Tracker

WETTELIJKE PASSERINGEN van DENDERWINDEKE anno 1739

Bron : Wedergrate nr. 386 vanaf folio 80


09.01.1739 : Lieven O fs. Joos opsetenen van DW erkent rente aan Jan Cools fs. Pieters opsetenen van Nuwenhove over 100 R courant / penninck XX / beseth op :

een behuysde stede groot 150 roeden en is schooflant / schoof van heer van Kestergat / in DW te Meerschvoorde
- oost de weesen Pieter Vanden Bossche
- suyt de straete
- west de groenen wech ofte Jan Mignon
- noort Franciscus Van Lierde causa uxoris

Present : Joannes Vander Mijnsbrugghen meier , Martinus Lemmens burgemeester , Adriaen De Mol schepenen

Marge : anno 1744 heeft Lieven O fs. Joos deze rente gelost aan Jan Cools


15.01.1739 : Anthoen De Smet fs. Jans opsetenen van AP x Angelina Van Laethem erkent rente aan Jan De Boeck fs. Jans moderne schepenen van LvW over 300 R courant / de schellinck tot 7 stuivers / hiervoor een rente van 15 R courant sjaars / beseth op :

1) behuysde stede in AP te Nederstraten
- oost de weduwe Arent Torrekens
- west de straete
- suyt Guilliam Mertens
- noort tgoet van Juffrouw Levesque

groot 176 roeden

2) Jan De Smet vader van de rentegelder heeft ook deze rente beseth op 108 roeden Xlant gelegen in Denderwindeke opt Windickvelt
- oost de Armen van DW
- west cloostergoet van Vicoigne
- suyt dhoirs Jan Van Vaerenberch
- noort Joos Van Vaerenberch

Present : Joannes Vander Mijnsbrugghen meier , Martinus Lemmens burgemeester , Jacobus Oeriens en Adriaen De Mol schepenen

Marge : anno 1753 heeft Anthoon De Smet fs. Jans deze rente gelost aan Jan De Boeck

Redactie : ook onder Appelterre genoteerd


29.01.1739 : Pieter Lemmens fs. Pieters x Elisabeth Appelmans erkennen een rente aan Meester Franciscus Josephus Van Ypersele heere van Strihou en greffier van LvW mitsgaders Dheer Jan Baptiste Ignace Jacopsen zijn zwager en dit over de som van 200 R wisselgelt / penninck XX / beseth op :

1) 106 roeden Xlant genoempt " het Camblock "
- oost Jan Roosen
- noort de Armen van DW
- west de straete

belady met 1/2 veertel haver , 1/2 veertel tarwe , 3 stuivers en 1 oort heerlijke rente aan heer van LvW

2) 156 roeden Schooflant op Huchtersvelt
- oost tgoet van burgemeester Martinus Lemmens fs. Jan Baptiste
- suyt sheeren strate
- west Christiaen Galmaert

3) 90 roeden Schooflant opt Huchtersvelt
- oost Martinus Lemmens
- suyt Frans Van Lierde
- west Jacques Jenno

4) 106 roeden Xlant op het Camblock
- oost Jan Roosen
- suyt Ingel Roosen
 - west de straete
- noort Augustijn Crispeels

Present : de meier , Martinus Lemmens burgemeester , Adriaen De Mol , Pieter De Cueleneer en Jacobus Oeriens schepenen


26.02.1739 : Jan Schoonjans opsetenen van Nieuwenhove x Joanna Christina Cools verkopen aan Sr. Michiel Rockelé :

de helft van een behuysde hofstede met de helft van de edifitien daerop staende gelegen in DW op de Cleenen Merckenbeke palende int geheele
- oost Jan De Lannair
- suyt de groenen wech
- west Guilliam De Quick
- noort sheeren strate

de helft van 1 dachwant lant salvo justo in DW op het Rijsenvelt palende int geheele
-oost sheeren straete
- suyt Gillis De Spiegeleer
- west Merten Thienpont
- noort Jaspar D'Hauwer

beide partijen wesen " subject aen het schoofrecht ten proffijte van den heere van LvW

De verkoop is gebeurd boven de last van het kapitaal van een rente van 5 R 5 S ten proffijte van Sr. Platteborse x Jouffr. Petronella Virginia Van Vaerenberch en mits de som van 100 R courant gelt

Present : de meier , Adriaen de Mol , Jacobus Oeriens en Jan De Boeck schepenen


12.03.1739 : Joanna Van Eesbeke weduwe Sr. Pieter Valck , E.H. Petrus Valcke pastoor van Aeltert , Sr. Jan Valcke , Sr. Pieter De Cooman x Maria Valcke , Sr. Adriaen Steenhout x Barbarina Valcke , Sr. Joseph Bogaert x Nobertina Valck ,

mitsgaders Sr. Jan De Cooman en Pieter De Cueleneer als voogden over de minderjarige weese Maria Justina Valck kennen dat wijlen haar man en hun vazder in 1731 had verkocht aan Nicolaes Uytenhove :

een weide met alle boomen en hauten daerop staende wesende alsnu een onbehuysde stede groot 214,75 roeden
- oost de keijtse
- suyt Jan Vande Velde
- west denselven Uytenhove
- noort Jan Baptiste Rollij

dit voor 125 R courant en aangezien de koper onvoorzien is van gereede penningen hiervoor een rente van 5 R sjaars / rente is beseth op :

1) de weide - zie supra

2) 267 roeden meersch en landt ook in DW te Roost
- oost de hofstede van deselven Uytenhove
- suyt het Huijbensvelt
- west Pieter Valcke en Jan De Blander
- noort Pieter De Fraine

Present : de meier , Martinus Lemmens burgemeester , Adriaen De Mol en Jan De Boeck schepenen


12.03.1739 : Rente die ingang vond op 15.03.1734

Paesschier Vander Poorten x Catharina Van Eesbeke fa. Adriaens erkennen rente aan Sr. Pieter Valcke moderne schepenen van LvW :

rente over de som van 150 R en dit voor losselijcke rente van 7,5 R sjaars / penninck XX / beseth op :

hun behuysde hofstede in DW te Steenbergh groot in grond 147 roeden en is Xlant
- osot de keijtse en het gescheede teghen Pollaerde
- suyt den Effelteren
- west Adriaen Van Eesbeke met het wederdeel
- noort den Steenberghdriesch

Present : de meier , burgemeester , Adriaen De Mol en Jan De Boeck schepenen


28.04.1739 : Verkoop gebeurd op 27.10.1737 hier genoteerd

Jan Buydens fs. Pieters opsetenen van DW verkoopt aan Adriaen De Mol opsetenen pachter tot selve DW :

51 roeden meersch in een meerdere partije van 2 dachwant salvo justo gelegen te Prindael
- oost Frans De Vroede
- suyt Marie Cools
- west de straete
- noort Adriaen Mertens causa uxoris

dit voor 52 R courant , de boomen daerop staende blijven ten proffijte van de vercooper

Present : de meier , Jacobus Oeriens en Jan De Boeck schepenen


14.05.1739 : Jaspar D'Hauwer fs. Gillis verkoopt aan Maximiliaen D'Hauwer fs. Gillis :

het 1/3de paert met de helft van de tocht in de naarvolgende partijen :

1) 1/3de paert van 107 roeden Xlant in DW op de Cleenen Lietersberch palende int geheel
- oost en suyt Jan Beeltrijs
- west Andries Suys
- noort Jan Thibaut

2) 1/3de paert van 116 roeden Schooflant opt Huchtersvelt
- oost Max. Vanden Haute
- suyt Frans Van Lierde
- west Jan Beeltrijs
- noort deselve

dit voor 50 R courant

( Zie de staat van goed bij overlijden van Joanna Schoonjans echtgenoter van Gillis D'Hauwer in 1715

Present : de meier , Adriaen De Mol , Jacobus Oeriens en Jan Thienpont schepenen


14.05.1739 : Jan Pardaens fs. Andries opsetenen van DW doet beroep op de naerhede

en dit omdat onlangs Jr. Franciscus Vander Noodt koper van 53 roeden schoofland gelegen in DW op het Bruxken
- oost en west en noort Jr. Vander Noodt
- suyt den Sluysenmeersch

dit werd verkocht door Pieter Persoons x Jacquemiene Pardaens ook filia Andries de zwager en zuster van de suppliant

Present : de meier , Adriaen De Mol , Jacobus Oeriens en Jan Thienpont schepenen


25.06.1739 : Pieter Van Langenhaecke x Catharina D'Hauwer fa. Maximiliaens verkopen aan de heer baron van LvW :

een partij Xlant gelegen op het Neijgenvelt groot 78,80 roeden
- oost dhoors Cornelis De Smet
- suyt de goederen van de abdij van Vicoigne
- west den Cuypbosch
- noort deselven heere van Wedergrate

dit voor 19 S / roede

Present : de meier , Jacobus Oeriens , Jan De Boeck en Adriaen De Mol schepenen


16.07.1739 : Anthoon Buyl erkent een rente aan Sr. Nicolaes Trinpont borger van Ninove over de som van 150 R courant / hiervoor rente van 7 R sjaers / beseth op :

1) behuysde stede in DW omtrent de Plaetse met de helft van de edifitien daerop staende groot 70 roeden salvo justo waer de comparant op en is in woonende
- oost Jan De Wolf
- suyt J. Coutteau
- west dhoirs Judocus Vanden Eeckhoute
- noort de straete

2) de helft van 92 roeden Xvrij lant opt Cruysvelt
- oost den wech
- suyt Joos Hevens
- west het goet van de Abdije van Vicoinge
- noort Augustijn Crispeels

3) de helft van 1 dw. lant op het Herdenhofvelt
- oost Sr. Michiel Rockelé
- suyt het Armengoet van DW
- west de voetwech
- noort Sr. Michiel Vander Poorten

Present : de meier , Martinus Lemmens burgemeester , Jacobus Oeriens , Jan De Maeseneer en Jan De Boeck schepenen

Marge : in 1781 heeft Joanna Carolina Buyl deze rente gelost aan J.B. Van Trimpont


16.07.1739 : Pieter Van Hassel als gewezen pachter van ht hof genoempt te Vrechem gelegen in DW geeft te kennen dat hij :

van de 18de juni hetzelfde pachthof heeft gecedeert ten gelieve van Sr. Nicolaes Franciscus Vander Noodt als proprietaris ,

op conditie dat alle de peerden , coeijen , bestiaelen , graene als andere effecten publiek verkocht zouden worden

Aldus werd het pachtcontract " sonder processe " vreedzaam gestopt

Present : de meier , burgemeester , Jan De Maeseneer , Jan De Boeck en Jacobus Oeriens schepenen


30.07.1739 : Pieter Cardoens x Marie Bruylant fa. Pieters en Pieter Jous x Cornelia Bruylant ook fa. Pieters verkochten in 1729 aan Adriaen Mertens fs. Dominicus en wijlent Marie Sieters sijn huysvrouwe :

1) 88 roeden Xlant in DW op het Roosenvelt
- oost dhoors Sr. PIeter Valcke
- suyt des coopers ander erve
- west Pieter Van Berchem
- noort Pieter Bruylant

( van de 1ste verkoper )

2) 25 roeden Xlant deel van een meerdere partije op het Onderste Roosevelt
- oost en west dhoors Pieter Bruylant
- suyt den voetwech
- noort scoopers erve

( van 1ste verkoper )

3) omtrent 40 roeden landt opt Roosenvelt
- oost dhoors Sr. Pieter Valck
- suyt scoopers erfve
- west de voornoemde hoors Valcke
- noort en west deselve

( van 2de verkoper )

dit is gebeurd voor 14 S / roede boven 8 schellingen groot ten gelaeghe int contracteren verteirt

Deze partijen competeerden de verkopers uit hoofde van de verkaveling van het sterfhuys van wijlen Pieter Bruylant en Pieternelle De Cooman

Present : de meier , burgemeester , Adriaen De Mol en Jacobus Oeriens schepenen


30.07.1739 : Adrianus Mertens fs. Dominicus verkoopt aan de Armen van Denderwindeke met als proviseur Sr. Martinus Lemmens :

de helft van 3 partijen land waarvan het wederdeel competeert aan zijn kinderen geprocreeert met wijlent Maria Cieters en liggende onverkaveld

Dit voor 15 S / roede

Present : de meier , Adriaen De Mol en Jacobus Oeriens schepenen


13.08.1739 : Jan Van Eeckhaute opsetenen van Vollezele over hem selven en hem sterk makend over de weesen van Jacobus Van Eeckhaute verkoopt aan Anthoon Buyl opsetenen van Denderwindeke in naam van zijn zoon Jan Buyl :

hun paert en deel in alle de goederen achtergelaten bij Judocus Van Eeckhaute volgens de verkaveling aangegaan door dhoors Vanden Eeckhaute tegen Elisabeth De Bisson weduwe van Judocus Van Eeckhaut  in 1714

Dit voor de som van 123 R 5 S

Deze akte werd ondertekend door Jan Van Eeckhate , Elisabeth Van Tricht , het merck van Adriaen Van Eeckhaute , Cornelis De Duffeleer

Present : de meier , burgemeester en Jacobus Oeriens schepenen


15.09.1739 : Pieter Van Cauwenbergh x Marie Mignon fa. Pieters erkennen rente aan het Godshuis van Nazareth

Dit over de ontfangen som uit handen van Dheer en Meester Carolus De Witteleer pre president van het Godshuys van Nazareth in Ninove de som van 200 R wisselglt / rente van 10 R courant / beseth op :

alle goederen gelegen in DW en de 2de comparante competerende te weten

1) behuysde hofstede int gehuchte te Meersvoorde genoempt " de Oude stede " groot 1 dachwant
- oost Pieter Van Assche
- suyt Pieter Cools
- west de goedingen van desen sterfhuyse
- noort de strate

2) 80 roeden landts op den Dasput
- oost Armengoet van DW
- suyt de Herrestraete
- west den wed. en dhoirs Cornelis De Smet
- noort deselve weduwe en hoors

3) 104 roeden broeck
- oost de beke commende aen " de Keelgote "
- suyt de beke
- west Moijhaerts lochtinck
- noort de straete

Present : de meier , Jan De Boeck en Jacobus Oeriens schepenen

Marge : anno 1753 heeft Pieter Van Cauwenberghe deze rente gelost


17.09.1739 : Christoffel Neuckermans fs. Pieters verkoopt aan zijn broeder Pieter Neuckermans fs. Pieters :

de oosthelft van een behuysde hofstede in DW int gehuchte te Rijst groot 157 roeden
- oost int geheel dhoors Pieter Herremans
- suyt de strate
- west de keijtse
- noort den Grooten Lietersberch

en dit met de helft van de edificien daarop staende

belast aan de heer van Cruyckenburgh met 1/2 cappoen en obel
belast aan de Armen van DW met 2 mokens kooren

En dit voor de koopsom van 225 guldens courant , hiervan betaalt de koper 150 guldens en de overige 75 guldens binnen de 4 maand

Present : de meier , Jan De Maeseneer , Adriaen De Mol , Jan Thienpont , Pieter De Cueleneer , Jan De Boeck , Jacobus Oriens


17.09.1739 : Pieter Neuckermans erkent ontvangen te hebben van E.H. Laurentius Du Bois pastoor van Nuwenhove de som van 150 R courant , de schellinck aan 7 stuivers , en hiervoor een rente van 7 R sjaars / beseth op :

1) een behuysde hofstede groot 157 roeden , zie supra

2) de helft van 188 roeden schoofland , zie WP anno 1737

Present : zie supra


01.10.1739 : Juffrouw Maria Catharina Vanden Broecke filia Pieters begijntje in het hof geseijt ter Hoeijen binnen de stadt van Gendt geassisteert met haar broeder Pieter Vanden Broecke als verkoren vooght verkoopt aan Laureijs Bultrijs fs. Mertens opsetenen van DW :

partij Xlant op het Groot Windickvelt
- oost dhoirs Jan Somers
- suyt Jan Roosen
- west den wegh
- noort de weduwe en dhoors Lieven Van Heddeghem

groot 79 roeden

dit voor 25 S / roede boven 56 S ten gelaeghe

Present : de meier , Jacobus Oeriens en Jan De Boeck


01.10.1739 : Juffrouw Maria Catharina Vanden Broecke filia Pieters begijntje in het hof geseijt ter Hoeijen binnen de stadt van Gendt geassisteert met haar broeder Pieter Vanden Broecke als verkoren vooght verkoopt aan Pieter Bicque fs. Adriaens opsetene van DW :

een partij land op het Cruysvelt groot 50 roeden
- oost den voetwegh
- suyt cloostergoet Vicoigne
- west Gillis Vanden Bossche
- noort Jan Vanden Broecke

dit voor 24 S / roede boven 2,5 R ten gelaege

Present : de meier , Jacobus Oriens en Jan De Boeck schepenen


08.10.1739 : Leenverhef van een leen van den Bergh , lande en baronnie van Wedergrate door Philippus Joannes Baeyens als bedienelijck man van E.H. pastoor De Lauw

Dit door overlijden van Sr. Joannes Van Heghe als bedienelijck man van een bodem van leen van de Eerw. heer Lauw , pastoor van Thielt , dit is een schoof op 795 roeden binnen DW op het Mespelterenvelt en Deijghen

Present : J. Vander Mijnsbrugghen , Christiaen. Baeijens , Jacobus Oeriens , Sebastiaen Vollens , Michiel Rockelé leenmannen


15.10.1739 : Melchier Van Hassel x Catharina Cools fa. Adriaen opsetenen van Oetingen , Joannes Grave x Joanna Maria Cools fa. Adriaens opsetenen van Waarbeke samen verkopen aan Jan Bruylant x Anna de Vogel :

partij schoofland op de Caelcauter
- oost Jan Baptiste Rollij
- suyt Jacobus De Mulder
- west de voornoemde Rollij
- noort dhoors Pieter Valcke

groot 109 roeden en dit voor 13 L 5 schellingen groot en bovendien 2,6 R voor de 2 huisvrouwen van de verkopers voor " muijlen "

Present : de meier , Jacobus Oeriens en Jan De Boeck schepenen


22.10.1739 : Verzoek door Egidius Buydens , zoon van Pieter en Elisabeth Pleck , zijn ouders toen ze leefden

dat het tsijner kennisse is gekomen dat nu onlangs Pieter Bicqué ( met accent geschreven , red. ) x Petronella Thienpont hebben verkocht aan Peeter en Christoffel Neuckermans een partij schoofland gelegen op de Grooten Lietersberch groot 188,50 roeden salvo justo
- oost Adriaen De Smet
- west Joos Pleck
- suyt den Hooghen wech
- noort de Jaegersmeersschen

Doch om deze verkoop ongedaan te maken doet Egidius Buydens een beroep op " de naerhede "

Present : Pieter De Cueleneer , Jan De Boeck , Jan Thienpont , Jacobus Oeriens schepenen , F.J. Van Ypersele greffier


De naarhede volgens Egidius Buydens

Egidius is zoon van Pieter Buydens en Elisabeth Pleck

Elisabeth Pleck is dochter van Pieter Pleck en Elisabeth D'Hauwer

Pieter Pleck is in Meerbeke geboren als zoon van Jan Pleck

Jan Pleck , overgrootvader is geboren in Lieferinge in 1634 als zoon van Pieter Pleck en Maria Thienpont

Deze betovergrootmoeder is verwant met Petronella Thienpont die huwde met Pieter Bicqué
 


16.11.1739 : Schenking door Dheer Pieter Vanden Abbeelen baljuw aan zijn minderjarige zoon Antonius Hilarius Vanden Abbeelen

Januari 1739 in Brussel : Sr. Charles Leonardus Thienpont ridder verkoopt en transporteert ten behoeve van Antonius Hilarius Vanden Abbeelen en door diens vader Pieter geaccepteerd :

a) rente van 12 R sjaars / 16de penning / ten laste van Michiel Anthonis , beseth op een huys groot 1/2 bunder gelegen in Apelteiren

b) de helft van rente van 18 R sjaars / ten laste van Gillis De Deyn en beseth

1)  op een huys in DW te Neyken groot 75 roeden
- oost het goed van de abdij van Vicoigne
- suyt alsnu Jan Roosens
- west de straete
- noort Jan Vande Velde

2) een cleijn stuck lants in DW te Nedersteenhout , in huere gehouden door de wed. Jan Pauwels alsnu bij Joos Brisack den welcken hier op sijnen koste heeft doen bouwen een huys

3) block Xlant groot 352 roeden
- 2 sijden tegen de Lietersberch
- ten derde Lieven Mertens
- ten vierdere sheeren strate

Present : Jan Lippens officier in naam van de meier , Jan Thienpont en Jan De Maeseneer schepenen

( red. : Pieter Vanden Abbeelen x Maria Anna Luyckx , hieuit in 1715 een zoon gedoopt als Anthonius Hilarius )


19.11.1739 : Pieter Lemmens erkent rente aan Dheer Daniel Walckiers tot Ninove , nu aan desselfs weduwe , en dit over de ontfangen somme van 100 R courant , hiervoor rente aan de penning XX , beseth op :

1) 3 dw. etteweede in DW
- oost Jan D'Hauwer
- suyt Cornelis Van Snick
- west Engel Roosen
- noort denselven Roosen

2) 133 roeden lants op het Groot Windickevelt
- oost Mijnheer Lefebure
- siut Armengoet van Wiese
- west de weduwe Pieter Schoonjans
- noort de straete

Present : de meier , Jan Thienpont en Jacobus Oeriens schepenen


20.11.1739 : Verzoek tot verkoop door de hoirs van wijlen Gillis De Pongh en Catharina Canon

Adriaen De Pongh , Cornelis De Pongh , Gillis Sieters x Marie De Pongh , Cornelis De Pongh als voogd van zijn 4 minderjarige kinderen met wijlen Anna De Pong , allen kinderen van wijlent Gillis De Pongh en Catharina Canon

Eveneens Jan Boeyckens x Marie De Pongh fa. Jans daar vader af was de voorste Gillis De Pongh , zo over hemzelf als over zijn vrouw jaar broeders en zusters

Mitsgaders Christoffel De Pongh militair

en dat aan hun toebehoort elk 1/6de van de volgende partijen

1) de helft van 520 roeden meersch in DW en PL in den Veldemeersch
- oost de volgende partije
- suyt de strate en Jan Van Hereweghen
- west de abdije van Beauprez ende Pieter De Frain
- noort den gracht van den Quaetbroeck

gebleven op Pieter De Frain voor 13 S / roede

2) 148 roeden meersch
- oost Joos Vande Maele
- suyt de straete
- west de voorgaende partije
- noort den gracht van de Quaetbroeck

gebleven op Pieter De Frainvoor 14 S / roede

3) 86 roeden bosch in de Moosbroeck
- oost Jr. Petrus Josephus Lefebure
- suyt de beke
- west de kerckegoederen van Neijgen
- noort den Neercauter

gebleven op Joncker Petrus Josephus Lefebure voor 17 S / roede

4) 82 roeden landts op den Wijngaert
- oost Adam Vanden Broecke
- suyt dhoors Jan Cardoens
- west dhoors Cornelis De Maeseneer
- noort dhoors Dhr. Joannes Philips Van Vaerenberch

koper is hier Adriaen Snoeck voor 22 S / roede

5) de helft van 225 roeden lant op het Beeckvelt
- osot Peeter De Coster
- suyt Jan Van Eeesbeke
- west het leen van Christoffel Bruylant
- noort Jan De Maeseneer

op Jan Van Eesbeke x Petronella De Vleeschauwer opsetenen van Meerbeke vvoor 21 S / roede

Welke partijen ten deele zijn belast met losrente van 17 L groot in proffijte van de kercke van PL a 5 R 5 S sjaers

Ook met onlosselijcke renten . . . enz.

Om deze renten en de achterstellen te lossen verzoeken ze om deze partijen te mogen verkopen

De schepenen hebben deze verkoop toegestaan

Present : de meier , M. Lemmens , Jan De Maeseneer , Adriaen De Mol , Pieter De Cueleneer , Jacobus Oeriens schepenen

Op 24.12.1739 volgde de openbare verkoop

Present : de meier , M. Lemmens borghemeester , Jacobus Oeriens en Adriaen De Mol schepenen


03.12.1739 : Augustijn Crispeels x Anna De Man verkopen aan Pieter D'Hauwer fs. Jacques pachter en opsetenen van Vollezele :

een meersch in de Talisbroeck
- oost dhoirs Jaspar D'Hauwer
- suyt het gescheede van Henegauw
- west dhoors van Mijnheer Merbois
- noort D'hashaege

groot 64 roeden , dit voor 19 S / roede

Present : de meier , Martinus Lemmens borghemeester , Jaobus Oeriens , Jan De Maeseneer en Jan Thienpont en Jan De Boeck schepenen


04.12.1739 : Leenverhef van leen van het leenhof des berghs , lande en baronnie van Wedergrate door Josephus Bogaert ten behoeve van zijn huisvrouw Norbertina Valck :

107 roeden land op den Hoeysleyts
- oost den wegh en het leen van de comparant causa uxoris
- suyt cloostergoet van Vicoigne
- west de straete
- noort dheer Philips Jacobus Thienpont fs. Jans

dit leen komt van het sterfhuis van wijlen Pieter Valck , in zijn leven burgemeester van Wedergrate

Present : J. Vander Mijnsbrugghen baljuw , Michiel Rockelé , Jan Buydens , Jacobus Oeriens en Sebastiaen Vollens leenmannen


04.12.1739 : Leenverhef van leen van het leenhof des berghs , lande en baronnie van Wedergrate door Josephus Bogaert ten behoeve van zijn huisvrouw Norbertina Valck :

170 roeden meersch
- oost de Doorickstrate
- suyt Adriaen Steenhout causa uxoris
- west den heere van Wassenhove
- noort dhoors Van Vaerenberch

dit leen komt van het sterfhuis van wijlen Pieter Valck , in zijn leven burgemeester van Wedergrate

Present : J. Vander Mijnsbrugghen baljuw , Michiel Rockelé , Jan Buydens , Jacobus Oeriens en Sebastiaen Vollens leenmannen


04.12.1739 : Leenverhef van leen van het leenhof des berghs , lande en baronnie van Wedergrate door Sr. Pieter De Cooman ten behoeve van zijn huisvrouw Maria Valck :

160 roeden maeymeersch in DW in de Roosenmeersch
- oost , west en noort het Chartroosengoet buyten Gendt
- suyt de Doorentstraete en den Edelen geave de Lalein :

dit leen komt van het sterfhuis van wijlen Pieter Valck , in zijn leven burgemeester van Wedergrate

Present : J. Vander Mijnsbrugghen baljuw , Michiel Rockelé , Jan Buydens , Jacobus Oeriens en Sebastiaen Vollens leenmannen


04.12.1739 : Leenverhef van leen van het leenhof des berghs , lande en baronnie van Wedergrate door Sr. Pieter De Cooman ten behoeve van de weese Joe. Marie Justina Valck :

120 roeden landts in DW int gehuchte te Renderstede genoempt " den Haeseleer "
- oost en suyt het Mespelteirenvelt
- west de straete
- noort de Poortenmeersch

vervolg zie supra


04.12.1739 : Leenverhef van leen van het leenhof des berghs , lande en baronnie van Wedergrate door Sr. Jan Valck fs. Pieters :

een bodem van leen bestaande in 3 spleten wesende :

- een schoof hem besteckende op 7 bunder 121 roeden gelegen op het Neyckenvelt en het Apelteirenvelt

- 7,5 bunder Xlant in diverssche veldekens en heeft in penninckrente 57 deniers , 7 cappoenen en 3/4de van halven cappoen , 33 veertelen evene maete van Windicke

- voorts heeft hij de coop van de landen daer hij rente op heeft voor elck pont groot 18 grooten

vervolg zie supra


24.12.1739 : Michiel Vander Poorten x Jaspariene Van Heghe zo over hem zelf en als voogd van de minderjarige wezen van wijlen Pieter Vanden Bossche x Livina Van Heghe verkopen aan Joos Callebaut x Anna Eylincx :

96 roeden schoofland op het Apelteirenvelt
- suyt Peeter Claes
- west de groenstraete
- noort Jan Leerens
- oost Jan Roosens

dit voor 13 S 3 Oorden / roede

Present : de meier , Martinus Lemmens borhgmre en Jan De Maeseneer schepenen


29.12.1739 : Pieter De Frain fs. Merten erkent een rente aan Jan De Maeseneer fs. Cornelis opsetenen van Pl en modernen schepenen van LvW over de somm van 230 R courant /  ook aan 5 % / beseth op :

1) en 2) van de openbare verkoop , zie supra

3) den Schrijvenbosch in Denderwindeke groot 122 roeden
- west den Driesch
- suyt Jan Weverberch
- noort de comparant
- oost Lucas Bruylant

4) 325 roeden lant op het Meyersvelt
- west en oost sheernen strate
- suyt de weduwe Merten Lambrecht
- noort Joos Jous

belast met een veertel cooren aan de Armen van DW

Present : zie supra

Marge : op 20.12.1778 heeft Jacobus Laureijs x Anna Sterck deze rente gelost