Schepenbrieven van Denderwindeke anno 175227.01.1752 : Leenverhef voor het leenhof van LvW :

Melchior Buyens als voogd paterneel van de minderjarige weese achtergelaten bij wijlen Jaspar Buydens met name Pieter Buydens fs. Jaspar :

verheft een sekere bodem van leene en is een splete van het 1/4de paert van 1/3de van een schoof op 52 bunder schoofland in de prochie van Denderhoutem en is de fontziere groot 75 roeden commende aen de straete , aen de goedingen van Ghijsbrecht Ghevens , gheheeten ten Borreken

waarvan de 3/4de van de vernoemd 1/3de is gespleten en verheven bij Adriaen Van Gijseghem fs. Pieters tot Denderhoutem op 24.12.1751

op de wees Pieter Buyens fs. Jaspar gesuccedeert met de dood van zijn vader Jaspar Buyens fs. Joos

Present : de baljuw ( is ook meier , red. ) , Jan De Maeseneer en Michiel Rogghe leenmannen


17.02.1752 : Jan Baptiste Van Cauteren insetenen van DW heeft bij uitgrootinge gecedeert aan zijn broeder Pieter Van Cauteren :

1) onbehuysde stede in DW te Neuringhen groot 70 roeden
- osot den acceptant
- suyt de keijtse
- west Jan De Smet
- noort ook de keijtse

2) partij lant opt Walborrevelt groot 40 roeden
- oost cloostergoet van Ninove
- suyt den rewegh
- west dhoirs Jan Roosen
- noort dhoirs Peeter Maesfranckx

dit voor de som van 203 R courant

Present : de meier , Guilliam Lemmens burgemeester , Cornelis De Neve en Jan Courteaux


26.02.1752 : Sr. Pieter Joannes Van Droogenbroeck x Catharina Groeninckx opsetenen van Voorde verkopen aan Joos Roosens fs. Jans tot Pollaerde :

160 roeden land op Nederhoenderskot
- oost de wed. en hoirs Jan Buydens
- suyt Jan De Smet
- west den coopers erfve
- noort het cloostergoet van Vicoigne

dit voor de som van 252 R courant

Present : de meier , Jan De Maeseneer en Jan Courteaux schepenen


28.02.1752 : Sr. Michiel RockelÚ oudt-burgemeester van LvW verkoopt aan Anthoon Joseph Bonnier opsetenen van DW :

70,25 roeden Xlant op Cruysvelt
- oost den cauterwegh
- suyt Pauwel MontÚ causa uxoris
- west het Armengoet van Ninove
- noort dhoirs Martinus Neuckermans

dit voor 30 S / roede

Present : de meier , Jan De Boeck en Jan Courteaux


DE BELASTINGONTVANGER STELT BORG IN AALST

07.03.1752 : Borgstelling door Sr. Joannes Constantinus Stevens de oude , insetenen van Aelst :

doet de ontvangst van de belastingen voor DW , NG , PL en AP-Eychem van jaar 1751 tot en met 1756 en hij stelt als onderpand hiertoe

1) huisstede in de Lange Zautstraete alhier genoemt " den Spiegel "
- houdende den hoeck van het Carmelietenstraetken
- dander sijde het huis van Sr. Daniel De Smet

2) een huydevetterij in de Volderstraete met den huyse daer neven gaende
- deen sijde de brouwerije " het Hol "
- dander sijde de schuere van Sr. Michiel Eeman

3) een huys recht over de Anonciaten
- houdende den hoeck van de Nazarettenstraete
- dander sijde het huys van sr. Jan Baptiste Vander Geijlen

4) een huys in deseelve straete
- deen sijde het clooster van de Anonciaten
- dander sijde het huis van Emanuel Lognye

5) een ander huys in de Roosemarijnstraete
- deen sijde het huys van den comparant
- dander sijde het gone van Sr. Judocus Dierinck

6) item 4 huysen nevens elck anderen in Sinte Sebastiaens straetjen
- een sijde N. De Noose
- dander sijde Carel Boone

7) 2 huysen nevens elck anderen gestaen op de Cat
- deen sijde houdende den hoeck aen de Stadtsvesten
- dander sijde het huis van de weduwe N. Michiels

8) Item een huys in deselve straete
- deen sijde Joe. Vande Meerssche tot Ghent
- dander sijde Dheer Jan Tack

alle aan de comparant toebehoorende vrij ende onbelast

Ook stelt Sr. Joannes Constantinus Stevens de jonghe over zijn voorste vader nog in sekere :

9) sijn huys ende erfve in de Nieuwstraete genaemt " den Swaene "
- dene sijde het huys van Je. de weduwe De Wandel
- dander sijde het gone van dheer Jacobus Caijman

ook is gecompareert Sr. Jan Louys Vander Gucht meester metser en Gillis Vander Wee meester temmerman die getrouwelyck verclaeren de voorschreven huysen weirdigh te sijn 21350 guldens wisselgelt

Present in Aalst : dheer en Meester Judocus Ignatius Boone en dheer Romanus Hubertus De Hert schepenen der stadt Aelst en was onderteekent G. Vander Donckt


27.03.1752 : Francis Teskens fs. Jacques x Jenne Valck fa. Geeraerts insetenen van DW en :

" actuelijck gedetineert in vangenisse binnen de prochie van Neijghen " ,

en om te genieten van het effect van " staeckinge van vangenisse bij sententie breeder geroert als criminele verweerders jegens den baljuw eiser causa officij :

stellen in handen van de baljuw :

al hun meubelkens , huyscatheijlen thunnen huyse te bevinden en al hun gronden van erfven te weten

1) hun behuysde hofstede met de E.H. daerop staende in DW te Roost groot 2 dw. salvo justo waerinne ligt eenigh leen
- oost Peeter Mansgruet causa uxoris
- suyt den wegh
- west de straete
- noort de wed. Sr. Guilliam Van Herreweghen

2) de helft van 248 roeden bos te Roost genoemt " Bertels lochtinck " paelende int geheele
- oost de straete
- suyt dhoirs Peeter Valck
- west en noort Adriaen Mertens

3) de helft van 233 roeden landts int voorste gehuchte
- oost Peeter Valck
- suyt Peeter Verdonck
- west de Chartroisen binnen Gendt
- noort Cornelis Vander sleijen

Verklaren dat de baljuw al hun goederen en hun meubelkens publiek zal mogen verkopen " emmers cavelen ende deelen beneffens de voordere hoirs van wijlent Jan De Smet " om met de penningen daervan te betalen ten deele ofte geheele de costen gedecreteert alsmede noch eenige openstaende settingen

De beide gevangenen verklaarden niet te kunnen schrijven

Redactie : wat Frans Teskens x Jenne Valck op hun kerfstok hadden is niet vermeld in deze akte

Present : Jan Van Bossuyt officier loco de baljuw , Jan De Maeseneer en Jan De Boeck


29.03.1752 : Pieternelle De Clippel fa. Pieters en weduwe van Pieter Bruylant met Bert Willekens als bijstaande voogd verkoopt aan Jan Fibremong x Marie Van Herreweghen :

een partij Xlant in DW tegenwoordig genoemd " Vijvermans lochtinck " groot 180 roeden en is gelegen op het Meyersvelt
- oost Joos Van Snick
- suyt Joos Callebaut
- noort den cooper
- west de straete

belast met een poot heerlijke rente aan Mr. Blocq tot Geraardsbergen en tegenwoordig in pacht gehouden bij Geeraert Weverberch

De koper zal profiteren de pacht van 1753 , de verkopers zullen de verschenen pachten profiteren
De houtwas vallend onder " het haemesrecht " zal toekomen aan de verkopers maar voorders niets

dit voor de som van 200 R courant

Present : de meier , Guilliam Lemmens burgemeester , Jan De Boeck en Jan Courteaux schepenen


29.03.1752 : Jan Fibremont fs. Nicolaes x Marie Van Herreweghen fa. Pieters erkennen een rente aan Dheer Philippus Antonius Dominicus Droesbeke Canoninck in Meerbeke over de som van 200 R courant / de ducaton gerekent tot 3,5 R en de nieuwe schellingen tot 7 stuivers / hiervoor losrente aan 5 % / beseth op :

1) hun behuysde hofstede te Neycken iot Meyersvelt groot 50 roeden
- oost dhoirs Eloy Van Eesbeke
- suyt de weduwe Carel Van Craenenbroeck
- west sheeren strate
- noort Cornelis Van Craenenbroeck

2) 180 roeden Xlant , zie supra
- oost Joos Maesfrancx
- suyt Joos Van Snick
- west de straete
- noort de hofstede van de comparanten

Present : de meier , Guilliam Lemmens burgemeester , Jan Courteaux en Jan De Boeck schepenen


13.04.1752 : Gillis Lemmens verzoekt om een publieke verkoop te doen van 3 partijen land gelegen in DW en in Lieferingen :

1) 195,50 roeden Xlant eertijds 2 partijen geweest in DW op Kessenbeke palend int geheel
- oost dhoirs Maria Anna Pantecras
- suyt de Liefferinghestraete
- west Virginia Van Vaerenberch
- noort de Kessenbekemeersschen

gekocht door Joannes Frans Walraevens voor 34 S / roede

2) en 3) : deze partijen zijn " innegehouden " , niet verkocht

Present : de meier , burgemeester , Cornelis De Neve en Jan Courteaux schepenen


25.04.1752 : Gerardus Lemmens fs. Jans verkoopt aan Jan D'Hauwer fs. Jaspar pachter tot DW :

1) 162,50 roeden Xlant op de Cleenen Lietersberch
- oost de straete
- suyt dhoirs Jan De Ro
- noort Augustijn Hevens

Zie landboek nr. 456 bij Maximiliaen D'Hauwer in het landboek van 1674

2) partij schooflant opt Huchtersvelt
- oost het armengoet van DW
- suyt sheeren strate
- west Pieter Lemmens
- noort Max D'Hauwer

groot 204,50 roeden

dit voor de som van 725 R courant boven nog 4 maanden " montcosten " van de vercooper en genoten in scoopers huyse en nog 4 maenden na datum deser te genieten en in scoopers huyse te hebben sijnen uytganck en inganck en sijn logist

Present : Laureijs De Coninck loco de meier , burgemeester , Jan De Maeseneer en Jan Snel


27.04.1752 : Guilliam Van Lierde fs. Frans en Jan Baptiste Orincx x Francoise Van Lierde verkopen aan Maximiliaen D'Hauwer x Marie Anna Vanden Broecke : 

1) partij Xlant op de Cleijnen Lietersberch groot 80 roeden deel van een meerdere partije
- oost Jan Baptiste Lemmens
- west de wederhelft

in pacht bij Andries Laureijs en is verkocht voor 41 S / roede boven 5 R 8 S ten gelaege

2) de wederhelft groot 80 roeden
- west de abdije van Vicoigne
- oost het voorste ander deel in pacht gehouden door Andries Laureijs

verkocht aan idem prijs

Present : de meier , de burgemeester , Cornelis De Neve en Jan Courteaux schepenen


27.04.1752 : Maximiliaen D'Hauwer fs. Gillis x Maria Anna Vanden Broecke erkennen een rente aan Cornelia De Vuyst fa. Lieven tot Ninove over de som van 350 R courant en hiervoor rente van 14 R courant / beseth op :

1) hun behuysde hofstede in DW groot omtrent 60 roeden int gehucht van de Linckebeke
- oost Armengoet van DW
- west de strate
- noort de beke

2) 150 roeden Xlant op het Huchtersvelt
- oost Max De Hauwer
- suyt Jan Lemmens
- west Jan Roosen
- noort dhoors Pieter De Quick

3) 124 roeden Xlant opt Hautemvelt
- oost en west Cathelijne Stevens
- suyt de weduwe Jacobus Cools

4) 107 roeden Xlant op de Cleijnen Lietersberch
- oost en suyt Jan Beeltrijs
- west Andries Suys
- noort Jan Thiebaut

5) 116 roeden schooflant opt Huchtersvelt
- oost Max Vanden Houte
- suyt Frans Van Lierde
- west en noort Jan Beeltrijs

6) en 7) de 2 partijen in de vorige akte gekocht

Alle vrij van lasten behalve de 5 eerste partijen die belast zijn met een losrente van 300 R ten proffijte van dhoirs Dheer Livinus De Vuyst

Present : de meier , Guilliam Lemmens burgemeester , Cornelis De Neve en Jan Courteaux schepenen

Marge : anno 1755 heeft de Marie Anne Vanden Broecke weduwe van Max. D'Hauwer fs. Gillis deze rente gelost aan Cornelia De Vuyst


04.05.1752 : Anna Lemmens weduwe Frans Van Lierde met Pieter D'Hauwer fs. Jacques als verkoren voogd verkoopt aan Francis Lafillade :

106 roeden Xlant op de Cleenen Lietersberch
- osot den kerckwech
- suyt dhoirs Joos Van Varenberch
- west Joos Evens
- noort het kerckengoet van Windicke

is belast aan heer Blocq heer van Cruyckenburgh met 4,5 S sjaars

de koop is gebeurd voor 188 R 13 S courant

Present : de meier , burgemeester , Jan De Maeseneer en Jan Courteaux


04.05.1752 : Anna Lemmens weduwe Frans Van Lierde met Jan Baptiste Orincx als verkoren voogd verkoopt aan Pieter Josephus HassÚ

68 roeden schoofland opt Meerschvoordevelt
- oost het kerckengoet van Nuwenhove
- suyt Lieven O
- west den groenen wegh
- noort dhoirs Jan Mignon

de koop is gebeurd voor 119 R courant

Present : de meier , burgemeester , Jan De Maeseneer en Jan Courteaux


10.05.1752 : Verkoop door de kinderen van wijlen Vincent Van Heghe te weten

1) Joannes Vanden Bossche bij procuratie van Jaspariene Van Heghe fa. Vincent insetenen van Geraardsbergen
2) Josina Catharina Vanden Bossche fa. Petrus x Michiel De Braeckeleer
3) Marie Van Heghe fa. Vincent x Jan Kestemont
4) Catharina Carion fa. Antoon x Guilliam Herremans insetenen van Meerbeke
5) Anna Carion x Peetr Du Pont insetenen ten Elsen onder de Cuijpe van Brussel

verkopen aan Joanna Christina Vanden Abbeelen weduwe wijlent Sr. Joos Van Heghe :

een behuysde hofstede met alle de gebouwen daerop staende in een gemetsten huyse , schuere , stallingen , een gemetsten borreput groot in grond 25 roeden gelegen in DW op de Plaetse
- oost de straete
- suyt het losgat van het Groot Windickevelt
- noort en west het Groot Windickvelt

de verkopers competerend uit hoofde van Sr. Joos Van Heghe en is belast met 1 cappoen aan de heere van LvW en met een eeuwige cheijnsrente aan de pastoor van Meerbeke

de verkoop is geschied zonder prejuditie ofte innovatie van haar recht van tochte en dat voor de som van 800 R courant

Present : Cornelis Verckens officier loco de meier , Guilliam Lemmens burgemeester , Cornelis De Neve schepenen


12.05.1752 : Sr. Jan Valck opsetenen van DW verkoopt aan Bartholomeus Ghijs opsetenen van Pollaer :

partij land op de Rattenberch gelegen in Denderwindeke
- oost Adriaen Steenhout causa uxoris
- suyt Sr. Jan De Maeseneer
- west Sr. Pieter De Cooman causa xuxoris
- noort de straete

groot 178 roeden

De koop is gebeurd voor 114  courant

de verkoper heeft dit bij coope verkregen op 30.01.1744 jegens dhoirs Sr. Cornelis Leijniers

Red. : ik denk dat deze partij land in Pollare ligt

Present : de meier , burgemeester , Jan De Maeseneer en Cornelis De Neve

Ook onder Pollare geplaatst , red.


16.05.1752 : Jan De Wolf opsetenen van DW verkoopt aan Sr. Nicolaes Frans Vander Noot heere van Helfs , Raedt ende Ampman der stadt Brussel :

57,50 roeden meers in de Brucxkensmeersch
- oost Christiaen Vanden Haute
- suyt , west en noort den heere cooper

dit voor de som van 154 R 15 S courant

Present : de meier , burgemeester , Jan De Maeseneer schepenen


16.05.1752 : onderlinge verkoop door familie Berckmans

1) Niclaes Berckmans opsetenen van Meerbeke ,
2) Andries Geeroms x Pieternelle Berckmans ,
3) Judocus Vander Eeckt ( er staat Vander Ickt , red. ) x Anna Berckmans

verkopen aan hun broeder en zwager Christoffel Berckmans fs. Adriaens opsetenen van DW :

hun deurgaende derde paert en deel van een behuysde hofstede gelegen in DW te Dasselt groot 75 roeden
- oost Pieter Mertens
- suyt Christoffel De Doncker als pachter
- west de straete
- noort Lieven De Quick

deze koop is gebeurd voor 165 R courant

Present : de meier , burgemeester , Cornelis De Neve schepenen


16.05.1752 : Christoffel Berckmans fs. Adriaens x Catharian Billens opsetenen van DW erkennen rente aan de kerk van Denderwindeke over de som van 166 R 13 S 1 oort courant

Deze som is de kerk toekomend over het transport gedaan aan Joncker Vander Noot in jaar 1748 van 16 roeden bos en 4 roeden meers gelegen in DW en de voorste kerk competerende en hiervoor heeft de kerk ontfangen de somv van 36 R

De resterende 130 R 13 S 1 Oort komen over de aflos en kwijting van het kapitaal van een bezette rente door de weesen van Jan Mertens

Hiervoor een rente van 6 R 14 S sjaars ( is aan 4 par cento ) beseth op :

1) de behuysde hofstede te Dasselt groot 75 roeden

2) 1/2 dw. schoofland op D'hashaege
- noort den groenen wech
- oost Jan Roosen in Galmaarden
- suyt de kerckegoederen van Vullezele
- west de weduwe Maximiliaen Vander Meeren

Present : de meier , burgemeester , Cornelis De Neve schepenen


18.05.1752 : Jan Baptiste Orincx x Franchoise Van Lierde te vorent weduwe van Jacobus Van Hasselt , mitsgaders Anthonis Van Hasselt als voogd paterneel van de 3 minderjarige weeskinderen van wijlen Jacobus Van Hasselt doen publiek verkopen :

aan Frans De Vleminck insetenen van Neigem :

1) 3 lijnen behuysde hofstede in DW bij de wintmolen
- suyt de strate
- oost cloostergoet van Vicoigne
- west en noort de kercke ofte Armengoet van DW

2) 1 dw. schooflant opt Hautemvelt in den Mergelput
- suyt Cornelis D'Hauwer
- west en oost Guilliam Van Heddeghem
- noort Jan Pardaens

welke beide partijen een cheijns zijn van de Armen van Lieferinge aanveert door Frans Van Lierde van de opperproviseurs voor een termijn van 99 jaar ingaande op Kerstmis 1698 ten advenante van 4,5 R sjaars

deze koop is gebeurd voor de som van 145 R courant

Present : de meier , G. Lemmens , Cornelis De Neve , Jan De Maeseneer en Jan Snel schepenen


18.05.1752 : Sr. Milo als provisionele ontfanger van het godshuys van Nazareth in Ninove :

tegen Cornelis De Maeseneer x Marie Verstuyft opsetenen van DW die moeten betalen 2 jaar crois van rente van 3 R sjaars over kapitaal van 60 R

Over welke obligatie aangegaan in 1741 dan Jan Pardaens fs. Nicolaes de oude insetenen der selve stede zich borg had gesteld

En nu verzoekt Jan Pardaens ol van zijn borgstelling te worden ontlast en zullen Cornelis De Maeseneer x Maria Verstuyft een rente aangaan van 3 R sjaars en die bezetten op :

1) hun huys staande op 152 roeden land in DW te Roost genaempt " de Veurcke "
- oost het gescheede van PL
- suyt de straete
- west Cornelis De Pongh
- noort de de Drooge weyde

bij hun in cheijnse aenvaert van het klooster van Beauprez voor tijd van 36 jaar ingaand in jaar 1748

2) hetgene op de comparante zal succederen bij het overlijden van haar moeder binnen de prochie van Erpe

Present : de meier , burgemeester , Jan De Maeseneer , Jan Snel en Jan Courteaux schepenen


03.06.1752 : Jan Baptiste Lemmens fs. Martinus doet leenverhef

dit van een leen van leenhove van den Berghs en Lande van Wedergrate en dit leen is 190 roeden land op de Dasputte
- oost Louys Cools met zijn leen
- suyt de Herrestraete
- west de Armen van DW
- noort - - - -

en dit op hem gesuccedeert en gedevolveert met de dood en overlijden van zijn vader Martinus Lemmens

Present : J. Vander Mijnsbrugghen stadhouder , Michiel RockelÚ , Adriaen Pleck leenmannen


08.06.1752 : Publieke verkoop op verzoek van J. Vander Mijnsbruggen baljuw bij autorisatie door Francis Teskens fs. Jacques x Jenno Valck fa. Geeraert te vooren weduwe van wijlent Jan De Smet mitsgaders bij procuratie hem verleent bij Peeter , Marie Anna , Michiel , Jan Baptiste en Geeraert De Smet alle kinderen van wijlen Jan De Smet en de voorste Jenno Valck

Eveneens ten versoecke van Charles de Gernij als voogd over de 2 minderjarige weesen van wijlen Jan met name Barbarina en Philippina De Smet en dit tot verhaal van hun weesepenningen

1) behuysde hofstede te Roost groot 235 roeden waarin ligt 1/3de van een bunder en is leen van ter Rijst
- oost Peeter Mansgruet causa uxoris
- suyt den voetwegh
- west de straete
- noort Guilliam Van Herreweghen

Adriaen Bruylant koper voor 430 R

2) item 248 roeden land en bosch te Roost genoemt " Bertels lochtinck "
- oost de straete
- suyt dhoirs Pieter Valck
- west en noort Adriaen Mertens

Bartholomeus Gijs voor 22 S / roede

3) 233 roeden land te Roost
- oost Pieter Valck
- suyt Peeter Verdonck
- west de Chartroisen in Gent
- noort Cornelis Vander Sleijen

Louis Van Coetsem voor 22 S / roede

4) 60 roeden Xlant te Smehove
- oost Jan Baptiste Van Herreweghen
- suyt het Frijthof
- west Frans Van Vrechem
- noort de straete

Cornelis Van Vrechem fs. Frans voor 30 S / roede

5) 50 roeden Xlant op Frijthof
- oost Pieter Vierendeels
- suyt Sr. Platteborse
- noort den wegh

Cornelis Van Vrechem fs. Frans voor 35 S / roede

Present : Jan Lippens officier loco de meier , Guilliam Lemmens burgemeester , Judocus Mertens , Jan De Maeseneer , Jan Courteaux en Jan De Boeck schepenen


15.06.1752 : Cornelis Van Vreckem fs. Frans erkent rente aan Sr. Michiel RockelÚ over 150 R courant / losrente van 6 R 10 S sjaars / beseth op :

1) 60 roeden te Smehove , zie supra

2) 50 roeden op Frijthof , zie supra

Present : de meier , Guilliam Lemmens burgemeester , Cornelis De Neve , Jan Snel en Jan Courteaux schepenen


15.06.1752 : Adriaen Bruylant fs. Lucas erkent rente aan Juffr. La Court begijntje tot Geeraertsberghe over de som van 500 R courant / aan 4 % / beseth op :

1) behuysde hofstede te Rooost zie supra

Mede gecompareert is Lucas Bruylant en heeft als verder pand gesteld

2) 1/2 dw. Xlant opt Meyersvekt
- oost Jan D'Hont ( ? )
- suyt Cornelis De Smet
- west Joos Van Snick
- noort Jan Fibremont

3) 1/2 dw. schooflant opt Apelteirenvelt
- oost Peeter Roosens
-  suyt Joos Van Snick
- west joos Maesfrancx
- noort Peeter Cools

3) 84 roeden Xvrij lant te Renderstede
- oost kerckengoet van PL
- suyt het losgat van de Swellinck
- west de hofstede van Christoffel Bruylant
- noort cloostergoet van Beauprez

Present : de meier , Guilliam Lemmens burgemeester , Cornelis De Neve , Jan De Maeseneer en Jan Courteaux schepenen

Marge : anno 1776 heeft Adriaen Bruylant deze rente gelost aan de weduwe Pieter Van Bouchaut


15.06.1752 : Franchois en Jan Baptiste arnout beide zonen van Lieven Arnaut x Catharina Lemmens wonend in Gent verkopen aan de Wed. Martinus Lemmens

Hiervoor een rente van 1400 R in kapitaal , deze rente werd reeds in 1754 gelost

1) 110 roeden bosch genaemt " het Kessenbeke "
- 2 sijden aen het Neijgenvelt
- oost den Armen van Liefferingen
- west de naervolgende partije

2) 150 roeden bosch aen de voorgaende partije
- 3 sijden het Neijgenvelt
- de voorste partije

3) een partij saeylant op het Nijgenvelt
- oost de Fosseijt
- suyt het kerckengoet van DW
- west en noort de wed. en de wees van Joos Van Vaerenberch

4) rente van 4,5 R sjaars ten laste van Cornelis Verckens en tevoren ten laste van Abraham Van Eesbeke en dit over kapitaal van 84 R

5) stuck Xlant op het Schoonvelt groot 112 roeden
- oost het Jongenhout ende de Drijbeck
- suyt den wegh
- west den cheijns van de kerck en Armen van DW
- noort Joos Lippens

6) partij lant in Meerbeke op Bogaertvelt groot 200 roeden
- oost adam Van Vrechem
- suyt het goet van de cooper
- west den wegh wesende het gescheed van DW en MBK
- nort het Armengoet van Meerbeke

7) 191 roeden lant in Meerbeke op Bogaertvelt
- oost het Prebendegoet van Meerbeke
- suyt en west dhoirs Walckiers
- noort Adam De Naeyer

8) 216 roede n lant op Bogaertvelt in Meerbeke
- oost Sr. Pieter Vanden Abbeelen
- suyt Joos Vanden Broecke
- west het Schoonvelt en het Armengoet van Neyghen

9) 321 roeden lant op Bogaertvelt in Meerbeke
- oost Geeraert De Deijn en Joos Van Heghe causa uxoris
- suyt het goet van het hof te Winningen en den voorste Van Heghe

10) partij Xlant op Neijgenvelt groor 191 roeden
- oost de weduwe of de weese Joos Van Vaerenberch
- dander 3 sijden cloostergoet van Vicoigne
- noort den Armen van DW

11) partij Xlant op Neijgenvelt groot 173 roeden
- oost den heere van Wedergraet
- west kerckengoet of Armengoet van Meerbeke
- noort den Langemeersch

12) partij Xlant op de Cortenbosch groot 106 roeden
- oost den voetwech
- suyt Jacques Cools en Cornelis De Smet

13) partij Xlant op het Meyersvelt groot 71,50 roeden
- oost Merten De Dijn
- west Eloy Van Eesbeke en de weduwe Joos De Groote
- norot Charles Van Craenenbroeck
- suyt de Herrestraete

Al deze partijen toekomend aan de verkopers uit hoofde van hun moeder Catharina Lemmens

14) Ook is ondersproken dat de koper gedurende het leven van de 1ste verkoper zal mogen profiteren de pachten van een partij meers gelegen in DW op het Ruelenscot groot omtrent  75 roeden palende
- oost en west de Dender

en is een leen releverende van de heerlijkheid van er Rijst

Deze koop is gebeurd voor de som van 400 L groot vlaams boven 2 pistolen in specie

Hiervan wordt de helft betaald aan de 1ste verkoper

De 2de verkoper zal genieten een rente van 48 R sjaars ten advenante van de penninck XXV

Present : de meier , Guilliam Lemmens burgemeester , Cornelis De Neve en Jan De Maeseneer schepenen


22.06.1752 : Hendrik De Bruyne x Emerentia VanVreckem insetenen van DW erkennen rente aan Daniel Lemmens opsetenen van Nuwenhove over de som van 50 R / rente van 2,5 R sjaars / beseth op :

1) de helft van 194 roeden onbehuysde hofstede in Pollaer bij de kercke
- oost de hofstede van Joannes De Bremaecker wesende de wederhelft
- suyt het Molenvelt
- noort den keijts tegen het kerckhof

2) 60 roeden schooflant te Meersvoorde
- oost Pieter Van Vreckom
- suyt de straete
- west Michiel De Braeckeleer causa uxoris
- noort Gillis Vanden Abbeele

Present : de meier , Guilliam Lemmens burgemeester , Jan De Maeseneer en Jan Courteaux schepenen

Marge : Hendrik De Bruyne met consoorten hebben in 1783 deze rente gelost


22.06.1752 : Dionysius Bruylant fs. Jooris opsetenen van DW verkoopt aan Pieter La Fillade ook insetenen van DW :

75,50 roeden Xlant op Meersvoordevelt deel van een meerdere partije
- oost en suyt het Cleijn Windickevelt
- west Cornelis Roosens
- noort den voetwech

genoempt " het Cruysken "

is in pacht gehouden door Jan Vanden Haute voor 7 R sjaars

deze koop is gebeurd voor 174 R 5 S courant

Present : de meier , burgemeester , Jan De Boeck schepenen


22.06.1752 : Dionysius Bruylant fs. Jooris opsetenen van DW verkoopt aan Pieter Van Cauter ook insetenen van DW :

94 roeden Xlant op het Windickevelt
- oost dhoirs van Pieter Schoonjans
- suyt den wegh
- west Sr. Michiel RockelÚ
- noort de Herrestraete

is in pacht gehouden door Lucas Bruylant voor 6 R sjaars

deze koop is gebeurd voor 182 R 11 S 3 oorden

Present : de meier , burgemeester , Jan De Boeck schepenen


30.06.1752 : Adriaen Bienfait x Joanna De Quick , idem Jan Baptiste de Quick en Marie De Quick jongedochter bij competente ouderdom met Jan Baptiste als verkoren voogd verkopen aan Gillis Roosens fs. Jans insetenen pachter van Denderwindeke :

54 roeden Xlant int gehucht van de Linckenbeke
- oost Christiaen Vanden Haute
- west Max. D'Hauwer
- suyt sheeren strate
- noort den selve D'Houwer

dit voor 99 R 4,5 S courant

Ook is comparerende Pieter Buckens x de weduwe Pieter De Quick en hij ziet af van de tocht die hij en zijn vrouw hebben op deze partij

Present : de meier , burgemeester , Jan De Boeck schepenen


30.06.1752 : Adriaen Bienfait x Joanna De Quick , idem Jan Baptiste de Quick en Marie De Quick jongedochter bij competente ouderdom met Jan Baptiste als verkoren voogd verkopen aan Lieven Buyl :

40 roeden Xlant op het Houtemvelt
- oost Lieven Vanden Bossche
- west den groenen wech
- suyt Jan D'Hauwer fs. Jaspar
- noort Pieter Lemmens

Ook hier zien Pieter Buckens x de weduwe Pieter De Quick af van hun tocht

Present : de meier , burgemeester , Jan De Boeck schepenen


20.07.1752 : Jan Kestemont x Maria Van Heghe verkopen aan Arnoldus Es x Catharina Van Wichelen :

een partij schoofland / schoof van Wedergrate / op het Houtemvelt groot 81 roeden
- oost Mijnheer Vander Noot
- suyt Anthoon D'Hauwer
- west de weduwe Jan De Ro

verkoop voor 66 R 15 S

de beide verkopers verklaarden niet te kunnen schrijven evenmin als de koper , alleen Catharina Van Wichelen tekende

Present : de meier , burgemeester , Cornelis De Neve en Jan Courteaux schepenen


07.08.1752 : Geeraert Weverbergh fs. Jans erkent rente aan Heer Philippus Anthonius Dominicus Droesbeke Canoninck binnen Meerbeke en dit over de som van 700 R courant en hiervoor een rente van 4 R 5 S par cento ( lees 4,25 % ) / beseth op :

1) behuysde hofstede groot 204 roeden gelegen in DW te Walle en is XXXIIIste schoof
- oost Peeter Cools
- suyt Sr. Louis Hellincx ofte het losgat van de Cortenbosch
- west en noort de Strate

en is genoempt " de Croone "

Hierop is een rente van 200 R in proffijte van Maria Roosens

2) 111 roeden Xlant eertijds weide te Seijp
- oost de strate
- suyt de weduwe Pieter Bruylant
- noort het veldeken te Walle
- west Jan Van Eesbeke

3) 102,25 roeden Xlant op de Biest
- oost den Grooten Cortenbosch
- suyt Adriaen Pleck en Jan Buydens
- west Pieter Cools fs. Joos
- noort Gillis Buydens

4) 550 roeden land en meersch te Meerschvoorde
- oost Frans Vanden Broecke causa uxoris
- suyt den Grooten Cortenbosch
- noort het Reucken

5) 50 roeden meersch in de Muysenbeek
- oost en suyt dhoors Jan Weverberch
- west dheer Pieter De Groote
- noort den Ondersten Quaetbroeck

6) 58 roeden meersch ook in de Muysenbeek
- oost Christoffel Van Eesbeke
- suyt dhoirs Jan Weverberch
- west dhoirs Adriaen Vande Perre
- noort den Quaetbroeck

Present : de meier , Jan Courteaux en Jan De Boeck schepenen

Anno 1754 heeft Geeraert Weverberch fs. Jans deze rente gelost


14.08.1752 : Contract van 07.10.1748 in Ninove :

Pieter Van Eesbeke fs. Pieters wonend op de jurisdictie van Ninove en hem sterk makend over zijn minderjarige broeder Frans Van Eesbeke heeft bij forme van uijtgrootinge verkocht aan Jan Baptiste Berggracht fs. Stephanus tot Meerbeke :

een partij schoofland in DW op het Schuermanneken
- osot Heer en Meester Frans T'Kint pastoor van Zandbergen
- suyt het Boschvelt
- west dhoirs Pieter Vanden Bossche
- noort Jan Stoffijn

groot 122 roeden salvo justo

deze coop is gedaan voor 42 R courant en hierbij 28 S verteir

Ten dese is present Joanna De Cock weduwe Pieter Van Eesbeke met Frans Vanden Broecke als gecoren bijstaanden voogd verklaart haar recht van tochte in deze partije te cederen

De verkoop gebeurde op conditie dat indien Frans Van Eesbeke broeder van de verkoper nadien de helft van de verkochte partij aan zich wil trekken zal dit gebeuren volgens costume

De verkoper en zijn moeder verklaarden niet te kunnen schrijven , getekend door de voogd en de koper

Present : de meier , Jan De Boeck en Jan Courteaux schepenen

Deze partij schoofland komt uit het sterfhuis van Adriaen Van Eesbeke x Petronella Buydens inwoners van Meerbeke , zie verkaveling in jaar 1728


21.09.1752 : Pardevant les feodaux de Hainau comparut le Sieur Pierre Daniel Joseph de Boudry Escuyer , cy-devant capitaine au service de sa MajestÚ Catholique demeurant en la ville de Mons et a donnÚ pouvoir a Cornlle De Neve fermier de la cense de Vrechem pour comparaitre en son nom pardevant les mayeur et eschevins du village de Denderwindicke pour ratifier la vent pour le prix de 1600 florins d'argent courant au profit de Messire Nicolas Francois Vander Nooy Ecuier seigneur de Vrechem , Helfs , Gobbelschroij , conseiller et Amman de la ville de Bruxelles :

3,5 bonniers de terre gisans audit DW en plusieurs pieces

1) partie sur le Houtemvelt
- oost Martin Vanden Bossche
- west le chemin
- zuyt la rue

groot 591 roeden waarin 1 dagwand schoofland

( zie landboek nr. 421 )

2) 2 journels qui doit garbes dans une plus grande partie gisante sur Reusenvelt
- vers le midi Steenhoutveledeken
- a loccident het Waterleeveldeken
- au nord les heritiers de Sieur Maximiliaen Vander Noot

3) 1 bonnier gisant sur le predit Reusenvelt
- a lorient de Coijweijde
- a loccident Waterleeveld
- au midi les hoirs du predit Sieur Max. Vander Noot

4) une partie de prairie a Nedersteenhout
- a lorient les heritiers du Sieur Maximiliaen Vander Noot
- au midy Charles Vanden Bossche
- au nord le ruisseau
- a l'occident Pr. pleck

grande 2 journels et 62 verges

zie landboek nr. 441

Present : de meier , burgemeesteer , Judocus Mertens en Jan Courteaux schepenen


02.11.1752 : Hendrik Vanden Broecke fs. Joos opsetenen van Neigem verkoopt aan Anthoon D'Hauwer opsetenen pachter en brouwer in Meerbeke :

287,60 roeden Xlant gelegen op de Groote Stelte
- oost de Cleene Stelte en het Boschvelt
- suyt dheer Jan Philips Van Vaerenberch
- west het voorste Boschvelt
- noort de putten

( zie het landboek van Denderwindeke nr. 2043 bij Joos Vanden Broecke , red. )

dit voor 450 R courant boven een ducaton in specie ten gelaege int contracteren deser verteirt

Present : meier , burgemeester en Jan Snel schepenen


16.11.1752 : Pieter D'Hauwer pachter tot Vullezele x Elisabeth De Ro hebben bij mangelinge :

gecedeert en getransporteert aan Jacobus Vander Haeghen x Cornelia Van Herreweghen een partij land groot 280 roeden gelegen in Zandbergen op de Cleen Hasselt
- oost de strate
- suyt de Herrebaene
- noort Guilliam Cortvrint

aan de verkopers competerend bij coope jegens Jan Baptiste Cools x Jenno De Ro gedaan in Zandbergen anno 1750

Jacobus Vander Haeghen cum uxore transporteren op hun beurt :

1) partij schoofland in DW op D'hashaege wesende een veldeken groot 153 roeden
- osot en noort sheeren strate
- suyt Pieter De Cleer
- west Jan De Dobbeleer

2) de oosthelft van een partij Xlant op de Grooten Lietersberch palend int geheel
- oost Peeter Bultrijs
- suyt Michiel RockelÚ
- west Pauwel De Dijn
- noort den hooghen wegh

groot over dese helft 70,50 roeden

3) partij Xlant opt selve velt groot 96 roeden
- oost Cappellaniegoet van Nuwenhove
- suyt Frans De Vroede
- west de wed. Joos Van Heghe
- noort dhoirs Lieven Mertens

Welke 3 partijen de voorste Vander Haegen en zijn huisvrouw competerende bij erfelijke mangeling tegen Christoffel De Ro en zijn huisvrouw

Present : de meier , burgemeester , Jan Courteaux en Jan Snel schepenen


16.11.1752 : Jan Baptiste Van Lierde en Jacobus Van Lierde beiden gebroeders van fs. Francis verkopen aan Pieter D'Hauwer fs. Jacques x Elisabeth De Ro :

partij schoofland op het Hautemvelt , is schoof van Wedergrate
- oost de groenstraete
- suyt Maximiliaen D'Hauwer
- west dhoirs Jan De Doncker
- noort Boudry

groot 177 roeden en is verkocht voor 2 R / roede

Present : zie supra


16.11.1752 : Lambertus en Jan Baptiste Vlassenbroeck fs. van Jan en van Anthonette De Saeger verkopen aan Pieter D'Hauwer fs. Jacques pachter tot Vollezele ( in de vorige akte stond er Vullezele , red. ) x Elisabeth De Ro :

60 roeden Xlant op de Boschweide
- oost Frans De Vrue causa uxoris
- suyt den bosch van Vicoigne
- west Pieter Mertens
- noort de Boschstraete

dit voor 62 R 10 S boven de 3 R 10 S verteirt int contracteren deser

Present : zie supra


16.11.1752 ; Anna Lemmens weduwe Frans Van Lierde met haar schoonzoon Franciscus De Vleminck verkopen aan Pieter D'Hauwer fs. Jacques x Elisabeth De Ro :

1 dw. schooflant deel van meerdere partij van 2 dw. opt Hautemvelt , schoof van Wedergrate
- oost Max. D'Hauwer fs. Jans met het wederdeel
- suyt tgoet van Mijnheer Vander Noot
- west Jan De Doncker

Present : de meier , Guilliam Lemmens burgemeester , Jan Courteaux en Jan Snel schepenen


30.11.1752 : Gillis Hemelinckx fs. Adriaens bij competente ouderdom transporteert aan Elisabeth Van Landuyt weduwe van Adriaen Hemelinckx zijn schoonmoeder :

( redactie : lees stiefmoeder )

1) een behuyst stedeken daar wijlen zijn vader in gestorven is gelegen te Meerschvoorde
- oost Martinus Verckens causa uxoris
- suyt de meerschen
- west de keijtse ofte losgat van den Grooten Cortenbosch
- noort de strate

groot volgens den parochielandtboeck 110 roeden

2) 113 roeden Xlant ook te Meerschvoorde
- oost de keijtse
- suyt en west den Grooten Cortenbosch
- noort de straete

belast met rente van 64 R salvo justo in profijte van dheer en Mr. Franciscus Josephus Van Ypersele advocaet en greffier van desen lande

deze koop is gebeurd voor 169 R voor de eerste partij en 150 R voor de 2de partije

Present : de meier , burgemeester , Cornelis De Neve schepenen


06.12.1752 : Michiel De Braekeleer x Josine Catharina Vanden Bossche fa; Pieters verkopen aan Pieter De Ro fs. Jans :

72,25 roeden Xlant opt Apelteirenvelt
- oost dhoirs Jan Vanden Neucker , Amand Haelterman en Joos sterck
- west de weduwe Jan Ondermerckx
- suyt Joos Cools
- noort de weduwe Joos De Brackenier

( de locatie is deze van het landboek van 1674 , red. )

dit voor 2 R / roede en bovendien 24 S voor een paar handschoenen voor de huisvrouw van de verkoper

Present : de meier , burgemeester , Cornelis De Neve schepenen


21.12.1752 : Elisabeth Van Landuyt weduwe van Adriaen Hemelinckx erkent een rente aan Juffr. Marie Anna Du Bois weduwe van dheer Joannes Stevens insetene van Ninove en dit over de som van 175 R courant / 20ste penning / hiervoor rente van 8 R 15 S sjaars / beseth op

1) een behuyst stedeken , zie 30.11.1752

2) partij Xlant te Meerschvoorde , zie ook de vorige akte

Hierbij wordt ook de rente van 64 R aan Mr. Van Ypersele gelost en gekweten

Present : de meier , burgemeester , Cornelis De Neve en Jan Courteaux schepenen


FINIS