EERST DE PLAETSE


 1. het kerckhof rontomme in zijn muren met de kercke van Meerbeke int midden : 276,7 roeden  ( Folio 1 )
   

 2. de Cuere van Meerbeke

  1 ) de Cuere van Meerbeke met een ghelaghe daeraen geleghen toebehoorende E.H. de Decken commende aen den Lindenplasch
   - noort het voorste kerckhof
  - 2 syden de straten
  - oost de behuysde stede van de Beneficien van den H. Gheest van Meerbeke

  groot 127 roeden

  2) een stuck lants op den Heytsenberch van O.L.Vrouwe capelle
   - suyt de strate
  - west Jan Buydens
  - 2 ander suyden dhoors Anthonis Wasteels erve

  groot 166 roeden   

  Zie terroir nr. 228 , is in pacht gehouden door Niclaes Swinnen in 1689


 3. VANDEN ABBEELEN Dheer Joannes

  1) Heer Joannes Vanden Abbeelen ontfangher van den Lande van Wedergrate met syn behuysde hofstede aen den Lindenplasch
  - suydt en oost de strate
  - noort Mr. Joos Goossens
  - west de stede van Jan De Meyts

  groot 118 roeden 5 voeten

  2) item stuck lant in den Dierentijt aen het Merrevelt
  - west en noort sheeren strate
  - oost de Wed. Gillis Van Heesbeke
  - suyt dhoors Christiaen Vander Plancken

  groot 246 roeden

  Deze partij is in 1650 verkocht door Adriaen Van Craenenbroeck fs. wijlen Jan en zijn moeder Catharina De Smet aan Sr. Jan Vanden Abbeelen

  3) item stuck lant op het Cheysvelt
  - noort Wed. Gillis Van Heesbeke
  - west de strate
  - 2 sijden de goeden van den H. Gheest van Meerbeke

  groot 200 roeden

  4) item een stuck lant op Dast
  - 2 sijden Merten ( erboven : Jan ) Buydens erfve
   - de strate
   - west het kerckengoet
  - suyt prebendegoet Meerbeke
  - west Heijndrick Vanden Eijnde

  groot  596 roeden ( grootte moeilijk leesbaar , in het terroir is de grootte 596 roeden )   ( ** )

  ( ** : deze partij is gekocht door Sr. Jan Vanden Abbeelen in 1649 , de verkopers waren de 4 staken van het sterfhuis Joos De Mulder x Cathelijne Cools )


  Zie terroir nr. 259

  5) item stuck lant op Laefferinghenvelt
  -  noort de Ast
  - oost en suyt Franchois Reijmbaut
  - noort Louis De Ronce

  groot 200 roeden

  Zie terroir nr. 312


  6) stuck lant op den Bogaert
  - oost Jaspar Pardaens
  - zuyt Merten Buydens
  - west Franchois Reijnbaut
  - noort den meersch

  groot 257 roeden

  7) den selven een stuck lant opt selve velt
  - west lancx Merten Buydens
  - oost Heijndrick en de Weduwe Jan Vanden Eijnde
  - suyt Cornelis De Coene
  - noort Cornelis Van Vrechem

  groot 237 roeden

  8) den selven een stuck lant op den Bogaert toebehorende de Cure van Neyghene
  - west J. Van Vrechem
  - noort de weduwe Jaspar Van Breuseghem
  - suyt Cornelis Smet

  groot 403 roeden

  Zie terroir nr. 381


  9) den selven met den bogaert
  - suyt en west het Bogaertvelt
  - noort de keijts
  - suyt de weduwe Jaspar Van Breuseghem en de Boecht

  groot 382,65 roeden

  Zie terroir nr. 431

  10) den selven met een stuck lant opt Hue aen den hoeck
  - noort theeren veldeken
  - west den voetwegh naer Neijghem
  - suyt Christiaen Thienpont

  groot 231 roeden

  Zie terroir nr. 505

  11) den selven met een meersch in de Caelmont
  - suyt Ingel Van Steenstrate
  - west de beke
  - oost Bevingheveldeken
  - noort Jacques Bossuyt

  groot 141 roeden ( de grootte is problematisch )

  12) den selven een stuck lant op het Huedevelt
  - oost den voetwech
  - west den Ad. Doncker
  - noort Ariaen Walckiers

  deze partije is gemeten over Adriaen De Coene

  groot 154,15 roeden


 4. GOOSSENS Meester Joos coster


 5. 1) Meester Joos Goossens met sijn behuijsde stede
  - suydt Joannes Vanden Abbeele
  - oost de strate
  - noort Nicolaes Walravens
  - west Jan De Meijts

  groot 74 roeden

  2) de costerije
  - west het kerckhof
  - oost en noort de strate
  - suyt het keijtsken naer het kerckhof

  groot 61,35 roeden

   
 6. BUYDENS Merten

  Merten Buydens met zijn behuysde hofstede                   ( marge : Pieter Ooghe )
  - west den Heijtsenberch
  - noort de strate
  - zuydt Jan De Meijts
  - oost Cornelis Van Vreckem

  groot 186 roeden

  Bijlage : dit is de Schailledecker , zie schepenbrieven van 1655

   
 7. BRUYLANDT Adriaen
   
   1 ) met zijn behuyst ghelaghe genoempt den Inghel
  - suyt en west de strate
   - oost de keytse

   groot 223,25 roeden

  Zie terroir nr. 22

  2) denselven met een behuyst gheleghe genoempt Vranckerijck
  - noort Jan Soetens
  - oost de strate
  - zuyt en west Anneken Evenepoel

  groot 80,25 roeden

   


 8. LOOSSENS Adriaen

  Adriaen Loossens syn behuysde hofstede merende lancx de stede van Adriaen Bruylant
  - noort lancx de beke en de kets aldaer
  - west de strate

  groot 203 roeden

   

 9.  VAN VRECHEM Cornelis

  1) Cornelis Van Vrechem met sijn behuijsde stede aen de plaetse met een weijken en coollochtinck over de beke
  - oost en noort de keijts
  - west de strate en de keijts naer de fonteijne

  groot 276,5 roeden

  2) den selven in erfve en pacht van de kercke van Meerbeke een partije landt op Dougracht
  - beneden lancx den mengracht comende tot teghen de Sieckhuys plaetse

  groot samen 1006 roeden

  ( in de marge staat vermeld : Thienpont 100 roeden , Vanden Abbeelen 650 roeden )

  3) den selven met een stuck lant opt Cruysvelt
  - aen de kercke van Meerbeke
  - met een eijnde aen de strate
  - derde sijde Adriaen De Smet

  groot 226,50 roeden


  4 ) den selven met een stuck lant opt Cruysvelt in erfve als in pacht van de kercke van Meerbeke
  - aen de Cromstrate
  - aen Jan Wasteels erve
  - aen Gillis Wasteels erve

  de kercke heeft 281 roeden en erve is 189,50 roeden

  groot 470,50 roeden

  Zie terroir nr. 79

  5 ) de beneficie van Sinte Pieters in Meerbeke met een stuck lant opt Schalckemvelt
  - meerende lancx het gescheede van Pollaer
  - 2 sijden de weduwe Olivier Vanden Broecke
  - beneden de mengracht en de strate

  groot 1802 roeden

  Zie terroir nr. 161

  6) deselve beneficie met een stuck lant opt selve Schalckemvelt
  - met de 2 langhe sijden het cloostergoet van Sinte Cornelis beneden het beeck
  - noort het voorste stuck

  groot 115 roeden

  Zie terroir nr. 163

  7) denselven Cornelis met een stuck lant opt Cheysvelt
  - 2 sijden derfve van Pieter De Mol
  - oost de armen van Meerbeke
  - noort de mengracht

  groot 215,50 roeden

  8) de beneficie van Sinte Pieters met een stuck lant op de Heijtsenberch
  - suydt de strate
  - 2 sijden de hoirs Anthoon Wasteels
  - oost Heijndrick Evenepoel

  groot 384 roeden

  Zie terroir nr. 226

  9) Cornelis Van Vreckem een stuck lants opt Merrevelt
  - 2 sijden de weduwe Jan Vanden Eijnde
  - suydt M. Evenepoel
  - dander 2 sijden sheeren strate
  - west Gillis Van Heesbeke

  groot 575 roeden

  Zie terroir nr. 205

  10) den selven met sijn hoplochtinck daer sijn schuere staet aen de Plaetse
  - noort de strate
  - west Merten Buydens
  - suydt Nicolaes Walravens causa uxoris

  groot met het keijtsken en de voetwegh 160 roeden

  11) den selven met een stuck lant op Dast en is prebendegoet van Meerbeke
  - oost capittelgoet en den groenen wech
  - aen de strate
  - met 2 sijden Nicolaes Wasteels

  groot 348 roeden

  12) den selven met een stuck lant opt Bogaert
  - oost Franchois Reijnbaut
  - west de dienstegoederen van heer Sr. Hendrick De Toij
  - noort de Speckmeersch

  groot 374 roeden


  Zie terroir nr. 362

  13) den selven met een stuck lant opt Hoendersvelt int cautergat
  - oost en suyt de straete
  - west Gheeraert De Naeyere

  groot 190 roeden

  Zie terroir nr. 908 bij de weduwe De Bruyne tot Brussel ( zij is dv. Cornelis en Anna Evenepoel )

  14) den selven met een stuck lants opt Hoendersvelt
  - suyt Joos Cautaert
  - west den voetwegh
  - noort Jan Vander Poorten

  groot 182,50 roeden

  15) den selven met een stuck lant opt Nattersvelt
  - noort den Peerdenmeersch en Paesschier Bogaert
  - suyt en oost Jacques Calleberch

  groot 336 roeden

  16) den selven met een stuck lant op de Gapenberch
  - oost Lucas Van Opsem
  - west Gheeraert De Naeyer
  - zuijt de Dockstrate

  groot 252 roeden

  17) deselven met de deurgaende helft van een meersch die men noempt de Clopper
  - oost Mr. Pieter Minne
  - suydt de keijts
  - west seijn selfs Clopper

  groot int geheele 370 roeden compt hier over de helft 185 roeden

  Zie terroir nr. 697

  18) den selven met een meersch onder in de Clopper
  - suydt de keijts en den Landmetermeersch
  - noort den Bervoet ( lees in het terroir als Beirenvoet )
  - west St. Eloijsbunder en sHeeren bunder
  - oost Mr. Pieter Minne

  groot in erfve en pacht 1128 roeden

  19) de selven met sHeeren buynder in den Clopper
  - oost de voorste meersch
  - suyt de Landmeter
  - noort St. Eloysbuynder
  - west tgoet van Nijvel

  groot 418 roeden

  Zie terroir nr. 690

  20) de selven met een meersch in den Doorent toebehorende de officie van Sr. Hendrick De Toy
  - oost het capittelgoet van Nijvel
  - suyt Joos Vernaillen
  - suytwest de Cure van Meerbeke

  groot 250 roeden

  21) denselven met sijn bosch in de Bultbosch

  groot 138 roeden


 10. DE QUICK Cornelis

  Hij huwde in Meerbeke in 1638 met Lucia Walckiers

  1) Merten Buydens met sijn huysvrouwe een huys en stede ghenoempt de Croone aen de Plaetse  ( in de rand staat Cornelis De Quick )
  - west den keijts
  - noort de beneficie van Sinte Pieters
  - oost Jan Wasteels erve

  groot 25 roeden

  2) den selven met een stuck landt op Dast genaempt " de Raeymoortel "
  - suyt en west Sr. Franchois Reynbaut
  - noort capittelgoet

  groot 256 roeden

  3) de selven met een stuck landt van 3 sijden besloten
  - noort capittelgoet van Nijvel
  - west Dast
  - oost de strate en brugghe
  - suydt de beneficiegoeden van Onse Lieve Vrouw van Meerbeke

  groot 370,5 roeden

  Redactie : de helft van deze partij werd als onderpand gesteld bij een rente aangegaan ten profijte van Jeroen Vander Poorten tot Brussel

  4) deselven met een stuck lant opt Hoendersvelt
  - west Jacques Van Santvoort
  - oost Nicolaes Walravens
  - noort de Dockstrate

  groot 42,65 roeden

  5) deselven met een stuck lant op den Booyem
  - west Jan De Vleeschauwer
  - dander sijde Nicolaes Walravens

  groot 70 roeden

  Zie landboek nr. 166

  6) deselven met een stuck lant op de Weerschee
  - suyt Nicolaes Walravens
  - noort Gheeraert De Naeyer
  - oost het Huedevelt

  groot 202 roeden

  7) deselven met een stuck lant op de Craenenbroeck daeraf Cornelis De Bolle de wederdeel heeft
  - lancx Jan De Vleeschauwer
  - west Guilliam Vander Poorten

  groot int geheele 187 roeden compt hier over de helft 93,50 roeden

  8) deselven met stuck lant opt Winckelken
  - suyt en oost de strate
  - noort Antonis Beeckman
  - west Jan De Vleeschauwer

  groot 91,20 roeden


 11. De Cappelrije hofstede van Sinte Pieters in Meerbeke met de erfve daeraen van heer Jaspar Van Boterdaele  ( in de marge staat : Gillis Bollengier )

  - west de keijts
  - noort de beke
  - oost de wed. Balten Vander Strict
  - suyt de Croone

  groot samen 182,65 roeden


 12. Weduwe Balten Vander Stricht Catelijne De Dijn met haar behuysde hofstede

  - merende aen Jan Wasteels
  - west de Cappelrije van Sinte Pieters
  - oost de Cappelrije van de Hebdomedarije

  groot 120 roeden

   


 13. Heer en Meester Pieter Herremans

  1)  een behuysde hofstede van de Hebdomedarij
  - west Cathelijne De Dijn
  - suyt de strate
  - oost Joos Cardoens
  - beneden de beke

  groot 110,35 roeden

  Zie terroir nr. 15

  2) den selven met een stuck landts
  - suyt en west de strate
  - noort Nicolaes Wasteels hof en de Cappelrije van Sinte Pieters
  - oost het Cleijn Beeckvelt

  groot 395,35 roeden

  Zie terroir nr. 641 met het volgende artikel

  3) den selven met een stuck landt opt Cleijn Beeckvelt
  - suydt de strate
  - noort de beke
  - west de voorste partije
  - oost het cloostergoet van Sinte Cornelis en de Cappelrije van Sinte Pieters

  groot 847,50 roeden

  Zie terroir nr. 641 met het vorige artikel

  4) den selven met een stuck lant opt Merevelt
  - oost de beneficiegoederen van Heilig Cruys van Meerbeke
  - west de hoirs van Christiaen Vander Plancken
  - suydt de beke

  groot 200 roeden


  5) den selven met een stuck lant op Dast
  - west Nicolaes Wasteels
  - oost Cornelis De Bol
  - noort Louis De Rons

  groot int geheele 968,50 roeden en hier gebruyckt 652,75 roeden

  Zie terroir nr. 296


  6) den selven met een stuck lant op Dast in den hoeck aldaer
  - noort Princeveldeken
  - oost de strate
  - suyt de hofstede van Franchois Reijnbauts

  groot 324,50 roeden

  7) den selven met een meersch ten Berghe    ( redactie : in het terroir is het toponiem hier " Peerdenmeersch " )
  - west de Armenmeersch van Neijghen
  - suyt Joos Capstock
  - noort Pauwels Van Lierde
  - oost Jan Vander Poorten

  groot 142,5 roeden

  Zie terroir nr. 946

  8) den selven met een lants in een block omhaeght voor thof van Nicolaes Walravens   ( redactie : in het terroir is het toponiem hier " het Papenveldeken "
  - oost en suyt de voorste Walravens
  - west en noort de strate

  groot 540,50 roeden

  Zie terroir nr. 1153

  9) den selven met een stuck landt op het Muerselken
  - suydt en west de strate
  - noort Pieter Evenepoel
  - met den eijnde de Weerche

  groot 640 roeden

  Zie terroir nr. 817

  10) den selven met een meersch in de Clopper
   - oost , suyt en noort Capittelgoet van Nijvel
  - west de Cuere van Meerbeke

  groot 317,65 roeden

  Zie terroir nr. 684


 14.  
 15. SOETENS Jan

  sijn behuysde hofstede
  - 2 sijden Joos Cardoens erve
  - oost de strate
  - noort de beke

  groot 43 roeden
   

 16. DE DIJN Catharina

  1) met een weijken aen haer stede
  - noort de keijts
  - suydt lancx de beke

  groot 57 roeden

  2) een behuyst stedeken
  - noort de strate
  - suyt Vranckerijck
  - west Maeycken Evenepoel

  groot 42 roeden

  3) hier staet nog een artickel folio 29 verso al hier onderscreven en aldaer gheroyeert

  4) den selven met een stuck lant op Dast toebehorend de Hebdomodarije van Meerbeke
  - aen de nedersijde hetselve goet
  - zuyteijnde het cloostergoet van Sinte Cornelis tot Ninove

  groot 158 roeden
   

 17. CARDOEN Joos

  1) met sijn behuyst gheleghe
  - west de cappelrije van de hebdomordaris
  - 2 sijden de strate
  - beneden Jan Soetens zijn hofstede

  groot 245 roeden

  2) den selven met een stuck lant genaempt " de Deuhers " ( ? )
  - 2 sijden cloostergoet van Sinte Cornelis
  - oost Lucas Van Opsem
  - noordersijde Franchois Wasteels zijn stede

  groot 462,50 roeden

  3) den selven met een stuck lant opt Goetveldeken
  - west de strate
  - oost het Hoendersvelt
  - suyt Jan Vander Poorten

  groot 278,50 roeden

  4) denselven met een stuck lant opt Hoendersvelt
  - west Jan Vander Poorten
  - oost Jacques Van Santvoort
  - noort de Dockstrate

  groot 102,75 roeden

  5) deselven met een stuck lant opt Hoendersvelt
  - oost de Weerschee
  - noort Nicolaes Walraevens
  - suyt Nicolaes De Paeyneere

  groot 150 roeden

  6) denselven met een stuck lant op den Boeyem
  - suyt de Heckestrate ( ? )
  - west het Hoendersvelt
  - oost de kercke van Meerbeke

  groot 134 roeden

   
 18. Heer Hendrick De Toeij ( erboven staat vermeld : nu Philips De Lannoit )

  1) het huys en erfve daer hij woont aen de plaetse lancx het kerckhof en de straete

  groot 14 roeden

  2) deselven met de behuysde stede van de Heilige Geest van Meerbeke
  - west de Cuerestede
  - noort het kerckhof
  - oost de keijts
  - suyt de strate

  groot 58 roeden

  Zie terroir nr. 4


  3) denselven met een meersch in de Speckmeersch
  - suyt Bogaert
  - noort Laefferingenvelt
  - oost Sinte Pietersgoet van Meerbeke

  groot 195 roeden

  Zie terroir nr. 338
   

 19. DENIJS Pauwels

  1) met sijn huys en erfve toebehorend Heijndrick Vanden Eijnde
  - noort de strate
  - west heer Hendrik De Toij

  groot 26,30 roeden

  2) deselven met de helft van een blocxken met Pieter Vander Poorten
  - oost de erfgenaemen van . . .  Capstock
  - west Pieter Vander Poorten
  - suyt de Clapstrate

  groot 52,40 roeden
   

 20. WASTEELS Nicolaes ( 40 artikels )

  1)  met sijn hof en erfve
  - oost het St. Pietersgoet van Meerbeke
  - zuydt de Hebdomedarije
  - noort het becke

  groot 448 roeden

  Zie terroir nr. 642 bij Anthoon Wasteels

  2) dezelven met een onbehuysde stede toebehoorende Jan Wasteels
  - west de Croone
  - vooren ter straeten
  - noort de weduwe Balten Vander Stricht

  groot 71,40 roeden

  Deze hofstede genoemd " den Doncker " werd in 1672 verdeeld in 3 staken tussen de erfgenamen van Jan Wasteels

  Zie terroir nr. 14

  3) denselven met een boomgaert ende weijde genaempt . . . .
  - suydt lancx de beke en het Cleijn Beeckvelt
  - oost hetselve velt
  - noort de stede van dhoors Nicolaes De Dijn en het cloostergoet van Sinte Cornelis

  groot 935 roeden

  4) denselven met een stuck lant in den Croeseleere
  - lancx en metten eynde de strate
  - west Daugracht
  - noort de weduwe Jan Vanden Eijnde

  groot 153 roeden

  5)
  denselven met een stuck lant aen de Mosselman
  - suydt Niclaes De Coene
  - noort de strate
  - oost cloostergoet Sinte Cornelis
  - west Anthonis Timmermans

  groot 195 roeden

  6) denselven met een gheleeghe toebehoorende Gillis Wasteels
  - suyt de Clapstrate
  - oost Pieter Maes zijn stede
  - west de Arenberg ( ? )

  groot 40 roeden

  7) den selven met een boomgaerdeken merende lancx de beke met den hoeck aen de Lammersbrugghe , hier voor memorie en geen grootte vermeld

  8) denselven met den Borremeersch
  - suydt lancx den Heijtsenberch
  - noordt lancx de beke
  - west de hoirs van Christiaen Vander Plancken
  - metten eynde aen " Switten Bogaert "

  groot 236,50 roeden

  9) den selven met een stuck lant op de Heijtsenberch merende aen de voorste meersch
  - west Jan Buydens
  - suydt de strate
  - met 2 sijden de hoors van Christiaen Vander Plancken

  groot 1212 roeden

  10) Item de selven met een stuck lants opt Schalckemvelt
  - lanckx Jan Vande Vondele
  - dander sijde de weduwe Olivier Vanden Broecke
  - beneden het becxken

  groot 256 roeden

  11) den selven met een stuck lants opt Merghelputte
  - aen sheeren strate
  - dander sijde Joos Cautaert
  - noort de weduwe Ollivier Vanden Broecke

  groot 100 roeden

  NEERMATE

  12) een stuck lants erfve en pacht op Neermate
   - lancx de goeden van Sint Cornelis clooster
  - metten eynde aen de strate en Schalckemvelt
  - metten anderen eynde aen de Scholasterijegoet van Meerbeke
  - suydt den groenen wech

  groot 385 roeden

  13) den selven een stuck lants op Neermate
  - 2 syden het Gasthuysgoet van Nienove
  - dander syde Jan Van Heghe

  groot 123 roeden

  CRUYSVELT

  14)  een stuck lants opt Cruysvelt
  - lanckx de Cromstrate
  - in 2 sijden het Gasthuysgoet van Ninove
  - metten vierde sijde Cornelis Van Vreckem

  groot 271,30 roeden

  15) een stuck lants opt Cruysvelt toebehoorende Jan Wasteels
  - 2 sijden kerckengoet van Meerbeke
  - derde sijde sijn selfs erve en weduwe Pieter Van Papeghem

  groot 243 roeden

  16) stuck lants opt selve Cruysvelt toebehoorende Jan Wasteels
  - een eynde aen tvoorste stuck
  - dander eijnde aen Daugracht
  - derde sijde dhoirs Christiaen Evenepoel
  - vierde sijde Weduwe Pieter Van Papeghem

  groot 56 roeden

  17) den selven opt Cruysvelt met stuck lants toebehoorende Cathelijne Wasteels
  - lanckx derfve van dhoirs Guilliam Vanden Abbeele
  - dander sijde de kerckengoederen van Meerbeke
  - metten eijnde aen de straete

  groot 102 roeden

  DAUGRACHT

  18) den selven met een stuck lants op Daugracht ter Lazarije
  - lanckx de hors Christiaen Evenepoel
  - suydt de strate
  - metten eynde de keyts
  - west het Cruysvelt

  groot 244 roeden

  19) een stuck lants opt selve velt
  - metten eynde aent kerckegoet
  - dander sijde Anthonis Timmermans
  - dander sijde de hoors Pauwels Casteur
  - metten eynde Cornelis Van Vreckem

  grootte slecht leesbaar , vermoedelijk 391 roeden

  20) den selven met stuck lants op Daugracht
  - lanckx den  Daststrate
  - 2 sijden het kerckengoet
  - metten eynde het Gasthuysgoet van Ninove

  groot 184,50 roeden

  21) den selven met de Paradijsweyde
  - 2 syden de strate
  - west tgoet van Nijvel
  - suydt het gheleghe van Anthonis Timmermans

  groot 277 roeden

  Zie terroir nr. 32

  DAST

  22) den selven met een stuck lants op Dast
  - noort de strate
  - west Heyndrick Vanden Eynde
  - oost Capittelgoet
  - suydt kerckegoet

  groot 127 roeden

  23) den selven met een stuck lants opt selve velt
  - oost Prebendegoet
  - west Merten Buydens
  - noort de strate

  groot 269,25 roeden

  24) den selven met een stuck lants op Dast commende van weghen huerlieder vader
  - lanckx het prebendegoet
  - suydt toet van den hove te Elsbecke
  - west de naervolghende partije van de kercke van Meerbeke

  groot 312 roeden

  25) den selven een stuck lants opt selve velt en is kerckengoet van Meerbeecke
  - 2 sijden tgoet van Helsbeke , Cristiaen Vanden Eynde
  - west Joannes Vanden Abbeele

  groot 331,35 roeden

  26) een stuck lants opt selve velt
  - west Cristiaen Vanden Eynde
  - noort voorste kerckengoet
  - metten ander eynde tselve goet

  groot 120 roeden

  27) den selven met een ander stuck op Dast
  - noort voorste stuck en Christiaen Vanden Eynde
  - suyt en west tgoet van dhoirs Christiaen Vander Plancken

  groot 170 roeden

  28) den selven met een stuck lants opt selve velt
  - suyt het goet van Reymbaut
  - west tselve goet de voorste stucken
  - oost de Hebdomedarije

  groot 180 roeden

  29) idem met stuck lants op Dast bij den Raeymoortel
  - west Cornelis De Quick
  - dander 2 sijden Adriaen Cardoen

  groot 64,50 roeden

  30) den selven met stuck lants op Dast
  - westeijnde het Laefferinghe en het Prs. goet
  - oost Lowies De Rons
  - noort Hendrick Hevens

  groot 239 roeden

  ( Marge is vermeld : Jacus Vanden Borre )

  STEENT

  31) den selven met een stuck lants opt Steent
  - suyt het gescheede van Neygen
  - noort Glaude Vanden Eeckhaute
  - west Prebendegoet van Meerbecke
  - oost de Nattersbroeckmeersch

  groot 270,50 roeden

  BERGHENVELT

  32) den selven met een stuck lants opt Groot Berghevelt
  - noort Pieter Evenepoel
  - oost het Steent
  - west Bertel Vander Poorten

  groot 114 roeden

  33) den selven met een stuck lants opt selve Berghevelt
  - iist de hoors Race Vanden Berghe
  - suyt Bertel Vander Poorten
  - noort Joos Walckiers

  groot 105 roeden

  34) den selven met eenen meersch in de Helyst ( ? ) ghenoempt " den Lammersboom "   ( het toponiem Geynstweijde komt voor in het terroir , red. )
  - west lanckx de Molenbecke
  - noort de Cam ofte keijts
  - oost de Groote Helyst

  - is groot sonder keyts  389 roeden

  35) den selven met een boomgaerdeken te Hoesbeke
  - teghen over de voorste meersch
  - 2 sijden de Molenbeke
  - dander sijde Nicolaes De Payeneere

  groot 38,50 roeden

  36) een meersch in de Cloppers Cueregoet van Meerbeke
  - oost de Hebdemoderije
  - west suyt en noort Capittelgoet van Nijvel

  groot 307 roeden

  Zie terroir nr. 683

  37) den selven met een block genoempt den Cleijn Doorent
  - oost de keijts
  - noort het gasthuysgoet

  groot 302,35 roeden

  38) den selven met het Groot Doorensblock
  - west den keyts
  - noort het gasthuysgoet van Brussel
  - oost de weduwe Joos Cautaert
  - suyt tselve Cueregoet

  groot 650 roeden


  Zie terroir nr. 670 , is aldaar eigendom van dhoirs Van Gelder , pachter is Adriaen Wasteels
   

 21. De Bol Cornelis ( 16 artikels )

  Anno 1633 : Huwelijk van Cornelis De Bolle x Petronella Walckiers

  1) met syn hof en erfve
  - metten hoeck aent kerckhof
  - met 2 sijden sheeren strate
  - west den keijts
  - noort de naervolgende partije van Onse Lieve Vrouwe

  groot 107,50 roeden

  Zie terroir nr. 5 , de hofstede van Jan Vanden Eijnde


  2) Onse Lieve Vrouwe lochtinck en eerfve
  - west lanckx het kerckhof
  -  suydt Cornelis De Bol
  - oost de strate

  groot 137,20 roeden

  Zie terroir nr. 6

  3) een partije landt van het capittel van Nijvel opt Brugghevelt oost tselve goet en Sint Anna capelle
  - met eijnde den Bocht
  - west den wech naer het huys van Jonkhr. Canoy

  groot 792 roeden

  4) den selven met een andere partije landt opt selve velt
  - oost den groenen wech
  - west en suydt en noort tselve goet

  groot 1918 roeden

  5) den selven met stuck lants opt Brugghevelt
  - west de strate naer Neyghene
  - suydt Jonkhr. Carel Canoij en selfs Capittelgoet

  groot 750 roeden

  6) den selven met den Bocht en is capittelgoet
  - lanckx het Brugghevelt
  - in twee syden de straten
  - west de Scholasterije

  groot 655 roeden


  OP DAUGRACHT CAPITTELGOET

  7) een stuck lants op Daugracht
  - oost en west tselve goet
  - metten eynde aen den keijts
  - andere eijnde de Careelweijde

  groot 1529 roeden

  8) een partije lants opt selve velt
  - lanckx de partije van Adam De Nayere
  - dander sijde lanckx de Mengracht en het gheleghe van Nicolaes Van Bonte
  - de strate en de keyts

  groot 1591 roeden

  9) den selven met noch een partije op Daugracht
  - lanckx den voetwech van Meerbeke naer  Ninove
  - 2 sijden den Mengracht
  - met een sijde de partije van Adam De Naeyer

  groot metten helft van de grachten 220 roeden

  10) Cornelis De Bol en Adam De Nayere gebruycken de Cooreelweijde en is capittelgoet
  - lanckx de Denderstrate
  - dander syde Daugracht
  - oost Anthonis Timmermans gheleghe en Nicolaes Wasteels " Paradijs weyde "

  groot over dese helft 269,50 roeden

  11) den selven met een partije lants op Dast en is Capittelgoet
  - oost de partije van Adam De Naeyere
  - west de partije van Merten Buydens
  - noort de strate
  - suydt den Raeymoortel

  groot over het 1/3de van dese partije 3050 roeden

  12) den selven met een stuck lants hem competerende op Dast
  - noort den Raeymoortel
  - west de Hebdomedarije
  - oost de Cappelrije van Sinte Pieters van Meerbeke

  groot 1239 roeden

  13) den selven met een stuck lants gheleghen opt Craenenbroeck daeraf Cornelis De Quick de helft competeert
  - lanckx Jan De Vleeschauwer
  - west Guilliam Vander Poorten

  groot int gheheele 187 roeden compt hier over de helft 93,50 roeden

  14) den selven met den helft van den Vroonenmeersch
  - lanckx de Wolfputte strate
  - oost de Molenbeke en clooster van Sinte Cornelis
  - noort de Cappelrije van Sinte Pieters in Meerbeke
  - met 2 sijden tegen den Craeyenmeersch toebehoorende het Gasthuys van Brussel

  groot over dese helft 778,50 roeden

  15) deselven met de helft van een meersch in de Clopper
  - noort Scholasterijmeersch en de Steert van de Bervoet
  - west de Hebdomedarije
  - oost het St. Eloys buynder
  - suyt tselve goet

  groot int geheele met het het hoecken dat Merten Buydens plach te hauden 1943 roeden compt hier

  groot 971,50 roeden

  16) deselven met een meersch in de Clopper
  - oost de Cuere van Meerbeke
  - west de Officie van Heer Hendrick De Toy
  - suyt selfs capittelgoet

  groot 421 roeden
   

 22. DE SCHOLASTERIJE  ( folio 15 )

  In de marge : Jaspar Vaerewijck

  De scholasterije merende
  - noort de strate
  - west de keijts
  - oost en suydt den Bocht Capittelgoet van Nijvel

  groot 109,60 roeden
   

 23. DE SCHOLASTER Mr. Jac. De Beguin ( slecht leesbare naam )

  een stuck lants op Laefferingen
  - oost dheere
  - west Lowies De Rons
  - suyt Adriaen Walckiers

  groot 167 roeden
   

 24. HEER EN MR. JEAN BALLOT CAPPELAEN VAN SINTE PIETERS CAPELLE IN MEERBECKE  ( folio 15 verso )

  1) een meersch in de Vroonenmeersch
  - 2 sijden capittelgoet van Nijvel
  - noort het gasthuysgoet van Brussel
  - oost de becke

  groot 377,50 roeden

  Zie terroir nr. 661

  2) een meersch in den Speckmeersch
  - noort het Laefferingenvelt

  groot 228 roeden

  Zie terroir nr. 337
   

 25. CHRISTOFFEL VAN EESBEKE NU DE WEDUWE BEYKEN EVENEPOEL ( folio 16 )

  1) haer behuyst hof en gheleghe
  - lancx de strate
  - west Heijndrick Evenepoel
  - suydt de naervolgende partije
  - oost de keyts

  groot 261 roeden

  2) deselven met een block wesende cheyns
  - 2 sijden aen tvoorste gelege
  - dander 2 sijden het Brugghevelt

  groot 219 roeden

  3) een stuck lant op Daugracht toebehorende de kercke of Ermen en het goet van het gasthuys van Nineve met eenen hoeck erfve te lote gevallen Floris Evenepoel ( marge : memorie min 56 roeden ) groot 644 roeden meerende 3 syden tselve kerckegoet
  - eender sijde Nicolaes Wasteels
  - ander sijde Anthonis Timmermans

  groot tsamen 602,50 roeden

  4) een stuck lant opt Daugracht ter Lasarije merende lanckx Nicolaes Wasteels
  - noort Marie Evenepoel
  - metten eijnde het Cruysvelt

  en is te lothe gevallen Anneken Evenepoel ( ** : Anneken Evenepoel is gehuwd met Cornelis Van Vrechem )

  groot 301,50 roeden

  CRUYSVELT

  5) stuck lant opt Cruysvelt en is gasthuysgoet
  - lanckx Joos De Groote
  - metten eynde de strate
  - dander sijde de hofstede van Cornelis Van Vreckem genoempt " het Calf "
  - metten eynde Gillis Wasteels

  groot 484,50 roeden

  6) stuck lant opt Cruysvelt toebehoorende . . .
  - teghen het gasthuysgoet van Nieneve
  - aen Mr. Han Van Spraghele nu de hoors
  - aan Christoffel Van Eesbeke
  - met 4de sijde aen Christoffel Vanden Broecke

  groot 250 roeden

  7) stuck lant opt Cruysvelt inde hoeck en is kerckengoet
  - oost derfve van Cathelijne Wasteels
  - 2 sijden de strate

  groot 266 roeden ( de grootte is quasi onleesbaar )

  NEERMATE

  8) een stuck lants toebehoorende het gasthuys van Ninove op de Neermate
  - aen tselve erfve
  - noort de strate
  - ooost Christoffel Vanden Broecke
  - suydt Jan Van Heghe

  groot 272,50 roeden

  9) idem stuck lants opt selve velt van de Scholasterije van Meerbeke
  - aent cloostergoet van Sinte Cornelis
  - metten eynde aent gasthuysgoet
  - west Nicolaes Wasteels
  - suydt de groenen wech

  groot 118,5 roeden

  Zie terroir nr. 125

  CHEYSVELT

  10) stuck lants opt Cheysvelt toebehoorende de Armen van Meerbeke
  - west Cornelis Van Vreckem
  - suydt Pieter De Mol
  - oost de hoirs van Christiaen Vander Plancken

  groot 216,50 roeden

  11) stuck lants op Neermate gasthuysgoet van Ninove
  - 2 sijden de weduwe Olivier Vanden Broecke
  - west Schalckemvelt
  - noort de groenen wech

  groot 204 roeden

  HEIJTSENBERCH

  12) een stuck lants toebehoorende Anneken Evenepoel
  - suydt Heijndrick Evenepoel
  - west de hoors van Anthoon Wasteels
  - opst het gheleghe van Merten Buydens
  - noort de naervolgende partije

  groot 188 roeden

  13) een partijcken daeraen geleghen ghenoempt " Vranckerijck "
  - osot de strate

  groot 60 roeden

  14) een deel van . . . . boomgaert lerende aen de voorste partije
  - boven teghen den Heijtsenberch
  - noort de beke

  groot 129,50 roeden

  MERREVELT

  15) een stuck lants toebehoorende Philips Abseloons geleghen opt Merrevelt
  - oost Marie Evenepoel
  - west Heilich Cruysgoet
  - noort den voetwech
  - suydt de becke

  groot 500 roeden

  16) de beneficie van het Heilich Cruys met een partije lants opt selve velt
  - oost de voorste partije
  - west de Hebdomedarije
  - suyt de beke

  groot 225 roeden

  17) een partije meersch in Heuvelt toebehoorende gasthuys van Ninove
  - west de beke
  - oost tselve gasthuys bosch
  - noortoost sijde Lowies De Rons

  groot 303 roeden

  18) een meersch genaempt de Lantmeter competerende St. Eloys gasthuys te Brussel
  - suydt de Denderstrate
  - west en noort de Clopper
  - osot den keijts

  groot 1248 roeden

  Terroir nr. 663

  HEU

  19) stuck lant opt Heu toebehoorende . . .  Van Breuseghem  begijntje
  - suydt en oost de groenen wech
  - noort Jan Vander Poorten

  groot 295 roeden

  20) stuck lant opt selve velt
  - oost het Dijckveldeken
  - noort tHeerenveldeken
  - west Joannes Vanden Abbeelen

  groot 148,50 roeden

  21) stuck lant opt selve Heu toebehooreden . . . Thienponts
  - noort en west de groenenwech
  - noort Joannes Vanden Abbeelen

  groot 81 roeden

  22) deselven met stuck lant opt Hoendersvelt toebehoorende Anneken Evenepoel
  - osot en west de wed. Jaspar Van Breuseghem
  - suydt de Berchstrate

  groot 175,25 roeden
   

  FINIS DEEL I