiers en is Capellegoet van Brussel
  - noort de hoors van Christiaen Evenepoel
  - suyt tselve bailliugoet
  - west de voetwech naer Neyghene

  groot 176 roeden

  20) den selven met een deel bosch op den Bult
  - west de Bult of Jacus Calleberch
  - noort Jacus Van Bonte
  - oost lanckx het becken soo de keer om tot teghen de Bultbosch van de Evenepoels

  groot 149 roeden
   

 3. FROONEN RICHELLE

  1) een stuck lants opt Laefferingenvelt toebehoorende de heere van Meerbeke
  - meerende in 2 syden Sr. Franchois Reynbout
  - west de Scholasterij
  - suydt Adriaen Walckiers

  groot 187,50 roeden

  BOGAERT

  2) den selven met een stuck lants opt Bogaert theeren goet
  - noort het block van Joannes Vanden Abbeele
  - suydt Adriaen Walckiers
  - west Sr. Jaspar Pardaens

  groot 157 roeden

  3) den selven met een stuck lants opt Bogaert
  - meerende aen Jan Gautswilders
  - dande syde de Wed. Jan Vanden Eynde
  - oost Jaspar Pardaens

  groot 140 roeden

  4) den selven met een stuck lants opt Bogaert
  - oost Merten Buydens
  - west Heyndrick Vanden Eynde
  - noort Sr. Franchois Reynbout

  groot 136,40 roeden

  5) den selven met een stuck lants opt Bogaert
  - meerende in 2 syden Philips Dhanins
  - oost Jan Buydens
  - de wed. Jan Sterck

  groot 254 roeden

  6) den selven met een stuck lants opt Bogaert theeren goet
  - west het Schoonvelt
  - suydt cloostergoet van Sinte Cornelis
  - oost de wed. Jaspar Van Brueseghem

  groot 205,50 roeden

  7) den selven met stuck lants opt Cleyn Bogaert
  - noort Adriaen De Corte
  - west het Boschvelt
  - oost Jeron Vanden Eynde
  - suyt Pieter Vanden Bossche

  groot 159,15 roeden

  8) den selven met hof ter Winninghen en deel van water , boomgaert
  - west de stede van Jan Gautswilders
  - suydt de keijts
  - noort het block van den hove
  - oost de wal en de brugghe vant casteele

  groot 415 roeden

  9) een block lants voor thoff
  - suydt de voorste boomgaert
  - noort het Eeckeveldeken
  - west het block van Jan Gautswilders
  - oost de naervolgende partije

  groot 470 roeden

  10) den drefve en meersch voor thuys ter Winninghen
  - west het voorste veldeken en het Eyckenveldeken
  - oost het block van den heere

  groot 499 roeden

  11) een groot block en veldeken voor thof en huys ter Winninghe
  - west lanckx de voorste mersch ende wal
  - noort het block en leen van Hieronimus Vander Poorten
  - suydt den boomgaert van tselve goet
  - oost het block van den heere

  groot 3251 roeden

  12) den selven met een ander block lants
  - west tvoorste stuck
  - noort het leen van Hieronimus Vander Poorten
  - oost de Berghenmeersch

  groot 448,50 roeden

  13) den boomgaert en weyde
  - noort het block van den heere
  - suydt het naervolghende block

  groot in syn haeghen 1001 roeden

  14) een groot block naest Neyghene
  - noort den voorste boomgaert
  - suydt het Heudevelt
  - oost de becke en Jan Vander Poorten
  - west Jan Gautswilders

  groot int geheele 3250 roeden

  15) een meersch meerende lanckx het voorste block
  - dander syde lanckx de Molenbecke
  - suydt Lowies De Ronce meersch

  groot 575 roeden

  16) item den wechmeersch daer men het noempt " den Berghenmeersch "
  - oost de Armenmeersch van Meerbeke en de becke
  - suydt Adriaen Vande Perre
  - noort den Vollenmeersch
  - west de hoors van Guilliam Vander Poorten

  groot 236 roeden

  17) den selven met eenen meersch in de Caelmont
  - west de Molenbeke
  - suydt de cappelrije van Neyghene
  - noort Franciscus Reynbaut
  - oost Bevingheveldeken

  groot 436 roeden
   

 4. CROES Salomon ( folio 95 verso )

  1) een behuyst stedeken toebehorend Heijndrick Vanden Eijnde
  - 2 sijden het Princeveldeken
  - dander sijde de strate

  groot 28,50 roeden

   

 5. GOUTSWILDERS Jan ( folio 96 ) ( 7 artikels )

  1) een stuck lants op Dast
  - oost de Hebdomedarije
  - west cloostergoet van Sinte Cornelis
  - noort Cornelis De Bol

  groot 105,75 roeden

  2) een stuck lants opt Bogaert
  - oost cloostergoeden Sinte Cornelis
  - west Cornelis De Coene
  - suydt het Nepersvelt

  groot 370 roeden

  3) een stuck lant opt Schoonvelt in den hoeck
  - oost en noort het Bogaert
  - west Meester Pieter Minne
  - suydt Merten Buydens

  groot 400 roeden

  4) een block lants achter syn stede
  - suydt deselve stede
  - noort het Eyckeveldeken
  - west de strate
  - oost sheeren goet

  groot 256,50 roeden

  6) Jan Goutswilders behuyst geleghe
  - west de strate
  - suyt de keijts
  - oost theeren bogaert
  - noort de voorste partije

  groot 254,50 roeden

  Marge : Bertel Van Volsem 88 roeden in deze partije en de rest Anthoon Wasteels

  6) den selven met een ander block voor syn hof
  - west de strate
  - noort den keyts
  - oost het block ter Winningen
  - suydt Lucas De Witte

  groot 316 roeden

  Marge : Hierin is 180 roeden leen


  7) den selven met een stuck lants opt Heu
  - oost den voetwech
  - west Merten Buydens
  - suydt den hoplochtinck van de baljuw Philips Dhanins

  groot 106 roeden

   
 6. JACQUES VAN CLEEMPUTTE ( folio 97 ) ( 27 artikels )

  1) een stuck lant op Dast van sijn pacht met het hof
  - noort Nicolaes Wasteels
  - suydt Lowies De Rons
  - west het kerckengoet van Meerbeke

  groot 110,65 roeden

  2) deselven met een stuck lant op Dast
  - noort kerckengoet
  - suydt en west Nicolaes Wasteels
  - oost de Hebdomedarije beneficie

  groot 223,25 roeden

  3) deselven met stuck lant op selve velt
  - 2 sijden Nicolaes Wasteels
  - oost de Hebdomedarije

  groot 142 roeden

  4) deselven met stuck lant op Dast en is prebendegoet van Heer Hendrik De Toy
  - suydt teghen Schalckem vier bunder
  - noort Joannes Vanden Abbeele
  - oost Christiaen Vanden Eijnde

  groot 234 roeden

  5) den selven met de Raeymoortel in Dast toebehoorende Sr. Franciscus Reymbouts wesende vijver en meersch
  - noort tgoet van Nijvel en Cornelis De Quick
  - suydt Jaspar Pardaens
  - west Lowies De Rons

  groot 230 roeden

  HET HOF TE HELSBECKE

  6) den selven met de helft van het hof en gheleeghe te Helsbeeke
  - west Sr. Louis De Rons
  - oost lancx de strate
  - metten eynde aen Dast

  groot 226 roeden

  7) een stuck lant opt Laefferingenvelt
  - oost Sr. Lowies De Rons
  - noort den selven en dheer Joannes Vanden Abbeelen
  - suyt den boomgaert en de Bocht
  - west theeren goet

  groot met 1 dachwant van Walckiers : 1050 roeden

  8) den selven met een stuck lants opt selve velt
  - oost Lowies De Rons
  - west de Armen van Meerbeke
  - noort Cappelrije van het Heijlich Cruys

  groot 226 roeden

  9) den selven een stuck lant opt Laefferingen
  - oost Sr. Franchois Reynbout
  - west de cappelrije van het Heilich Cruys
  - noort Dast
  - suyt de scholasterije van Meerbeke

  groot 883,50 roeden

  10) den selven met stuck lants op Laefferingen daer men het noempt " den Bocht "
  - oost en west Sr. Franchois Reynbout
  - beneden het becken

  groot 146 roeden

  11) den selven met een achterweijcken
  - westeijnde het Laefferinghen
  - dander 2 syden Sr. Franchois Reynbout
  - suydt het becken

  groot 109,50 roeden

  12) den selven met een boomgaert voor thof
  - noort lanckx Laefferingen
  - dander sijde het becken
  - west de boomgaert van Lowies De Rons
  - metten eynde de strate

  groot 390,50 roeden

  13) den selven een stuck lants opt Bogaert
  - west Cornelis Van Vreckem
  - oost Joannes Vanden Abbeelen
  - noort de Speckmeerschen

  groot 352,25 roeden

  14) den selven een stuck lant opt Bogaert
  - west en suyt het Schoonvelt
  - oost theerengoet van Neyghene
  - noort Gillis Buydens

  groot 208 roeden

  15) den selven met eenen boomgaert en weyde
  - oost Philips Dhanins
  - suydt Lucas De Witte
  - noort de becke
  - west de naervolghende meersch

  groot 693,75 roeden

  16) den selven met eenen maeyemeersch
  - oost de maeymeersch van Merten Buydens en het Bogaert
  - noort de becke
  - west een cleen haeghe scheedende onder de naervolghende meersch

  groot 437,40 roeden

  17) den selven met eenen meersch in de Speckmeersch
  - suydt lanckx het Bogaert
  - noort het waterseyp en de meersch van de Cappelrije van Sinte Pietersgoet in Meerbeke

  groot 198 roeden

  18) den selven met eenen meersch in de Caelmont in den hoeck
  - west de becke
  - oost Sr. Philips Dhanins
  - suyt Franciscus Reynbout

  groot 81 roeden

  ( in de rand staat genoteerd : capelle )

  19) den selven met eenen meersch in de Caelemont
  - suyt sheeren meersch van Neygen
  - noort Inghel Steenstrate

  - oost Bevingheveldeken
  - west de becke

  groot 211 roeden

  20) den selven met een stuck lants opt Laefferingenvelt toebehoorende Adriaen Walckiers
  - osot Philips Dhanins
  - west Christiaen Vanden Eynde
  - suydt den Speckmeersch

  groot 534,50 roeden

  21) idem een stuck lants opt Laefferingenvelt toebehoorende de Cappelrije van het Heijlich Cruys in Meerbeke
  - noort en oost Dast
  - oost Sr. Franchois Reynbout
  - west en suydt Lowies De Rons

  groot 455,30 roeden

  22) den selven met een stuck lants opt Bogaert toebehoorende de Prebende van Meerbeke Heer Heyndrick De Toey
  - west Merten Buydens
  - oost Cornelis Van Vrechem
  - noort de Speckmeersch

  groot 250 roeden

  23) den selven met een stuck lants opt Bogaert
  - noort Jan De Roo
  - suydt inghel Van Steenstate
  - metten eynde aen de Weduwe Jan Sterck

  groot 69 roeden

  24) den selven met een stuck lants opt Schoonvelt toebehoorende Franchois Reynbout
  - 3 syden tgoet van Vicoignen

  groot 621 roeden en hierin heeft Inghel Van Steenstrate 200 roeden dus hier

  groot 421 roeden

  25) den selven met een stuck lants opt Nepersvelt
  - west het Bogaert
  - suyt Inghel Van Steenstrate
  - noort Floris Evenepoel

  groot 53,75 roeden

  26) den selven met een stuck lants opt Cleyn Heudevelt
  - noort Sr. Lowies De Rons
  - west lanckx de strate
  - oost lanckx de becke
  - suyt Inghel Van Steenstrate

  groot int geheele 1538,50 roeden waarvan Inghel Van Steenstrate heeft 100 roeden soo blyft hier :

  1438,50 roeden

  27) den selven met een stuck lants opt Hey commende van Adriaen Walckiers
  - suyt Jan Schoonians
  - noort Philips Dhanins
  - suydt de mengracht

  groot 100 roeden

  ( in de marge staat genoteerd : capelle )


 7. DE WITTE Lucas ( folio 98 ) ( 4 artikels )

  1) syn behuysde stede te Helsbecke
  - west de strate
  - oost het Heu
  - noort Jan Goutswilders
  - suyt de keijts

  groot 264,60 roeden

  2) den selven met eenen boomgaert voor syn hof
  - west de strate
  - noort dheere Philips Dhanins
  - suyt Jooris Vitseroe
  - west de naervolgende weijde

  groot 312 roeden

  3) den selven met een ander weijde
  - west Merten Buydens
  - oost de voorste weyde
  - noort Franciscus Reynbout
  - suydt de keyts

  groot in pacht en erfve 158,50 roeden

  4) den selven met een blocxken toebehoorend Merten Buydens
  - oost de voorste partijen
  - suydt en west het Bogaert
  - noort den meersch

  groot 202 roeden

   

 8. VITSEROE Jooris ( folio 98 verso ) ( 1 artikel )

  met syn behuysde stede te Helsbecke
  - noort lancx Lucas De Witte
  - oost de strate
  - ander syde de keijts naer Bogaert

  groot 122,60 roeden