Deel 3 van het dagboek van FRANCISCUS COSIJNS

Notaboek Franciscus Cosijns

Folio 11

Van betalingen aan mon frère Celestinus Cosijns in 1737 :

Memorie dat wij een rente schuldig zijn aan Monfrer Celestinus Cosijns van 6 guldens 5 stuivers , hiervan betaald 2 guldens 16 stuivers

Item gekocht voor Monfrer Celestinus Cosijns 4 snutdoeken aan 11,5 stuivers het stuk maakt 2 guldens 6 stuivers

Item betaald aan Celestinus Cosijns op 04/12/1736 de som van 16 guldens 8 stuivers

Item betaald aan Celestinus  Cosijns op 23/02/1737 de som van 3 guldens 10 stuivers

Item op 25/03/1737 de som van 3 guldens 5 stuivers 1 oord

Item gekocht op 22/05/1737 de som van 2 guldens 12 stuivers voor snuijf

22/10/1737 de som van 3 guldens 5 stuivers 1 oort

29/12/1737 nogmaals 3 guldens en daarmee is het jaar 1737 voldaan

11/02/1738 de som van 7 guldens

12/04/1738 de som van 5 guldens

In juni nogmaals 16 guldens 17 stuivers

In augustus 1738 tenslotte 6 guldens


Folio 12

Memorie van den uytgeef bij mij gedaen ten tijde van de sieckte van onsen broeder Simeon Cosijns ende nu naer syne doot

( redactie : Simeon Cosijns stierf in 1736 , hij was vrijgezel , de uitgegeven bedragen aan dokterskosten zijn fenomenaal )

Item gegeven aan Jan Bol ( Jan De Bolle ) voor diverse bedevaarten ten tijde van zijn ziekte gegeven 2 guldens 18 stuivers

Alles wat wij verschoten hebben voor alles hetgene wij nootsaakelijck gehadt hebben tot syne dienste de som van 14 guldens

Aan den Doctoer Thiebaut voor visiteren , leveringhe van medesynen tot de somvan 79 guldens 16 stuivers

Aan Cosijn Witteleer voor het maken van de lichter tot de som van 2 guldens 19 stuivers  ( redactie : hoe de verwantschap is met Witteleer is me onbekend )

Aan Doctoer De Gijter binnen Geeraertsbergen de som van 17 guldens 17 stuivers over zijn visiete

Aan Maeijcken Van Vreckem voor hare devooren ten tyde van syn sieckte de som van 2 guldens 10 stuivers 3 cortens  ( hij rekent 2 guldens 10 en 1/3de stuiver )

Aan Pieter Van Vreckem gravemaecker voor zijn recht : 8 stuivers

Aan den steenhouwer over het maken van het kruis en het rechten ( redactie : het rechtzetten van het kruis ) : 8 guldens

Item geleverd 4 zakken koren tot het bakken van het brood voor de Armen aan 3 guldens 12 stuivers de zak komt tot 14 guldens 8 stuivers

Item voor het bakken van het brood de som van 3 guldens 15 stuivers

Item betaald aan de heer Pastoor deser parochie op 01/10/1736 de som van 37 guldens 19 stuivers over hun rechten van de uitvaart als ook de mis van de begraenis en 30 missen

Item betaald aan Meester Daggelinks 18 stuivers 2 oorden over het verteer van de Wet op de 11ste juli 1736 als het gouwdag was

Item ontvangen op 17/10/1736 van Petrus Marle de som van 3 guldens 2 stuivers over de wetkosten van de processen van de heere Pastoor van Liefferingen

Item betaald aan de huisvrouw van Sr. De Backer tot Geeraertsberghe de som van 35 guldens over levering van een half stuk wijn

Item betaald aan Cosijn Van Santen tot Geeraertsberghe de som van 6 guldens 10 stuivers voor hetgene hij verschoten heeft tot de recreatie van de nonnekens tot Hunnegem
( redactie : Franciscus Van Santen huwde de zuster van Jan Cosijns , vader van Franciscus Cosijns )

Item betaald aan Cosijn Breck gegeven 6 schellingen die hij verschoten heeft aan de voerman waarmee den Doctoor De Gijter gekomen is

( Van Santen , Witteleer , Breck zijn de neven van Franciscus Cosijns wiens vader afkomstig was van Appelterre , zie later )


Folio 13

Notitie van verschoeten by mij gedaen aen Antonius Cosyns (*1) mijnen broeder


Folio 14

Gegeven aan mon frère Antonius Cosijns de 18/03/1737 de som van 2 guldens 16 stuivers voor drinkgeld

Voor 3 knechten  tot het kappen van het houdt op den Dickenbosch op 20/03/1737 en 21/03/1737

Item op 22/03/1737 voor 2 knechten tot het vergeren van het houdt op den Dickenbosch komt tot de som van 5 guldens 2 stuivers

Gegeven aan nicht Godier in Ninove over levering van laken en " de touboort " tot het kleed van Mon frère Antonius Cosijns op 22/03/1737 : 35 guldens 12 stuivers

( redactie : touboort is me onbekend , is hier een tabbaard bedoeld ? )

Item betaald aan nicht Godier in Ninove van 14 guldens 8 stuivers over levering van winkelwaar tot het maken van onze Rouw volgens de quitantie van 29/05/1736

Item betaald aan Franciscus Hevens over het maken van de Rouw : 1 gulden 1 stuivers 1 oord

Item betaald aan Franciscus Stevens de som van 10 stuivers voor het maken van een broek  voor Antonius Cosijns : 10 stuivers

Item betaald aan de huisvrouw van Joos De Doncker voor het maken van 1100 mutsaert op den Dickenbosch : 5 guldens 10 stuivers

Item naar Aalst geweest met Antonius Cosijns met 2 paarden en verteerd op de reis 1 gulden 2,5 stuivers en verder gegeven aan de knecht van het Convent van de Paters Capucijnen
1 gulden 8 stuivers maakt samen 2 guldens 10 stuivers 2 oorden

Op 11/04/1737 gegeven aan Antonius Cosijns 7 stuivers voor drinkgeld

Op 30/04/1737 gegeven aan de bode van Aalst 10 stuivers 2 oorden als hij " den testemonium attentekum " gebracht heeft voor mon frère Antonius Cosijns

09/05/1737 gegeven 6 guldens 6 stuivers voor drinkgeld

Afgerekend met Cornelius Van Vreckem als voogd over Antonius Cosijns en voldaan den 18de mei 1737


Folio 15

Leveringen aan Pieter Verstichelen , hoefsmid

Geleverd  aan Pieter Verstichelen op 04/07/1738 een viertel tarwe aan 14 stuivers 2 oorden

Op 17/07/1738 een pot jenever aan 6 stuivers 2 oorden

in November 1738 geleverd 2 pinten jenever aan 7 stuivers de pot maakt 10 stuivers 2 oorden  ( de pint is de helft van een pot )

Nogmaals een 2 pinten jenever maakt 7 stuivers

Afgerekend met Pieter Verstichelen op 04/12/1738 van al het ijzerwerk en de pretenties van beiden , getekend door Peeter Anthon Verstichel en Franciscus Cosijns

06/12/1738 een pint jenever voor 4 stuivers

05/02/1739 een pint jenver voor 4 stuivers

nogmaals een pint jenever voor 4 stuivers

Geleverd aan Peeter Anthon Verstichel op 20/04/1739 8 viertels witgraan a 17 stuivers het viertel maakt 6 guldens 16 stuivers

Op dezelfde dag 12 oorietten ( mij onbekend ) aan 5 oorden het stuk maakt 15 stuivers

Op 31/05/1739 een kwartier kalfsvlees voor 1 gulden

Op 15/10/1739 4 viertels witgraan aan 1 gulden het viertel   ( redactie : hier staan de prijs van de tarwe wel erg hoog )

Afgerekend op 6 februari 1740 van elkaars pretenties