Tracker

WETTELIJKE PASSERINGEN van DENDERWINDEKE anno 1741


26.01.1741 : Jan Baptiste Barbé opsetenen van Meerbeke x Philippina Van Eesbeke verkopen aan Anthoon D'Hauwer fs. Jacques ook opsetenen van Meerbeke :

de 2/3de van een partij schoofland in DW op het Schuermanneken , schoof van Wedergrate , groot int geheel 253,80 roeden liggende onvercavelt
- oost het Gulden Bunder
- suyt de Gavere
- west de groenen voetwech
- noort dhoors Vincent Van Heghe

is voorlopig in pacht bij Hendrik Van Bonte en zal de koper profiteren vanaf nu de pacht

deze koop is voor 14 S / roede en een tonne bier voor de verkopers en 3,5 R ten gelaegehe in courant gelt verteirt

Present : Joannes Vander Mijnsbrugghen meier , Martinus Lemmens burgemeester , Jan De Maeseneer en Gillis Lemmens schepenen

Redactie : de 253,80 roeden komen uit het sterfhuis van Adriaen Van Eesbeke x Pieternelle Buydens en bestonden daar uit 2 percelen
Blijkbaar is Philippina Van Eesbeke hertrouwd met Jan Baptiste Barbé na 1ste huwelijk met Adriaen Buyl


03.02.1741 : in Brussel zijn gecompareert de hoirs Bartholomeus Van Melle

1) Pieter Van Melle fs. Bartholomeus soo in eijgen naem als over
2) Catharina Van Melle zijn zuster
3) Joanna Schauteet weduwe wijlent Jacobus Van Melle als moeder en momboir over haar enige minderjarige zoon Hugo Van Melle met toestemming van de schepenen der gedeele van Gent

en hebben ontfangen uit handen van Sr. Judocus Lauwers insetenen van Brussel de som van 150 R courant in voldoening van het legaat en de erfenis hem en voor degenen hem sterck maeckende gelaten bij wijlen Jacobus Biesmans bij sijn testament op 07.10 lestleden

tselve testament gedaan als donatio inter vivos ook gedaan bij dito Biesmans ten behoeve van de voorste Judocus Lauwers met vermelding van de goederen gelegen in Denderwindeke en is omtrent 2 bunder en zowel land als meers en bij acte van uijtgrootinge bij Bartholomeus Van Melle ten behoeve van de voorste Lauwers gedaan in 1714

en aldus hebben de 3 comparanten gecedeert aan Judocus Lauwers hun recht en vastigheijt die de voorschreven Jacobus Biesmans daarin ook hadde en die de comparant zal hebben

Present : meier , Martinus Lemmens burgemeester , Jan De Maeseneer , Peeter Mertens en Gillis Lemmens schepenen


03.02.1741 : Openbare verkoop van de gronden van de schenking door Sr. Jacobus Biesemans :

Sr. Judocus Lauwers verkoopt :

1) Hautemvelt ,  partij Xlant groot 139,15 roeden
- oost Jan Baptiste Lemmens
- suyt Mr. Vander Noot
- west de weduwe Lieven Van Heddeghem
- noort Michiel Rockelé

op Jan Baptiste Lemmens fs. Pieters voor 29 S / roede

2) 60 roeden Xlant op Hautemvelt
- oost Armengoet van Neijgen
- suyt de Scholasterije van Meerbeke
- west de wed. Jacques D'Hauwer
- noort Francis De Vroede causa uxoris

op Jan Pardaens voor 20 S / roede

Present : meier , Martinus Lemmens burgemeester , Jan De Maeseneer en Pieter Mertens

3) 121 ( slecht leesbaar ) roeden meers op den Ondersten Quaetbroeck
- oost Cornelis De Maeseneer

op Cornelis Roosen voor 20 S / roede

4) 212,5 roeden schoofland op . . .
- oost Pieter Van Wilderode
- suyt Gillis Buydens
- west wed. Van Heddeghem
- noort de kerckencheijns van DW

op Anna Roosen weduwe Lieven Van Heddeghem voor 12 S / roede

5) partij Xlant in Pollaerde op het Nederhoenderskot
- oost curengoet van PL
- west Adriaen Buyl causa uxoris

op Anna Roosen weduwe Lieven Van Heddeghem voor 8 S / roede

6) een meers groot 162 roeden en is schoofland gelegen in Pollare

op idem Anna Roosen voor 18 S / roede

Present : meier , burgemeester , Jan De Maeseneer ; Gillis Lemmens , Jan De Boeck en Pieter Mertens schepenen


06.02.1741 : Verzoek tot publieke verkoop door de erfgenamen van wijlen Joos Lippens

Publieke verkoop , hierbij moeten de kopers betalen de heerlijke renten of cheijnsrenten , de achterstellen van dien , de pontpenninghen , de nodige zegels voor de registratie en de wettelijke rechten van de schepenen en de greffier , ook de kosten van de openbare verkoop te betalen in advancement van de XXste penninck te betalen door elke koper

1) Jan Lippens
2) Francis Van Vrechem x Helena Lippens
3) Gillis Notaert als vader en voogd over zijn weesen geprocreeert met wijlent Joanna Lippens
4) Adriaen Gijssels als vader en voogd over zijn weesen met wijlen Barbarina Lippens
5) Jan Baptiste Van Herreweghen x Catharina Lippens
6) Francis Van Bossuyt x Josina Lippens
7) Jan Vander Eijcken als vader en voogd over zijn weesen met wijlen Anna Lippens

allen kinderen en schoonkinderen van wijlen Joos Lippens en Adriana Van Cortenbosch

en hebben elk 1/7de paert en deel van de volgende partijen

1) behuysde hofstede zonder de schure int gehucht van de Varenberch groot 120 roeden
- oost en suyt heer Pieter Lemmens
- west de straete
- noort de keijtse

op Frans Van Bossuyt voor 225 R

Nota : de schuur staande op de hofstede blijft gemeenschappelijk van alle de hoors

2) 1 dw. Xlant op Schoonvelt
- oost Cornelis De Smet
- suyt Sr. Martinus Lemmens burgemeester ende anderen
- west Guillaume Lemmens en Peeter Mertens

op Sr. Martinus Lemmens voor 23 S / roede

3) 52,50 roeden Xlant op Steenberch
- oost Jan Somers
- suyt den wegh
- west Guillaume Lemmens
- noort de weese van Jan Lemmens fs. Jan Baptiste

op Anthoon D'Hauwer voor de som van 36 R 3 S courant

4) 98,50 roeden Xlant op Boschvelt
- oost Martinus Lemmens
- noort den selven
- suyt de weesen van Jan Baptiste De Vroede en Maria Lemmens
- west de weese van Jan Lemmens fs. Jan Baptiste

op Martinus Lemmens voor 15 S / roede

5) 77,60 roeden Xlant op het Schoonvelt
- oost het Jonghenhaut
- suyt Catharina Lemmens
- west Nicolaes Cuerens causa uxoris
- noort Cornelis De Smet

op Frans Van Bossuyt voor 17 S / roede

6) partij Xlant te Smehove zijnde 2 partijen nu in een gheunieert groot 278 roeden palende int geheel
- oost de keijtse leedende naer het Frijthof
- suyt het seelve ofte den voetwech
- west de weesen van Jan De Smet fs. Geeraerts
- noort de strate

op Jan Baptiste Van Herreweghen voor 22 S / roede

en daar deze goeden niet verkaveld noch verdeeld worden in 7 gelijke delen wegens de losselijcke renten daarop uytgaende alsnoch veel andere swaere schulden bij hunne ouders achtergelaeten ende dat deselve goederen door dien middel souden verdwijnen in swaere costen verzoeken de constituanten om de goeden publiek te mogen verkopen

Ondertekend door Jan Lippens , Jan Baptiste Van Herreweghen , Francis Van Vrechem , Francis Van Bossuyt , Gillis Notaert en Jan Vander Eijcken , ende met een mercq daer bij staet dit is het mercq van Helena Coppens die verklaart niet te connen schrijven en noch een mercq van Adriaen Gijsels die verclaert niet te connen schrijven , Adriaen Lippens en Josina Lippens

( 6 op 7 mannelijke personen kunnen schrijven , mijn voorvader was die kunst niet machtig , red. )

De baljuw en de schepenen geven de toestemming tot verkoop

Present : de baljuw , M. Lemmens , De Cueleneer , Pieter Mertens , Jan De Boeck en Gillis Lemmens schepenen

Openbare verkoop op 02.03.1741

Present : de meier , Martinus Lemmens burgemeester , Jan De Maeseneer en Peeter Mertens schepenen , ook Jan De Boeck schepenen als Martinus Lemmens koper is


09.02.1741  : Jan Vanden Neucker x Marie Cools fa. Pieters inwoners van Galmaarden verkopen aan Pieter Mertens x Joanna Maria Buydens :  ( Folio 180 )

Redactie : Marie Cools is ex Waarbeke en een dochter van Pieter Cools en Catharina Pleck

Het perceel hier vermeld is in het landboek nr. 814 bij Joos Pleck

partij Xlant op Holbeke groot 170 roeden 17 voeten
- oost Judocus Mertens
- suyt de strate
- west den cooper
- noort de Rijsbosch

dit met alle boomen en hout daerop staende voor 15 S / roede

Present : de meier , burgemeester , Pieter De Cueleneer , Jan De Maeseneer en Gillis Lemmens


10.02.1741 : Josina Van Eesbeke weduwe Pieter Verdonck met haar zoon Jan Verdonck als verkoren voogd schenkt aan haar zoon Pieter Verdonck en haar schoondochter :

al de edifitien van huysinghen te weten een keucken , camer , voorvloer , stal , schuervlore , winckel , een nast , alles in DW te Roost staande op het cheijnsgoet van de abdij van Ninove evenals het mesvette in deselve hofstede , ook een keeren , 2 melckcuypen , een melckheemer , waterheemer , scherfbert , vleeschcuype , al het aerdewerck enz. enz. , een coebeeste , de hinnen met een haan , weefgetouw enz. enz.

haar zoon en schoondochter zullen in de toekomst de cijns betalen en de donatrice onderhouden haar leven lang

Present : de meier , Martinus Lemmens burgemeester , Jan De Maeseneer en Jan De Boeck schepenen


16.02.1741 : Dhoirs Augustijn Crispeels verkopen op 23.04.1740 aan Sr. Michiel Rockelé :

een partij bosch gelegen op het Hautemvelt sijnde patrimoine van de overledene palende
- oost het kerckengoet van DW
- suyt dhoors Pieter Vanden Bossche ( suyt het Brucxken )
- west de keijtse
- noort het Hautemvelt

groot 62 roeden en dit voor 17 S / roede

doch deze verkoop is niet geldig zolang de de schepenbank de toestemming niet heeft gegeven tot deze verkoop en dit wegens het paert van de weesen hun deel

Verzoek tot toestemming voor deze verkoop en ondertekend door J. La Croij , Jan De Cooman , het mercq van Laureijs Bultrijs , het mercq van Jan Roosen , het mercq van Adriaen Van Holder , het mercq van Jan Baptiste La Croij , het mercq van Anna De Man , het mercq van Joos Rebbuvil , Jan Van Vrechem

( nota bene : slechts 3 op de 8 betrokken personen kunnen schrijven )

De schepenen geven de toestemming tot verkoop maar wensen een openbare verkoop

Present : de meier , M. Lemmnes , P. De Cueleneer , P. Mertens , Gillis Lemmens , Jan De Boeck schepenen


23.02.1741 : Publieke verkoop door dhoirs Augustijn Crispeels

1) Judocus La Croij
2) Adriaen Van Holder
3) Joos Rebovil
4) Jan Van Vreckem over hun medeconstituanten
5- Jan De Cooman en Jan Roosen als voogden van de weesen Laureijs Bultrijs

verkoop va, 62 roeden bosch

gekocht door Michiel Rockelé voor 17 S / roede

Present : de meier , Martinus Lemmens burgemeester , Jan De Maeseneer schepenen


03.03.1741 : Livinus Franciscus Vanden Broecke fs. Pieters opsetene van de baronie van Reijseghem en Boschbeke verkoopt aan Anna Roosen weduwe Livinus Van Heddeghem geassisteert met haar zoon Emanuel Van Heddeghem :

1) 210 roeden Xlant op het Hoog Hoenderskot
- oost Jan Buydens
- west Jan Vanden Broecke
- suyt de strate
- noort Dhr. Joannes Philips Van Vaerenberch

dit voor 20 S / roede

zie landboek nr. 1864 bij Guilliam Van Heddeghem , is deel van een meerdere partije

2) 295,30 roeden Xlant op het Meirevelt
- oost de straete
- west Christoffel Bruylant
- suyt cloostergoet van Vicoigne
- noort Jan Inverius

dit voor 18 S / roede

zie landboek nr. 1869 bij Guilliam Van Heddeghem

Beide partijen competerend aan de verkoper en hem toekomend bij de verkaveling van het sterfhuis van Pieter Vanden Broecke fs. Hendrick in jaar 1734

Present : Anthoon Buyl loco de meier , Martinus Lemmens burgemeester  , Peeter Mertens schepenen


09.03.1741 : Frans Van Bossuyt x Josina Lippens erkennen een rente aan Juffr. Elisabeth Walckiers begijntje in den Begijnhove te Edingen en dit over de som van 250 R courant / dit aan de penninck XX maeckende 12 R 10 S sjaars / beseth op :

1) behuysde hofstede op de Varenberch , zie supra

2) 78 roeden Xlant , zie supra

Present : de meier , Martinus Lemmens burgemeester , Jan Thienpont en Jan De Boeck schepenen

Anno 1780 : deze rente wordt gekocht door Pieter Van Vrechem fs. Jacobus tot Pamel

Sr. Rochus Anthonius Walckiers , Cornelis Coppens x Juffr. Catharina Kieckens , Charles Eijlenbosch als voogd over de minderjarige kinderen achtergelaten bij Gerardus Kieckens als over de weesen achtergelaten bij Cornelis Walckiers allen insetenen van Ninove hebben ten sterfhuyse van Jo.e Elisabeth Walckiers overleden tot Edingen deze rente getransporteert deze rente ten behoeve van Pieter Van Vrechem fs. Jacobus wonend tot Pamel

Getuigen bij deze transactie zijn Adrianus Van Dorselaer en Gerardus Roosen , ondertekend door " Peeter Van Vrechem "


16.03.1741: Maximiliaen Vander Meeren fs. Jans x Marie Pleck fa. Gillis insetenen van Gooik erkennen rente aan Juffr. Joanna Christina Vanden Abbeelen weduwe wijlent Dhr. Joos Van Heghe :

over de som van 400 R courant / aan 4 % / beseth op :

1) een meers in DW genoempt " de Voghelweijde " gelegen int gehuchte te Rijst
- oost het goet van Gillis Van Raffelghem met consoorten
- noort de straete
- west de Boschweijde

groot 411 roeden

2) 134,60 roeden Xlant op D'hashaeghe
- oost het Lammersblock
- west het Armengoet van Vollezele
- noort Pr. Buydens

3) 121,75 roeden Xlant op de Lietersberch
- oost de Jaegersmeersch
- noort Nicolaes De Quick
- suyt tgoet van Maria Pardaens

4) 160 roeden Xlant op de voorste Lietersberch
- oost Guilliam Vanden Haute
- suyt de straete
- west Peeter Vander Bempt

5) 65 roeden bosch in de Peijenbekebosch
- suyt den Grooten Lietersberch
- west Gillis De Ro

6) 188,50 roeden schooflant op Dhashaege
- west Jeronimus Van Oultre
- noortoost de groenen wech
- oost Lieven De Quick

7) 116 roeden Xlant op de Boschweijde
- oost dhoirs Joos Roosens
- noort Guilliam Vanden Haute
- suyt tgoet van dhoors Joos Pleck

8) 106 roeden Xlant op de Weerbosch
- oost het Armengoet van Santberghen
- suyt dhoors Jan Wijns
- noort den Merecauter

9) 104,60 roeden Xlant op de Boschweijde
- oost Jr. Pieter Collo
- suyt tgoet van de abdije van Vicoigne
- noort de strate

10) de suythelft van 213 ( ? ) op het Reijsevelt palende int geheel
- oost de strate
- suyt dhoors Pieter Stevens
- noort Jacobus Cools

11) partij schooflant opt Vijvervelt groot 91 roeden
- oost het Rijsevelt
- suyt den Armen van DW

Presnet : de meier , Pieter De Cueleneer , Jan De Maeseneer schepenen

Marge : op 30.03.1746 heeft Maria Pleck fa. Gillis weduwe van Maximiliaen Vander Meeren deze rente gelost

Nota van de schepenklerk : gezien al " mijn papieren en documenten sijn gevlucht binnen de stadt Brussel " belooft de klerk deze rente te casseren als zijn papieren " sullen de retour gecommen sijn " , de reden dat zijn papieren gevlucht waren was " den troubelen tijt "


23.03.1741 : Jan Baptiste Van Herreweghen x Catharina Lippens erkennen een rente aan Matheus Eijlenbosch insetenen van St. Pieters Leeuw over de som van 200 R courant , de schellinck tot 7 stuivers / aan 5 % / beseth op :

een block Xlant te Smehove groot 270 roeden
- oost de keijtse
- suyt het Freijthof
- west dhoors Jan De Smet fs. Geeraerts
- noort de strate

Present : de meier , borghemeester en Gillis Lemmens schepenen

Marge : op 14.10.1753 heeft Jan Baptiste Van Herreweghen deze rente gecasseert en uitbetaald aan Hubertus Similion als " naercomelinck " van Mattheus Eijlenbosch

anno 1753 : ondertekend met een mercq van Hubertus Similion en als presenten J.N. Jos. Weverbergh en Franchois Durant , greffier F.J. Van Ypersele


29.03.1741 : Mr. Daneel Franciscus Leijniers , notaris en procureur , Sr. Laurentius Leijniers en Juffr. Joanna Leijniers voor soo verre nodig geassisteert met haar 2 broeders allen kinderen van wijlen Mr. Cornelis Leijniers x Juffr. Elisabeth Theresia Tol verkopen aan Judocus Vierendeels fs. Pieters insetenen van DW :

1) 113,25 roeden Xlant in DW int gehucht te Meerschvoorde genoemt " de Droogheweede " wesende het 1/4de deel van 455 roeden palendt hetselve vierde
- oost de strate
- suyt de beke
- west het wederdeel
- noordt de volgende partije

2) 113,25 roeden Xlant int selve gehuchte en is ook 1/4de paert
- oost de keijtse
- suyt het voorste 1/4de deel
- west de voorseijde leste partije
- noort de straete

dit voor 20 S / roede en aangezien de koper onvoorzien is van gerede penningen hiervoor een rente van 10 R 10 S / en te lossen voor 226 R 5 S courant

De koper belooft ook binnen de 2 jaar te stellen een " behoorelijck huys "

En is ook present Pieter Vierendeel fs. Nicolaes vader van de koper en stelt als onderpand :

een partij Xlant en Slant op de Vlierenpael groot 51 roeden
- osot dhoors Lieven Van Heddeghem
- west Peeter De Mol fs. Frans
- suyt Jan Crispeels
- noort Jan Pleck

staande in de landboek op folio 406 artikel 1  (

Present : meier , Jan De Maeseneer en Gillis Lemmens schepenen

Marge : anno 1756 heeft Judocus Vierendeel deze rente gelost


31.03.1741 : Joanna D'Hauwer fa. Jaspar met haar broeder Pieter D'Hauwer als haar verkoren voogd verkoopt aan Pieter D'Hauwer fs. Jacques wonend tot Vollezele :

92 roeden Xlant op het Steenhoutvelt
- oost selve veldt
- suydt Jan De Bonte
- west gescheede van Henegouwe
- noort de weduwe Jacques D'Hauwer

dit voor 100 R courant

de koper zal in het bezit komen van deze partij na het " scheeren van vlasch-vruchten daerop jeghenwoordigh gesaeijt die de vercooperigge alsnoch sal moghen proffijteren "

de koper neemt te zijnen laste 1/3de van een rente van 2 R 3,5 S aan de Paters Chartroisen te Martensbosch met de achterstellen

ook nog 1 ducaton ten gelaege en is ook ten laste van de koper

De koper en de voogd tekenen , de verkoopster tekent met een mercq

Present : de meier , Jan De Boeck en Gillis Lemmens schepenen


15.04.1741 : Joanna D'Hauwer fa. Jaspar geassisteert met Jan D'Hauwer fs. Jaspar haar broder erkent ontvangen te hebben van de vrouw Prieuse van het hospitale binnen de stede van Ninove de som van 250 R courant / aan 5 % / beseth op :

1) de helft van een behuysde hofstede int quartier te Steenhout waarvan het wederdeel competeert aan haar broeder Jan D'Hauwer , paelende int geheel
- oost de weduwe Jacques D'Hauwer , Guilliam Vander Voorden en het Veewauters block
- suyt dhoirs van Mijnheer Merbois
- west de straete
- noort de weduwe van de voorste Jacques D'Hauwer

groot over deze helft 290,75 roeden

2) partij schooflandt op het Steenhoutvelt
- oost de meersschen ofte de Plantsoenweede
- suyt den Armen van DW
- west de weduwe Jacques D'Hauwer
- noort dhoors Mijnheer Merbois

groot 81 roeden

3) 213 roeden meersch deel van meerdere partije van 6 dachwant en . . . roeden  ( slecht leesbaar ) in meersch te Steenhout liggend int midden en paelende int geheele
- oost de straete , de beke en de weduwe Jacques D'Hauwer
- suyt de selve weduwe
- west het gescheede van Henegouwe
- noort de beke

Present : de meier , Jan De Boeck en Gillis Lemmens schepenen

Marge : anno 1755 heeft Jan D'Hauwer deze rente gelost in naam van zijn zuster aan Eerwaarde zuster Carolina Freijsers


20.04.1741 : Vincent O beneffens Joanna Schoonjans opsetenen van DW verkopen aan Jan Roosen fs. Guilliams opsetenen der selve prochie van  DW :

de helft van 350 roeden Xlant in DW int Borreveldeken waarvan de wederdeel competeert aan Adam Schoonjans liggende alsnog onverkaveld :
- oost de ketse
- suyt de selve
- west Cornelis Van Snick
- noort scoopers erve

de verkoop is gedaan voor 91 R courant en een vat rogge

Present : de meier , Jan De Maeseneer en Jan Thienpont schepenen


Redactie : deze partij komt van Jan De Ro fs. Matthijs x Joanna Vanden Broecke fa. Christoffels

Jan De Ro fs. Jans is een zwager van Pieter Lemmens die anno 1700 huwde met zijn zuster Petronella De Ro

27.04.1741 : Jan De Ro fs. Jans erkent rente aan de Armen van Denderwindeke van 2,5 R sjaars

dit over de som van 50 R die hij ontfangen heeft van Martinus Lemmens als ontfangher en proviseur van de huysarmen van DW / beseth op :

partij halven schoofland gelegen op de Grooten Cortenbosch groot volgens den lantboeck 249 roeden
- oost de kerckegoederen van DW
- suyt dhoors Jan Buydens
- west en noort dhoors Cornelis De Smet

bij de comparant competerende bij uitgroting jegens Pieter Lemmens op 05.10.1732

( zie ook staat van goed in Wedergrate nr. 227 nr. 49 )

Present : de meier , Martinus Lemmens burgemeester , Peeter Mertens en Gillis Lemmens


27.04.1741 : Verkoop gedaan op 17.01.1724 :

Engel Roosen verkoopt aan Christiaen De Ro die het commant heeft van Jan De Dobbeleer :

113 roeden schoofland op Dashaege
- oost dhoors Lauwereys Bultrijs
- suyt de wed. Jacobus Cools
- west dhoors Gillis De Cooman
- noort de strate

dit voor 26 R courant en 56 stuivers die bij den gelaeghe sijn verteerd

Getekend : met een mercq van Enghel Roosen die verclaert niet te kunnen schrijven , Christiaen De Ro , present waren ook M. Lemmens , Anthoon Buyl en Cornelis Van Snick

Present : de meier , Peeter Mertens , Gillis Lemmens en Jan De Boeck schepenen


27.04.1741 : De Dobbeleer Jan erkent rente aan Mijnheer Antonius Franciscus Clemens Van Cauteren heere en baron van LvW , heer van Meerbeke , Nederbraeckel , Parick , Salardinghen etc. over de som van 100 R courant / rente van 4,5 R sjaars / beseth op :

1) behuysde hofstede op D'hashaege
- oost dhoors Lauwereys Bulterijs
- suyt dhoors Jacobus Cools
- west dhoors Gillis De Cooman
- noort de strate

is groot 113 roeden en is schoofland

2) omtrent 45 roeden schoofland op D'hashaege
- oost het goet van het H. Cruys tot Nineve
- suyt de weduwe Cornelis De Maeseneer
- west Jan Beeltrijs
- noort Adriaen Buyl

Present : de meier , Martinus Lemmens burgemeester , Peeter Mertens en Gillis Lemmens


04.05.1741 : Juffr. Joanna Christina Vanden Abbeelen weduwe van Sr. Joos Van Heghe met Sr. Sebastiaen Du Pont als haar verkoren voogd verkoopt aan Jan Bruylandt fs. Philips :

een partij landt op het Neijckenvelt
- oost Pieter Cools
- west Lieven O
- noort dhoirs Pieter Valck

belast met 1/8ste cappoens aan de heere baron van LvW

dit voor 55 R

Genoteerd op 11.03.1751 , zie aldaar


27.05.1741 : Judocus De Coninck fs. Gillis wonend tot Nederhasselt over zichzelf en over zijn zuster Catharina De Coninck verschenen voor notaris Haesbroucq in Rijsel verkopen aan Jan De Maeseneer fs. Jans :

50 roeden Xlant op Stebbingenvelt
- oost scoopers erve
- suyt cloostergoet van Beauprez
- west Armengoet van PL
- noort Adriaen Van Eesbeke

dit voor 30 S / roede boven 28 S wijngelt en de verdere kosten van kerckgeboden en teringen tot 44 S

Present : Jan De Coninck officier loco de meier , Jan De Maeseneer en Gillis Lemmens schepenen

Redactie :

Gillis De Coninck fs. Jans x Anna De Cooman hebben 2 kinderen verwekt met name Judocus en Joanna Catharina , hij trouwt in Nederhasselt met Judoca Haelterman


15.06.1741 : Verzoek door Jacobus Stevens vooght materneel van de weesen van Peeter Wanten en Josina Faut beiden overleden , beneffens Joannes en Cornelis Wantens fss. Pieters beiden hun selfs bij behoorlijcken ouderdom mitsgaders Anna Marie Wanten haer selfs met Sr. Michiel Rockelé haeren bijstaenden vooght ,

te weten dat Pieter Wantens is overleden op 18.04.1741 waarbij 4 onderjarige wezen zijn , dewelke alsnu genoodzaakt zouden zijn om bij vreemde lieden te gaan wonen en om dit te vermijden verzoeken de voogd e.a; om een staat van goed op te stellen zodat iedereen kan profiteren van zijn recht aandeel

En dat de voorste hoors van zin zijn om met de 4 minderjarige wezen samen te wonen en het huishouden ten gemeenen profijte te gebruycken en de weesen eerlijck op te brenghen sonder hunne goederen te moeten verteiren , vermidts dat niet mag zonder toestemming van de wethouders verzoeken ze hiertoe de toestemming te krijgen

getekend door Joannes en Cornelis Wantens , de voogd tekent met een kruis , Anna Maria Wantens tekent ook met een kruis , present bij het verzoek waren Michiel Rockelé en Gillis Van Oudenhove

de schepenbank geeft de toestemming , alle 3 jaar moet een rekening gemaakt worden en aan de vierschaar gepresenteerd.

Present : de meier , M. Lemmens , Jan De Maeseneer , Gillis Lemmens , Jan Thienpont , Pieter Mertens , Jan De Boeck schepenen


Red. : Een rijke suikertante neemt men best in huis

22.06.1741 : Marie Cools fa. Jacobus en Elisabeth Cools weduwe van Jan Mertens en nu wonend in Gooik schenkt aan haar broeder Sr. Ludovicus Cools :

en dit " om de groote diensten aen haer gedaen door haar broeder Louis Cools oock wonende te Gooik " ,

" soo int vervolge van processe tusschen haer en Adriaen Mertens haeren swaegere soo voor de wethouderen van LvW als voor de Raed van Vlaenderen als de boursementen daertoe door hem syn ghedaen "

mitsgaders dat zij " haere woninghe heeft gehadt mitsgaders haer onderhout van cost en dranck tsij sieck ofte gesont bij haeren broeder den tijt van 8 jaer

en ze schenkt " met waermer handt " , bij " donatio inter vivos " :

1) partij Xlant op Neijgenvelt groot 55 roeden
- oost en suyt het kerckengoet van DW
- west en noort het kerckengoet van MBK

2) een partij meers in de Prindaelmeersch groot 90,10 roeden
- oost Pieter De Smet
- suyt het beecken
- west en noort Gillis De Ro

3) partij Xlant op Dashaege groot 125 roeden
- west en noort Peeter Buydens
- suyt Bernaert Van Brueseghem met de wederhelft

4) partij Xlant op de Cleijnen Lietersbergh groot 113 roeden
- oost de strate
- suyt de weduwe Joos Roosen
- west den voetwegh
- noort de wed. Joos De Ro

5) partij Xlant op de Meercauter groot 328,80 roeden
- oost wed. Cornelis Van Vreckem
- west de Weerbosch
- suyt dhoors Adriaen De Ro
- noort Adriaen Thienpont

6) partij Xlant op de Cleijnen Lietersbergh groot 85 roeden
- oost de straete
- suyt Bernaert Van Brueseghem
- west de voetwegh
- noort Jan Van Vaerenberch

7) de helft van een block lants int quartier ten Broecke palende int geheel en groot over de helft 118,25 roeden
- oost Sr. Pieter Van Vreckem muntmeester
- west de keijtse
- suyt de beke
- noort de straete

8) partij Xlant opt Cruysvelt groot 85 roeden
- oost dhoors Jooris De Sauter
- west Pieter Buydens
- suyteijnde den herrewegh
- noort dhoors Jan Buydens

9) partij schooflant op Dashaege uit een meerder stuck groot over dit deel 226,60 roeden
- suyt de Lammerstrate

10) een partij bosch en " hesschenbosschen " uit een meerdere partije palende int geheel groot over dit deel 83,80 roeden
- suyt Mijnheer Buelens en de Wed. Gillis Van Waesberghe
- west de wed. Roosen
- noort de Peijenbeke

11) partij schooflant in de Peijenbeke uijt meerdere partije en is over dit paert 13,60 roeden
- oost de wed. Joos Roosen
- suyt de Wed. Gillis Van Waesberghe
- west de keijtse
- noort deselve weduwe

12) de helft van een partij meersch te Mesvael groot int geheel 168 roeden groot over deze helft 84 roeden
- oost Pieter D'Hauwen
- suyt de Meerecauter
- west Jacques Vander Stockt
- noort den Grooten Cortenbosch

13) partij Xlant op het Gansevelt groot 83,75 roeden
- oost Jan De Ro
- suyt de Greetersputtenmeersch
- noort Jacobus Cools

Tenslotte in Waarbeke :

14)  een partij lant op de Lodderdriesch groot 304 roeden
- oost het goet van Sint Adriaens
- suyt de Cappelrije van Nauwenhove
- west Jan Van Lierde
- noort teghen den groenen wegh

Tenslotte in Nieuwenhove

15) stuck Xlant op den Bever groot 145 roeden
- oost Jacques Cools
- suyt Adriaen Roosen
- west Abraham Lauwereys
- noort de Zes Dachwanden

16) Tenslotte in Onkerzele

het 1/3de van een meersch op de Gaver en groot over dit paert 100,60 roeden
- oost dhoirs Bernaert De Clippel
- suijt de Reijte
- noort de Reijte

17) Item de achterstellen van de pachten die Adriaen Mertens schuldig is tot heden en is de som van 164,35 guldens courant geld

Vervolg van de tekst is de belofte om de donatrice te onderhouden , de dankbaarheid die Louis Cools heeft ( zal wel zijn ! , red. ) enz.

Present : Joannes Vander Mijnsbrugghen , Martinus Lemmens burgemeester , Jan De Maeseneer en Jan De Mol schepenen


08.07.1741 : Louis en Pieter De Ro filii Jans , Jan Baptiste Cools x Joanna De Ro filia Jans , Jan Maesvranckx x Marie De Ro ook filia Jans verkopen aan Pieter D'Hauwer fs. Jacques x Elisabeth De Ro ook filia Jans " hun suster en swaegerinne " :

een partij land en is XXXIIIste schoof in DW op de Cortenbosch groot 72,70 roeden
- oost Gillis Allert
- suyt Joos Van Snick
- west de Biest
- noort de weduwe Jan Bernaerts

en dit voor de som van 60 R eens in contant geld

Op conditie dat Jan Baptiste Cools de koopsom zal tellen in handen van Sr. Adriaen Van Herreweghen tot Geraardsbergen

Present : Joannes Vander Mijnsbrugghen meier , Martinus Lemmens burgemeester , Gillis Lemmens schepenen


05.10.1741 : Pieter D'Hauwer fs. Jaspar opsetenen van Nieuwenhove verkoopt aan Anthoon D'Hauwer fs. Jacques opsetenen van Meerbeke en brouwer aldaar :

66 roeden en 12,5 voeten bosch in DW in de Brucxkensmeersch
- oost de wed. en dhoirs Jacques D'Hauwer
- suyt het Brucxken
- west Jan Roosen
- noort het Hautemvelt

dit met alle bomen daarop staande ,

het gronthout met de snoei van de bomen volgens het " haemesrecht " is ten proffijte van de afgaande pachter

dit voor 21,5 S / roede

Present : de meier , Martinus Lemmens burgemeester , Jan De Maeseneer en Jan Thienpont


09.11.1741 : de 3 kinderen van wijlen Mr. Cornelis Leymiers x Jovr. Elisabeth Theresia Thol ( ** ) te weten :

1) Mr. Daniel Franciscus Leymiers notaris in Brussel
2) Sr. Laurentius Leymiers
3) Jovr. Joanna Leymiers met haar 2 broeders als voogden

allen insetenen van Brussel verkopen aan Jan D'Hauwer fs. Jans opsetenen , pachter en oudt schepenen binnen DW :

block Xlant te Meersvoorde groot 1 bunder
- oost Frans Evens
- suyt de strate
- west dhoirs van wijlen dheer Joannes Van Heghe
- noort het Cleen Windickevelt

Ze hebben deze partij verkregen van hun vader die de selve heeft verkregen van Juffr. Antonette Van Vrechkem bij donatie ofte testament

Present : Jan Lippens officier loco de meier , Martinus Lemmens burgemeester , Jan Thienpont en Gillis Lemmens


16.11.1741 : Leenverhef van leen van des Berghs en land van Wedergrate

Christiaen Vanden Haute als voogd van Christiaen Vanden Houte doet leenverhef van een bodem van leen :

en is de helft van 323 roeden op het Hautemvelt palende int geheel
- oost Frans Van Lierde causa uxoris
- suyt het leen van Jr. Vander Noodt
- west en noort het losgat van het hof te Vreckem

op de weese gesuccedeert bij den doot van diens vader Maximiliaen Vanden Haute fs. Jans

Present : de baljuw , P. Baeijens , Gillis Lemmens , Jan De Maeseneer en Louis Cools


16.11.1741 : Maximiliaen D'Hauwer fs. Gillis erkent rente aan Sr. Lieven De Vuyst borger der stad Ninove over 100 R courant / schellinck aan 7 stuivers / aan 4 % / beseth op :

1) 107 roeden Xlant op de Cleijnen Lietersberch
- oost en suyt Jan Bultrijs
- west Andries Suys
- noort Jan Thiebout

2) 116 roeden Schooflant opt Huchtersvelt
- oost Max. Vanden Haute
- suyt Frans Van Lierde
- west Jan Bultrijs
- noort den selven

Present : de meier , Jan De Maeseneer , Pieter Mertens , Pieter De Cueleneer en Gillis Lemmens schepenen

Marge : anno 1761 heeft Mariaana Vanden Broecke weduwe Maximiliaen D'Hauwer deze rente gelost


16.11.1741 : Sr. Jan Valck fs. Pieters opsetenen van DW verkoopt aan Joos Roosens opsetenen van Pollaerde :

partij schooflandt opt Nederhoenderskot
- oost dhoirs Jan Vander Stockt
- west het Armen ofte Kerckengoet van DW
- noort het goet der abdije van Vicoigne

groot 2 dachwant

dit voor 18 S / roede

Present : de meier , Pieter Mertens , Peeter De Cueleneer , Jan De Maeseneer en Gillis Lemmens schepenen


23.11.1741 : de 3 kinderen van wijlen Mr. Cornelis Leymiers x Jovr. Elisabeth Theresia Thol ( ** ) te weten :

1) Mr. Daniel Franciscus Leymiers notaris in Brussel
2) Sr. Laurentius Leymiers
3) Jovr. Joanna Leymiers met haar 2 broeders als voogden

verkopen aan Geeraert Weverberch fs. Jans :

een meers ten dele in lant verkeert gelegen in DW int gehuchte te Meerschvoorde groot 550 roeden
- oost Frans Vanden Broecke causa uxoris
- suyt langst den Grooten Cortenbosch
- noort het Reucken

belast aan de abdij van Vicoigne met omtrent 8 stuivers sjaars onlosselijcke rente

dit voor 16 S / roede

Present : de meier , Pieter Mertens , Jan Thienpont , Gillis Lemmens schepenen

( ** ; er staat in deze en de volgende tekst " THOL " in plaats van " ROL " zoals in de genealogie van de familie Van Vrechem werd geschreven door Selliers , red. )

( ** ; anno 1742 staat er overduidelijk TOL )


23.11.1741 : Gillis De Spiegeleer als houder ten sterfhuyse van Anna D'Houwen fa. Eloij met Adriaen Mertens fs. Dominicus tot Denderwindeke als V.P. en Jan D'Hauwen tot Nieuwenhove als V.M. als voogden van de kinderen van wijlen Jan Mertens fs. Dominicus x Anna D'Houwen en Pieter De Spiegeleer tot Apelteren als V.P. over het weeskint bij Gillis geprocreeert met de voorste Anna D'Houwen ,

met toestemming van de schepenen van Nieuwenhove als oppervoogden verkopen aan aan Gheeraert Weverberch fs. Jans :

102,25 roeden land op de Biest
- oost den Grooten Cortenbosch
- suyt Adriaen Pleck ende Jan Buydens
- west Pieter Cools fs. Joos
- noort  Gillis Buydens

Present : de meier , Peeter Mertens , Jan Thienpont en Gillis Lemmens schepenen


23.11.1741 : Geeraert Weverbergh fs. Jans erkent een rente over de ontfangen som van 400 R wisselgelt en dit door het toedoen van Sr. Michiel Rockelé oudt-burgemeester van LvW en dit dienend als coopsomme voor de koop van een meers groot 550 roeden , zie supra , en dit van :

Sr. Joannes Philips Van Varenberch greffier van Meerbeke als V.M. van de achtergelaten weese van wijlent Sr. Joannes De Weghe x Jovr. Barbararina Van Varenberch en dit over de som van 400 R wisselgelt aen dit aan 5 % / beseth op :

1) 550 roeden meers , zie supra

2) 102,25 roeden land op de Biest
- oost den Grooten Cortenbosch
- suyt Adriaen Pleck ende dhoirs Jan Buydens
- west Pieter Cools fs. Joos
- noort dhoirs van Gillis Buydens

bij de comparant verkregen bij voluntaire verkoop voor schepenen van Waarbeke-Nieuwenhove door Gillis De Spiegeleer als houder ten sterfhuyse van Anna D'Houwen filia Eloy

Present : de meier , Pieter Mertens , Jan Thienpont , Gillis Lemmens


02.12.1741 : Jan Somers pachter en insetenen der prochie van Goeijck heeft op 25.10.1739 verkocht aan Cornelis Herremans x Anne Marie Vander Meiren :

2 partijckens lant op het Boschvelt
- oost int geheel het gescheede van Meerbeke
- west de weduwe Jan Baptiste Lemmens
- suijt den armen van Meerbeke
- noort Gillis Vanden Broecke

groot 291,30 roeden waarvan 86,30 roeden belast zijn met 1 cappoen aen den heere van LvW

deze koop is geschiet voor 21 S / roede courant geld

Deze partijen van land competeren aan de verkoper uit hoofde van zijn ouders

Present : de meier , Gillis Lemmens en Jan De Boeck schepenen


07.12.1741 : Sr. Adriaen Steenhout x Juffr. Barbararina Valck verkopen aan Sr. Jan Valck hun swager ende broeder :

1) 82 roeden Xlant opt Bovenste Roosenvelt
- oost den groenen wech
- suyt de strate
- west dhoirs Lucas Valck
- noort de volgende partije

2) 92 roeden 15 voeten Xlant opt selve velt
- osot den groenen wech
- suyt de voorgaende partije en dhoirs Lucas Valcke
- west Peeter Van Berchem
- noort dhoors Jan Bruylant

3) 75 roeden Xlant te Roost
- oost dhoirs Jan Roosen
- suyt cloostergoet van Nineve
- west den Armen van Sint Nicolaes tot Brussel
- noort de strate

dit voor 254 R courant

Present : de meier , P. Mertens , Gillis Lemmens , Jan Thienpont en Jan De Maeseneer schepenen