SCHEPENBRIEF EN PROCES TUSSEN Jr. VANDER NOOT en DOMINICUS FRANCX


18.12.1788 : Omtrent een klacht door Jonker Vander Noot wegens de bouw van een windmolen tegen Dominicus Francx

Gepublicert ter kerkstichele der prochie van Denderwindicke ten uytkomen der volkeren uijt den goddelycken dienste dese vraegenisse desen 21.12.1788 :

Comparerende voor d'heer ende Burgemeester , Schepenen van den Lande en Baronie van Wedergraet in persoon dheer Joannes Baptiste Vander Mynsbrugghen bailliu en Meyer van voorn. lande en baronie

ten versoecke van M.her. S. F. Vander Noodt de Vrechem advocaet van syne Majesteits Souverijne raede van Brabant tot Brussel ter assistentie van syne procureur Roosens heeft gedaen en genomen wettelycke en
staende clachte tot fonderinge over jurisdictie op sekeren nieuwen corenwintmolen onlanghs geėrigeert binnen de prochie van Denderwindick op het Groot Windickvelt alsmede op de partije van lande alwaer den
selven molen op is staende competerende ende aengetrocken wordende door sekeren Peeter Francx als proprietaris en dit :

tot recouver verhael ten deele oft geheele vanden schaede ende interesten die Mijnen Mandant alreede dooor het oprechten van den selven molen heeft geleden ende nogh staet te leyden

Aldus desen clachte gedaen ende gecommen by den voornoemden heere bailliu en Meyer en by ons onderscreven den 18.12.1788

Getekend : J. Vander Stockt en Jan Courteaux

Redactie : Het betreft hier de Molen van de Schoonen Godt die door een zekere Dominicus Francx werd opgericht .

Sr. Vander Noodt de Vrechem heeft als eigenaar van de watermolen van Vrechem gemeend dat hij hierdoor schade had geleden.


Gegevens uit de familiesamenstelling van Denderwindeke :

FRANCX Dominicus ( L ) ex Aspelare x DE COOMAN Joanna Catharina ( L )

Hij is zoon van Petrus ex Aspelare en Petronella Van Waeyenberg ex St. Lievens Esse
Zij is een dochter van Cornelis De Cooman , in zijn leven koster van Denderwindeke , en Florentina Bellemans

Beide ouders stierven vroegtijdig

Uit dit huwelijk 2 kinderen gekend :

° 1791 werd Maria Ludovica geboren , zij zou in 1814 huwen met Judocus Pauwels ex Strijtem

° circa 1792 werd Maria Francisca geboren , zij zou in 1814 huwen met Jan Baptiste Sunaert ex Zandbergen