Schepenbrieven van Denderwindeke anno 1751

Bron : Wedergrate 388 vanaf folio 65


03.01.1751 : Voor notaris Jan Baptiste Parewijck in Aalst is verschenen :

Sr. Joannes Constantinus Stevens de jonghe en Sr. Arnoldus Stevens , beiden ingesetenen en cooplieden binnen Aelst en stellen zich borg over hun vader Sr. Joannes Constantinus de oude om bij deselven te genieten de ontfanck van de ommestellingen en settingen ontbloot 1751 tot en met jaar 1756 der prochies van Denderwindeke , Pollaerde , Neijghen ende Apelteren Eijchem

Zie verder op 07.03.1752


16.01.1751 : Sr. Louis Cools oudt schepenen en opsetenen van de prochie en baanderije van Goeyck heeft te kennen gegeven dat :

heer Philippus Jacobus Ludovicus Cools zijn minderjarige zoon hem heeft begeven in de priorij van Roode Clooster om daar te beleven als Canonnick Regulier een cloosterlijck en geestelijck leven onder den Regel ende ordre van den Heijlighen Augustinus alwaer hij actuelijck in het noviciaet is

en hierbij hebben de Eerw. heer prior en religieusen der selve priorij aanvaard " de dote " en bovendien een lijfrente zijn leven lang van 50 R courant sjaars beginnend op de dag van zijn professier

Als hypotheek voor deze lijfrente heeft Sr. Louis Cools gesteld :

1) 274 roeden Xlant op het Hautemvelt
- oost den groenen wegh
- west Sr. Peeter Van Vreckom
- suyt Jan De Wolf
- noort dhoirs Jan De Houwer

2) 274,35 roeden Xlant op selve Hautemvelt
- noort cloostergoet van Vicoigne
- west sheeren strate
- suyt dhoors Ingel De Ro
- noort Michiel De Weghe

3) 305 roeden Xlant op D'Hashaege
- suyt Jacobus Cools
- west Merten Van Bossyt
- noort de straete

Present : de meier , Gillis Buydens en Jan De Boeck schepenen


28.01.1751: Guilliam Willems x Marie De Brackenier fa. Jacobus verkkopen aan Jan Bruylant fs. Philips :

93,75 roeden Xlant volgens het landboek gelegen op het Neijckenvelt  ( zie landboek nr. 207 bij weduwe Mr. Joos De Brackenier )
- oost en noort dhoors Jan Roosen fs. Guilliams
- west de weesen van Joos De Vos
- suyt den voetwegh

dit voor 31 S / roede boven 2 R 16 S ten gelaeghe verteirt

Present : Jan Lippens officier loco de meier , Guilliam Lemmens , Gijsbrecht Haegeman schepenen


04.03.1751 : Pieternelle Persoons fa. Louis weduwe wijlent Martinus Verhaegen opsetene van Aspelare met als verkoren voogd Adriaen Scheerlinck opsetenen der selve prochie verkoopt aan Sr. Nicolaes Franciscus Vander Noodt , ampman binnen de stad Brussel :

1) 24 roeden meersch in DW in de Sluysenmeersch
- oost de wed. Pieter Roosen nu dezelfde koper
- west den selven heere
- suyt dhoors Joos Vander Eeckt

2) 1 dagwand land op Veldeken ten Houte waarvan de helft is Xlant en de helft Schoofland / schoof van Vicoigne /
- oost den edelen heere cooper
- suyt en noort de edelen heere de Merbois
- west den heere baron Steenhault

welke partijen de verkoopster toekomen uit hoofde van haar ouders

dit voor de som van 200 R courant

Redactie : zie de familiesamenstelling van Aspelare bij het gezin Martinus Vander Haeghen x Petronella Persoons

Present : de meier Josephus Vander Mijnsbrugghen ,  Geeraert Van Assche burgemeester , Guilliam Lemmens , Gillis Lemmens en Gijsbrecht Haegeman schepenen


10.03.1751 : Lieven Vanden Bossche tot Liefferingen verkoopt aan Pieter Van Cauter x Anna Maria Wantens :

119,50 roeden land op de Dasputte
- oost Louys Cools
- suyt het Armengoet van DW
- west Peeter Van Cauwenberghe
- noort Cornelis Roosens

is in pacht gehouden door Jan de Ro , de verkoop gebeurde voor 35 S / roede, bij de vercooper bij coope verkregen

Present : de meier , Geeraert Van Assche burgemeester , Cornelis De Maeseneer en Gillis Lemmens schepenen


11.03.1751 : betreffende verkoop van 04.05.1741 , zie aldaar

Present : Jan Lippens officier loco de meier , Geeraert Van Assche borgemeester , Cornelis De Maeseneer en Gillis Lemmens schepenen


26.03.1751 : Petrus J.J. Van Beughem licentiaet in de rechten en greffier van de joincte van haere keijserlijcke en catholique majesteit tot Brussel verkoopt aan Hendrik Van Cauter fs. Jans opsetenen van DW:

een partij schoofland in DW op het Nederhoenderskot
- osot de weduwe en dhoirs Philips Vander Eijcken
- suyt den groenen wech
- west Peeter Van Cauter
- noort Cornelis Bouvard

groot volgens de parochielantboeck tot 117,60 roeden

dit voor 150 R wisselgelt

Present : de meier , Guilliam Buydens en Cornelis De Maeseneer schepenen


01.04.1751 : 26.03.1751 : Petrus J.J. Van Beughem licentiaet in de rechten en greffier van de joincte van haere keijserlijcke en catholique majesteit tot Brussel verkoopt aan Hendrik Van Cauter fs. Jans opsetenen van DW:

partij Xlant op het Groot Windickevelt
- oost dhoirs Jooris De Sauter
- west Jan Van Snick
- noort de Herrestraete

groot volgens de parochielantboeck tot 98,25 roeden

dit voor 25 S courant / roede

Present : de meier , Geeraert Van Assche burgemeester , Guilliam Lemmens en Cornelis De Maeseneer schepenen


23.06.1751 : Peeter Bultrijs fs. Laureijs x Anna Vander Bempt erkennen rente aan Juffr. Joanna Christina Vanden Abbeelen weduwe van Sr. Joos Van Heghe over de ontfangen som van 500 R courant / aan 4 % / beseth op :

1) de helft van de behuysde hofstede groot int geheel 348 roeden gelegen int gehucht te Dasselt
- oost cloostergoet van Vicoigne
- suyt de strate
- west en noort de straete

waarvan de wederhelft competeert aan Jan Bultrijs broeder van de 1ste comparant

2) 146,25 roeden Xlant op een partije lant op de Grooten Lietersberch
- oost Adriaen Buyl
- suyt de strate
- west Peeter Mertens
- norot dhoors Jacobus Cools

3) 68 roeden Xlant op selve velt wesende de oostsijde van 374 roeden palend int geheel
- oost de weduwe en dhoirs Jacques D'Hauwer
- suyt dhoors Ingel De Ro
- west Pauwel De Dijn
- noort den wegh

waarvan het wederdeel competeert aan de weduwe Pieter Herremans

4) 48 roeden meersch en bosch ten Haele van den Broecke en is deel van meerdere partije
- oost de weduwe Pieter Herremans
- suyt dhoors Pieter De Ro
- west Jan Coutteau causa uxoris
- norot Jan Buydens

belast aan de Armen met een cheijns van 6 stuivers sjaers

5) de oosthelft van 116 roeden meersch in de Sluysenmeersch palend int geheel
- oost Andries Pardaens
- suyt de beke
- west de weduwe en dhoirs Jacques D'Hauwer
- norot het Brucxken

waarvan wederdeel competeert aan de wed. Pieter Herremans

6) 60 roeden Xlant op D'oudegracht
- oost Mijnheer Vander Noot
- suyt de straete
- west Jan Buydens
- noort de ketse

7) 138 roeden Xlant op Lammersblock deel van meerdere partije van 562 roeden palende int geheel
- oost sheerens trate
- suyt dhoors Cornelis De Groote
- noort en west Dashaeghe

8) de helft van 330 roeden meersch in de Gretersputte palend int geheel
- oost dhoirs Guilliam Van Heddeghem
- suyt den Cleijnen Lietersberch
- west dhoirs Pieter de ro
- noort het Gansevelt

belast int geheel met 2 jaargerijden in de kerk van DW en dit voor de vader en de moeder van de 1ste comparant en dit voor 4 R sjaars en ook met heerlijke rente van 1 cappoen aen de heere van ter Rijst

9) 114,50 roeden Xlant opt Brucxken wesende de oostsijde van 224,50 roeden palend int geheel
- oost Pieter Pleck
- suyt de wed. en dhoors Pieter Pleck
- west den heere van Steenhout
- noort Jaspar D'Hauwer

10) 159 roeden schoofland op de Merckenbeke
- oost Jan Lannair
- suyt Jan De Cooman
-w est de weduwe ende dhoirs Jacques D'Hauwer
- norot Pieter Mertens

11) 1/4de paert van 556,40 roeden Xlant opt Hautemvelt palend int geheel
- oost en noort sheeren strate
- west dhoirs van Jacobus Cools en Nicolaes Pauwels
- suyt selve goet

waarvan de andere delen competeren aan zijn broeder en zusters

12) partii Xlant op de Cleijnen Lieterberch groot 90 roeden
- oost dhoirs Sr. Joos Van Varenberch
- suyt den kerckwech
- west de wed. en dhoors Jacques D'Hauwer
- noort den wegh

13) 1 dw. schooflant op de Grooten Lietersberch
- oost Peeter Pleck
- suyt den wegh
- west Joos De Smet
- noort het Armengoet van DW

14) de helft van ene onbehuysde stede groot int geheel 114 roeden salvo justo
- oost den Cleijnen Lietersberch
- suyt den kets
- west de goederen van Jan Buydens

15) een partij weijde te Dasselt genoemt " den Gretersputte " groot omtrent 466 roeden
- oost des coopers ander erfve
- suyt den kets
- west Jan Biltrijs
- noort de beke

en alleen belast met een rente van 48 R sjaars aan dezelfde Juffr. Vanden Abbeelen volgens constitutiebrief van 10.11.1731

Present : Jooris Van Cauwenberghe officier loco de meier , Geeraert Van Assche burgemeester , Guilliam Buydens schepenen

Marge : Antoon Du Pont heeft deze rente gelost op 02.12.1772 , ontvangst werd getekend door P.F. De Naeyer


15.07.1751 : Jaspar D'Hauwer fs. Gillis houder ten sterfhuijse van Joanna De Cleer met 6 weeskinderen erkent dat hij een schuld heeft aan Sr. Josephus Bogaert x Nobertina Valck fa. Pieters en dit van 9 jaar crois van rente van 15 R sjaars

Ook hebben de erfgenamen van de voorste wijlen Sr. Pieter Valck nog een andere rente van 250 R / aan 12,5 R sjaars / en aangezien hij onmachtig is om de croisen te betalen wenst hij de som van 750 R wisselgelt op te lichten in voldoening van de voorste renten

De baljuw en schepenen geven de toestemming om een rente aan te gaan

Present : de meier , Gillis Lemmens en Jan De Boeck


15.07.1751 : Jaspar D'Hauwer fs. Gillis met de oppervoogden erkennen ontfangen te hebben van de Edele Vrouw Baronesse van Ingelmunster , Wedergraete e.a. de som van 750 r wisselgelt / de schelling tot 6 stuivers , de ducaton tot 3 guldens , hiervoor een rente aan 5 % , beseth op :

1) hofstede in DW te Boterdael met het veldeken daeraen geheeten " de Swerten " samen groot 231 roeden
- oost Pauwel De Dijn
- suyt het Vosgelege
- west Jan Valck fs. Jans
- noort de straete

2) 328 roeden Xlant opt Rijsevelt
- Gillis Buydens fs. Pieters
- west en suyt tgoet te Lijsbroeck
- noort den wegh

3) 162 roeden schooflant op de Weirbosch
- oost des comparanten ander erfve
- suyt de strate
- west Pauwel De Dijn
- noort Jan De Bonte

4) 85 roeden veldeken ofte hoplochtinck
- oost Lieven Mertens
- suyt de straete
- west sijn selfs erve
- noort de Weirbosch

5) 40 roeden meersch in den Hockaert
- oost Lieven Mertens
- west de Cleijnen Hockaert en het gescheede vanVollezele
- noort Jan Thienpont

6) 52 roeden Xlant opt Gansevelt
- oost en suyt de kercke ofte armengoet van DW
- west dhoirs Sr. Gratianus Rigouts
- noort de strate

7) 75 roeden schoofland , schoof van LvW
- oost dhoirs Pieter Valck
- suyt dhoirs Christiaen Langenhaecke 
- west Joos Pleck
- noort de Capelrije van Nieuwenhove

Present : zie supra

Marge : anno 1772 heerft Anthoon D'Hauwer fs. Jaspar deze rente gelost


15.07.1751 : Jan Weverberch x Jacquemiene Van Langenhaecke insetenen van Meerbeke verkopen aan Gillis De Bodt opsetenen van DW :

partij schoofland op de Vlierenpael
- oost dhoirs Augustijn Crispeels
- suyt de Herrestraete
- west dhoirs Jan Buydens

groot 46,35 roeden

dit voor 51 R courant

Present : zie supra


15.07.1751 : Gillis De Bodt x Martina Claes erkennen een rente aan de Wed. Sr. Guilliam Van Herreweghen over de som van 60R courant / penninck XX / beseth op :

1) sijn behuysde hofstede in DW beneden de Steenberchdries
- west dhoirs Maximiliaen Vander Sleijen en Jan Weverberch
- noort de straete ofte keijtse
- suyt den bosch van dhoirs Peeter De Frain

groot 96 roeen Xlant

2) 26 roeden de helft schooflant en de helft Xvrij lant op het Cruysvelt
- osot Cornelis Claes
- suyt Jan Biltrijs
- noort de wed. Sr. Joos Van Heghe
- west cloostergoet van Vicoigne

3) 46,35 roeden schoofland , zie supra

Marge : anno 1753 heeft Gillis De Bodt deze rente gelost aan Jaspar Van Herreweghen

Present : zie supra


16.09.1751 : Sr. Leonardus Matthias Vander Noot baron van Kieseghem , heere van avrije Everstein , noortassche , differente jaeren ordinairen gedeputeerden geweest hebbende Raedtsheer van den Raedt van Staeten gewesenen Chambellan ende Raedt van Staeten van sijne Keijserlijcke majesteit Carel , den selven ende sijne comisssaris plenipotentiais op de conferentie tot Rijssel gehouden anno domini 1738 ,

( de opsomming der titels blijft maar duren , red. )

actuelijck van haere Keijserlijcke ende Conincklijcke Majesteit de Coninginne van Hongarien Bohemen ,

generael major desselfs leghers , gouverneur van de stadt ende casteel van Ghent , hooghbailliu der selve stede ende casselrije van den Ouderburgh van Ghent verklaart te verkopen aan Sr. Jan De Maeseneer fs. Cornelis oudt borghemeester der prochie van Pollaer :

1) 490 roeden bosch binnen DW genaempt Sinte Lambrechtsbosch
- oost de wed. Guilliam Van Herreweghen
- suyt den voetwegh
- west Jo. Joanna Vander Beken
- noort dhoirs Peeter Valck

2) omtrent 60 ( ? ) roeden lants in deselve prochie genaempt " het Abbeelbosselken "
- oost Christoffel Bruylant
- suyt Cornelis De Smet
- west de wed. Jan Buydens
- norot Frans Vanden Eijnden ( ? , slecht leesbaar )

dit alles voor 500 R courant

Present : de meier , Cornelis De Maeseneer en Gijsbrecht Haegeman schepenen


23.09.1751 : Justus Des Motte fs. Martin verkoopt aan Adriaen Notaert x Anna Abbeels :

1) het 1/4de deel van een meersch binnen NG aen de Ganssestraete palende het voorste 1/4de deel
- oost Jan De Maeseneer causa uxoris
- suyt de Gansestraete
- west den edelen heere baron
- norot de volgende partije

groot over het 1/4de paert 41,75 roeden

is belast aan de heere baron met rente van 3 cappoenen 4 schelen parisis en dit over de geheele partije

De verkoper toekomend bij coope jegens Carolus Telle x Maria Theresia Van Vrechem op 17.06.1749

zie landboek II nr. 46 voor deze meers

2) partij meers in DW groot 2 dachwant gemeijnelijck genoempt " de Drooge weijde "
- suytoost den edelen heere baron van LvW
- suyt de abdijgoederen van Vicoigne
- west Geeraert Lemmens

is belast met onlosselijcke rente van 5 cappoenen en 5 groten sjaers aan het Beneficie van de Scholasterije ende Collegiale kercke van Meerbeke

en is alleen belast met losrente van 200 R ten profijte van Sr. Albertus Platteborse causa uxoris

De koop is gedaan voor de som van 292,50 R courant

Present : meier , Guillielmus Lemmens burgemeester , Cornelis De Neve , Jan De Maeseneer schepenen

Ook onder Neigem geplaatst


25.11.1751 : Sr. Judocus Watthée erfmeier van Warbeke en Nuwenhove , Elisabeth en Françoise Watthée jongedochters beiden bij competente ouderdom met hun voornoemde broeder als verkoren voogd en hun sterk makend over hun minderjarige broeder Pieter Watthée verkopen aan Joos Agneessens opsetenen van DW :

een onbehuysde stde in DW beneden de Plaetse
- oost sheeren strate
- suyt de beke
- west het losgat
- noort de keijtse

groot volgens de prochielantboeck 260 roeden

is belast met onlosselijke rente van 2 sisters tarwe , 2 sister evene , 4 cappoenen sjaers en te weten dat de koper sinds 9 jaar huurder is van de voorste partije

Koop is gebeurd voor 200 R courant boven 4 schellingen ten gelaeghe verteirt

Present : Jan Lippens officier , Guilliam Lemmens burgemeester , Jan De Maeseneer en Judocus Mertens schepenen


02.12.1751 : Jan Baptiste Menschaert x Adriana Capiau verkopen aan Christiaen D'Herde en Joanna Maillaert :

een behuysde hofstede gelegen te Renderstede
- oost Judocus Sterck
- suyt het Rietvelt
- west het Neijckenvelt
- noort sheeren strate

groot 495 roeden en in welke hofstede is liggend enig schoofland

deze hofstede competeert de verkopers bij koop jegens Sr. Adriaen Steenhout x Barbarina Valck fa. Peeter en dit volgens akte van 15.09.1746

dit voor de som van 1200 R courant boven 3 pistolen wisselgelt voor een paar handschoenen voor de huisvrouw van de verkoper

En de verkopers hadden op de dag van de aankoop op de hofstede een rente bezet van 550 R courant den penninck 4,5 % in proffijte van de voorste Sr. Adriaen Steenhout en beloven de kopers deze rente met de croisen te betalen en bovendien aan de verkopers de resterende som van 650 R en 3 pistolen

Present : de meier , G.L burgemeester , Cornelis de Maeseneer en Jan Courteaux schepenen


08.12.1751 : Jan Buyl fs. Anthoon x Marie Neuckermans erkennen een rente aan Pauwel De Pape insetenen van Ninove over de som van 250 R courant / de ducaton tot 35 stuivers en de patacon tot 56 stuivers / schelling tot 7 stuivers / de oude schellingen tot 6 stuivers 3 oorden / beseth op :

1) 91,75 roeden Xlant op het Cruysvelt
- oost Vicoignegoet
- suyt Joos Hevens
- west Vicoignegoet
- noort Laureijs Bultrijs

2) 98,75 roeden Schooflant opt Herdenhofveldeken
- oost Sr. Michiel Rockelé
- suyt Armengoet van DW
- west den voetwegh
- noort Sr. Michiel Rockelé

3) de helft van 195 roeden Xlant op Cruysvelt
- oost het wederdeel
- suyt Armengoet van Ninove
- west dhoirs Augustijn Crispeels
- noort den gracht

Present : Jan Lippens officier loco de meier , Guilliam Lemmens burgemeester , Cornelis De Neve schepenen

Marge  : anno 1763 heeft Jan Buyl deze rente gelost , ondertekend door Adriaen De Pape


09.12.1751 : Pieter De Ro fs. Pieters x Aldegonde De Concker erkennen een rente aan Jr. Albertus Josephus Le Febure tot Ninove over de som van 300 R wisselgelt , de ducaton tot 30 stuivers , penninck 5% / beseth op :

1) 280 roeden land genoempt " het Steenputveldeken " wesende XXXIIIste schoof alsnu een behuysde hofstede , gelegen te Meerschvoorde
- oost Cornelis De Smet
- suyt sheeren strate
- west Frans Vanden Broecke
- noort den Beulinck

2) 140 roeden weijde int gehuchte te Meerschvoorde
- oost de ketse ofte losgat van de Cortenbosch
- suyt de Grooten Cortenbosch
- west en noort Frans Vanden Broucke causa uxoris

waarbij de hofstede belast is met rente van 100 R wisselgelt aan Jo.e Van Heghe welke de comparanten met deze penningen zullen casseren

Present : de meier , Guillaume Lemmens burgemeester , Judocus Mertens en Jan Courteaux schepenen

Marge : deze rente is gelost door Hubertus De Ro in 1785 aan J.B. Lefebure


14.12.1751 : Jan Beeltrijs fs. Laureijs erkent rente aan Pieter D'Hauwer fs. Jacques opsetenen van Vollezele in de provincie van Henegauw over de som van 550 R , de ducaton to 70 stuivers en de pattacon tot 56 stuivers , de schellinck tot 7 stuivers , de oude schellinck tot 6 stuivers 3 oorden / aan 4,5 % / beseth op :

1) 174 roeden behuysde hofstede te Dasselt
- oost den Cleijnen Lietersberch
- suyt Peeter Beeltrijs met gelijck wederdeel
- west en noort de ketse

2) 1 dw. Xlant op Dhashaege
- oost Peeter Lemmens en dhoirs Adriaen Buyl
- suyt dhoirs Cornelis De Maeseneer
- west de wed. Ingel De Ro
- noort de straete

3) 105 roeden meersch te Steenhout
- oost de straete
- suyt de beke
- west cloostergoet Vicoigne
- noort Jan Courteauw

4) 138 roeden Xlant op D'hashaege int Lammersblock
- oost den comparant
- suyt de weduwe en dhoirs Mattheus D'Handschutter
- west Peeter Beeltrijs
- noort den comparant

5) de helft van 1,5 dw. meersch in de Greitersputte waarvan de andere helft competeert aan s'comparants kinderen
- oost dhoirs Christiaen Galmaert nu Peeter Beeltrijs
- suyt Jacques Jenno
- west den selven
- noort het Gansevelt

6) 1 dw. Xlant op Neijgenvelt
- suyt Sr. Platteborse causa uxoris
- oost Jan Baptiste Lemmens
- west cloostergoet van Vicoigne
- noort dhoirs Gillis Van Vaerenberch

7) 87,50 roeden bosch ten Daele vanden Broeck
- oost dhoirs Jacobus Cools
- suyt Peeter Cools
- west Jan Thienpont
- norot de wed. Engel De Ro

Present : Pauwel Lauwaert officier loco de meier , Jan De Maeseneer en Jan Snel schepenen

Marge : anno 1762 heeft Jan Baptiste Bultrijs fs. Jans deze rente gelost aan Pieter D'Hauwer


24.12.1751 : Lambrecht en Jan Baptiste Vlassenbroeck fs. Jans en Anthonette De Saeger opsetene der prochie van Tollebeke verkoopt aan Jan Roosen fs. Gillis :

48 roeden half schooflant van Vicoigne int gat van het Rijsevelt
- oost sheeren strate
- suyt Jan Thienpont
- west Christoffel De Doncker
- noort het Rijsevelt

dit voor de som van 70 R courant

Zowel de beide verkopers als de koper verklaarden niet te kunnen schrijven

Present : de meier , Guilliam Lemmens burgemeester ,  Cornelis De Neve schepenen


24.12.1751 : Jan Roosen fs. Gillis erkent rente aan Pieter D'Hauwer fs. Jacques tot Vollezele over de som van 60 R courant / aan 5 % / beseth op :

1) 48 roeden half schoofland zie supra

2) te beloven van hierop te stellen een huys

Present : zie supra


24.12.1751 : Leenverhef voor schepenbank van Werdergrate , omtrent 1/3de van de schoof van Denderhoutem

Adriaen Van Gijseghem fs. Pieters verheft een bodem van leene en is 1/3de van een schoof van 52 bunder schoofland en is een volle leen hem bestreckende binnen de prochie van Denderhouem ende is de fontziere groot 75 roeden
- aen de straete
- aen de goedingen van Ghijsbrecht Ghevens geheeten ten Borreken

waarvan het 1/4de paert van de voorste 1/3de deel is gespleten en verheven bij Sr. Jaspar Buydens tot Haeltert op 08.11.1725 sijnde het voorseijde leen op de comparant gesuccedeert met de doodt ende overlijden van Judocus Van Gijseghem fs. Pieters sijnen broeder

Present als leenmannen : Christiaen Baeijens , Gillis Van Vreckom , Gillis Lemmens , Jan De Ro en Michiel Rogghe leenmannen