LANDBOEK VAN MEERBEKE
 


STRIJTEM


 1. DE RANCK Adriaen ( folio 82 verso )

  1) een stuck lants opt Steent
  - noort Anthonis Van Snick
  - suyt Jacus Calleberch
  - west het Groot Berghenvelt

  groot 88 roeden

  2) den selven met een meersch in den Nattersmeersch
  - oost Nicolaes Walravens
  - west Jacus Calleberch
  - suyt het becken

  groot 166 roeden


 2. PARDAENS Adriaen ( folio 83 )

  een stuck lant opt Moorselken
  - noort Gheeraert De Naeyer
  - oost de stede van Adriaen Backaert

  groot 152,80 roeden
   

 3. MARCELIS N.  in Brussel ( folio 83 verso )

  1) de helft van een block lants int block van Pieter Vander Poorten
  - noort de Boyem
  - suyt de hoors van Cornelis Sterck alias Baten

  groot over deze helft 82 roeden

  2) de selven met een stuck lants opt Wastijnevelt int cautregat dat Guilliam Cardoen gehouden heeft
  - oost Pieter Van Eesbeke
  - west Nicolaes Walravens
  - noort het Nattersvelt

  groot 112,50 roeden  

PAMEL

 1. WAUTERS Mattheus te Berchem ( folio 84 )

  Hij huwde met Magdalena Goutswilders , zij hertrouwde in 1659 met Lieven Vanden Storm , red.

  1) met sijnen Mueselerre ter Nat
  - suyt en west den Bult
  - oock west de ketijs
  - oost de weduwe Matheus Appelman en Cornelis Van Bonte
  - noort den Croesdriesch

  groot 530 roeden

  Zie terroir nr. 1222

  2) een meersch by coope verkregen van Salomon Croes
  - suydt de Croesdriesch
  - west de strate
  - noort de Armen van Meerbeke
  - oost Salomon Croes

  groot 100 roeden

  3) den selven met een meersch genaempt den Buyckborre toebehoorende Lucas Beeckmans
  - noort tgoet van het hof te Berchem
  - oost de beke
  - suyt de strate

  groot 138 roeden

  4) den selven met een stuck lants opt Wastijnevelt
  - oost en noort Pauwels Van Opsem
  - west Adriaen Walckiers

  groot 96,75 roeden

   
 2. BEECKMAN Matheus ( folio 84 verso )  ( 2 artikels )

  1) een stuck lants op den Boyem
  - west Guilliam De Keysere
  - oost Jan De Vleeschauwer
  - noort en west Nicolaes Walravens

  groot 200 roeden

  2) den selven met een stuck lants op den Boeyem
  - suyt oost dhoirs . . . Baten
  - dander syde Guilliam Beeckman
  - metten eynde het gasthuys tot Brussel

  groot 107 roeden

   
 3. VAN BOSSUYT Inghel ( folio 85 )

  Ingel Bossuyt x Maria De Weghe met talrijke doopsels in Pamel

  1) een meersch in de Nattersmeersch
  - lancx de becke
  - west de hoors van Christiaen Evenepoel en Nicolaes Walravens
  - noort den Armenmeersch van Meerbeke

  groot 382 roeden

  2) den selven met een meersch in de Nattersmeersch
  - suyt de strate
  - oost Heijndrick Evenepoel
  - noort Nicolaas Walravens

  groot 114 roeden

  3) den selven met een meersch ghenoempt " den Buynders meersch " in de Nattermeersch gaende met het hof te Berchem , hierin 1 dachwant toebehoorende Cornelis Van Vrechem meerende
  - oost lanckx de becke
  - metten eynde aen den Boeyem
  - noort Nicolaes Walravens

  groot 494 roeden

  4) den selven met de helft van eenen meersch in de Sluyst groot int geheel 494 roeden
  - oost Pieter Swinnen
  - aen Nicolaes Walravens
  - aen Nicolaes Wasteels Lammerboom
  - aen de Molenbeeke

  groot over dese helft 247 roeden
   

 4. VAN CRAENENBROECK Nicolaes ( folio 86 )

  1) een stuck lants opt Steent
  - noort Nicolaes Walravens
  - suydt Jacus Van Calleberch
  - west Groot Berghevelt

  groot 88 roeden

  2) een stuck lant opt Steent
  - oost en suydt Adriaen De Coene
  - west Anthonis Van Snick
  - noort de weyden van . . .

  groot 170,50 roeden

  3) een weyde ter Nat
  - oost en west de strate
  - suyt Adriaen Wery
  - noort Joos De Doncker

  groot 244 roeden

  4) een stuck lant op den Heylinckenberch
  - noort Jacus Calleberch
  - suyt Adriaen Wery
  - oost de strate
  - west de Borremeersch

  groot 206 roeden

  5) een stuck lant op den Bult
  - suyt Guilliam Vander Poorten
  - noort Adriaen De Keysere
  - west den Perdenmeersch

  groot 55 roeden

  6) den selven met een meersch in de Nattersmeersch
  - oost de Armen van Meerbeke
  - west Pieter Vander Poorten
  - noort Pieter Evenepoel

  groot 97 roeden

  7) den selven met stuck lants op den Boeyem
  - noortwest de Weerschee
  - 2 sijden Nicolaes Walravens
  - metten eynde Matheeus Beckman

  groot 201 roeden

  8) den selven met een stuck lant op de Weersche
  - noort het Ermengoet van Meerbecke
  - oost de strate
  - suyt Matheus . . . alias Holblock

  groot 72,50 roeden

  9) den selven met stuck  lants opt Eggerevelt in den hoeck
  - noort suyt en west Geert De Nayere
  - oost den meersch

  groot 202 roeden

  10) den selven met een meersch in de Sluyst
  - west de cuere van Pamel
  - oost Jan De Coene
  - noort de becke

  groot 100 roeden

  10) den selven met een stuck lants op den Boeyem
  - oost het gasthuys van Brussel
  - west het Wijnslot
  - suyt Pieter Vander Poorten

  groot 71 roeden
   

 5. BOGAERT Adriaen te Pamel  ( folio 87 verso )

  1) eenen meersch
  - west het Steent
  - suyt Pieter Bogaert
  - oost en noort Jacus Calleberch

  groot 48,50 roeden

  2) den selven met eenen meersch ter Nat
  - west Joos De Doncker en de weduwe Jacus Wery
  - oost en noort de Brusselstrate

  groot 87,20 roeden
   

 6. WALCKIERS Dhoirs Guilliam te Pamel ( folio 88 )

  eenen meersch ter Nat
  - noort de Brusselstrate
  - oost de becke
  - suyt derfve van Salomon Croes
  - west de Armen van Meerbeke

  groot 141 roeden
   

 7. DE COENE Adriaen carlier te Pamel ( folio 88 verso )

  1) met een stuck lants opt Dast
  - oost Cornelis De Quick
  - west Nicolaes Wasteels
  - noort tgoet van Nijvel
  - suyt Sr. Carel Cannoy

  groot 180 roeden

  2) den selven met een stuck lants opt Hoendersvelt toebehoorende Jeroen en Anna De Coene
  - noort de Dockstrate
  - suyt Pieter Van Bonte
  - west prebendegoet van Meerbeke

  groot 193,50 roeden

  3) den selven met een meersch in de Nattersmeersch toebehoorende de heere van Aultre
  - noort en suyt Nicolaes Walravens
  - oost de becke

  groot 77 roeden

  Zie terroir nr. 1183


  4) den selven met een weijken genoempt " den Rampaert "
  - west en noort Matheus Wauters
  - oost lanckx het becken
  - metten eynde Cornelis Van Bonte

  groot 89 roeden
   

 8. WALCKIERS Matheeus alias Holbroeck

  een stuck lants op de Weerschee
  - suyt Jan De Vleeschauwer
  - noort Nicolaes Van Craenenbroeck
  - oost de strate

  groot 76,50 roeden
   

 9. DANEELS Jenijn

  1) met 1/4de van een meersch ter Sluyst groot int geheele 494 roeden meerende
  - oost Pieter . . .
  - aen Nicolaes Walravens
  - aen Nicolaes Wasteels
  - aen de Molenbecke

  groot 123,50 roeden

  2) den selven met een stuck lants opt Eggersvelt
  - west Joos Willems stede
  - oost Nicolaes Walravens
  - suyt de strate

  groot 256 roeden

  Bijlage : WP Meerbeke anno 1649 : Jan Daneels erkent een rente aan Pieter Evenepoel meier van Pamel van 7,5 guldens sjaars bezet op het 2de artikel
   

 10. DE CORTE Jooris

  een meersch in de Sluyst
  - suyt Jacus Van Bonte
  - oost het Cranenbroeck
  - noort Hendrik Hevens

  groot 228,3 roeden
   

 11. APPELMANS Cornelis

  1) een meersch in de Sluyst en is Cappelrijegoet van Onse Lieve Vrouwe van Meerbeke
  - west den Armen aldaer
  - noort kerckegoet
  - oost den cloostermeersch van Sinte Cornelis

  groot 353,50 roeden

  Zie terroir nr. 711

  2) den selven met het 1/3de van de Scholastersmeersch in de Clopper
  - aen den Dendere
  - west de Huetinck
  - met 2 sijden het Cappittelgoet van Nijvel

  groot 141 roeden
   

 12. BEECKMAN Anthonis

  een stuck lants opt Winckelken
  - noort Guilliam Beckman hofstede
  - oost de strate
  - suyt Cornelis De Quick
  - west Jan De Vleeschauwer

  groot 110 roeden
   

 13. DE GROOTE Gregorius

  1) sijnen Craeyenmeersch
  - oost de groote becke
  - noort de cleijne becke en keyts
  - suyt capittelgoet van Nijvel geseyt " de Vroonenmeersch "

  groot in sijn beluyck 1851 roeden

  2) den selven met eenen meersch
  - suyt  de Groote Doorent
  - noort den Wert

  groot 152 roeden
   

 14. DE LEU Joos

  het 1/3de van de Scholastersmeersch in de Clopper
  - noort de Dendere
  - west de Huetinck
  - oost capittelgoet van Nijvel

  groot over het derde 141 roeden

  Marge : nu de Weduwe Pieter De Troyer
   

 15. DE TROYER Joos

  het 1/3de van de Scholasters meersch in de Clopper

  groot 141 roeden
   

 16. DE DONCKER Heijndrick van Pamel

  de helft van een meersch in de Sluyst toebehoorende de Armen van Meerbeke
  - noort de becke
  - oost de Cappelrije van Onse Lieve Vrouw van Meerbeke
  - west het gasthuys van Neyghen

  groot over de helft 148,30 roeden

  Zie terroir nr. 712
   

 17. WALCKIERS Carel

  een meersch genaempt den Lanckdam ( Lanckderm )
  - lanckx de becke
  - dander sijde het Eggersvelt
  - suyt Christiaen De Weghe

  groot 504 roeden
   

 18. DE WEGHE Christiaen

  sijn Langdam ( ? ) meersch
  - oost lanckx de becke
  - west het Eggersvelt
  - noort Karel Walckiers

  groot 170 roeden 
   

 19. DAUWE Jacus

  een meersch in den Nattersmeersch toebehoorende Joos Dauwe
  - west den Boeyem
  - oost de becke
  - suyt en noort Nicolaes Walravens

  groot 213 roeden
   

 20. EVENEPOEL Pieter ( folio 89 )

  Bio : Pieter Evenepoel meier van Pamel x Joanna Vander Eecken kopen anno 1650 artikel 6 van Adriaen Backaert x Petronella Van Opsem


  1) een stuck lants opt Cleijn Brugghevelt meerende
  - 2 sijden aen Pieter Swinnen erfve
  - suydt cloostergoet van Sinte Cornelis ofte groenen wech
  - metten eynde aen Jan Vander Poorten

  groot int geheele 393,50 roeden

  Hier afgebouckt Jooris Pannens 1 dagwand en op hem gesteld

  2) den selven is gebruyckende de helft van den Vriesenbosch met Nicolaes Walravens toebehoorende Monsr. Welleman
  - oost Quinten Piccaert bosch
  - suydt het Steent
  - noort Armengoet van Neyghene
  - west de Wed. Jan Sterck bosch

  groot int geheele 1039 roeden

  Dit is geroyeerd en is genoteerd op folio 166 onder de hoofding Anderlecht

  3) den selven met een stuck lants opt Groot Berghenvelt
  - suydtoostwaert het Steent
  - west Carel ( ? ) Vander Poorten
  - suydt Nicolaes Wasteels
  - noort de kercke

  groot 275 roeden

  4) den selven met een stuck lants opt Hoendersvelt
  - suyt de strate
  - oost Jan Moveys
  - west de wed. Jaspar Van Breuseghem

  groot 246,50 roeden

  5) den selven met een stuck lants opt Moorselken een deel bij coope van Gijsbrecht Vander Paelt
  -oost Adriaen Backaert
  - noort de groenen wech
  - suyt de Hebdomedarije van Meerbeke

  groot 296,15 roeden

  6) den selven met een stuck lants op Moorselken commende van Adriaen Backaert bij coope
  - west tvoorste stuck van 246 roeden
  - oost de hoors Rase Vanden Berghe

  groot 127,25 roeden

  ( nota : int jaer 1637 is het selve stuck bij mij groot gemeeten 150 roeden memorie )

  7) den selven met een partijen bosch in den Bultbosch op Meerbeke

  groot 493 roeden
   

 21. DE RO Jeroen ( folio 90 verso )

  1) een meersch in de Sluyst en is Curengoet van Pamel
  - oost clooster van Sinte Cornelis
  - west Jan De Vleeschauwer
  - noort de becke

  groot 167 roeden

  2) den selven met een meersch in de Sluyst en is Curengoet van Pamel
  - west de kercke en armen van Meerbeke
  - noor de becke

  groot 193,50 roeden
   

 22. JASPERS Joos ( folio 91 ) ( 1 artikel )

  een stuck lants opt Nattersvelt toebehoorende dhoors Guilliam Walckiers
  - west Jacus Calleberch
  - oost en noort Cornelis Van Vreckem
   

   
 23. VAN HEESBECKE Matheus ( folio 91 verso ) ( 5 artikels )

  1) een stuck lants opt Nattersvelt toebehoorend dhoirs . . De Fraye
  - suyt kerckengoet van Meerbeke
  - noort Joos Cardoen
  - suyt de strate

  groot 296,50 roeden

  2) den selven met stuck lants opt Wastijnevelt
  - noort de Ermen van Goycke
  - suyt Pauwels Van Opsem

  groot 98,50 roeden

  3) den selven met een meersh in de Dockmeersch
  - west de hoors Rase Vanden Berghe
  - west het hof van dhoors Norbertus Vanden Eynde
  - noort de becke en de Steene Brugghe

  groot 127 roeden

  4) den selven met een meersch in de Sluyst
  - west Joos Cautaert
  - oost Jan Vander Poorten
  - suyt Pieter Maes

  groot 78 roeden

  5) den selven mmet het vierendeel van een meersch in de Sluyst groot 494 roeden
  - west de becke
  - oost Nicolaes Walravens
  - commende tegen Nicolaes Wasteels zijn Lammerboom

  groot 123,50 roeden
   

 24. VANDEN DORPE Cornelis ( folio 92 )

  1) met een stuck lants opt Hoendersvelt
  - noort de Capstockx
  - suyt Cornelis Van Vrechem
  - oost de strate
  - west het naervolgende stuck

  groot 214 roeden

  2) den selven met stuck lants opt selve velt toebehoorende de Armen van Meerbeke
  - osot tvoorste stuck
  - west en suyt Nicolaes Walravens
  - noort den groenen wech

  groot 132 roeden

  Zie terroir nr. 902

  3) den selven met een blocken lant toebehoorende N. Walkiers in Pamel
  - suyt en west het Steent
  - west Nicolaes Van Craenenbroeck
  - oost Jacus Calleberch

  groot 89,40 roeden

  4) den selven met de helft van een stuck lant op den Boeyem toebehoorende de hoors . . . . Baten
  - noort het wederdeel
  - west Pieter Vander Poorten

  groot 104,50 roeden

  5) den selven met een stuck boomgaert ten Berghe
  - suyt lanckx Heyndrick De Doncker
  - vooren lanckx de strate en de keyts

  groot 90 roeden
   

 25. WALCKIERS Joos ( folio 92 verso ) ( 2 artikels )

  1) een stuck lants opt Groot Berghenvelt
  - oost de hoors Rase Vanden Berghe
  - noort Joos Cautaert
  - suyt Nicolaes Wasteels
  - beneden dn elsbroeck

  groot 117 roeden

  2) idem met stuck lant opt Huedevelt
  - suyt den Boeyem
  - noort Jan De Vleeschauwer
  - west de Weerschee
  - oost de Nattersmeerschen

  groot 227,50 roeden
   


  TOT HIER DE AFSETENEN VAN PAMEL