Tracker

WETTELIJKE PASSERINGEN van DENDERWINDEKE anno 1742


18.01.1742 : Jan De Neve opsetenen van Zandbergen verkoopt aan Pieter De Neve opsetenen van DW zijn kozijn :

partij Xlant op Neyckenvelt groot 46 roeden
- oost den cooper
- suyt en west Pieter Cools
- noort dhoirs Pieter Valcke

dit voor 1 R / roede en een halve croon aan de huisvrouw van de verkoper

Present : Joannes Vander Mijnsbrugghen meier , Martinus Lemmens , Peeter Mertens , Jan De Maeseneer schepenen


24.01.1742 : Adriaen De Mol x Catharina De Ro verkopen aan Cornelis Vander Stockt fs. Jans :

partij land in DW op de Techem groot 280 roeden
- oost de straete
- suyt de straete
- noort dhoirs Jacobus Canie
- west dhoors Pieter Valck

dit voor 214 R 10 S

en is Cornrelis de Neve alsnu in huwelijk met Adriana Mertens weduwe van Cornelis Vander Stockt eignaar in naam van zijn huisvrouw en van de weesen van wijlen Vander Stockt

Present : de meier , Martinus Lemmens burgemeester , Peeter Mertens en Jan Thienpont schepenen


25.01.1742 : Adam Schoonjans insetenen van Nieuwenhove verkoopt aan Jan Roosens opsetenen van DW :

partij lant opt Borrevelt groot 175 roeden salvo justo
- oost Nicolaes Fibremont
- west Cornelis Van Snick
- suyt den Hoendekensberch
- noort sijn selfs erve

is belast met 4 schautveertelen en half evene , halve capoen en half vierendeel cappoen aan de heere van LvW

dit voor 80 R courant

Present : de meier , burgemeester , Peeter Mertens schepenen


01.03.1742 : Catharina Beeltrijs weduwe wijlent Peeter Herremans met Jan Beeltrijs haar brodeder verkoopt aan Jacobus Van Neijghen haar schoonzoon :

1) een partij bosch ten Daele van den Broecke ( lees " ten Haele van den Broecke ) groot 126 roeden
- oost de Grooten Cortenbosch en dhoirs Jacobus Cools
- suyt dhoirs Pieter Pleck
- west Peeter Beeltrijs
- norot Adriaen De Mol

2) een partij lant opt Hautemvelt groot 134 roeden
- oost Pr. Beeltrijs
- suyt Jan Cortiaux causa uxoris
- west Jan Beeltrijs
- noort de straete

dit met de boomen en hauten daerop voor 324 R

Present : Jan Lippens officier loco de meier , M. Lemmens burgemeester , P. Mertens schepenen

Dit is de laatste akte van het register Wedergrate nr. 386 , is folio 235


01.03.1742 : de kinderen van wijlen Mr. Cornelis Leyniers x Maria Theresia Tol te weten :

Sr. Daniel Franciscus en Laurentius Leyniers opsetenen van Brussel en hun sterk makend over hun zuster Joanna Maria verkopen aan Joanna De Cooman filia Pieters :

1) een block Xlant te Meersvoorde groot 145 roeden
- oost de volgende partije
- suyt Frans Hevens , de vercoopers en het Cleijn Windickevelt
- noort tgoet van Vicoigne

2) een meers groot 202,80 roeden te Meersvoorde deel van een meerdere partije
- oost de beke
- suyt Louis De Smet
- west voorste partije
- noort cloostergoet Vicoigne

en dit voor 222 R courant

Present : J. Vander Mijnsbrugghen , M. Lemmens , P. Mertens , Gillis Lemmens


15.03.1742 : Anthoon Buyl en zijn zoon Jan Buyl erkennen ontfangen te hebben de som van 150 R courant , de schellinck tot 7 stuivers , van Sr. Nicolaes Van Trienpont borger van Ninove een rente van 7 R sjaars , beseth op :

1) een behuysde hofstede in DW achter de kercke groot omtrent 50 roeden
- oost de eerste comparant
- suyt Jan Courteaux
- west en noort het straetken

2) partij schoofland opt Herdenhofveldeken
- oost Michiel RockelÚ
- suijt Jan De Wolf
- west den wegh
- noort den Armen van DW

groot 90 roeden

Present : de meier , Martinus Lemmens burgemeester , Jan De Maeseneer , Gillis Lemmens en P. Mertens schepenen


26.04.1742 : Sr. Martinus Lemmens fs. Jan Baptiste en van Marie Buydens calengiert een verkoop bij naerhede

Het was hem " tsynder kennisse gecomen dat onlanghs Cornelis Herremans opsetenen van Meerbeke soude cooper bedegen sijn van " :

2 partijen Xlant op Boschvelt in ÚÚne geunieert samen groot 291 roeden
- oost den voetwegh ofte gescheede van DW en MBK
- suyt kercken ofte Armengoet van Meerbeke
- west dhoirs Jan Baptiste Lemmens
- noort Jan De Maeseneer causa uxoris

welke partij is verkocht door Jan Somers fs. Jan en van Barbara Buydens

Op welke partije Martinus Lemmens is biedende en verclaert te leggen ende te calengieren den coop bij naerhede

Hij biedt zich aan " als naerlinck naer coustume "

Present : Pieter Mertens en Jan De Maeseneer schepenen

Calengieren : is het Engelse " to challenge " , het Franse " challenger "


04.05.1742 : Joos Agneesens x Catharina Jacquemijns erkennen rente aan de Heerendiensten van Ninovee en dit over de ontvangst van som van 125 courant uit handen van Heer en Mr. presbyter Carolus De Witteleer directeur van de Herendiensten en hiervoor een rente van 6 R sjaars / beseth op :

een behuysde hofstede in DW achter de kercke aldaer
- oost het Kerckvelt
- suyt dhoirs Gillis Vanden Bossche
- west en noort Pieter Lemmens

groot 175 roeden

Present : de meier , Martinus Lemmens burgemeester , Jan De Maeseneer en Jan Thienpont schepenen

Marge : anno 1766 heeft Joos Agneesens deze rente gelost aan M. Buydens presbyter chori director


10.05.1742 : Gillis Van Herreweghen en zijn zuster Catharina Van Herreweghen met haar broer als bijstaande voogd opsetenen van Vollezele verkopen aan Livinus Buyl :

een hofstede te Dassel groot 37,80 roeden
- oost Cornelis D'Hauwer
- suyt sheeren strate
- west aen de keijtse
- noort aen den Cleijnen Lietersberch

dit op de last van 6 R sjaars aan dde kerk van DW die de koper op zich neemt

Present : de meier , Martinus Lemmens burgemeester , Peeter Mertens en Gillis Lemmens schepenen


11.05.1742 ; Pieter De Craecker x Elisabeth Cautaert beneffens Joanna Cautaert jongedochter bij competente ouderdom , Hendrik Libert bij competente ouderdom en Adriaene Libert jongedochter ook bij competente ouderdom verkopen publiek aan Pieter De Doncker fs. Eloij

1 dw. land in DW int gehucht te Neuringen genaempt " de Walenhutte "
- oost de straete
- suyt en west Jan Vercauteren
- noort Joos Caelendries

dit voor 78 R 10 S

Present : Jan De Coninck officier loco de meier , Jan de Maeseneer en Jan Thienpont schepenen

31.05.1742 : Leenverhef voor leenhof van den Berch en land van Wedergrate :


31.05.1742 : Pieter Buydens fs. Jans jonkman bij competente ouderdom verheeft een leen :

een meers groot 1 bunder genaempt " de Puttenmeersch " gelegen in DW te Renderstede
- oost de wed. en dhoirs Jan Buydens
- suyt Jan De Ro fs. Cornelis
- west de straete
- noort Lieven en Joos Vanden Bossche met consoorten

dit bij de dood van Sr. Jan Buydens sijn overleden vader die hetzelfde in koop had verkregen van de heer van LvW

Present : de baljuw , M. Lemmens , Jan De Maeseneer en Gillis Lemmens leenmannen

Redactie : de Puttenmeersch is afgeleid van de " Poortenmeersch "


31.05.1742 : Pieter Buydens fs. Jans jonkman bij competente ouderdom verheeft een leen :

een partij land groot 1 bunder in DW op de Biest
-oost het leen van Adriaen Pleck
- suyt Sr. Michiel RockelÚ
- wet Joos De Smet als pachter
- noort Gheeraert Weverberch

dit bij de dood van Sr. Jan Buydens sijn overleden vader

Present : de baljuw , M. Lemmens , Jan De Maeseneer en Gillis Lemmens leenmannen


14.06.1742 : Jan Van Eesbeke en Jan Van Vrechem als voogden vn de 5 minderjarige kinderen van Jacobus De Brackenier x Catharina Van Eesbeke mitsgaders Jn Baptiste Cambeen x Peronella De Brackenier en stellen dat :

het sterfhuis zwaar belast is met differente schulden zowel van zettingen , pachten , afgehaalde winkelwaren en verzoeken om tot verhaal van de zettingen der prochies van Meerbeke , Pollaerde en Denderwindeke ,

verzoeken daarom een rente aan te gaan van 200 R

De schepenen geven de toestemming

Present : de meier , M. Lemmens , P. Mertens , Jan De Maeseneer , Gillis Lemmens en P. De Cueleneer schepenen


14.06.1742 : de voogden en Jan Baptiste Cambeen x Petronella De Brackenier erkennen rente aan Heer en Meester Josephus Franciscus Van Ypersele pastoor der prochie van Meerbeke over de som van 200 R courant / rente croiserende aan de penninck XX / beseth op :

1) 93 roeden land op het Neijckenvelt
- osot dhoors Jan Van Vaerenberch
- suyt den meulenwegh
- west Jan De Vogel
- noort Jan Roosens

2) 62 roeden land op het Meirevelt
- oost Cornelis Van Eesbeke
- suyt NoŰl Bovaerd
- noort Jan Baptiste Rollier

3) 366 roeden land in Pollaerde genoemd " den Kremer " 
- oost de weduwe Adriaen Van Eesbeke
- suyt Jan Vander StocktÁ

4) 224,25 roeden land in Pollaerde in de Cabbeken wesende land en bosch
- oost Sr. Adriaen Buyl causa uxoris met het wederdeel
- suyt de Cabbeken
- west den Armen van Pollaer

en dit alles aan de wezen en Jan Baptiste Cambeen competerende uit hoofde van Adriaen Van Eesbeke en volgens de kaveling gedaan tussen hun medehoirs achtergelaten vij Cornelis De Brackenier en Marie Van Sinaij

en zijn onbelast behalve met een rente van 100 R aan dheer Martinus Witten tot Ninove

Present : de meier , M. Lemmens burgemeester , Gillis Lemmens en Peeter De Cueleneer en Pr. Mertens schepenen

Ook onder Pollare genoteerd , red.


21.06.1742 : Guilliam Van Geel x Maria Anna Vanden Haute fa. Christoffels verkopen aan Pieter Pardaens fs. Andries :

partij schoofland gelegen op het Brucxken
- oost Peeter Neuckermans
- suyt Frans De Vroede causa uxoris
- west dhoirs Mevrouw Merbois
- noort de hage

groot 109 roeden salvo justo en aan de verkopers competerend uit hoofde van haar vader Christoffel

de koop is gedaan voor 13,5 S / roede boven 3 R courant ten gelaege

Present : de meier , Jan de Maeseneer en Jan De Boeck schepenen


05.07.1742 : de kinderen van wijlen Mr. Cornelis Leijniers x Jr. Elisabeth Tol insetenen van Brussel verkopen aan Jan De Ro fs. Jans te weten :

1) Sr. Daniel Franciscus Leijniers
2) Laurentius Leijniers
3) Juffr. Joanna Leijniers

1) 337,50 roeden Xlant int gehucht te Meerschvoorde wesende de 3/4de van een meerdere partije
- oost Judocus Vierendeel met het resterende vierde deel
- suyt de volgende partije
- west de weduwe en dhoirs Lieven zegers
- noort de strate

2) 341,50 roedne doorgeweijde in lant verkeert int selve Meerschvoorde deel van meerdere partije
- oost Judocus Vierendeel met resterende vierde deel
- suyt den Peerdenmeersch en de beke
- west de weduwe Lieven Zegers
- noort de vorenstaende partije

beide partijen worden in pachte beseten bij Geeraert Van Assche tot Kerst 1742

het land is verkocht voor 19 S / roede
de weide is verkocht voor 10 S / roede

Present : de meier , Jan De Maeseneer , Gillis Lemmens en Jan Thienpont schepenen


05.07.1742 : Jan De Ro fs. Jans jonkman tot Denderwindeke erkent rente aan Sr. Livinus De Vuyst insetenen en oudt-schepenen van Ninove over de som van 250 R / hiervoor rente van 12,5 R sjaars / 20ste penning / beseth op :

1) 90 roeden behuysde stede in DW te Meerschvoorde
- oost dhoirs dheer Cornelis Leijniers
- suyt de strate
- west Frans Hevens
- noort Louys De Smet

2) 337,50 roeden land , zie supra

3) 341,50 roeden meersch nu land , zie supra

Present : de meier , Jan de Maeseneer , Gillis Lemmens en Jan Thienpont schepenen

Marge : anno 1770 heeft Jan De Ro fs. Jans deze rente gelost aan J.B. De Vuyst


12.07.1742 : Anthoon Buyl fs. Joos opsetenen van DW verkoopt aan Anthoon D'Hauwer opsetenen en brouwer in Meerbeke :

147,50 roeden Xlant in DW opt Merrevelt
- oost Noel Bouvard
- suyt sheeren strate
- west het Mespelteirenvelt
- norot de weduwe en dhoirs Cornelis De Brackenier

deze partij was competerende aan de verkoper bij koop van Jan Van Eeckhaute tot Vollezele met consoorten alle hoirs ten sterfhuyse van Judocus Van Eeckhaute en Elisabeth Du Busson

daar op deze partij een rente drukt van 150 R kapitaal aan 7,5 R sjaars ten proffijte van Juffr. Margareta Thienpont geestelijke dochter tot Meerbeke zal de koper de koopsom betalen in voldoening van het kapital en de croisen van deze rente

deze koop is gebeurd voor 172,50 R hier onder begrepen een half tonne groot bier die de koper zal moeten betalen aan de voorste Juffr. Thienpont over de rente en de croisen

Present : de meier , Pieter De Cueleneer , Gillis Lemmens , Jan De Maeseneer schepenen


08.11.1742 : Leenverhef voor leenhof des Berghs , lande en baronnie van Wedergrate door Juffr. Isabella Thienpont minderjarige wees met Dheer Martinus Vanden Broecke als haar paternele voogd

en is 1/2 bunder land in DW op de Hoijsleijts
- suyt en noort dhoors Peter Valck
- west de strate

op de wees gesuccedeert bij overlijden van haar vader Dheer Philippus Jacobus Thienpont

Present : J. Vander Mijnsbrugghen , M. Lemmens , Michiel RockelÚ , Jan De Maeseneer en Gillis Lemmens leenmannen


27.09.1742 : Verzoek door Pieter Van Langenhaecke als houder ten sterfhuyse van Catharina D'Hauwer fa. Max. overleden op 29.04.1741 over zijn 3 minderjarige kinderen en dit :

klacht door Vrouwe Cecilia Louyse Theresia Van Broeckem douariere van Jr. Francois Le Febure over klacht tot opleg van 411 R achterstel van croisen over rente van 35 R sjaars en beseth op :

1) een meersch groot 350 roeden te Nedersteenhout
- deen sijde den hove te Vrechem
- dander sijde de keijtse
- dander sijde dhoirs Jan D'Houwer

2) 235 roeden land op de Grooten Lietersberch
-  2 sijden Schepershof
- oost de straete
- noort Adriaen Roosen
- oostwaert den kerckwech

3) een behuysde hofstede genoempt " Schepershof " met de schuren en stallingen daarop
- voren ter Straten
- dander s2 sijden de Cleijnen Lietersberch
- derve van Jan Vanden Haute

groot 172,30 roeden

Dit alles volgens een constitutiebrief van 15.10.1665

en door de zware en langdurige ziekte van zijn huisvrouw is het de suppleant onmogelijk om dit te betalen

Bovendien dat diverse partijen o.a. nog belast zijn met een rente van 7 R sjaars ten rpoffijte van Jr. Blocx tot Brussel ook verachterd van diverse jaren

En verzoekt daarom om een nieuwe rente aan te gaan van 1000 R wisselgelt en bezet op :

1) en 2) en 3)

4) 100 roeden op het Waterleeveld
- oost het Reusensveld
- west de weduwe Engel De Ro
- noort de Boschweijde

5) 75 roeden op de Grooten Cortenbosch uyt een meerder stuck palende int geheele
- oost dhoirs Jr. Vander Noodt
- suyt den wegh
- west de weduwe Jooris De Sauter , Jan Crispeels , Gillis Evens
- noort Gillis De Ro

6) 56 roeden schoofland op het Huchtersvelt
- oost dhoirs Jan Buydens
- zuyt de straete
- west den voetwegh
- noort Bernaert Van Breusegem

7) 70 roeden tiendeland op het Hautemvelt
- int gescheede van DW en Liefferingen
- oost de straete
- zuyt het goet van de Scholasterij van Meerbeke
- west selve Scholasterijgoet

8) 220 roeden land op de Cauwaert
- oost en suyt Gillis De Ro
- noort den Grooten Cortenbosch

9) 111 roeden Xlant in een veldeken te Dasselt
- oost de straete
- suyt dhoirs Pieter De Middeleer
- west dhoirs Daniel Van Sassenbroeck
- noort Adriaen Vanden Haute

10) 61,90 roeden schoofland opt Brucxken
- oost Jan Vanden Haute
- suyt Jan Baptiste Lemmens
- noort Jan Pardaens

11) een veldeken groot 115 roeden genoempt " den Strellaert "
- oost en suyt het Waterleevelt
- west en noort de voorste

12) 186 roeden land opt Hautemvelt
- oost den groenen voetwegh
- zuyt dhoors Arent Cools , Sr. Pieter Van Vrechem en Gillis Van Vaerenberch
- west Engel De Ro
- noort de waegenwegh

13) 22,20 roeden land uyt meerdere partije opt Hautemvelt
- oost dhoirs Jan D'Hauwer
- noort de wagenwegh

14) 140 roeden land op de Grooten Cortenbosch
- oost dhoors Van Bossuyt
- west wed. Joos Roosen
- suyt den wagenwegh
- noort den Moortputtemeersschen

15) 110 roeden land op den Cauwaert
- oost Cornelis D'Hauwer
- suyt Gillis De Ro
- noort de Grooten Cortenbosch

16) 36,20 roeden schoofland op het Huchtersvelt
- oost Armengoet van DW
- noort cloostergoet Vicoigne

17) 35,50  roeden schoofland op het Huchtersvelt
- oost Armengoet van DW
- zuyt Weduwe dheer Joos De Groote
- noort Adriaen Selliers

18) 112 roeden schoofland op de Meerecauter
- oost de Cappelrije van Nauwenhove
- zuyt dhoirs Pieter Pleck
- noort wed. dheer Henricus Van Beughem
- noort de weduwe Hendrik Van Herreweghen

19) 114,10 roeden op de Grooten Lietersberch uyt een meerdere partije palende int geheel
- oost kerckengoet van DW en dhoirs Jan De Hauwere
- west de weduwe Cornelis Van Vrechem
- suyt de strate
- noort de waegenwech

Alles gelegen in DW en belast met het kapitaal van een rente van 400 R in proffijte van Sr. Livinus De Vuyst tot Ninove

En met de nieuwe rente van 1000 R wisselgelt zullen de voorste 3 renten gelost en gekweten worden

De schepenen geven de toestemming om deze rente aan te gaan      

( de meeste artikels zijn een kopij van de staat van goed , red. )                            

Present : J. Vander Mijnsbrugghen baljuw , P. Mertens , Gillis Lemmens , Jan De Maeseneer , Pr. De Cueleneer en Jan Thienpont schepenen


27.09.1742 : Pieter Van Langenhaecke fs. Christiaens houder ten sterfhuyse van Catharina De Houwer fa. Max en van Elisabeth Vanden Bossche en voogd over zijn 3 minderjarige wezen erkent een rente aan de heer Baron van Wedergrate over de som van 1000 R wisselgelt / beseth op :

zie supra

Present : zie supra

Marge : anno 1769 heeft Jan Van Langenhaecke fs. Pieters over de erfgenamen van Pieter Van Langenhaecke deze rente gelost


04.10.1742 : Marie Van Heghe fa. Vincent doet leenverhef van een leen van den Bergh van Wedergrate te weten :

een meers in de Langvondel groot 1/2 dw.
- een sijde de beke
- dander sijde het leen van de voornoemde Marie Van Heghe
- dander sijde dhoors Joos Van Heghe

op de constituante gesuccedeert bij het overlijden van Sr. Joos Van Heghe

Present : de meier , Jan De Maeseneer , Gillis Lemmens en C. Baeyens leenmannen


04.10.1742 : Marie Van Heghe fa. Vincent doet leenverhef van een leen van den Bergh van Wedergrate te weten :

een meers in de Langvondel groot 60 roeden
- oost haar selfs ander leen
- suyt den Cammeersch van de abdij van Vicoigne
- noort het Cuerengoet van Meerbeke

ook verstorven uit hoofde van Sr. Joos Van Heghe

Present : zie supra


02.11.1742 : Anna Roosen wed. wijlent Livinus Van Heddeghem pachteresse in DW verkoopt aan Mher. Anthonius Franciscus Clemens Van Cauteren baron van LvW etc :

1) partij Xlant op de Grote Lietersberch
- oost Jan Valck fs. Pieters
- suyt dheer en Mr. Carolus Van Innis causa uxoris
- west sheeren strate
- noort Maximiliaen D'Hauwer met het Steenputblock

groot volgens parochielantboeck 300 roeden

2) 120 roeden meersch in de Jagersmeersschen
- oost de keijtse
- suyt den Grooten Lietersberch
- west het Armengoet van DW
- noort Sr. Michiel RockelÚ en Christiaen Langenhaecke

3) 92,75 roeden Xlant op de Weerbosch
- oost Pauwel De Dijn
- suyt Judocus Mertens
- west Sr. Jan Valck
- noort Jan De Dijn

4) 332 roeden Xlant op de Peijnbeke
- oost en suyt de Peijnbeke
- west Joos Pleck
- noort Mevrouw Van Beughem

belast met 3,5 cappoenen aan de selve heere

5) 85,40 roeden schooflant op de Weerbosch
- oost Peeter Mertens
- suyt den Armen of Pauwel De Dijn
- west selve Armengoet
- noort den Meercauter

6) 128,375 roeden schoofland op de Meercauter spruijtende uyt differente cleijne partijen
- oost den Edelen Heere cooper
- suyt de Meercauter
- suyt den selven Heere en Joos Pleck
- noort den Vijvermeersch en den Hael vanden Broecke

7) 102,85 roeden Xlant op de Peijnbeke
- oost Pieter Mertens
- suyt Jacobus Van Neijgen
- west en noort het Armengoet van DW

alle partijen competerend aan de verkoopster uit hoofde van haar vader en moeder

Daar alsoo alle de selve goederen belast sijn voor het recht van de weesepenningen van haere kinderen ten sterfhuyse van wijlent haeren man Livinus Van Heddeghem is alhier mede gecompareert haar zoon Guilielmus Emanuel Van Heddeghem opsetenen van Meerbeke en hem sterk makend over zijn broeder en susters en consenteren in de verkoop

Deze verkoop is gebeurd voor de som van 849 R 6 S 1 Oort

Present : de meier , Martinus Lemmens burgemeester , Peeter Mertens en Gillis Lemmens schepenen


02.11.1742 : Jooris Huwaert opsetenen van DW verkoopt aan Christoffel De Doncker opsetenen pachter in DW :

een behuysde stede te Rijst groot 41,75 roeden
- oost en suyt de cooper
- west de keijtse
- noort de strate

en is belast met losrente van 7 R sjaars aan de weese van Sr. Jan De Weghe x Jo.e Barbarina Van Vaerenberch waarin de hofstede moet dogen over haar contingent 1 R 15 S sjaars

aan de verkoper competerende uit hoofde van syn overleden huysvrouw Anthonette Beeltrijs volgens verkaveling aangegaan in 1742

dit voor 52 R boven de rente die de koper tsijnen laste neem ten de achterstellige croisen

Present : de meier , burgemeester , Pieter Mertens en Gillis Lemmens schepenen


14.11.1742 ; Adriaen Buyl x Joanna Vanden Haute verkopen aan de heer baron van LvW :

62,50 roeden schoofland in DW op de Peyenbeke en is de helft van 125 roeden waarvan het wederdeel competeert aan Pauwel Vanden Haute
- oost dhoirs Jan Thienpont
- suyt Christiaen Van Langenhaecke
- west het wederdeel
- noort den voetwegh

dit voor 14 S / roede

Present : de meier , burgemeester en Pieter Mertens schepenen


18.11.1742 : Josephus De Motte fs. Martinus en van Joanna Pleck en hem sterk makend vor zijn zuster Catharina De Motte verkopen aan Joos Pleck :

1) de kamer van int midden van de schouwe staande op de hofstede daar de voornoemde Pleck is woonende int gehucht van de Paeijenbeeke met de peerdenstal staande op de patrimoine van de koper e, nog een nast staande op de hofstede met 15 roeden grond

de kamer en peerdestal op 89 R 6 S
de nast voor 35 R
de grond aan 18 S / roede

Present : de meier , burgemeester en Pieter Mertens schepenen


15.11.1742 : Jan Buyl fs. Anthoons neemt van zijn vader over een rente van 150 R in kapitaal van datum 16.07.1739

dit over de overname van de behuysde hofstede die zijn vader gekocht had van dhoirs Van Eeckhaute , zie schepenbrief van 13.08.1739

Present : de meier , burgemeester , Pieter De Cueleneer en Jan Thienpont en Gillis Lemmens schepenen


29.11.1742 ; Jacquemiene Van Heghe fa. Vincent erkent een rente aan fde kerk van Denderwindeke en dit :

dat zij ontfangen heeft van Sr. Martinus Lemmens burgemeester de som van 112 R courant en dit voorkomend uit het kapitaal van een rente bij dhoirs Jaspar D'Hauwer die zij betaalden aan de Kerk van DW en is deel van een meerdere rente van 9 R sjaars / 16de penning / gegund aan de Kerk en de Armen van Denderwindeke door Gertruyde Wasteels en Jan Buydens tot het doen van 2 jaargetijden volgens de donatie van 12.03.1670

De comparante belooft te betalen aan de proviseurs van de kerk aan de intrest XX / beseth op :

1) 129 roeden Xlant deel van partij van omtrent 278 roeden gelegen op Meerschvoordevelt
- oost Jan Kestemont
- suyt onder tegen de gracht
- west de weesen van Pieter Vanden Bossche
- noort den wegh

2) een meersch in de Haesenbroeck groot omtrent 130 roeden
- osot het cloostergoet van Beauprez
- suyt dhoirs van Adriaen Eliaert en Gratianus Rigauts causa uxoris
- west Albertus Platteborse causa uxoris
- noort het Steenberch

Present : de meier , burgemeester , Peeter Mertens , Jan Thienpont en Jan De Maeseneer