Schepenbrieven van Denderwindeke anno 1750

Bron : Wedergrate nr. 388


30.04.1750 : Michiel De Braeckeleer opwoonder van DW erkent rente aan de Armen van Voorde uit de penningen den gemelden Armen competerende bij de donatie aan deselve Armen gedaan door den Edelen Heere Baron van Boulez uit een meerdere som tot het doen van de jaargetijden bij de gemelde donatie " breeder vermelt " en is som van 600 R courant en dit aan 4 % / beseth op :

1) huys en erfve in DW met de gebauwen daer op staende groot in gronde 210 roeden salvo justo
- oost Jan Roosens
- suyt Ingel Roosens
- west sheeren strate
- noort de keijtse

2) 249,50 roeden schooflant op de Grooten Cortenbosch
- oost Cornelis De Smet
- suyt de wed. en dhoors Jan Buydens
- west dhoors Gillis Buydens
- noort Cornelis De Smet

Present : de meier , Geeraert Van Assche burgemeester , Guilliam Lemmens en Judocus Mertens schepenen

Anno 1754 heeft Michiel De Braeckeleer deze rente gelost


11.05.1750 : Cornelis Verckens en Cornelis De Keirsmaecker als voogden over de 5 minderjarige weesen van wijlen Christoffel Van Wichelen mitsgaders over de 4 minderjarige weesen van wijlen Adriaen Van Wichelen beiden overleden in DW verzoeken om te mogen verkopen :

een behuyst stedeken gelegen op de Boeckendriesch
- oost Peeter De Coster
- west de weduwe Gillis Van Varenberch
- noort het Groot Boeckeveldeken

groot int geheel 47 roeden

belast int geheel met 2 vaten cooren aan de Armen van DW waarbij het paert van de 5 wezen is verachterd van 19 jaar en het wederdeel verachterd van 25 jaar

en verzoeken om de achterstallige coorenrente te betalen de 2 hofstedekens publiek te mogen verkopen

getekend door Cornelis Verckens , Cornelis De Keirsmaecker tekent met een merk , de weduwe Adriaen Van Wichelen consenteert in de verkoop

De schepenen geven de toestemming tot verkoop

Present : de baljuw , Geeraert Van Assche burgemeester , Guilliam Lemmens en Judocus Mertens schepenen


03.07.1750 : Openbare verkoop van de hofstede , zie supra

Deze hofstede is belast met 2 vaten coorens aan de Armen van DW
ook belast met 1 capoen en 4 denieren parisis aan de heere van LvW

Koper is Philips Van Steenwinckel voor 104 R 10 stuivers

Present op 03.07.1750 : zie supra


14.05.1750 : Jan Baptiste Van Eeckhoute fs. Joos , Hendrick Cosijn x Marie Van Eeckhoute verkopen aan Piete De Ro fs. Pieters , verkoop gebeurd op 20.04.1740

zie aldaar , is een correctie van een " erreur " daar toen de verkeerde partij land werd verkocht

Present : de meier , Geeraert Van Assche burgemeester , Guilliam Lemmens schepenen


09.07.1750 : Cornelis Wantens fs. Pieters erkent ontfangen te hebben van Gillis Capiaut als voogd van de 3 minderjarige wezen van wijlen Catharina Van Eesbeke gewonnen met Paesschier Vander Poorten de som van 150 R wisselgelt gesproten uit een meerdere somme van 1000 R wisselgelt uit het testament van Anna Maria Van Eesbeke , dit aan 4 % ,

beseth op sijn persoon en goederen

Ook is verschenen Jan Wantens fs. Pieters en stelt zich ook borg

Present : Josephus Vander Mijnsbrugghen meier , Geeraert Van Assche burgemeester , Guilliam Lemmens en Cornelis De Maeseneer schepenen

Marge : in 1769 heeft Cornelis Wantens fs. Pieters deze rente gelost


15.07.1750 : Christoffel Bruylant fs. Pauwels erkent ontfangen te hebben van Gillis Capiaut als voogd van de 3 minderjarige wezen van wijlen Adriaen Van Eesbeke gewonnen met Marie Vander Kelen de som van 250 R wisselgelt gesproten uit een meerdere somme van 1000 R wisselgelt uit het testament van Anna Maria Van Eesbeke , dit aan 4 % ,

beseth op :

1) 250 roeden Xlant genoempt den Vlackaert
- oost cloostergoet Beauprez
- west en zuyt dhoors Pieter Valck
- noordt Jan Van Herreweghen

2) 200 roeden schoofland op het Rietvelt
- oost Cornelis Roosens
- west het Apelteirenvelt
- noordt Sr. Josephus Bogaert causa uxoris

3) 150 roeden schoofland op Nederhoenderskot
- oost cloostergoet Vicoigne
- west den groenen wech
- zuyt Joos Roosens

de comparant belooft af te lossen binnen de 8 dagen een rente van 200 R wisselgelt in kapitaal aan het clooster der Penitenten tot Ninove

Present : Josephus Vander Mijnsbrugghen meier , Geeraert Van Assche burgemeester , Guilliam Lemmens schepenen


18.07.1750 : Anna Maria Van Eesbeke huisvrouw van Gillis Capiau , item Passchier Vander Poorten x wijlen Catharina Van Eesbeke met zijn dochter Anna Maria Vander Poorten dv. Paesschier en wijlen Catharina met Claude De Frane haren man , item Marie Vander Kelen weduwe Adriaen Van Eesbeke met haar man Joseph Bruylandt en haar kinderen bij de voorste wijlen Adriaen Van Eesbeke

allen kinderen van wijlent Adriaen Van Eesbeke ( begunstigden bij testament door wijlen hun tante )

en erfgenamen van wijlent Juf. Anna Maria Van Eesbeke jonge dochter hunne moije ( lees : tante ) binnen de stad Brussel mits de aflijvigheid van Juffr. Anna Catharina Van Eesbeke religieuse in het clooster der Annunciaten binnen de stad Brussel aan welke de jaarlijkse rente competeerde uijt crachte van testament van Jr. Anna Maria Van Eesbeke

en zullen ontffangen uit handen van Juffr. Barbara Carolina Cocquille begijtien op Groot Begijnhof binnen Brussel als " calengierdresse " van de nabeschreven rente en tot ontlasting van de heeren tresoriers en rentemeesters der stad :

alsulcken paerten als hen mochten competeren in een rente van 50 R sjaars wesende de helft in de helft van een rente van 200 R sjaars / penninck XX / dit getekend in Brussel op 28.04.1730 , welke rente beseth is op de banmolens

Hierbij zal Gillis Capiau optreden als gevolmachtigde om toe te stemmen in de cassatie van deze rente en dit zowel over het kapitaal als de croisen

De schepenen geven de toestemming aan Gillis Capiau om op te treden in naam van zijn medehoirs

Present : de meier , Geeraert Van Assche , F. Lemmens , Cornelis De Maeseneer en Judocus Mertens


24.09.1750 : Lucas Bruylandt fs. Pauwels erkent een rente aan Pauwel De Backer opsetenen van Pamel ,

over som van 250 R courant , de schellinck tot 6 stuivers een blanck , XXVste penninck is 10 R sjaars , beseth op :

1) op sijn behuysde hofstede in DW te Stebbingen groot 66 roeden
- oost en west de keijtse
- suyt Guilliam Vander Kelen
- noort dhoirs Peeter Wantens

2) 150 roeden land in de Mateleere
- oost de straete
- suyt den Steenbergdries
- west deselve hoirs
- noort Cornelis De Maeseneer

3) 56 roeden land opt Neijckenvelt en is half schoofland
- oost dhoirs Jan Baptiste Rollie
- suyt Apelteirenvelt
- west Guilliam De Doncker
- noort Jan Schoonjans

de rentegelder verklaart niet te kunnen schrijven

Present : de meier , Geeraert Van Assche burgemeester, Guilliam Lemmens schepenen

Marge : in 1776 is deze rente gedood door Rochus Vanden Berghe


08.10.1850 : Adriaen De Brackenier fs. Jacobus jonghman bij competente ouderdom , insetene van Brussel verkoopt aan Jacobus O fs. Jans opsetene van DW :

een partij land en meers voortijds een behuysde stede gelegen in de Cruepelstrate en is een leen
- oost en west den cooper met de stede van Lierde
- suyt Livinus Vanden Bossche
- noort de strate loopende naer Meerschvoorde

De verkoper had dit verkregen als oudsten hoir feodael ten sterfhuyse van sijn vader

En is in pachte gehouden door Joseph Bonnier waarvan de koper de pachten zal profiteren

De koop gebeurde voor de som van 195 R courant

En hiermee zijn Jacobus O x Ana Van Langenhaecke eigenaars en wensen dat dit leen verdeeld zal worden als allodiael goet bij de cavelinge

Present : de baljuw en stadhouder , Christiaen Baeyens en Michiel Rogghe leenmannen


08.10.1750 : Leenverhef door Jacobus O fs. Jans

dit van een leen van de berg , lande en baronie van Wedergrate groot 128 roeden alsnu land en meers , voortijts een behuysde stede gelegen in DW in de Kreupelstratee
- oost en west de verheffer met de stede van Lierde
- suyt Livinus Vanden Bossche
- noort de straete loopende naer Meerschvoorde

de comparant competerende bij coop van Adriaen De Brackenier fs. Jacobus

Present : Josephus Vander Mijnsbrugghen baljuw , Christiaen Baeijens , Michiel Rogghe en Jan De Ro leenmannen


15.10.1750 : Guilliam Willems x Joanna De Brackenier tot Meerbeke betwisten de verkoop door beroep te doen op de naarhede , zie verkoop van het leen op 08.10.1750 en dit als zwager van de verkoper

Present voor het leenhof : M. Rogghe , Peeter De Ro en Jan De Ro

Present : de meier , Geeraert Van Assche burgemeester , Guilliam Lemmens schepenen


12.11.1750 : opnieuw hommeles over het voorste leen !

Frans Vanden Broecke als voogd van de minderjarige wees Maximiliaen De Brackenier , heeft vernomen dat Adriaen De Brackenier fs. Jacobus broeder van de voornoemde wees aan Jacobus O een leen heeft verkocht , zie boven , voor de som van 195  R courant ,

dat Guilliam Willems x Joanna De Brackenier zuster van de voorste verkoper deze koop heeft " gecalengiert van naerhede "

doch dat Maximiliaen De Brackenier " de naesten is om geprefereert te worden in naerhede " dus opnieuw betwisting

Hierbij zal het leen in kwestie toekomen aan Maximiliaen De Brackenier


13.10.1750 : verkoop door de erfgenamen van wijlen Jan De Sagher

Adriana De Ro weduwe Jan De Sagher voor soo het noodt zij , geassisteert met Sr. Michiel Roculo ( we lezen in de doopregisters Rockelé ) als voogt ,
Joos Sterck fs. Pieters ende Marie De Sagher te samen hoors van wylen Jan De Sagher

hebben vercocht aen Gillis Roosens eene behuysde hofstede met alle de edifitien van huysinghen hauten ende boomen daerop staende immers soo ende gelijcke den selven hofstede geleghen is in de prochie van Denderwindeke te Dasselt paelende :
- oost de hofstede van Jan D'Hauwer
- zuijt myn heer Albertus Platteborse
- west het oplochtinckcxken ( lees " hoplochting " ) van Sr. Geeraert Van Assche
- noort Jan Baptiste Jous

Getekend door Joos Sterck , Adriaene De Ro , Michiel Roeckelo ( * ) , Gillis Roosens

Redactie : Gillis Roosens huwt met Maria Anna Van Stalle


12.11.1750 : Joanna Bruylant bejaarde dochter wonend tot Geraardsbergen met Sr. Petrus De Vuyst als haar bijstaande voogd heeft in 1748 verkocht aan Frans Vanden Broecke fs. Dominicus tot Denderwindeke :

170 roeden Xlant in DW gelegen te Meersvoorde
- van alle sijden aan coopers ander erve
- suyt de straete
- oostwest dito cooper
- noort de weduwe Gillis De Dijn

dit voor 21 S / roede

voor deze verkoop voor de schepenbank van Wedergrate zijn verschenen als " gecoren vooghden " Christoffel en Peeter Bruylant mitsgaders Dionysius Bruylant naeste bestaende bloetvrienden

Present : meier , burgemeester , Guilliam Lemmens en Gillis Lemmens schepenen


19.11.1750 : Cornelis Claes erkent een rente aan Margareta Claes weduwe over 200 R courant , de schellinck gerekend op 6 stuivers 1 blanck , hiervoor een rente van 9 R sjaars ook in courant geld , beseth op :

1) 148 roeden land op de Gaver
- oost jan Baptiste Lemmens
- suyt de voetwegh
- west de comparant
- noort Anthoon D'Hauwer

2) 138 roeden land op Cruysvelt
- oost dhoirs Guilliam Van Herreweghen
- suyt den heere pastoor
- west dhoirs Pauwel Agneessens
- noort dhoors Sr. Joos Van Heghe

3) 41 roeden land op Schuermanneken
- osot Jan Baptiste Berggracht
- suyt Anthoon D'Hauwer
- west . .
- noort Jan De Wolf

Present : de meier , Guilliam Lemmens en Judocus Mertens schepenen

Marge : op 18.12.1752 erkennen :

1) Pieter Van Langenhaecke
2) Jacobus O x Anna Van Langenhaecke
3) Jan Van Wilder x Christina Van Langenhaecke

alle kinderen van wijlen Christiaen en wijlen Margareta Claes bij de verkaveling na het overlijden van Margareta Claes te verkavelen en gaat deze rente naar

4) Jacoba Van Langenhaecke x Jan Weverberch wonend tot Meerbeke

Marge : op 15.01.1753 : Jan Weverberch x Jacoba Van Langenhaecke transporteren deze rente aan Heer en Mr. Philippus Dominicus Anthonius Droesbele pbr

Marge : anno 1762 heeft Cornelis Claes deze rente gelost aan E.H. Droesbeke


19.11.1750 : Sr. Jan Vanden Bossche x Jfr. Jaspariene Van Heghe fa. Vincent inwoners van Geraardsbergen verkopen aan Jan Bruylandt x Anna De Vogel :

1) een meers gelegen te Meerschvoorde op de Crommekeer
- oost en noort het Cleijn Windickvelt
- west de strate
- suytoost dhoirs Jan en Virginie Van Varenberch ( voorheen : Adriaen Crispeels )

groot 425 roeden

2) 84 roeden Xlant op Groot Windickvelt
- oost de erfve van Jan Cools
- suyt den kerckwegh
- west de weduwe Gheeraert Thienpont   ( voordien : Geeraert Thiebaut )
- noort dhoirs Cornelis De Smet              ( voordien : Eloy Van Eesbeke )

3) 67,60 roeden Xlant op de Vlierenpael
- oost dhoirs Lieven Van Heddeghem
- west de selven
- noort het Nederhoenderskot
( voordien : suyt Jan De Groote )

belast met veertel cooren aan de Armen van DW

4) bosch in de Sipdaelbosschen groot 48 roeden
- oost het goet van Vicoigne
- west dhoirs Vander Vaerent
- noort den Caelcauter
( voordien : suyt Guilliam De Doncker )

al deze partijen aan de verkopers toekomend bij verkaveling na overlijden van Vincent Van Heghe haar vader

dit alles verkocht voor 21,5 S / roede en 2 pistolen in specie voor een paar muylen , de totale koopsom was 692 R 8 S 3 Oorden

Present : de meier , Guilliam Lemmens en Gillis Lemmens schepenen


03.12.1750 : Betwisting van deze verkoop door beroep op de naerhede :

Michiel De Braekeleer x Josine Catharina Vanden Bossche fa. Pieter en van Livina Van Heghe die zelf een dochter was van Vincent Van Heghe x Cathelijne Mignon woonachtig in DW heeft kennis genomen van een verkoopt door Jan Vanden Bossche x Jaspariene Van Heghe die dochter was van Vincent Van Heghe x Cathelijne Mignon en wonende in Geraardsbergen

deze verkoop aan Jan Bruylant wordt daarom betwist bij naarhede

De schepenen erkennen de eis van naerhede en vernietigen de vorige verkoop

Present : de greffier en Guilliam Lemmens schepenen


VERKOOP BIS

17.12.1750 : Michiel De Braekeleer x Josine Catharina Vanden Bossche fa. Pieters verkopen aan Jan Van Cauter :

Dezelfde 4 partijen worden opnieuw verkocht , nu voor de som van 775 R courant

Present : de meier , Geeraert Van Assche burgemeester , Guilliam Lemmens , Gillis Lemmens en Gijsbrecht Haegeman schepenen


26.11.1750 : Pieter De Vuyst fs. Lieven erkent rente aan de weduwe Sr. Guilliam Van Herreweghen insetenen van Galmaarden over de som van 400 R courant , de schellinck tot 6 stuivers 1 blanck / rente aan 4,5 % / beseth op :

Deze rente is geconstitueert om ondermeer een rente van 230 pond wisselgelt in proffijte van Sr. Alexander De Beille ( ? ) tot Steenhuize te casseren , beseth op :

1) zijn behuysde hofstede te Roost
- oost en noort de straete
- suyt den Cuypbosch
- west den Armen van DW

groot 213 roeden salvo justo

( de helft van deze hofstede wordt gekocht door Jan Backaert die daarvoor deze gehele rente op zich heeft genomen )

2) 1 dw. Xlant op de Techem
- oost St. Lambrechtsbosch
- suyt Jan Valck
- west de straete
- noort den selven Valck

3) 50 roeden meers int Reuselskot ( lees : Ruelenscot )
- west dhoirs Peeter Cools
- noort N. Lemmens
- oost het losgat
- suyt Pieter Roosens

alles aan de constituant toekomend bij uitgroting jegens zijn broeders en zusters

Present : meier , Geeraert Van Assche burgemeester , Guilliam Lemmens schepenen

Marge : op 19.06.1786 heeft Juffr. Petronella Van Herreweghen wonend tot Galmaarden verklaard al deze goederen te dechargeren van deze rente behalve 106 roeden hofstede verworven door Joannes Backaert als koper die de rente verder zal betalen


03.12.1750 : Judocus De Coninck opsetenen van Aspelare verkoopt aan Anthoon D'Hauwer opsetene en brouwer in Meerbeke :

partij schoofland op het Meiervelt , is schoof van Mijnheer van Steenhout en Roelant De Bonte groot 101 roeden
- oost Sr. Gillis Vanden Abbeelen
- suyt de Herrestraete
- west dhoirs Jan Van Cauteren
- noort deselve hoors

dit voor 70 R courant boven een halve pattacon verteerd ten gelage

Present : meier , Guilliam Lemmens en Gillis Lemmens schepenen


13.12.1750 : Pauwel Roosens als gesurrogeerden vooght neemt de voogdij over van zijn overleden broer Jan

Genoteerd in 1754

Pauwel Roosens als gesurrogeerden vooght wegens den doodt van Jan Roosens gewesen vooght van de 2 onderjaerige weesen achtergelaeten bij wijlent Adriaen Roosens saligher overleden binnen de prochie van Denderwindicke ten welcken ten sterfhuijse houderigge bleven is - - - niet ingevuld - - - als nu in huwelyck met Arnoldus Es en heeft de weduwe van den voornoemden Jan Roosens alhier aen den voersten Pauwel overgelevert eene personele obligatie van 39 guldens 8,5 stuivers sprekend in proffijte van de voorste 2 weesen ende tot lasten van den voornoemden Arnoldus Es welcken comparant in handen van Cornelis Verckens officier loco bailliu heeft gedaen den eedt van vooghdije als naar costume gerequireert ter kennisse ende overstaene van :

Desen 13.12.1754 en als griffier Van IJpersele

Guilliam Lemmens borghemeester , Cornelis De Neve ende Jan De Maeseneer schepenen


15.12.1750 : Guilliam Van Gheel x Marie Vanden Houte opsetenen van Gooik verkopen aan Jan D'Houwer fs. Jaspar :

een partij bosch en meersch in DW int gehuchte te Steenhout in de Diepenbroecken
- oost Mattheus Van Snick ende anderen
- suyt den selven en Peeter D'Houwer
- west Judocus Pauwels en anderen
- noort Mijnheer Lefebure

groot 125 roeden

is in huere beseten bij Judocus Pauwels voor ' tgade slaen van het hout "

en dit voor 228,50 R boven een ducaton in specie ten gelaege

Present : Josephus Vander Mijnsbrugghen meier , Geeraert Van Assche borghemeester en Guilliam Lemmens schepenen