Schepenbrieven van Denderwindeke anno 1753

Begint op folio 267 verso van Wedergrate nr. 388


11.01.1753 : Sebastiaen Vollens fs. Jans jonkman wonend in Ninove verkoopt aan Pieter de Bolster x Clara Vollens fa. Jans ook wonend in Ninove :

113,50 roeden bos in den Cuypbosch
- oost de straeten
- suyt Jan Valck
- west den weduwe en dhoirs Jan Vander Stockty
- noort Pieter De Vuyst

is belast aan de Armen van DW met een rente van 7,5 S sjaars

ook met 4,5 S sjaars aan Sieur Blocq tot Geeraertsberge

de koop is geschied voor 200 R courant

Present : Cornelis Verckens officier loco de meier , Jan De Boeck en Jan Courteaux schepenen


25.01.1753 : Pieter Van Cauwenberghe ex DW erkent rente aan Sr. Michiel Rockelé over 200 R wisselglt , de ducaton tot 3 guldens , de schellingen tot 6 stuivers / aan 4,5 R sjaars / beseth op :

1) een behuysde hofstede te Meerschvoorde groot 1 dachwant
- oost Pieter Van Assche
- suyt dhoors Pieter Cools
- west den comparant
- noort de strate

Present : de meier , Guilliam Lemmens burgemeester , Jan De Maeseneer en Jan Courteaux schepenen

Marge : gelost door Adriaen Van Cauwenberghe in 1786


15.02.1753 : Christiaen Vander Smissen fs. Lieven insetenen van Ninove verkoopt aan Anthoon D'Hauwer brouwer tot Meerbeke :

de helft van een veldeken gelegen in DW te Schateijcken
- oost Jan De Wolf
- suyt Jan Van Vreckom in Oetingen
- west dhoirs Adriaen Van Eesbeke met het wederdeel
- noort de strate

groot over deze helft tot 51 roeden Xlant

de koop is gedaan voor 55 R courant en een tonne middelbier boven een halve patacon in specie ten gelaege

Marge : de meier , Guilliam Lemmens burgemeester en Jan Courteaux schepenen


01.03.1753 : Jan De Smet fs. Jans x Joanna Van Gucht erkennen een rente aan Sr. Joannes Philips Van Vaerenberch greffier van Meerbeke over 400 R courant geld den ducaton gerekend tot 70 stuivers en de patacon tot 56 stuivers en hiervoor een rente van 16 R sjaers croiserende aan 4 % en beseth op :

1) een behuysde hofstede te Neuringen groot 54 roeden
- oost de strate
- suyt het Merrevelt
- west de Chartroisen van Herne
- noort de hofstede van Jan Vander Straeten

2) een veldeken groot 53 roeden te Neuringen
- oost de voorste Chartroosen
- west Jvr. Theresia Van Vaerenberch
- noort den keijts

3) 2/3de van een etteweijde groot 80 roeden te Neuringen
- oost Jan Baptiste Van Cauter
- suyt Jvr. Theresia Van Vaerenberch
- west Hendrik Van Cauteren
- noort de keijts

4) 80 roeden lant op de Swellinck
- oost Sr. Guilliam Van Herreweghen
- suyt kerckengoet DW
- west Jan Vanden Neucker
- noort den voornoemde Van Vaerenberch

5) 50 roeden schoofland op Nederhoenderskot
- oost dhoirs Jan Buydens
- suyt de naervolgende partije
- west kerckengoet DW
- noort Joos Roosens

6) 52 roeden land in Pollaer opt selve Nederhoenderskot
- oost Pieter Cools
- suyt den voorste Van Vaerenberch
- west de wed. Jan Buydens
- noort Jan De Cooman

7) 130 roeden land op de Flierenpael
- oost Cornelis Van Eesbeke
- suyt Jan De Wolf
- west de wed. Lieven Van Heddeghem

8) 108 roeden land op het Windickevelt
- oost Armen DW
- suyt cloostergoet Vicoigne
- west Mijnheer Le Fever
- noort dhoirs Franchois Vanden Bossche

Present : de meier Josephus Vander Mijnsbrugghen ,  Guilliam Lemmens burgemeester , Cornelis De Neve schepenen

Marge : in 1774 heeft Joannes De Smet fs. Jans deze rente gelost aan de erfgenamen van Jfr. Maria Van Vaerenberch


29.03.1753 : Catharina Snel weduwe van Lieven Eeckhout , Christoffel Dierickx x Louyse Eeckhout mitsgaders Louis Felix x Livine Eeckhaut en de heer Ghiselin als procuratie hebbende van Jan Cap x Carolina Van Eeckhaut :

allen hoirs en erfgenamen van Lieven Eeckhaute met autorisatie van de schepenbank van Ninove verkopen aan Joseph Le Quenn x Maria Rollier

90 roeden bosch in DW
- oost de Heet
- suyt Jan Vander Stockt
- noort Jan Baptiste Rollier

dit voor 32 S / roede

Present : de meier , burgemeester , Cornelis De Neve en Jan De Maeseneer schepenen


18.04.1753 : Cornelis Verckens fs. Eloy erkent een rente aan Margareta De Winne wonende ten huyse van de Baronesse van desen Lande over 200 guldens courant geld , den ducaton tot 70 stuivers gerekend en dit aan den penninck XXV ( 4 % ) en maakt rente van 8 R sjaers

Dit om te lossen en te quijten een rente van 4,5 R sjaars ten proffijte van Catharina Lemmens fa. Jan Baptiste en ook een rente van 7,5 R sjaers ten proffijte van Jan Baptiste Vierendeel , beiden croiserende aen den penninck XVI

Bezet op sijn behuysde hofstede met de edificien en huysingen " soo groene als drooge cateijlen " gelegen in DW te Smehove groot 175 roeden wesende Xvrij lant
- oost Sr. Albertus Platteborse causa uxoris
- suyt de strate
- west Cornelis De Smet
- noort de beke

Present : de meier Josephus Vander Mijnsbrugghen ,  Guilliam Lemmens burgemeester , Cornelis De Neve en Jan Courteaux schepenen

Redactie : de rentegelder sluit een rente af aan 4 % om vroegere renten aan 6,25 % te lossen