DEEL XI VAN HET LANDBOEK VAN 1653


TER NATH


 1. Joos De Bottelier ( folio 65 )  ( 7 artikels )

  Bio : Joos De Bottelier x Petronella De Corte

  1) land opt Hoendersvelt
  - noort Gheert De Naeyer
  - suydt den heere van
  - Capstock
  - oost de strate

  groot 153 roeden

  2) den selven met een stuck lant
  - suyt Philip Dhanins
  - noort Claude Vander Eecken
  - suyt Pieter Minne

  groot 94,20 roeden

  3) deselven met syn huys en gheleghe ter Nat
  - west lancx de strate
  - noort en oost den Bodem en Wijnslot
  - suyt Claude Vanden Eeckhaut

  groot in sijn beluyck 588 roeden

  Marge :

  Jan Van Lierde 126 roeden
  Marij Lippens 125 roeden
  Jenne Bottelier 140,50 roeden
  Guilliam Du Mongh 196,50 roeden

  Zie terroir van Meerbeke bij Jan Van Lierde voor ondermeer zijn gelege , terroir Meerbeke nr. 1121

  4) deselven met een stuck lant op Wynslot toebehoorend de officie van de Heilige Geest van Meerbeke
  - noort de voorste stede
  - west Nicolaes Walravens
  - oost Anthonis Van Snick

  groot 136,20 roeden

  Zie terroir van Meerbeke nr. 1120

  5) den selven met stuck lants op den Boeyem
  - west de Armen van Meerbeke
  - noort Guilliam Vander Poorten
  - suyt het Wintslot

  groot 123 roeden

  6) een stuck lants op den Boeyem in den hoeck
  - west en noort de strate
  - suyt sijn gheleghe
  - oost Nicolaes Walravens

  dit competeert de officie van Hr. Heyndrick  ( lees : de kapelaan van de Heilige Geest )

  groot 102,30 roeden

  7) den selven met sijnen Pantegem
  - noort Bertel Vander Poorten
  - suyt de strate
  - oost het Dockeveldeken

  groot 213 roeden

  Marge :
  de weese A. De Bottelier 78,75 roeden
  Guilliam Du Mong 78,75 roeden
  Marie Lippens 55,50 roeden


 2. GLAUDE VANDEN EECKHAUTE  ( folio 66 ) ( 10 artikels )

  1) een stuck lants opt Steent
  - suyt Nicolaes Wasteels
  - noort Nicolaes Walravens

  groot 93,50 roeden

  2) een stuck lant opt Hoendersvelt
  - suyt Joos De Bottelier
  - noort Jan Vander Poorten
  - west Pieter Minne

  groot 104,50 roeden

  3) den selven met stuck lants opt Hoendersvelt toebehorend de Armen van Meerbeke
  - oost en suyt Jan Vander Poorten
  - noort de Dockstrate

  groot 95,50 roeden

  4) den selven met sijn behuyst gheleghe
  - west de strate
  - noort Joos De Bottelier
  - suyt Nicolaes Walravens

  groot 100 roeden

  5) den selven met de helft van een meers in de Sluyst
  - oost de Cappelrije van OLV
  - west het gasthuys van Neygen

  groot over dese helft 148,30 roeden

  6) den selven met een blocken lants toebehoorende de hoors Jeroon Vietseroo
  - suyt Adriaen De Coene stede
  - noort de strate
  - west het Cleijn Berghevelt

  groot 120,50 roeden

  7) de selven met een stuck lants op den Heylinckberch
  - oost de strate
  - noort Adriaen De Coene
  - suytwest Adriaen Werij

  groot 96 roeden

  8) den selven met een stuck lants en elsbrouck opt Nattersvelt
  - oost Joos Bogaert
  - noort de Wed. Jan De Doncker
  - suyt Adriaen Walckiers

  groot 134,50 roeden

  9) den selven met een stuck lant op den Boeyem en is Armengoet
  - west Merten Buydens
  - oost Joos De Bottelier
  - suyt het Wijnslot

  groot 140 roeden

  10) den selven met een stuck lant op den Boeyem toebehoorende de kercke en Armen van Meerbeke
  - oost en suyt Nicolaes Walravens
  - west de Weerschee
  - noort het Hueverevelt

  groot 158 roeden
   

 3. PIETER VAN HEESBECKE ( folio 67 ) ( 9 artikels )

  1) een stuck lants opt Steent
  - noort Jacus Callenberch
  - suydt Guilliam Vander Poorten
  - west het Groot Berghenvelt

  groot 80,35 roeden

  2) den selven met een behuyst gheleghe ghenaempt " de Craghe af "
  - suyt en west de strate
  - oost Cornelis De Quick

  groot 65 roeden

  3) den selven met een gheleghe toebehoorende Cornelis De Quick
  - west de voorseyde partije
  - suyt de strate
  - oost Pieter Bogaert stede

  groot 87 roeden

  4) den selven met een gheleghe hem competerende
  - oost de strate
  - noort de weduwe Cornelis De Quanter
  - suydt Adriaen De Coene

  groot 57 roeden

  5) den selven met een block ofte geleghe ter Nat
  - west en noort de strate
  - suyt Adriaen Lippens
  - oost het prebendegoet van Hr. Heyndr. De Toy

  groot 158,50 roeden

  6) den selven met een stuck lants op het Papinghenveldeken
  - oost en noort de strate
  - suyt Capellegoet van Brussel
  - noort den bosch

  groot 176 roeden

  7) den selven met een stuck lants opt Wastijnenvelt
  - noort het Nattersvelt
  - Jacus Van Callenberch erve
  - west Marcelis . . . .

  groot 112,50 roeden

  8) den selven met stuck lants op de Craenenbroeck toebehorende Nicolaes Walravens ( in de rand : Jacobus )
  - west en noort cloostergoet van Sinte Cornelis
  - oost Joos Willems

  groot 119,50 roeden

  9) den selven met eenen meersch . . .
  - oost den Armenmeersch van Meerbeke
  - west den dijck clooster Sinte Cornelis
  - noort het beecken

  groot 176,50 roeden

   
 4. DE QUANTER Wed. Cornelis ( Folio 68 ) ( 1 artikel )

  haer behuyst gheleghe ter Nat
  - oost en noort de straten
  - suyt Pieter Van Eesbecke
  - west de hoors van Jeroon Vitserode

  groot 77 roeden

   

 5. GOOSSENS Jan ( folio 68 verso ) ( 1 artikel )

  sijn behuyst gheleghe ter Nat
  - suyt de strate
  - west Jacus Eeman
  - noort Guilliam Vander Poorten

  groot 41 roeden

   
 6. DE CUEST Arent ( folio 68 verso ) ( 1 artikel )

  de behuysde hofstede ter Nat toebehoorende Jacus Eeman
  - 2 syden de strate
  - noort Nicolaes Walravens
  - oost Jan Goesens

  groot 45 roeden
   

 7. ADRIAEN DE COENE ( folio 69 ) ( 19 artikels )

  Adriaen De Coene fs. Dierick rentegelder in 1650 , zie artikel 11 , renteheffer is zijn broeder Cornelis De Coene

  1) een stuck lants opt Heu 
  - oost de voetwegh
  - noort dhoirs Norbertus Vanden Eynde
  - west Philips Dhanins

  groot 154,75 roeden

  2) den selven een meersch in den Berghenmeersch
  - west den heere van Meerbeke
  - oost Jeroen Vanden Eynde
  - noort Adriaen Vande Perre

  groot 117,70 roeden

  3) den selven met een stuck lants op den Swaelenputte
  - noort Guilliam Vander Poorten
  - suyt de H. Geest van Meerbeke ofte dhoors Guilliam Vander Poorten
  - west de hoors Mr. Jan Vanden Spieghele

  groot 163,35 roeden , hierin heeft Quinten Piccart 23 roeden

  4) den selven met weyde en bosch int gheborchte geheeten " den Swaelenputte "
  - oost het Groot Berghenvelt
  - suydt het Steent
  - west de H. Geest van Meerbeke en een Brusselere ( ** )

  ( ** : lees dit als een onbekende Brusselaar )

  Marge : Anhoon Wasteels 72 roeden en Jan Van Snick tot Pamel 144 roeden

  groot 216,50 roeden

  5) den selven met een stuck lants opt Cleyn Berghenvelt
  - west Guilliam Vander Poorten
  - oost Jeroen Vander Poorten
  - noort de strate

  groot 150 roeden

  6) den selven met een meersch in de Calemont
  - suyt Jacus Calleberch
  - noort Lowies De Rons
  - west de becke

  groot 62 roeden

  7) den selven met een stuck lant opt Steent
  - suyt Jan De Vleeschauwer
  - noort Nicolaes Van Craenenbroeck
  - oost Anthonis Van Snick

  groot 112 roeden

  8) den selven met stuck lants opt voorste Steent in den hoeck
  - west Nicolaes Van Craenenbroeck
  - oost Adriaen Bogaerts meersch
  - suyt Anthonis Van Snick

  groot 188,50 roeden

  9) idem met stuck lants opt Steent
  - west Merten Buydens
  - oost de Wed. Jan Sterck
  - metten eynde het Groot Berghevelt

  groot 146 roeden

  10) idem met stuck lants in een block genoempt " den Calemont "
  - oost de Vriesenbosch
  - west den . . . bosch
  - suyt Jan Vander Poorten

  groot 169 roeden

  11) idem met stuck lants opt Hoendersvelt
  - suyt de strate
  - west het Goetveldeken
  - oost de Wed. Jaspar Van Brueseghem
  - noort Guiliam Vander Poorten

  groot 401 roeden

  Bijlage : deze partij werd in 1650 door Adriaen De Coene fs. Dierick bezet met een rente ten profijte van zijn broeder Cornelis De Coene

  12) idem een stuck lants opt Hoendersvelt
  - suyt Guilliam Vander Poorten
  - noort Nicolaes Walravens
  - west den Goetlochtinck

  groot 154 roeden

  13) idem met zyn behuyst gheleghe
  - oost de strate
  - west het Cleyn Berghenvelt
  - noort Pieter Van Heesbeecke
  - suyt de keyts

  groot 247 roeden

  14) idem met een behuyst gheleghe
  - noort de strate
  - west de officie van Heer Hr. De Toey
  - oost Jacus Calleberch

  groot 186,50 roeden

  15) idem met een weyde ter Nat
  - suyt Guilliam Cardoens
  - west de strate
  - noort de ander strate en Matheus Wauters stede
  - oost de keyts

  groot 277 roeden

  16) idem een stuck lant op den Heylinckberch
  - oost de strate
  - noort Jan Moveys stede
  - suyt Claude Vanden Eeckhaute

  groot 185 roeden

  17) idem een stuck lants op de Weerschee
  - noort Gheeraert De Naeyere
  - suyt Pauwels Van Opsem
  - oost den Boeyem

  groot 102 roeden

  18) idem een stuck lants opt Moorselken competerende de Armen van Meerbeke
  - oost Nicolaes Walravens
  - west Guilliam Beeckman
  - suyt den voetwech

  groot 91 roeden

  19) idem een stuck lants opt Steent daerment noempt " de Calemont "
  - suyt Neygenbosch
  - noort Pieter Vander Poorten
  - west de strate

  groot 146,30 roeden

   

 8. BOGAERT Joos ( folio 70 ) ( 3 artikels )

  1) een partijcken lochtinck
  - west Pieter Bogaerts stede
  - oost Guilliam Vander Poorten zijn stede
  - suydt de strate

  groot 60 roeden

  2) den selven met eenen meersch in de Borremeersch
  - west het Capellegoet van Brussel
  - oost Paschier Bogaert

  groot 56,80 roeden

  3) idem met synen Peerdemeersch
  - west het Nattersvelt
  - noort Paschier Bogaert
  - suyt Pieter Bogaert

  groot 151 roeden
   

 9. VAN SNICK Anthonis ( folio 71 )  ( 8 artikels )

  1) een stuck lants opt Steent
  - noort den Armengoet van Meerbeke
  - suydt Adriaen De Ranck
  - west het Groot Berghevelt

  groot 80 roeden

  2) idem een stuck lants opt Steent in den hoeck
  - oost en suydt de meersch
  - noort Adriaen De Coene
  - west Jan De Vleeschauwer

  groot 102,40 roeden

  3) den selven met een stuck lants opt Steent
  - oost Pieter Vander Poorten
  - west Cornelis De Coene
  - suyt den wech

  groot 79 roeden

  4) den selven met een stuck lants opt Hoendersvelt
  -oost Gheeraert De Naeyere
  - noort de groenen wech
  - suyt Joos De Bottelier

  groot 43,15 roeden

  5) den selven met syn behuyst geleghe
  - suyt het Groot Berghevelt
  - west het Cleyn Berghevelt
  - oost de strate
  - noort Adriaen De Coene

  groot 234,65 roeden

  6) den selven met een stuck lants opt Papingenveldeken
  - oost en noort Cappellegoet van Brussel
  - suyt en west Neygenbosch

  groot 89 roeden

  7) den selven met een stuck lants opt Nattersvelt
  - suyt de hoors Baten
  - oost den Bultbosch
  - west Karel De Donckere

  groot 234 roeden

  8) den selven met stuck lants opt Wynslot
  - west de beneficie van H. Geest
  - noort Pieter Gallemaert
  - oost Jacus Calleberch

  groot 120 roeden
   

 10. STERCK Gillis ( folio 72 ) ( 2 artikels )

  1) met syn behuyst gheleghe
  - west de strate
  - suyt het Steent
  - noort Guilliam Sterck
  - oost Nicolaes Van Craenenbroeck

  groot 108,40 roeden

  2) idem met een behuyst gheleghe ten Berghen
  - suyt den Vlierenstock
  - noort Jooris Van Volsem
  - oost de keyts

  groot 52 roeden


 11. STERCK Guilliam ( folio 73 ) ( 1 artikel )

  met syn behuyst gheleghe
  - west de strate
  - noort Adriaen Lippens
  - suyt Gillis Sterck

  groot 78,40 roeden
   

 12. LIPPENS Adriaen ( folio 73 verso ) ( 1 artikel )

  met syn behuyst gheleghe
  - west de strate
  - noort Pieter Van Heesbecke
  - suyt Guilliam Sterck

  groot 55,20 roeden

   
 13. BOGAERT Pieter ( folio 74 ) ( 15 artikels )

  1) syn behuyst gheleghe
  - west Cornelis De Quick
  - oost J. Bogaert
  - suydt de strate
  - noort het Wynslot

  groot 186 roeden

  2) den zelven met een weycken toebehoorende de officie van Heer Hendrik De Toey
  - noort de strate
  - oost Adriaen De Coene
  - west Pieter Van Heesbeecke

  groot 68,70 roeden

  3) den selven met eenen meersch
  - suyt de Borremeersch
  - west het Steent
  - noort Adriaen Bogaert
  - oost Jacus Callenberch

  groot 48,50 roeden

  4) den selven met een besloten blocken toebehoorende . . .  - niks ingevuld -
  - oost de strate
  - noort en west Nicolaes Van Craenenbroeck
  - suyt Jan Moveijts stde

  groot 62 roeden

  5) den selven met een stuck lants op den Heylinckberch toebehoorende . . . . - niks ingevuld -
  - suyt den Heylinckstrate
  - oost de ander strate
  - noort Claude Vanden Eeckhaute

  groot 368 roeden

  6) den selven met een stuck lants opt Nattersvelt toebehoorende dhoors Baten
  - noort Nicolaes Walravens
  - west de strate
  - suyt Lucas Van Opsem

  groot 184 roeden

  7) den selven met een stuck lants opt Nattersvelt toebehoorende de kercke van Meerbeke
  - suytwest de strate
  - oost Nicolaes Walravens
  - noort de hoors De Fraye

  hieraf heeft Paschier Bogaert de helft

  groot int geheele 156 roeden

  Zie terroir nr. 1251


  8) den selven met een stuck opt selve Nattersvelt toebehoorende ( de hoors is hier doorstreept ) Carel De Donckere Baten
  - oost Matheus Van Heesbecke
  - suyt Nicolaes Walravens
  - noort Jacus Calleberch

  groot int geheele 309 roeden en compt over de helft met Paschier Bogaert hier 154,50 roeden

  9) een stuck lants opt Nattersvelt toebehoorende dhoors Baten
  - noort Anthonis Van Snick
  - suyt Nicolaes Walravens
  - oost den Bultbosch

  groot 152 roeden


  10) den selven met synen Peerdemeersch
  - suyt en west het Nattersvelt
  - oost de Bult
  - noort Joos Bogaert

  groot 103,50 roeden


  11) den selven met de helft van een block toebehoorende de hoors . . . Baten
  - west de hofstede van Jacus Calleberch
  - noort den Boeyem
  - oost het wederdeel van Marcelis

  groot over dese helft 82 roeden

  12) den selven met een stuck lants toebehoorende . . . . Baten
  - noort Matheus Beeckman
  - suyt tselve goet
  - west Pieter Vander Poorten

  groot 104,50 roeden


  13) den selven met een meersch ter Nat
  - suyt de strate
  - oost Nicolaes Walravens
  - west Jan Goesens stede

  groot 55 roeden

  14) den selven met een meersch ter Nat
  - oost en west Jacus Calleberch
  - noort tselven goet
  - suyt het becken

  groot 110 roeden

  15) den selven met een onbehuysde stede ter Nat
  - west de strate
  - noort de stede van Jacus Calleberch
  - oost de voorste partije

  groot 160 roeden

   
 14. VANDER POORTEN Guilliam ( folio 75 ) ( 16 artikels )

  1) een meers ten Berghe in den Coeymeersch
  - west de becke
  - suyt Pauwels Van Lierde
  - noort Ghysbrecht Vander Paelst

  groot 171,75 roeden

  2) den selven met stuck lant op de Swaleputte
  - noort Heyndrik De Doncker
  - suyt Adriaen De Coene
  - west dhoirs Mr. Jan Vanden Spieghel

  groot 113 roeden , hierinne Quintijn 10 roeden

  3) idem een meersch teghen derfve
  - noortzijde de hoors Joos De Beenhauwer
  - west de strate
  - oost het Hoendersvelt
  - suydt de hoors Guilliam Vander Poorten

  groot 138,50 roeden

  4) idem een stuck lants opt Steent toebehoorende de Armen van Meerbeke
  - noort de hofstede van . . .
  - suyt Anthonis Van Snick
  - west het Groot Berghenvelt

  groot 49,15 roeden

  Zie terroir nr. 1064

  5) idem een stuck lant opt Steent daer men het noempt den Calemont
  - oost Gysbrecht Vander Paelst
  - west Lowies De Rons en Franchois Reynbout
  - suyt gescheede van Neyghen

  groot 203 roeden

  6) idem een stuck lant opt Groot Berghenvelt
  - noort het Cleyn Berghenvelt
  - oost de hoors Jeroen Vander Poorten
  - west Ghysbrecht Vander Paelst

  groot 200 roeden

  7) stuck lant opt Cleyn Berghenvelt
  - oost Adriaen De Coene
  - west Jacus Calleberch
  - norot de strate

  groot 25 roeden

  8) stuck lants opt selve velt
  - west Jeroen Vander Poorten
  - oost . . .
  - noort de strate

  groot 131,50 roeden

  9) idem een stuck lants opt selve velt
  - oost Ghysbrecht Vander Paelst
  - west Heyndrik De Doncker
  - suyt het Groot Berghenvelt

  groot 100 roeden

  10) stuck lant opt Hoendersvelt
  - suyt en noort Adriaen De Coene
  - west het Goetveldeken

  groot 95 roeden

  11) den selven met syn hof en gheleghe met een blocken daer aen geleghen
  - noort het Wynslot
  - oost den Boeyem
  - west Joos Bogaert
  - suyt sheeren strate

  groot 396,40 roeden

  12) idem een stuck lant opt Nattersvelt daer men tnoempt " den Bult "
  - oost en suyt Jacus Calleberch
  - noort Nicolaes Van Craenenbroeck

  groot 141 roeden

  13) stuck lant op den Boeyem
  - west de Armen van Meerbeke
  - oost den voetwech
  - noort de strate

  groot 197 roeden

  14) stuck lant opt Craenenbroeck
  - lanckx Cornelis De Quick
  - west Jacus Calleberch
  - metten eynde de strate

  groot 132,50 roeden

  15) idem een stuck lant op de Gapenberch competerende Pieter Neeten 268 roeden , de erfgenaemen Jan Sterck 134 roeden
  - oost Cornelis De Coene
  - met 3 syden de strate
  - west Gheert Backaert en Pieter Maes

  groot samen 402 roeden

  Marge : 124 roeden gesteld op Cornelis De Coene

  16) een meersch ter Nat
  - suyt Jan Goossens zijn stede
  - oost en west Nicolaes Walravens
  - suyt de Waterleede

  groot 77,70 roeden
   
 15. CALLEBERCH Jacobus ( folio 76 ) ( 33 artikels )

  Jacobus Van Callenberghe overleed in 1651 , zie de verkaveling anno 1669

  1) een meersch in de Caelmont
  - suyt Nicolaes De Paeyeneer
  - noort Adriaen De Coene
  - west de becke

  groot 79 roeden

  2) den selven met een stuck lants opt Steent
  - noort Adriaen De Ranck
  - suyt Pieter Van Heesbecke
  - west het Groot Berghenvelt

  groot 88 roeden

  3) stuck lants opt Steent toebehoorende de Prebende en Adriaen De Keyser
  - noort Nicolaes Van Craenenbroeck
  - suyt Jan Vander Poorten
  - oost Nicolaes Wasteels

  groot 177 roeden , hierin heeft de Prebende 112 roeden

  4) een stuck lant opt Cleyn Berghenvelt
  - west Jacus Van Bonte
  - oost Guilliam Vander Poorten
  - noort de strate

  groot 80 roeden

  5) stuck lant opt Cleyn Berghenvelt
  - west Guilliam Vander Poorten
  - suydt de Beneficie van de Heilige Geest van Meerbeke
  - noort de strate

  groot 125 roeden

  6) idem een stuck lant opt Hoendersvelt toebehoorende de prebende van Heer Hendrick De Toeye
  - west Pauwels Van Lierde
  - oost Jeroen en Anna De Coene
  - noort de Dockstrate

  groot 52 roeden

  7) idem met syn hof en geleghe
  - lanckx de strate
  - noort Guilliam Vander Poorten en de Boeyem
  - oost . . .
  - suyt . . . den Capstock

  groot int geheele 341,50 roeden

  8) idem met syn weyde voor thof
  - oost en noort de strate
  - suyt het Steent en de naervolgende meerszch

  groot 494,50 roeden

  9) idem een meersch toebehoorende Pieter Van Lathem
  - noort de voorste weyde
  - suyt Jacus Calleberch
  - oost de strate

  groot 91 roeden

  10) idem met een meersch
  - noort de voorste meersch
  - suyt Passchier Bogaert
  - oost de strate

  groot 116,50 roeden

  11) idem een meersch in den Borremeersch
  - west Joos en Paesschier Bogaert
  - oost de Helinckenberch
  - suyt Cornelis De Coene

  groot 114,30 roeden

  12) stuck lant opt Nattersvelt
  - west de strate
  - suyt Nicolaes Walravens
  - noort Guilliam Cardoen

  groot 178 roeden

  13) idem stuck lant opt Nattersvelt
  - west de strate
  - noort de hoors . . . Baten
  - suyt Joos Cardoen
  - oost Lucas Van Opsem

  groot 93 roeden

  14) den selven opt selve Nattersvelt toebehoorende Joos Cardoens
  - noort tvoorste stuck
  - suyt de hoors De Fraye
  - west de strate

  groot 118,50 roeden

  15) den selven met een stuck lant opt Nattersvelt
  - noort Cornelis Van Vreckem
  - oost de hoors Guilliam Walckiers
  - suyt Karel De Doncker

  groot 164 roeden

  16) een stuck lant van Sint Eloy opt selve velt
  - noort Adriaen Walckiers
  - suyt Passchier Bogaert
  - oost de Peerdenmeersch

  groot 173 roeden

  17) den selven een stuck lant opt selve velt comende by coope van de Weduwe Joan De Doncker
  - noort de stede van Adriaen Wery
  - suyt Claude Vanden Eeckhaute
  - oost Paesschier Bogaert

  compt over de helft van dit stuck : 48,30 roeden

  18) stuck lant op de Bult
  - oost lanckx de Bultbosch
  - west Cornelis Van Vreckem
  - suyt Anthonis Van Snick

  groot 187 roeden

  19) den selven met stuck lants opt selve velt
  - suyt den Bultbosch
  - oost Philips Dhanins broeck
  - noort Matheus Wauters

  groot 230,80 roeden

  20) idem stuck lants op de Bult toebehoorende Adriaen De Keyser
  - west de Peerdenmeersch
  - noort de Wed. Jan De Doncker
  - suyt Nicolaes Van Craenenbroeck

  groot 153,75 roeden

  21) den selven met synen Peerdenmeersch
  - west Joos Bogaert
  - noort de Wed. Jan De Doncker
  - suyt deselven

  groot 149 roeden

  22) den selven eenen meersch ter Nat toebehoorende de Armen van Meerbeke
  - west en noort de strate
  - oost de hoors Guilliam Walckiers

  groot 48,25 roeden

  23) stuck lant op Wasteynevelt en is erfve en pacht
  - noort de Bultbosch en Nattersvelt
  - oost gescheede van Pamel
  - suyt den Armen van Goeyck

  groot 390 roeden

  24) idem stuck lant pacht opt selve velt
  - suyt en west Nicolaes Walravens
  - noort Marcelis . .
  - oost Matheus Van Heesbecke

  groot 156 roeden

  25) den selven een stuck lants opt selve velt
  - oost Adriaen Walckiers
  - west Nicolaes Walravens
  - metten eynde de Steert van Goeyck

  groot 100 roeden

  Marge : nu Lieven Vanden Storm

  26) idem een meersch die men noempt " den Nattersmeersch "
  - oost Adriaen Du Ranck
  - west de hoors Baten
  - suyt het beecken

  groot 37,50 roeden

  27) idem een meersch in de Nattermeersch toebehoorende de Armen van Meerbeke
  - osot de becke
  - west Nicolaes Van Craenenbroeck
  - suyt en noort de meersch van thof te Berchem

  groot 133,50 roeden

  28) idem een meersch toebehoorende Pieter Evenepoel
  - suytwest de Boeyem
  - suyt Nicolaes Van Craenenbroeck
  - noort Nicolaes Walravens

  groot 109 roeden

  29) idem stuck lants opt Wynslot toebehoordende de prebende van Heer Hendrik De Toey
  - noort Pieter Gallemaert
  - oost den Boeyem

  groot 130 roeden

  30) idem stuck op de Boeyem toebehoorende Guilliam De Keysere
  - oost Matheus Beeckman
  - west Joos De Bottelier
  - noort Nicolaes Walravens

  groot 200 roeden

  31) stuck lants opt Moorselken
  - suyt en west Nicolaes Walravens
  - noort Jan De Vleeschauwer

  groot 71 roeden

  32) idem een stuck lants opt Craenenbroeck
  - meerende lanckx Guilliam Vander Poorten
  - dander syde Nicolaas Walravens
  - suyt de strate

  groot 75 roeden

  Nota : hier moet Segers tot Gooik 25 roeden hebben en Durant tot Strijtem 50 roeden

  Zie verkaveling anno 1669 , 25 roeden naar Jacques Segers x Maria Van Bonte

  33) idem meersch in de Sluyst en is Kercke - of Armengoet van Meerbeke
  - oost Cueregoet van Pamel
  - west cloostergoet Sinte Cornelis

  groot 247 roeden


 16. PAESSCHIER BOGAERT ( folio 77 ) ( 6 artikels )

  1) syn huys ende stede
  - noort Jacus Calleberch
  - oost de strate
  - suydt Guilliam Cardoen

  groot 116 roeden

  2) den selven met een meersch in den Borremeersch
  - oost Jacus Calleberch
  - west Joos Bogaert

  groot 56,80 roeden

  3) den selven met een stuck lants opt Natters daeraf dat Peeter Bogaert de helft gebruyckt toebehoorende Karel De Doncker
  - oost Matheus Van Heesbecke
  - suyt Nicolaes Walravens

  groot int geheele 309 roeden compt hier over de helft 154,50 roeden

  4) idem stuck lants opt Nattersvelt
  - oost de Peerdenmeersch
  - noort tgoet van Sint Eloy in Brussel
  - suyt Cornelis Van Vrechem

  groot 103 roeden

  5) idem met synen Peerdenmeersch
  - west het Nattersvelt
  - noort Adriaen Wery
  - suyt Joos Bogaert

  groot 121 roeden

  6) idem een stuck lants opt Wasteynevelt
  - oost Guilliam Cardoen
  - west Joos Cardoen
  - suyt de Steert van Goycke

  groot 102,50 roeden

   
 17. GUILLIAM CARDOEN  ( folio 78 ) ( 8 artikels , 1 artikel geroyeerd )

  1) een stuck lant opt Steent competerende de Cappelle in Brussel
  - oost selve meersch
  - west Claude Vanden Eeckhaute en Nicolaes Walravens

  groot 50,50 roeden

  Zie terroir nr. 1072

  2) den selven met een meersch en is Capellegoet van Brussel
  - noort en west het Steent
  - ghelant teghen tvoors. stucken
  - oost Joos Bogaert
  - suyt Cornelis De Coene

  groot 171,50 roeden

  Zie terroir nr. 1086

  3) den selven met syn behuyst gheleghe
  - suyt het Nattersvelt
  - west de strate
  - noort en oost Adriaen De Coene

  groot 119,50 roeden

  4) den selven met een stuck lants op de Heye
  - suyt Pieter Vander Poorten
  - noort Heyndrick Bavegems
  - west het Steent

  groot 119,50 roeden

  5) den selven met een stuck lants opt Papingenveldeken toebehoorende de Capelle in Brussel
  - west sheeren bosch
  - oost de strate
  - suyt Anthonis Van Snick
  - noort Pieter Van Eesbeke

  groot 321 roeden

  6) den selven met een stuck lants opt Nattersvelt voor syn hof
  - west de strate
  - suyt Jacus Calleberch
  - noort sijn stede

  groot 178 roeden

  7) den selven met een stuck lants opt Wasteynevelt
  - oost Pieter Van Heesbeecke
  - west Nicolaes Walravens
  - noort het Nattersvelt

  groot 112,50 roeden

  dit artikel is verwijderd , naar Marcelis in Brussel zie folio 83 verso , aldaar 112,50 roeden

  8) den selven met een stuck lants opt selve velt en dit competeert Joos Cardoen
  - oost Paeschier Bogaert
  - west Heijndrick Bavegems
  - noort Lucas Van Opsem
  - suyt den bosch

  groot 107,75 roeden

  9) idem stuck lants opt selve Wastijnevelt
  - oost Jacus Calleberch
  - west Paesschier Bogaert
  - suyt den stert van Goeycke

  groot 224 roeden


  Losse notitie : Pieter Van Loij syne moeder was de dochter van Guilliam Cardoen
   

 18. JAN MOVEYS ( folio 79 ) ( 6 artikels )

  1) een stuck lants in een block genaempt " den Caelmont "
  - suyt Heyndrick De Doncker
  - noort Jan Vander Poorten
  - oost Pieter Vander Poorten
  - west Lucas Van Opsem

  groot 171 roeden

  Dit artikel wordt gebarreerd en gesteld by coope op Jan Vander Poorten

  2) een stuck lants opt Hoendersvelt
  - oost Gysbrecht Vander Paelt
  - west Pieter Evenepoel
  - suyt de strate

  groot 105 roeden

  3) den selven met een stuck lants op de Heye toebehoorende Pieter Vander Poorten
  - suyt denselven Vander Poorten synen bosch
  - noort Guilliam Cardoen
  - west het Steent

  groot 150 roeden

  4) den selven met syn behuysde stede
  - oost de strate
  - suyt lanck den Heylinckberch

  groot 55 roeden

  5) den selven met een weyde waeraf de deurgaende helft competeert Jacus Van Calleberch en de andere helft Guilliam Cardoen
  - suyt Nicolaes Van Craenenbroeck
  - noort de hofstede ( ? ) van Paesschier Bogaert
  - osot de strate
  - west den Beirenmeersch

  groot 130 roeden

  Latere notitie : dese partij competeert de helft Anthoon Wasteels tot 65 roeden


  6) den selven met een stuck lants opt Wastijnevelt
  - west den bosch
  - suyt Lucas Van Opsem
  - oost Nicolaes Walravens

  groot 114,50 roeden

   
 19. ADRIAEN WERIJ ( folio 80 ) ( 2 artikels )

  Red. : hij huwde Lievijne Pletincx , weduwe van Guilliam De Beys

  1) syn behuyst gheleghe
  - zuyt het Nattersvelt en Paesschier Bogaert
  - oost den Borremeersch
  - west de keijts
  - noort Nicolaes Van Craenenbroeck

  groot 277,50 roeden

  2) den zelven met een stuck lants op den Heylmolenberch
  - west het Nattersvelt
  - oost den Heylinckberch
  - noort Nicolaes Van Craenenbroeck
  - suyt de strate

  groot 200 roeden
   

 20. NICOLAES WERIJ ( folio 80 verso ) ( 1 artikel )

  een gheleghe daer hy op woont toebehoorende Matheeus Wauters
  - suyt en west Adriaen De Coene
  - met 2 syden de strate

  groot 54,80 roeden

   
 21. JOOS DE DONCKER ( folio 81 ) ( 1 artikel )

  1) syn stede daer hy woont
  - zuyt Nicolaes Van Craenenbroeck
  - west de strate
  - noort de weduwe Jacus Wery
  - oost Adriaen Bogaert

  groot 81,20 roeden

  Bijlage : deze hofstede werd in 1649 belast met een rente ten profijte van Guilliam Sterck en bezet op zijn hofstede gelegen ter Nath groot de helft van een oud half bunder
   

 22. WED. JACUS WERIJ  ( folio 81 verso ) ( 1 artikel )

  haer behuysde stede
  - west en noort de strate
  - suyt Joos De Doncker
  - oost Adriaen Bogaert

  groot 96,50 roeden
   

 23. DE DONCKER Jan zijn weduwe ( folio 82 ) ( 2 artikels )

  1) de helft van een stuck lant opt Nattersvelt toebehoorende . . .
  - lancx Jacus Calleberch
  - een eijnde den Peerdenmeersch van Paesschier Bogaert

  groot 48,30 roeden

  2) haar behuyst gheleghe
  - noort den Croesdriesch
  - west Jacus Calleberch
  - suyt den Bult
  - oost de keijts

  groot sonder keijts : 171 roeden
   

 24. JAN CORNELIS ( folio 82 ) ( 1 artikel )

  een huys en gheleghe daer hy woont toebehoorende Salomon Croes
  - aen den Croesdriesch
  - oost het becken
  - noort de hoirs van Guilliam Walckiers
  - west het dachwant van Matheus Wauters

  groot 72 roeden