Tracker

WETTELIJKE PASSERINGEN van DENDERWINDEKE anno 1740

Bron : Wedergrate nr. 386 vanaf folio 143 verso


28.01.1740 : Catharina Biltrijs weduwe van Pieter Herremans verkoopt aan haar schoonzoon Jacobus Van Neygen fs. Jans :

1) 135 roeden meersch in de Merckenbeeke
- oost Jan De Coomans
- suyt het gescheede van Vullezele
- west het goet van Vicoigne
- noort de weduwe Jacques D'Hauwer

2) 122 roeden land op de Grooten Lietersberch
- oost , suyt en west de voornoemde weduwe Jacques D'Hauwer
- noort de baene loopende door het velt

3) de helft van 300 roeden wesende vooralsnog onvercavelt op de voorste Grooten Lietersberch paelende int geheel
- oost Peeter Bultrijs
- suyt de kerckegoederen van DW
- west Pauwel De Dijn
- noort de voornoemde bane

dit alles voor 1 R / roede

Uit deze coopsomme zal 300 R courant betaald worden aan Francis Ronsijn x Catharian Herremans fa. Pieters dochter van de verkoopster

Present : de meier , Martinus Lemmens borghemeester , Jacobus Oeriens en Jan Thienpont schepenen


04.02.1740 : Leenverhef van een leen van den Berg en het land van Wedergrate door Adriaen Steenhout inwoner van Bever x Jor. Barbarina Valck fa. Peeters te weten van :

1/2 bunder meersch in DW te Roost in een meerdere partije van 367 roeden palende int geheel
- oost de Doorickstrate
- suyt Jan Van Craenenbroeck causa uxoris en het cloostergoet van Beaupré
- west den Edelen grave De Lalain
- noort het leen van Josephus Bogaert causa uxoris

dit leen is verheven in naam van Barbarina Valck , als bedienelijck man is aangesteld Sr. Joannes Vander Mijnsbrugghen baljuw

Dit leen is afkomstig van haar vader wijlen Pieter Valck

Prsent : J. Vander Mijnsbrugghen , Louis Cools , Michiel Rockelé , Jacobus Oeriens en Philippus Joannes Baeyens leenmannen


26.03.1740 : Pieter Van Berchem insetenen van DW erkent rente aan Juffr. Theresia Holmans weduwe Jan Casteur woonachtigh binnen de stede van Gheeraertsberghe over de som van 300 R courant / penninck XX / beseth op :

1) behuysde stede in DW op het Reusevelt
- oost en suyt Jooris Bruylant en Geeraert Cieters
- west de strate

groot 142 roeden

2) partij lant op de Schipstoel
- N. Van Snick en de weduwe Cornelis De Ro
- suyt Jooris De Docnker
- west Christiaen Vanden Eijnde

groot 97 roeden

3) partij land op het Roosenvelt
- oost Jooris Bruylant en Paesschier De Saedeleer
- suyt den Boucht
- west de straete
- noort de weduwe Charles Vander Sleyeen

groot 180 ( ? , slecht leesbaar ) roeden

4) partij land op de Schipstoel
- oost de weduwe N. en Anna Bruylant
- west Geeraert Cieters
- noort N. De Doncker

grootte onleesbaar

5) partij lant op . . .
- oost Christoffel De Pont
- suyt Nicolaes Cardoens

grootte onleesbaar

6) partij land op het Roosenvelt
- oost de weduwe Adriaen Cardoens en Jooris Bruylant
- west de weduwe Charles Vander Sleijen
- suyt de voorste Bruylant
- noort den selven

groot 80 roeden

Redactie : de beschrijving der percelen is een oude tekst  , komt uit het landboek van 1674

Present : de meier , Martinus Lemmens burgemeester , Adriaen De Mol schepenen


Zie ook de verkaveling door Elisabeth Pleck anno 1720 , dit staat onder de staten van goed van Denderwindeke

31.03.1740 : Openbare verkoopt door Maria Theresia Rigauts en Joanna Rigauts

Dit zijn de kinderen van Sr. Adrianus Rigauts x Joanna Cools fa. Jacobus wonend in Loven ( Leuven ) die aan hun 2 dochters bij donatio inter vivos 11 distincte partijen hebben geschonken

1) partij schoofland en Xlant op den Grooten Lietersberch in 2 partijen deel van een meerder stuck beneffens Gillis Vanden Bossche en Pieter Schoonjans palend int geheele
- oost Gillis Vanden Bossche
- suyt Peeter Neuckermans
- west de weduwe Pieter Schoonjans
- noort den waeghenwegh

groot 229,20 roeden

Xlandt naar Adriaen De Mol voor 25 S / roede

schooflandt en Xlandt nar Adriaen De Mol voor 22 S / roede

2) partij schooflandt op de Merecauter groot 239 roeden
- oost dhoors Adriaen Roosen
- west de Weerbosch
- suyt den selven
- noort Jan De Mol

naar de baljuw Joannes Vander Mijnsbrugghen voor 14 S / roede in naam van Dhr. Gratianus Rigauts

3) partij schooflandt op de Merecauter groot 25,5 roeden
- oost en west Jan Pleck en Jan Thienpont
- suyt de Weerbosch

naar dezelfde Sr. Gratianus Rigauts voor 13 S / roede

4) partij Xlant in een meerdere partije opt Neijghenvelt groot 151,75 roeden palende int geheel
- oost Christiaen Thienpont
- west de weduwe Jooris De Sauter
- suyt den voetwegh
- noort de wed. Ingel De Ro en Wed. Gillis Van Vaerenberch

naar de baljuw in naam van de heere baron van LvW voor 27 S / roede

5) partij Xlant op de Grooten Cortenbosch groot 336 roeden
- oost Jan Van Vreckom
- west Sr. Pieter Van Vreckom
- suyt het Armengoet van Nieuwenhove
- noort den gracht en de hofstede van Joos Van Vreckem

naar Francis Vanden Broecke voor 17 S /  roede

6) partij bosch in de Cuijpbosschen groot 22 roeden
- noort de erfgenaemen van Pieter Coppijn
- oost Pauwel De Dijn
- west den Hoeysleyts

naar Pieter De Want voor 14 S / roede

7) partij partij schooflant op Hoogh Hoenderskot
- oost Joos Cobbaert
- west cloostergoet van Vicoigne
- suijt Guilliam Van Heddeghem
- noort het gescheede van Windicke en Pollaerde

naar Anthoen D'Hauwer voor 11 S / roede

8) partij bosch in de Cuijpbosschen groot 22 roeden
- suyt Adriaen Cautaert tot Nijcken
- noort de erfgenaemen van Pieter Coppijn
- oost Pauwel De Dijn
- west de Hoeysleyts

aan Pieter De Want voor 14 S / roede

9) partij Xlant op Walborrevelt groot 109 roeden
- oost Nicolaes Cardoens en Joos sterck
- west Pauwel de Dijn
- suyt Jan Schoonjans en het cloostergoet van Sinte Cornelis neffens Ninove
- noort de voorste Jan Cardoens

aan Pieter De Want voor 18 S / roede

10) partij schooflandt op het Rijsevelt uijt meerdere partije neffens Joos Pleck groot 144,75 roeden
- west Jooris Van Snick , wed. Jan Cools en Gillis De Ro
- oost Jan Crispeels
- suyt den voetwegh

aan Sr. Adriaen Rigauts voor 13 S / roede

11) Xlant op het Gansevelt groot 52,25 roeden
- oost en suyt dhr. Pieter De Groote
- west Jan De Ro
- noort de strate

gebleven op Sr. Adrianus Rigauts voor 19 S / roede

Redactie : bij sommige partijen kocht Adriaen Rigauts deze opnieuw in , dit omdat de geboden prijs voor de percelen niet hoog genoeg bleek

Present : de meier , M. Lemmens , Adriaen De Mol , Jan De Maeseneer , Jacobus Oeriens , Jan De Boeck


07.04.1740 : Peeter De Want erkent rente aan de kerk van Pollaerde over de som van 150 R wisselgelt die hij ontfangen heeft van heer en Mr. Joannes Josephus Le Verd pastoor van Pollare en Sr. Jan De Maeseneer borghemeester van Pollaerde en proviseur van de kercke , te betalen aan 5 % in courant geld maakt 7,5 R sjaars courant . beseth op :

1) 205 roeden Xlant op de Groote Swellinck
- oost Joos Caelendries en Pr. Maesvranckx
- suyt den wegh ofte losgat
- west den groenen wech
- noort Guilliam Vander Kelen

2) 109roeden land op het Walborrevelt ofte " de Sepe "  ( zie vorige akte , red. )
- oost Pieter Cardoens
- suyt tgoet van de abdije van Vicoigne
- west dhoors Pieter Valck
- noort de voorste Cardoens

Presnet : de meier , Martinus Lemmens burgemeester , Jacobus Oeriens en Jan de Boeck en Adriaen De Mol schepenen


12.04.1740 : Cornelis De Vroede opsetenen van de prochie van Sinte Peeters in Henegauw x Juffr. Catharina Putteurs verkopen aan Anna Roosen weduwe Lieven Van Heddeghem

1/2 bunder Xlant in DW in de Cleijnen Vuylbuyck
- oost de straete ofte losgat
- suyt het leen van Pieter Vanden Broecke
- west den Grooten Vuylbuyck
- noort Pieter Bicqué en de hofstede van de cooperigge

dit is belast met half veertel coorens aan de Armen van DW

de koop is gebeurd voor 18 S / roede

Deze partij is aan de verkopers gekomen bij verkaveling tussen de kinderen van wijlen Dhr. Francis Peeters x wijlen Marie Catharina Putteurs

Present : Pauwel Lauwaert officier , Peeter De Cueleneer en Jan Thienpont schepenen


12.04.1740 : Cornelis De Vroede opsetenen van de prochie van Sinte Peeters in Henegauw x Juffr. Catharina Putteurs verkopen aan Pieter Van Laethem fs. Matthijs :

partij Xvrij lant op het Cruysvelt ghenoempt " het Boonveldeken " groot 47 roeden en 17,5 voeten
- oost Maximiliaen Lijssens
- zuyt de wed. en dhoors van Lieven Van Heddeghem
- west de keijtse
- noort de cooper

de koop is gebeurd voor 24 S / roede

Deze partij is aan de verkopers gekomen bij verkaveling tussen de kinderen van wijlen Dhr. Francis Peeters x Marie Catharina Putteurs

Present : Pauwel Lauwaert officier , Peeter De Cueleneer en Jan Thienpont schepenen


22.10.1740 : Pieter Maesvrancx x Catharina Roosens fa. Gillis verkopen aan de heer baron van Wedergrate :

1) 315 roeden Xlant in DW op den Grooten Lietersberch
- oost Peeter Mertens
- suyt den hooghen wegh
- west Christiaen Langenhaecke
- noort Adriaen De Mol

2) 60 roeden meersch genoemt " den Misvael "
- oost Frans de Vrue causa uxoris
- suyt het gasthuysgoet van Ninove
- west het goet van den heere baron

3) 67 roeden meersch in de voorse Pijnbekemeersschen
- oost en suyt den Edelen Heere cooper
- west den keijtse
- noort de weduwe en dhoirs Cornelis De Brackenier

4) 128,35 roeden schooflandt , schoof aan de heere cooper , op den Meerecauter
- oost en suyt Joos Pleck
- noort den Vijvermeersch

deze koop is gebeurd voor 570 R 7,5 S

Present : de meier , Jan De Boeck , Gillis Lemmens en Peeter Mertens


27.05.1740 : Francis Teskens x Joanna Valck erkennen rente aan Juffr. Theresia Holman weduwe Jan Casteur wonend in Geraardsbergen over de som van 20 L groot / hiervoor een rente van 6 R sjaar / beseth op :

1) behuysde stede groot 215 roeden op het Roosenvelt
- suyt den voetwech loopende naer Ninove
- west het losgat
- noort Franchoise Van Vaerenberch
- west Sr. Jan Valck

2) de helft van 250 roeden land en bosch in DW te Roost
- oost de straete ofte de weduwe Jooris Bruylant
- west en noort dhoors Jan Sieters
- suyt Pieter Valcke

3) de helft van een partij lant groot 236 roeden palend int geheel
- oost den Schipstoel
- suyt het goet van Sinte Cornelis neffens Ninove
- west de goeden van de Paters Sateroisen in Gendt
- noort Lieven De Vuyst

dit zijn alle conquesten gekocht met de eerste man van de comparante

Present : de meier , Martinus Lemmens borghemeester , Jan De Maeseneer , Gillis Lemmens , Jan De Boeck en Peeter Mertens schepenen


27.05.1740 : Pauwel Vanden Haute fs. Pieters erkent rente aan de kerk van Denderwindeke over som van 70 R courant ontfangen van Sr. Martinus Lemmens burgemeester en hiervoor rente , het kapitaal van deze som is afkomstig van Jan Roosen die hiermee een rente had gecasseert / beseth op :

1) partij Xlant ghenoempt " den Boucht " gelegen op de Cleijnen Lietersberch
- suyt dhoors Jacobus Cools
- west den voetwegh
- noort sheeren strate

2) partij landt opt Brucxken groot 54 roeden en is halve schoof van den heere van LvW
- oost Jan Thiebaut
- suyt Maximiliaen Vanden Haute
- west en noort de strate

Present : de meier , Martinus Lemmens borghemeester , Peeter Mertens , Jan De Maeseneer , Jan De Boeck en Gillis Lemmens schepenen

Marge : anno 1772 heeft Andries Suys fs. Nicolaes deze rente gelost aan de kerkmeester Francis Hevens


02.06.1740 : Verkoop van een leen van den Bergh van Wedergrate in 1713 , overlijden van de bedienelijcke man in 1740

Francis Van Lierde fs. Jans heeft in 1713 een leen gekocht van Quintinus Van Vrechem fs. Jans groot 1,5 dachwant gelegen op de Clijnen Lietersbergh

Als bedienelijck man was gesteld Jan Lemmens fs. Jan Baptiste en mits zijn overlijden nu als " bedienelijck man " te stellen Gillis Lemmens fs. voorste Jans

Preesent : de meier , M. Lemmens , Jan De Maeseneer en P.J. Baeyens leenmannen


03.06.1740 : Jan Baptiste Van Eeckhoute fs. Joos , Hendrick Cosijn insetene der stad Brussel x Marie Anna Van Eeckhoute samen verkopen aan Pieter De Ro fs. Pieters opsetenen van DW :

1) 140 roeden weede salvo justo te Meerschvoorde
- oost de ketse ofte losgat van de Cortenbosch
- suyt den Grooten Cortenbosch
- west en noort Francis Vanden Broecke causa uxoris

belast aan kercke van Neijghen met 2,5 S

2) partij lant op het Meerschvoordevelt ( ** : deze partij is per vergissing verkocht , zie correctie
- Jan Kestemont
- suyt den selven
- west dhoors Pieter Vanden Bossche
- noort Cornelis De Smet

groot 40 roeden

doit alles voor 141 R courant geld

Present : de meier , Pieter De Cueleneer , Peeter Mertens , Jan Thienpont en Gillis Lemmens

Deze akte werd gecorrigeerd in 1750


Wedergrate nr. 380 folio 11

14.05.1750 : Jan Baptiste Van Eeckhoute fs. Joos , Hendrick Cosijn x Marie Van Eeckhoute verkopen aan Piete De Ro fs. Pieters , verkoop gebeurd op 20.04.1740 , zie supra

een partij land op Meerschvoordevelt
- oost Jan Kestemont
- suyt den selven
- west dhoirs Pieter Vanden Bossche
- noort Cornelis De Smet

groot 40 roeden

Doch deze partij is abusievelijck genoteerd en het moet zijn volgens het landboek

90,75 roeden op Meerschvoordevelt
- oost de weduwe Steven Thibaut
- west Adriaen Crispeels
- suyt Mr. Jan Van Heghe
- noort de Herrestraete

Hierbij zal Pieter De Ro fs. Pieters afstand doen van de voornoemde 40 roeden aan Francois Vanden Broecke

Present : de meier , Geeraert Van Assche burgemeester , Guilliam Lemmens schepenen


23.06.1740 : Cornelis De Vroede opsetenen van de prochie van Sinte Peeters in Henegauw x Juffr. Catharina Putteurs verkopen aan Michiel Rockelé :

de helft van een partije onverkavelt gebleven jegens de weduwe en dhoors Lieven Van Heddeghem die het wederdeel is competerende palend int geheel
- oost Pieter Vanden Broecke
- Peeter Bultrijs
- de beke

groot int geheel 128 roeden

dit voor 13 S / roede

Present : de meier , Martinus Lemmens borghemeester , Peeter Mertens en Gillis Lemmens schepenen


23.06.1740 : Sr. Pieter De Cooman x Marie Valck verkopen aan Jan Valck fs. Jacques x Elisabeth Roosen :

partij land in DW te Boterdael wesende een behuysde stede daeraf de edificien aen de coopers competeren
- oost Jaspar D'Hauwer
- suyt het Vosgelege
- west Juffr. Justina Valck
- noort de straete

groot int geheel 263,50 roeden waarin is 101 roeden schoofland van de abdije van Vicoigne

dit voor 228 R courant

Present : de meier , Jan De Boeck en Gillis Lemmens schepenen


23.06.1740 : Jan Valck fs. Jacques x Elisabeth Roosens erkennen rente aan de heer baron van LvW als colateur van de Capelanie Castereel van den casteele de som van 200 R courant / aan 4 % / beseth op :

263 roeden behuysde hofstede , zie vorige akte

Present : de meier , Jan De Boeck en Gillis Lemmens schepenen


14.07.1740 : Jan Thienpont fs. Cornelis erkent rente aan Sr. Martinus Lemmens burgemeester over som van 50 R courant / aan 5 % / beseth op :

1) de helft van een hofstede in de Rijstraet groot int geheel 96 roeden
- oost sheeren strate
- suyt de comparant
- west den Rijsbosch en het Reijsevelt
- noort den voorn. comparant

2) de helft van een veldeken op het Rijsevelt groot in geheel 96 roeden
- oost sheeren strate
- noort dhoors Anthonette De Saegher

3) de helft van partij boomgaert groot int geheel 84,50 roeden
- suyt Jan Roosen
- west Adriaen Mertens
- noort en oost den comparant

4) de helft van partij schooflant op Dashaege groot int geheel 89 roeden
- west dhoors Pieter Buydens
- noort den voetwegh
- oost den comparant

5) de helft van een partij Xlant op de Groote Lietersberch groot int geheel 65 roeden
- west en noort dhoors Pieter Pleck
- oost de Jaegersmeersschen
- suyt Jan De Dijn

6) de helft van partij Xlant op de Rijsbosch groot int geheel 70 roeden
- oost , west en suyt dhoirs Lieven Mertens
- noort het Rijsevelt

Present : de meier , Jan De Maeseneer , Peeter Mertens en Gillis Lemmens

Marge : in 1769 is deze rente uitbetaald aan Jan Baptiste Lemmens door dhoirs Jan Baptiste Thienpont


15.09.1740 : Sr. Engelbertus Christianus Eijlenbosch insetenen der stede van Ninive bij procuratie hem verleend bij Sr. Peeter Peeters opsetenen der prochie van Sinte Pieters volgens procuratie gepasseert voor de meijer en schepenen van selve Sinte Pieters heeft getransporteert ten behoeve van Sr. Gillis Bockstael insetenen borger der selve stede :

de helft van een rente van 609 R courant maakt dus 304,50 R sprekende in proffijte van Marie De Ro grootmoeder van deselven Peeters en is ten laste van Pieter Vijverman koster van Denderwindeke

( zie ook staten van goed van Wedergrate nr. 228 nr. 36 )

Het betrof hier een rente aan Marie De Ro , zij was ex Gooik

Present : de meier , Martinus Lemmens burgemeester , Pieter De Cueleneer , Jan De Boeck en Gillis Lemmens schepenen


30.09.1740 : Guilliam Sieters x Pieternelle Bruylant fa. Jooris verkopen aan Dionysius Bruylandt fs. Jooris hun swaegher en broeder :

94 roeden Xlant op Groot Windickevelt deel van meerdere partije van 120 roeden palende int geheel
- oost de weduwe en dhoors Pieter Schoonjans
- suyt den wegh
- west Sr. Michiel Rockelé
- noort de Herrestraete

de verkopers toekomend bij verkaveling ten huize van wijlent Jooris Bruylandt en Catharina Hoblie

deze verkoopt is geschied voor 84 R courant

Present : de meier , Martinus Lemmens , Jan De Boeck en Gillis Lemmens


30.09.1740 : Dionysius Bruylant fs. Jooris erkent rente aan Sr. Martinus Lemmens borghemeester van LvW over 100 R courant / aan 5 % / beseth op :

1) partij Xlant op Meerschvoordevelt groot 75 roeden deel van meerdere partije van 129,50 roeden
- oost en suyt het Cleijn Windickevelt+
- west Cornelis Roosen
- noort den voetwegh

ghenoempt " tcruysken "

2) 94 roeden Xlant , zie vorige akte

3) 15 roeden Xlant op het Roosenvelt
- suyt den voetwegh
- west dhoors Peeter Valck
- noort de Muysenbeeck
- oost dhoors Pieter Bruylant

Present : de meier , Jan De Boeck , Gillis Lemmens en Jan Thienpont schepenen

Marge : anno 1752 heeft Dionysius Bruylant deze rente gelost aan Jan Baptiste Lemmens


30.09.1740 : Openbare verkoop in Nieuwenhove voor de 6 weeskinderen van Anna D'Hauwe fa. Eloij uit haar 2 huwelijken

voor burgemeeser en schepenen van Waarbeke en Nuwenhove ten verzoek van Gillis De Spiegeleer opsetenen van Nuwenhove als houder ten sterfhuyse van Anna D'Hauwe fa. Eloij alsmede ten verzoeke van Adriaen Mertens fs. Dominicus tot Denderwindeke en Jan D'Hauwe tot Nuwenhove als paternele en maternele voogden van de 5 weeskinderen van wijlen Jan Mertens geproceeert met Anna D'Hauwe evenals Pieter De Spiegeleer als voogd van het weeskind van de voorste Gillis De Spiegeleer geprocreeert met de voorste Anna D'Hauwe fa. Eloy

verkopen aan Pauwel Roosen een partij Xlant op de Grooten Cortenbosch groot 236,50 roeden
- oost Pieter D'Hauwer fs. Jacques
- suyt den edelen heere baron van LvW
- west den groenen wegh
- noort dhoros Augustijn Crispeels

en dit voor 22 S / roede

Present : de meier , Martinus Lemmens burgemeester , Jan De Boeck schepenen


30.09.1740 : Marie Van Sinaij weduwe Cornelis De Brackenier opsetenen van DW geassisteert met Nicolaes De Brackenier haar zoon , mitsgaders de voorste Nicolaes en Maximiliaen De Brackenier en eijndelinge Pauwel Roosen x Anna De Brackenier samen

erkennen rente aan Nicolaes Trienpont insetenen en borger der stad Ninove over de som van 300 R courant / penninck 5 % / beseth op :

1) de 3/4de van een veldeken in DW aen de Plaetse genaempt " sNayers stede " groot int geheele 513 roeden
- oost dhoors van Joos Herremans , Adriaen Pleck en de wed. en dhoors Adriaen Vierendeel
- suyt de strate
- west de kercke
- noort het cuerengoet van Meerbeke

2) een behuysde stede waar de laatste comparanten in wonen in DW te Mesvael
- oost de abdije van Vicoigne
- suyt dhoors Pieter Pleck
- noort de volgende partije
- west de ketse

groot omtrent 80 ( slecht leesbaar ) roeden

3) 236,50 roeden Xlant , zie vorige akte

Present : Jan Lippens officier loco de meier , Martinus Lemmens burgemeester , Jan Thienpont schepenen


27.10.1740 : Openbare verkoop in Waarbeke - Nieuwenhove , koper is Jan D'Hauwer fs. Jans

Openbare verkoop op verzoek van Gillis De Spiegeleer opsetenen van Nieuwenhove als houder ten sterfhuyse van Anna Dhauwen fa. Eloij alsmede ten versoecke van Adriaen Mertens fs. Dominicus tot Denderwindeke en Jan Dhauwen tot Nieuwenhove als paternele en maternele voogden van de 5 weeskinderen bij wijlen Jan Mertens fs. Dominicus in staande huwelijck geprocreeert met de voornoemde Anna Dhauwen fa. Eloij mitsgaders ten versoecke van Pieter De Spiegeleer tot Apelteiren en Jan D'Hauwen als voogden van het weeskind van de voorschreven Gillis De Spiegeleer

Te koop wordt gesteld een behuijsde hofstede en partijen van erfve in Nieuwenhove en Denderwindicke

De openbare verkoop gebeurde in Nieuwnehove ten huize van Cornelis Van Snick en present waren de borghemeester en schepenen :

Jan Wattie , Adriaen Verdonck , Adriaen Sirjacobs , Jan Cools , Geeraert Maes , Peeter Cools die allen tekenden , ook Pieter Boddengien die tekent met een merc

een partij schooflant in DW op D'hashaege groot 299 roeden en 4 voeten
- oost Nicolaes Sivilio
- suyt de weduwe Joos Roosens
- west de heerendiensten van Ninove
- noort de straete

de koopsom bedroeg 18 S / roede als hoogste bieder

Present : de meier , Martinus Lemmens borghemeester , Peeter Mertens , Jan De Boeck en Gillis Lemmens schepenen


Betwisting bij naarhede op 12.01.1741 door Joos  De Maeseneer fs. Cornelis en van Elisabeth Van Snick als " bestaende ten goede ende bloede van wijlent Eloy Dhauwe x Catharina Van Snick

Present : meier , burgemeester , P. Mertens , Jan De Maeseneer , Jan De Boeck en Gillis Lemmens schepenen


03.11.1740 : dhoirs wijlen Mr. Cornelis Leijniers verkopen aan Jan De Ro fs. Jans jonkman in DW :

een hofstede met alle edifitien daerop staende int quartier van de Crommekeer groot omtrent 90 roeden
- suyt sheeren strate
- west en noort dese vercoopers
- oost Cornelis De Smeth

dit voor 99 R courant

boven heerlijke rente van niet meer dan 7 stuivers sjaars aan de heere van LvW of aan Vicoigne

Present : de meier , Martinus Lemmens burgemeester , Peter Mertens , Gillis Lemmens en Jan Thienpont schepen


03.11.1740 : Benedictus Josephus Schollaert borger van Geraardsbergen verkoopt aan Jan Valcke :

een meersch int gehucht te Roost
- oost en noort de cooper
- suyt Sr. Adriaen Steenhout causa uxoris
- west Pieter Valcke en Jan Baptiste Rollij

groot volgens het landboek 273 roeden

dit voor 122,16 R courant

Present : zie supra


03.11.1740 : Benedictus Josephus Schollaert burger van Geraardsbergen verkoopt aan Sr. Martinus Lemmens :

partij land op het Schoonvelt groot 111,50 roeden
- suyt Cornelis De Smet
- westGuilliam Lemmens

dit voor 60 R courant

met een heerlijke rente van 3/4de cappoen en . . .  denieren

Present : zie supra


10.11.1740 : Frans Van Lierde fs. Jans geeft te kennen dat hij op 23.01.1713 in koop heeft verkregen van Quintinus Van Vrechem fs. Adriaens :

1,5 dw. land op de Cleijnen Lietersberch volgens de akte van leenverhef

En hij heeft hiervoor als bedienelijck man gestelt Jan Lemmens fs. Jan Baptiste

En hij heeft op 02.06.1740 als bedienelijck man gestelt Gillis Lemmens fs. van de voorste Jan en verklaart alsnu te stellen den persoon van Frans De Vlaminck fs. Laureijs

Present : de baljuw , M. Lemmens , C. Baeyens en P.J. Baeijens leenmannen